Sunteți pe pagina 1din 6

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

CLASA A VI-A

20 DECEMBRIE 2018

ETAPA PE ŞCOALĂ

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 3 ore.


Total: 100 de puncte.

SUBIECTUL I – Lectura – 50 de puncte

Citeşte, cu atenţie, textele de mai jos:

A. Ploua. Băiatul asculta, ghemuit sub C. Trebuie să spun că eu am văzut Brăila


plapumă, foşnetul ploii pe acoperişul de târziu – și ai să vezi de ce. N-am făcut niciodată
tablă. Pe fereastră se frângeau fulgere. nici un fel de școală la Brăila (n.r. – Liceul
Păreau crengi de foc care se mistuiau într- Militar, Școala Normală și cea pedagogică și
o clipă. „Acum cad merele”, se gândi facultatea le-a făcut în diferite orașe: Iași,
băiatul. Avea un măr al lui, sădit în cotul Câmpulung Muscel, București, Galați), dar o
dinspre Dunăre al livezii, tânăr şi încărcat iubesc ca pe nici un alt oraș. Am fost născut în
de fructe şi-i părea rău că mâine îl va găsi câmpie, Brăila era ceva care ținea de hora de
scuturat. zâne, de fantastic și fabulos. Toate poveștile pe
- Bunico! Chemă el, ridicându-se în care le auzisem de la cei bătrâni despre Terente,
coate. despre Codin, despre inimaginabila bogăție a
Nu-i răspunse nimeni şi i se făcu Brăilei, ne-au captat închipuirea. Cum mai târziu
frică. Coborî totuşi din pat şi se apropie de în adolescență, visam la Paris, păstrând
sobă. Bunica dormea [...] şi băiatul zâmbi. proporțiile cu aceeași bucurie visam și la Brăila.
„E aici bunica – îşi spuse – n-are de ce să- Împreună cu alți copii ne urcam în nuci, în cireșii
mi fie frică. Şi pe urmă, Brezoi e la uşă, stă cei mai înalți și ne aruncam privirile spre zarea
pe prag, să nu-şi ude blana.” Brăilei, unde ni se părea nouă că trec trenuri pe
Ploaia şi vuietul ei depărtat, străin şi care nici nu le văzusem – până la 11 ani n-am
parcă de pierzanie a unor lumi ascunse şi văzut nici un tren -, vapoare care duceau spre un
nedesluşite, scurgerea aceea de vânt şi de orient al tuturor bogățiilor și al tuturor
ape urca în urechile băiatului ca o pasăre aventurilor. Ne închipuiam un oraș ieșit din
ce i se risipea apoi în trup. I se părea că basme. De alminteri, Brăila chiar așa era în
plânge cineva, că se vaită şi în acelaşi timp adolescența mea. Ieșită din basme. Așa frumos
goana şuvoiului prin burlanul din dreapta am visat despre un oraș… mai târziu, în
ferestrei îl făcea să se scuture înfiorat. adolescență, când am învățat aproape toate
„Plouă – se gândi el – şi creşte iarba, străzile mari din Paris, din romanele franceze.
măcrişul se înfoaie, şi mâine, sub gardul Știam unde se situează punctele cele mai
dinspre Dunăre, o să găsim ciuperci. ,,U, strălucitoare ale orașului, cum și despre Roma
ce de ciuperci!”, făcu el repetând o vorbă Antică tot așa am visat, dar mai târziu, când le-
a bunicii. am colindat, țin să te anunț, toate au corespuns
închipuirii: și Brăila, și Parisul, și Roma.
(Fănuş Neagu, În zori, pe ploaie)
(”Fănuș Neagu rememoreză Brăila” – Roxana
Ioana Ancuța, Jurnal Național)

