Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul clasei

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului clasei sunt prevăzute în R.O.F.U.I.P., art. 40-43.
Consiliul clasei este constituit din personalul didactic şi de instruire care predă la clasa respectivă,
din cel puţin un părinte delegat de comitetul de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei. Preşedintele
consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.
In a doua decadă a lunii octombrie, după ce a avut loc adunarea generală a părinţilor clasei, unde a
fost ales comitetul de părinţi al clasei şi s-a desemnat un reprezentant al acestui comitet în consiliul clasei,
învăţătorul/dirigintele clasei convoacă consiliul clasei pentru organizarea acestuia.
În procesul-verbal se consemnează ordinea de zi: constituirea consiliului clasei.
Învăţătorul/dirigintele precizează componenţa nominală a acestuia, precizează atribuţiile consiliului
clasei şi stabileşte graficul şi tematica şedinţelor consiliului clasei.
Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, dirigintele sau
membrii acestuia consideră necesar.
Şedinţele consiliului clasei se consemnează în procese-verbale care se înregistrează în registrul de
intrare-ieşire existent la secretariatul unităţii de învăţământ.
Dosarul consiliului clasei va cuprinde următoarele documente: - procesul-verbal de constituire a
consiliului clasei;
- componenţa consiliului clasei;
- graficul şi tematica şedinţelor consiliului clasei;
- procesele-verbale de la şedinţele consiliului clasei, înregistrate în registrul de intrări-ieşiri al unităţii
şcolare;
- raportul scris asupra situaţiei şcolare a elevilor clasei, la sfârşitul semestrului / anului şcolar.
Ultimul document este elaborat de consiliul clasei şi va fi prezentat de preşedintele consiliului clasei
consiliului profesoral spre validare, după care se înregistrează în registrul de intrări-ieşiri.