Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ...................., domiciliat(ă) în ..................,


Reclamant(ă) în acţiunea civilă ce face obiectul dosarului nr. ........., cu termen de judecată la
data de ................., pârât(ă) fiind ................
În temeiul art. 247 C. proc. civ., vă rog să luaţi act că înţeleg că RENUNŢ LA ÎNSUŞI DREPTUL
PRETINS şi să pronunţaţi o hotărâre definitivă.

Data depunerii
................
Semnătura,
..........

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ........................