Sunteți pe pagina 1din 1

M�n�stirea Col?ea din Bucure?ti a fost ctitorit� de sp�tarul Mihai Cantacuzino.

Lucr�rile au �nceput �n anii 1701-1702 ?i au fost finalizate �n 1715.[1]

Tot el a finan?at �n incinta m�n�stirii �o bolni?� ?i o cas� de str�ini, spre


odihna ?i m�ng�ierea �ntru Hristos a fra?ilor no?tri s�raci care p�timesc de
boale�, cu 12 cu paturi pentru b�rba?i ?i 12 pentru femei, �ntre?inu?i gratuit. Era
primul spital din Bucure?ti, situat pe locul actualului spital Col?ea, �ntre?inut
din veniturile monastirii, deci o bolni?� m�n�stireasc� unde aveau acces ?i
credincio?i din jur.[2] Organizarea ?i func?ionarea spitalului s-a f�cut dup�
modelul spitalului Ospedale di S. Lazzaro e Mendicanti din Vene?ia.

Cutremurul din 1802 a afectat incinta m�n�stirii. Vechea incint� a m�n�stirii ea


fost demolat� �ncep�nd cu 1835 ?i s-a realizat o nou� incint� care a p�strat func?
iunea principal� de spital.[1]

La 20 de metri de sc�rile pridvorului bisericii m�n�stirii Col?ea se �n�l?a Turnul


Col?ei (demolat �n 1888, dup� ce fusese grav afectat de cutremurele din 1802 ?i
1838)[3] conceput ?i realizat ca o component� a ansamblului M�n�stirii Col?ea,
c�reia �i servea ini?ial drept clopotni?� ?i poart� de intrare. Pe l�ng� biseric�,
m�n�stirea-spital a avut �nc� trei paraclise, cu hramurile: Sf�nta Paraschiva la
casele arhiere?ti, Sfin?ii Cosma ?i Damian (pe latura estic�, �n cadrul spitalului)
?i �nc� unul �nchinat Tuturor Sfin?ilor, �n cadrul ?colii.[4]

L�ng� aceast� m�n�stire func?iona ?i o ?coal�, iar la 1842 aici s-a deschis prima ?
coal� de �nv�?�tur� medical� din ?ara Rom�neasc�.[5]

�n 1739, �n Bucure?ti a izbucnit un mare incendiu, �n care a ars m�n�stirea Col?ea,


�mpreun� cu 137 de case, 5 chilii de biserici, 40 de m�cel�rii ?i 9 pr�v�lii.[6]

La ocna de la Sl�nic, �n 1743, cioc�na?ii ?ez�tori pe mo?ie erau obliga?i s� taie


400 de bolovani drept �clac� de sare� pentru m�n�stirea Col?ea, st�p�na mo?iei[7]
care �i fusese donat� �n 1713[8].

�n prezent, din fosta m�n�stire Col?ea se p�streaz� numai Biserica Col?ea.