Sunteți pe pagina 1din 6

OSHO FARMACIE PENTRU SUFLET

CUPRINS

101 metode ................................................................ 11


NOTA EDITORULUI ................................................... 12
INTRODUCERE ........................................................... 13

1. RELAXAREA
Eliberaþi-vã de tensiuni prin relaxare
ºi detaºare ................................................................. 27
Renunþaþi la armurã .................................................. 30
Cãderea liberã ........................................................... 32
Curãþarea gâtului ...................................................... 33
Relaxarea abdomenului ............................................ 35
Dansaþi la fel ca un copac ...................................... 36
Încordare, urmatã de relaxare ºi somn .................... 37
Tãcerea absolutã ....................................................... 38
Fluxul de energie ..................................................... 40
Redirecþionarea energiei sexuale ............................. 42
Anonimii care îºi muºcã unghiile .......................... 44
Spuneþi da! ................................................................ 45
Râdeþi de necazuri .................................................... 47

2. REMEDII PENTRU CAP


Îmblânzirea minþii ºi (din când în când)
renunþarea la ea ........................................................ 51

4 5
OSHO FARMACIE PENTRU SUFLET

Bucuraþi-vã de minte ............................................... 58 Mai eºti aici? ............................................................ 107


Transformaþi-vã mintea ............................................ 60 Descoperiþi-vã propriul sunet .................................. 108
Incantaþi AUM .......................................................... 61 Contemplaþi intervalele ............................................ 110
Aveþi grijã când spuneþi „nu“ ................................. 62 Simþiþi-vã la fel ca un Dumnezeu ........................... 112
Mutaþi-vã centrul de greutate Retrãiþi-vã copilãria .................................................. 112
din cap în inimã ....................................................... 63 Amintiþi-vã de Cel Unic din interior ..................... 115
Un sfat sãnãtos ......................................................... 65 Dansul lunii .............................................................. 125
Schimbarea vitezei ................................................... 66
De la cap la inimã, apoi la fiinþã ........................... 68
5. VEDEREA CLARÃ
Pauzã .......................................................................... 70
Învãþaþi sã vedeþi dincolo de aparenþe ................... 119
Eliminarea confuziilor .............................................. 72
Purificaþi-vã vederea ................................................. 120
Eliberaþi moriºca interioarã ..................................... 73
Umpleþi-vã de rãsãritul soarelui .............................. 122
Decizia de 24 de zile ............................................... 74
Lãsaþi-vã privit de Dumnezeu ................................. 123
Privirea lunii ............................................................. 125
3. ARTA INIMII
Sursa luminii ............................................................. 126
Alimentaþi potenþialul iubirii .................................. 79
Meditaþia asupra celui de-al treilea ochi ............... 126
Bucuria de a iubi ..................................................... 82
Mintea ºi zidul ......................................................... 128
Deschideþi petalele inimii ....................................... 83
Lãsaþi iubirea sã curgã la fel ca respiraþia ............ 85 Fiþi la fel ca un animal ............................................ 129
Respiraþia celui iubit ............................................... 86 Ceaþa aurie ................................................................ 130
Când doi respirã la fel ca unul singur ................... 87
Þineþi-vã în mod conºtient de mâini ...................... 88 6. CONTROLUL STÃRILOR DE SPIRIT
Priviþi prin ochii iubirii ........................................... 89 Deveniþi stãpânul lumii voastre emoþionale .......... 135
Îndrãgostiþi-vã de voi înºivã ................................... 89 Transcendeþi rutinele minþii .................................... 140
Schimbaþi modelul mâniei ....................................... 142
4. CUNOAªTEREA DE SINE Pãtrundeþi adânc în interiorul lui „nu“ .................. 143
În cãutarea feþei primordiale ................................... 93 Dezlãnþuiþi tigrul ...................................................... 145
Lumina interioarã ..................................................... 103 Intervenþia în momente de crizã ............................. 146
Lãsaþi loc pentru bucurie ........................................ 104 Tai Chi al suferinþei ................................................. 147