B. — TOM! Niciun răspuns. — Tom!


Niciun răspuns. — Ce-o fi cu băiatul ăsta?
Un' să fie... Tom, n-auzi? Bătrânica îşi
trase ochelarii pe nas şi privi pe deasupra
lor prin odaie, apoi îi săltă şi privi sub ei.
Rareori catadicsea să se uite prin sticla lor
la o gâză de băieţel ca Tom. Erau ochelarii
ei de zile mari, la care ţinea ca la ochii din
cap şi pe care îi purta aşa, de podoabă,
căci la fel de bine ar fi putut să vadă prin
nişte ochiuri de plită. Rămase locului o
clipă, uluită parcă, apoi fără mânie, dar
totuşi destul de tare ca s-o poată auzi
pereţii, spuse: — Stai tu, că pun eu mâna
pe tine şi-o să vezi ce.. Dar n-apucă să
termine, fiindcă între timp se aplecase şi
începuse a izbi cu măturoiul pe sub pat;
astfel încât nu-i mai rămânea suflu decât
pentru icneala cu care îşi însoţea
loviturile. Sub pat, însă, nimic; doar pisica
o zbughi speriată afară. — Dumnezeule
mare, de când sunt n-am mai văzut un
băiat ca ăsta! îndreptându-se apoi din sale,
păşi spre uşa deschisă şi rămase în prag,
iscodind cu privirea aracii cu roşii şi
bălăriile din grădină. Dar Tom, nicăieri.
Atunci ridică glasul, ca să poată fi auzită
de departe, şi începu să strige: — To-o-om!
Deodată auzi un fâşâit în spatele ei. Se
întoarse tocmai la timp ca să prindă de
pulpana slobodă a hainei un băieţel şi să-l
oprească din fugă. — Ia te uită! Cum de nu
m-am gândit la cămară! Ce-ai căutat
acolo, drace? —Nimic. — Cum nimic?
Uite ce-i pe mâinile tale, uite ce-ai la gură!
Cu ce te-ai mânjit în halul ăsta? — Nu
ştiu, mătuşă. — Da' eu ştiu. Cu dulceaţă,
da... De câte ori nu ţi-am spus să nu mai
umbli la dulceaţă, ai? Am să te jupoi de
viu, împieliţatule! Ia dă nuiaua încoace!
Nuiaua zvâcni în aer, semn că se-ngroaşă
gluma... — Iiii! Ia te uită ce-ai în spate,
mătuşă! Când bătrânica se răsuci pe loc,
strângându-şi fustele, ca să vadă ce
primejdie o păştea, băiatul o şi luase la
sănătoasa, căţărându-se pe gardul înalt de
uluci şi pierind îndărătul lui. Mătuşa Polly
rămase o clipă locului, zăpăcită, apoi râse
cu blândeţe. --Bată- te norocul să te bată!
E-eei! Că nu mai mă-nvăţ minte odată! De
câte ori nu m-a dus de nas pînă-acu', şi
uite că tot mai mă las păcălită. Ce ţi-e şi
cu bătrânii! Vorba ceea: nu mai înveţi cal
bătrân în buiestru. (Mark Twain,
Aventurile lui Tom Sawyer)

SUBIECTUL I- – Elemente de construcţie a comunicării - 20 de puncte


1. Precizează numărul de litere și de sunete pentru următoarele cuvinte: înghețată, zbughi, chiar,
ciuperci. 2 puncte
2. Transcrie din două dintre cele trei texte (la alegere) un cuvânt care conţine diftong şi un
cuvânt care conţine vocale în hiat; precizează diftongul şi hiatul.
2 puncte
3. Propune sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor: șuvoiului, se înfoaie,(din textul
A), au captat, ne în chipuiam, (din textul C). 2 puncte
4. Identifică, din primul text(A), cuvântul omonim și precizează-i sensurile în enunţuri
2 puncte
5. Transcrie din primul text citat (A) câte un verb la modul indicativ, timpurile: imperfect şi
perfect-simplu şi din al doilea text (B) câte un verb la modul indicativ, timpurile: perfect-compus,
mai- mult- ca- perfect , precizându-le. 2 puncte
6. Transcrie, din oricare din textele date, verbul a avea cu valoarea morfologică de verb auxiliar.
2 puncte
7. Transcrie, la alegere, din textele propuse, un verb la modul indicativ, unul la modul infinitiv
unul la modul conjunctiv şi unul la modul condiţional –optativ 2 puncte
8. Explică rolul utilizării virgulei , în structura extrasă din al treilea text-suport (C) : toate au
corespuns închipuirii: și Brăila, și Parisul, și Roma 2 puncte
9. Extrage din al treilea text(C) două verbe copulative diferite, apoi alcătuiește enunțuri în care
acestea să aibă valoare predicativă. 2 puncte
10. Scrie valoarea morfologică și funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în
cele două texte(A şi B). 2 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA Lectură (40 de puncte)


