Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LICHIDARE

Subsemnatul(a) ...................................................................................................................,

domiciliat(a) in .........................................................., str. ..................................................., nr.

...........bloc.........sc. ............., apart. ..........., jud. ...................................... telefon ...........................

e-mail........................................absolvent(a) a Universitatii „Ovidius” din Constanta, Facultatea de

LITERE, specializarea ............................................................., forma de învăţământ ZI/ID,

promoția..........., vă rog să-mi aprobați cererea de eliberare a Diplomei de Licență/Absolvire/

Master și a Suplimentului la Diplomă.

Data_______________________
Semnătura______________________

SECRETARIAT FACULTATE

SERVICIUL SOCIAL

BIBLIOTECA

CONTABILITATE TAXE (bd. Mamaia, camin 1)

CENTRUL DE CONSILIERE PROFESIONALA


(bd. Mamaia, anexa rectorat, etaj I)