6 7
OSHO FARMACIE PENTRU SUFLET

Jurnalul lunii ............................................................ 149 8. UNIÞI TRUPUL CU MINTEA


Gâfâiþi la fel ca un câine ......................................... 149 Exerciþii pentru sãnãtate ºi integritate ................... 201
Acceptaþi ceea ce este negativ ................................ 150 Uniþi-vã cu trupul în starea de sãnãtate ................ 205
În al nouãlea nor ...................................................... 151 Meditaþia în miºcare ................................................ 207
Imaginaþi-vã! ............................................................. 153 Imaginaþi-vã cã alergaþi ........................................... 208
Zâmbiþi din abdomen ............................................... 154 Convingeþi-vã singur sã vã relaxaþi ....................... 210
Doborâþi Marele Zid Chinezesc .............................. 155 Fiþi mai sensibil ........................................................ 213
Creaþi-vã o lume particularã ................................... 157 Pentru fumãtori (1) ................................................... 216
Pentru fumãtori (2) ................................................... 219
Picioarele fericite ...................................................... 160
Mâncaþi alimente pline de energie ......................... 221
Mantra Da ................................................................. 162
Dormiþi bine .............................................................. 224
Nu fiþi triºti, fiþi mânioºi! ........................................ 163
Aruncaþi gunoiul ...................................................... 227
Remarcaþi intervalele ............................................... 166
Recuperarea dupã o stare de epuizare .................... 228
Deveniþi conºtienþi de trei ori ................................ 167
Legea afirmaþiei ........................................................ 168
9. OCHIUL FURTUNII
Rãmâneþi calm, sigur pe sine ºi centrat ................. 233
7. SEXUALITATE ªI CUPLU
Cu picioarele pe pãmânt ......................................... 238
Învãþaþi sã dansaþi cu celãlalt ................................. 173
Respiraþi cu tãlpile ................................................... 240
Uºi ºi ziduri .............................................................. 180 Conºtientizarea lui Hara .......................................... 242
Comuniune ................................................................ 182 Pavãza nopþii ............................................................ 243
Imensul celãlalt ........................................................ 183 Aura protectoare ....................................................... 244
Deblocarea energiei sexuale .................................... 185 Echilibrarea ............................................................... 246
Aºteptaþi clipa ........................................................... 185 A fi aici ..................................................................... 247
Sãlbatici ºi atenþi ..................................................... 187 Unificatorul ............................................................... 248
Bucuraþi-vã de momentele de separare .................. 189 Secretul lui Lao Tse ................................................. 249
Fiþi risipitor cu iubirea ............................................ 190 Vizualizaþi-l pe Buddha din interior ...................... 250
Primul ºi ultimul ...................................................... 191 Descoperiþi zeroul interior ....................................... 253
Eliminaþi ceea ce este negativ ................................ 192
De la singurãtate la solitudine ................................ 195 DESPRE AUTOR .............................................................. 255

8 9
OSHO FARMACIE PENTRU SUFLET

ELIBERAÞI-VÃ DE TENSIUNI PRIN RELAXARE


1 ªI DETAªARE

RELAXAREA DIAGNOSTICUL

Conºtiinþa nu poate fi împotriva corpului. Ea


sãlãºluieºte în corp, deci cei doi nu pot fi duºmani. Ei se
sprijinã reciproc în toate privinþele. Eu vã comunic ceva,
iar mâinile mele fac un gest, fãrã ca eu sã le fi comandat
acest lucru. Existã o sincronicitate profundã între mine ºi
mâna mea.
Noi mergem, mâncãm, bem, ºi toate aceste lucruri
aratã cã trupul ºi conºtiinþa sunt un tot organic. Nu ne putem
tortura corpul, ridicându-ne în acelaºi timp conºtiinþa.
Corpul trebuie iubit; noi trebuie sã fim prietenii lui. El este
cãminul nostru. De aceea, trebuie sã-l curãþãm de tot
gunoiul din el, ºi nu trebuie sã uitãm cã el ne serveºte în
permanenþã, zi ºi noapte. Chiar ºi atunci când dormim,
corpul continuã sã lucreze pentru noi, fãcând digestia,
transformând hrana în sânge, eliminând celulele moarte,

