Sunteți pe pagina 1din 2

R�zboiul troian este un conflict militar celebru al Antichit�?

ii, care i-a avut ca


protagoni?ti pe eroii ahei ?i inamicii acestora, locuitorii ora?ului Troia din Asia
Minor[1]. Conform mitologiei grece?ti, ne�n?elegerea ar fi izbucnit dup� ce Paris,
prin?ul Troiei, ar fi r�pit-o pe Elena, so?ia lui Menelau, regele Spartei. De?i
neconfirmat� istoric, legenda R�zboiului Troian este una din cele mai importante
teme ale literaturii Greciei Antice, mai ales datorit� celor dou� mari epopei,
Iliada ?i Odiseea, atribuite lui Homer. Iliada relateaz� par?ial ultimul an al
asediului Troiei, iar Odiseea descrie drumul �ntortochiat al �ntoarcerii acas� a
lui Ulise (Odiseu), regele Itac�i ?i unul din principalii lideri ai armatei
aheilor. Alte segmente ale legendei sunt redate �ntr-un ciclu de poeme eroice care
nu a supravie?uit dec�t sub forma unor fragmente. Episoadele r�zboiului au
constituit material tematic ?i surs� de inspira?ie pentru tragedia greac� sau
pentru poe?ii romani Virgiliu ?i Ovidiu.

Cauzele r�zboiului troian sub aspect mitic sunt complexe, deoarece au antrenat
chiar ?i zeit�?ile Olimpului. Se spune c� �n timpul nun?ii zei?ei Thetys cu regele
tesalian Peleus, tocmai c�nd zeii d�n?uiau, ?i-a f�cut apari?ia Eris,
personificarea discordiei, �nciudat� c� nimeni nu s-a g�ndit s� o invite, ?i a
aruncat �n mul?ime un m�r de aur[2] pe care st�teau scrise cuvintele �celei mai
frumoase�. V�z�nd m�rul, Hera, Atena ?i Afrodita s-au gr�bit s�-l revendice, sus?
in�nd fiecare �n parte c� le �ntrece �n frumuse?e pe celelalte dou�. Nereu?ind s�
ajung� la o �n?elegere, cele trei zei?e au hot�r�t s� cear� o opinie impar?ial�. De
aceea l-au ales ca arbitru pe prin?ul troian Paris. Ademenit cu diferite daruri de
�nvr�jbitele olimpiene, Paris i-a oferit �n cele din urm� m�rul Afroditei, dup� ce
aceasta i-a promis c� Elena, cea mai frumoas� femeie p�m�ntean�, �i va deveni so?
ie. Prin farmecele specifice, zei?a a determinat-o pe Elena s� se �ndr�gosteasc� de
Paris ?i s� fug� cu el �n Troia. Agamemnon, regele din Micene, a hot�r�t s� r�zbune
onoarea fratelui s�u Menelaus printr-un r�zboi �ndreptat �mpotriva cet�?ii care a
f�cut posibil� ru?inea. De altfel, rela?iile dintre Troia ?i restul Greciei erau
oricum foarte tensionate. R�zboiul dintre troieni ?i ahei a durat zece ani, timp �n
care mul?i eroi au murit, ?i din tab�ra Eladei (Ahile, Aiax, Patrocles, Antiloh
etc.) ?i din cea a Troiei (Hector, Deifob, Paris etc.). Chiar ?i lumea zeilor s-a
divizat �n sus?inerea uneia sau alteia din cele dou� tabere: Poseidon, Hera, Atena,
Hefaistos ?i Hermes erau de partea aheilor, iar Ares, Apollo, Afrodita, Artemis ?i
chiar Zeus erau de partea troienilor. �ntr-un sf�r?it, aheii reu?esc s� p�trund� �n
cetatea asediat�, prin vicle?ugul calului troian. Lipsi?i de mil�, ei �i masacreaz�
f�r� discriminare pe locuitorii Troiei ?i profaneaz� templele, gest ce va atrage
m�nia zeilor. Pu?ini dintre ahei au reu?it s� se �ntoarc� acas� dup� r�zboi: cei
care nu au murit �n lupt�, au fost zdrobi?i la �ntoarcere de apele �nfuriate ale
lui Poseidon. C�?iva ahei au �ntemeiat colonii pe ?�rmurile cele mai �ndep�rtate
ale lumii, purta?i fiind de for?ele divine. Dintre troieni, un num�r redus a reu?it
s� supravie?uiasc� masacrului. Mult mai t�rziu, romanii aveau s� pretind� c� sunt
descende?ii prin?ului Enea, frate al lui Paris, care, dup� c�derea cet�?ii, s-a
�ntreptat c�tre Italia �mpreun� cu al?i troieni supravie?uitori. Legenda este
istorisit� de Vergilius �n epopeea Eneida.

Grecii antici credeau c� r�zboiul troian chiar a existat, c� a fost un eveniment


istoric. Ei ziceau c� a avut loc �n secolul al XIII-lea i.Hr. sau al XII-lea
i.Hr. ?i c� Troia se afla �n vecin�tatea str�mtorii Dardanele, adic� �n nord-vestul
Turciei actuale. P�n� �n Epoca modern� s-a crezut c� at�t r�zboiul c�t ?i ora?ul
erau doar ni?te mituri, ?i nu au existat. �n 1870 �ns�, arheologul german Heinrich
Schliemann a excavat un sit arheologic, ?i a estimat c� ar putea fi chiar r�m�?i?
ele Troiei, lucru confirmat ?i de al?i c�?iva cercet�tori[3]. Nu au r�mas �ns�
dovezi clare c� Troia lui Homer chiar a existat, sau c� oricare din evenimentele
prezentate �n poemele eroice a avut loc. Mul?i savan?i au c�zut de acord c� mitul
r�zboiului troian ar putea avea ?i un miez istoric, epopeile homerice fiind astfel
o fuziune de relat�ri despre asedii ?i expedi?ii ale grecilor din Epoca Bronzului
sau perioada micenian�. Cei care cred c� legenda r�zboiului troian deriv� dintr-un
anumit conflict istoric, �l plaseaz� de obicei �ntre 1300 �.Hr. ?i 1200 �.Hr.,
prefer�nd adesea datele oferite de Eratostene (1194 �.Hr. -