1. Explică, în 3-4 enunțuri, rolul utilizării persoanei I în al treilea text suport. 8 puncte
2. Prezintă, în 4-6 enunțuri, semnificația titlului primului text suport. 8 puncte
3.
4.
5

SUBIECTUL AL III-LEA Elemente de interculturalitate (20 de puncte)


Pornind de la tema comună a celor trei texte suport , prezintă, într-o compunere de 25-30 de
rânduri, miracolul din lumea copilăriei.

SUBIECTUL AL IV-lea Redactare ( 20 de puncte)

Exprimă-ţi opinia, în 10-15 rânduri, despre nevoia perpetuă de a descoperi și explora noi locuri,
având ca punct de plecare secvența: Știam unde se situează punctele cele mai strălucitoare ale
orașului, cum și despre Roma Antică tot așa am visat, dar mai târziu, când le-am colindat, țin să
te anunț, toate au corespuns închipuirii: și Brăila, și Parisul, și Roma.
OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Etapa pe școală, 20 decembrie 2018
Clasa a VI-a
Barem de corectare şi de notare

SUBIECTUL I – 20 de puncte
1.Precizarea numărului de litere si sunete 5p x4=2 puncte
2.Transcrierea, din fiecare text, a câte unui cuvânt care conţine diftong, hiat; precizarea diftongul
şi hiatul. 5p x4 = 2 puncte
3. Identificarea sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor: șuvoiului, se înfoaie,(din
textul A), au captat, ne în chipuiam, (din textul C). 5px4 = 2 puncte
4. Identifică, din primul text,cuvântul omonim și precizează-i sensurile. 1px2= 2 puncte
5. Transcrierea din primul text citata câte unui verb la modul indicativ, timpurile: imperfect şi
perfect-simplu şi din al doilea text a câte unui verb la modul indicativ timpurile: perfect-compus,
mai mult ca perfect , precizându-le. 4px5 = 2 puncte
6. Transcrierea, din oricare din textele date, a verbului a avea cu valoarea morfologică de verb
auxiliar. 2x1= 2puncte
7. Transcrierea din primul text citat (A)a câte unui verb la modul indicativ, timpurile: imperfect
şi perfect-simplu şi din al doilea text (B)a câte unui verb la modul indicativ, timpurile: perfect-
compus, mai- mult- ca- perfect , precizându-le.
5px4 =2puncte
8. Explicarea rolului utilizării virgulei , în structura extrasă din al treilea text-suport (C) : toate
au corespuns închipuirii: și Brăila, și Parisul, și Roma 2px1 = puncte
9. Extrage din al doilea text două verbe copulative diferite, apoi alcătuiește enunțuri în care
acestea să aibă valoare predicativă. 5px4 = 2 puncte
10. Scrie valoarea morfologică și funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în
cele două texte. 5px4=2 puncte

SUBIECTUL AL II-lea – 40 de puncte


1. Explicarea, în 3-4 enunțuri, a rolului utilizării persoanei I în al treilea text suport: 8 puncte/
54puncte
2. Comentarea nuanţată/ezitantă a semnificaţiei titluluiprimului text suport : 8puncte /4 puncte
3
4
5

SUBIECTUL AL III-LEA – 20 de puncte


Valorificarea expresivă şi originală a celor trei texte suport/ valorificarea schematică a unor idei
din cele trei texte suport 10 puncte/5 puncte
Abordarea originală şi convingătoare a temei propuse/ tratarea ezitantă a temei, fără elemente de
originalitate 8 puncte/4 puncte
Limitarea compunerii la numărul de rânduri menționat în cerință: 2 puncte

SUBIECTUL al IV-lea – 20 puncte


Exprimarea convingătoare a opiniei privind tema dată/simpla formulare a unei opinii: 8 puncte /
4puncte
Adecvarea conținutului la tipul de text: 10 puncte/5 puncte
Încadrarea textului în limita de spațiu indicată: 2 puncte