10 1271
OSHO FARMACIE PENTRU SUFLET

împrospãtând cantitatea de oxigen din organism… Iar noi Este greu de imaginat un mecanism atât de ascultãtor
dormim profund! ºi atât de înþelept. Dacã aþi deveni conºtienþi de toate
Corpul face tot ce poate pentru ca voi sã funcþiile corpului, aþi rãmâne surprinºi. Pânã acum nu v-
supravieþuiþi, pentru ca voi sã trãiþi, iar voi sunteþi atât de aþi gândit niciodatã ce face corpul vostru pentru voi. Totul
nerecunoscãtori încât nu i-aþi mulþumit niciodatã. este atât de miraculos, de misterios. Dar voi nu l-aþi privit
Dimpotrivã, religiile voastre v-au învãþat sã-l torturaþi: niciodatã. Nu v-aþi dat niciodatã osteneala sã vã cunoaºteþi
„Corpul este duºmanul vostru ºi trebuie sã vã eliberaþi de propriul corp – dar aveþi pretenþia cã îi iubiþi pe alþii! Acest
el, de ataºamentele sale“. lucru este imposibil, cãci ceilalþi vã apar tot sub formã de
Eu ºtiu cã voi sunteþi mai mult decât trupul vostru, corpuri.
aºa cã nu trebuie sã fiþi ataºaþi de el. Dar iubirea nu Corpul este cel mai mare mister din întreaga creaþie.
reprezintã un ataºament; nici compasiunea. Iubirea ºi Acest mister simte nevoia sã fie iubit, sã fie cunoscut, sã
compasiunea reprezintã o hranã absolut necesarã corpului.
fie studiat cum funcþioneazã.
ªi cu cât corpul vostru va funcþiona mai bine, cu atât mai
Din pãcate, religiile au fost dintotdeauna împotriva
mare va fi posibilitatea ca nivelul vostru de conºtiinþã sã
corpului. Acest lucru nu este întâmplãtor: dacã omul învaþã
creascã. Corpul ºi conºtiinþa alcãtuiesc o unitate organicã.
înþelepciunea corpului ºi aflã care sunt misterele acestuia, el
Astãzi, omenirea are nevoie de o educaþie cu totul
nu va mai fi vreodatã preocupat de preoþi sau de Dumnezeu.
nouã, astfel încât toatã lumea sã facã cunoºtinþã cu tãcerea
El a descoperit esenþa misterului în interiorul lui, iar aceastã
inimii – sau, altfel spus, cu meditaþia – ºi toatã lumea sã
esenþã este chiar altarul conºtiinþei.
înveþe ce înseamnã compasiunea faþã de propriul corp.
Dacã ai devenit conºtient de conºtiinþa ta, de fiinþa ta,
Pânã când nu veþi învãþa sã fiþi plini de compasiune faþã de
nu mai poate exista nici un Dumnezeu deasupra ta. Numai
propriul corp, nu veþi putea fi plini de compasiune nici
faþã de corpul altora. Corpul este un organism viu, ºi nu v- un asemenea om poate respecta cu adevãrat o altã fiinþã
a fãcut nici un rãu. V-a slujit încã de când aþi fost conceput, umanã, o altã fiinþã vie, ºtiind cã acestea sunt la fel de
ºi va continua sã vã fie de folos pânã la moarte. Face tot ce misterioase ca ºi el, chiar dacã au expresii diferite, ceea ce
îi cereþi, uneori chiar ºi imposibilul, ºi nu este niciodatã nu face decât sã îmbogãþeascã ºi mai tare viaþa. Când omul
neascultãtor. îºi descoperã conºtiinþa, el descoperã secretul absolutului.

1282 1293
OSHO FARMACIE PENTRU SUFLET

Orice educaþie care nu vã învaþã sã vã iubiþi corpul, sã De aceea, trebuie sã începeþi prin a vã contempla
manifestaþi compasiune faþã de el, sã pãtrundeþi în propriile limitãri corporale.
misterele sale, nu va putea sã vã înveþe nici cum sã Vã recomand trei lucruri:
pãtrundeþi în interiorul conºtiinþei voastre. 1) atunci când mergeþi sau când staþi fãrã sã faceþi
Corpul este poarta, pragul de dinaintea intrãrii. nimic, expiraþi profund. Puneþi accentul pe expiraþie, nu
pe inspiraþie. Aºadar, expiraþi profund – eliminaþi o
cantitate cât mai mare de aer. Expiraþi pe gurã, dar cât mai
PRESCRIPÞII lent, pentru ca procesul sã dureze. Cu cât expiraþia este
mai lungã, cu atât mai bine, cãci ea merge mai profund.
Când tot aerul a pãrãsit organismul, acesta inspirã singur,
RENUNÞAÞI LA ARMURÃ
în mod natural; nu dumneavoastrã inspiraþi. Expiraþia
trebuie sã fie lentã ºi profundã, iar inspiraþia rapidã. Acest
Voi purtaþi o armurã. Este doar o pavãzã – nu ea se
proces va schimba armura din zona pieptului.
agaþã de voi, voi sunteþi cei care se agaþã de ea. Dacã veþi
2) Dacã puteþi, începeþi sã alergaþi. Nu trebuie sã
deveni conºtienþi de ea, veþi putea pur ºi simplu sã o
parcurgeþi foarte mulþi kilometri; 1,5 kilometri sunt
scoateþi atunci când veþi dori. Armura este moartã; dacã
suficienþi. Important este sã vizualizaþi dispariþia balastului
nu o veþi mai dori, ea va dispãrea. De fapt, nu numai cã o agãþat de picioarele dumneavoastrã, ca ºi cum ar cãdea de
purtaþi, dar o ºi alimentaþi continuu. pe ele. Picioarele sunt cele care poartã armura, dacã gradul
Orice copil este fluid. El nu are nimic îngheþat în el; de libertate a fost redus prea mult, dacã vi s-a spus tot
întregul lui corp este o unitate organicã. Pentru el, capul timpul sã faceþi cutare ºi sã nu faceþi cutare, sã fiþi cutare ºi
nu este mai important decât picioarele. De fapt, pentru el sã nu fiþi cutare, sã mergeþi acolo ºi sã nu mergeþi
diviziunea nu existã deloc. Nu existã limite ºi hotare. Din dincolo… De aceea, începeþi sã alergaþi, ºi în timp ce
pãcate, pe mãsurã ce copilul creºte, încep sã aparã aceste faceþi acest lucru, concentraþi-vã asupra expiraþiei. Când
demarcaþii. Capul devine ºeful, iar corpul este împãrþit în vã veþi redobândi conºtiinþa asupra picioarelor ºi
pãrþi componente. Unele pãrþi sunt acceptate de societate, fluiditatea lor, veþi simþi un flux uriaº de energie.
în timp ce altele nu sunt. Unele sunt de-a dreptul 3) Noaptea, când vã duceþi la culcare, scoateþi-vã
periculoase pentru societate ºi trebuie sã fie aproape hainele ºi imaginaþi-vã cã vã scoateþi odatã cu ele ºi
distruse. De aici apar problemele. armura. Faceþi în mod efectiv acest lucru. Scoateþi-o ºi

1304 1315