Sunteți pe pagina 1din 10

Avizat

Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROFESOR: ......
SPECIALIZAREA / GRAD DIDACTIC:
DISCIPLINA: Chimie
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009
CLASA: a X – a filiera tehnologica
PROFIL / SPECIALIZARE: TEHNIC
AN ŞCOLAR: 2014 – 2015
Nr.Ore / săptămână: 1ora
Nr. total de ore: 35 săptămâni x 1 ora = 35 ore
(S............ - activităţi extracurriculare şi extraşcolare în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, cu orar specific)

MANUAL UTILIZAT: Ed. Manual LVS. Crepuscul – E. Alexandrescu, V. Zaharia, M. Nedelcu

1
NR. ORE
CAPITOLUL UNITATEA DE INVĂṬARE SEM. SEM.
I II
Recapitulare Norme de protectie a muncii in laboratorul de chimie
Corelaţii între structura învelişului electronic pentru elementele din
perioadele 1, 2, 3, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor;
2
Legătura covalentă nepolară: H2, Cl2, N2 Legătura covalentă polară;
Legătura covalent-coordinativă: . Calcule stoechiometrice;Test de evaluare
initial.
INTROD. ÎN STUDIUL Obiectul chimiei organice.Legături chimice
CHIMIEI ORGANICE Tipuri de catene de atomi de carbon.Formule moleculare şi de 2
structură plane
ALCANI Serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi de poziţie
Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice: clorurarea metanului, izomerizarea 4
butanului, cracarea şi dehidrogenarea butanului, arderea.
ALCHENE Definiţie, serie omoloagă, structură, izomerie de catenă şi de poziţie.
Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice:adiţia H2, X2, HX, H2O, polimerizarea. 2
ALCHINE Definiţie, serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi de
poziţie.Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice: adiţia, arderea. 2
ARENE Structura benzenului. Clasificarea hidrocarburilor aromatice 3 2
Proprietăţi chimice: halogenare, nitrare la benzen, toluen, naftalină
PETROLUL Petrolul–sursă de materii prime organice. 2
COMPUŞI ORGANICI Denumire. Structura alcoolilor. Proprietăţi fizice 4
MONOFUNCŢIONALI – Alcooli cu importanţă practică şi biologică,. Metanolul, etanolul, glicerina
ALCOOLI
ACIZI CARBOXILICI Denumire. Structura acizilor. Proprietăţi fizice.Acid acetic–reacţii cu metale 1
reactive, oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonaţi
COMPUŞI ORGANICI CU Grăsimi;Proteine;Glucide-stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă 2
IMPORTANTA BIOLOG. Vitamine–clasificare în funcţie de solubilitate, rol fiziologic, avitaminoze.
COMPUŞI ORGANICI CU IMP. Săpunuri si detergenţi.Cauciucul natural.Mase plastice.Fibre 3
PRACTICĂ naturale.Coloranţi naturali si sintetici.Arome, esenţe, parfumuri–
utilizări.Medicamente.Droguri–acţiune nocivă asupra organismului
RECAPITULARE -eventual lucrare scrisa 2 3
SĂPTĂMÂNA „Să ṣtii mai 1*
multe, să fii mai bun!”
TOTAL 70 ore = 35 săptămâni 17 17+*

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I - 17 ore
1 saptamana practica
Nr. Unitatea de învaţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obs.
U.Î. specifice ore na
vizate alocate
Recapitulare 1.2;3.1;3.2 Norme de protectie a muncii in laboratorul de chimie
3.3;4.2 Corelaţii între structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele
1, 2, 3, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor; Legătura 2 S1-2
covalentă nepolară: H2, Cl2, N2 Legătura covalentă polară; Legătura covalent-
coordinativă: . Calcule stoechiometrice;Test de evaluare initial.
1 INTRODUCERE ÎN 1.2;3.1;3.2 Obiectul chimiei organice, elemente organogene.Legături chimice
3.3;4.2 S3-4
STUDIUL CHIMIEI Tipuri de catene de atomi de carbon.Tipuri de atomi de carbon 2
ORGANICE Formule moleculare şi de structură plane
2. ALCANI 1.1;1.2.;2.2 Serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi de poziţie S5-8
3.1;3.2;3.3;4.1 4
Proprietăţi fizice. Propr.chimice: clorurarea metanului, izomerizarea,etc
3. ALCHENE 1.1;1.2.;2.2 Definiţie, serie omoloagă, structură, izomerie de catenă şi de poziţie. S9-10
3.1;3.2;3.3 2
Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice;-eventual lucrare scrisa -
4. ALCHINE 1.1;1.2.;2.1 Definiţie, serie omoloagă, denumire, structură, izomerie de catenă şi de S11-12
2.2;3.1;3.3 2
poziţie;Proprietăţi fizice. Proprietăţi chimice.
5. ARENE 1.1;1.2.;2.2 Structura benzenului. Clasificarea hidrocarburilor aromatice S13-15
3
3.1;3.3 Proprietăţi chimice: halogenare, nitrare la benzen, toluen, naftalină
RECAPITULARE ŞI Recapitulare şi evaluare finala S16-17
2
EVALUARE FINALA

3
PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1
“ INTRODUCERE ÎN STUDIUL CHIMIEI ORGANICE” – 2 ore
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
detaliate specifice
vizate
Obiectul chimiei 1.2;3.2 Definirea chimiei organice Manual Observarea
organice, elemente 4.2 Definirea elementelor organogene Observarea dirijată sistematică a
organogene Dezbaterea elevilor;
Legături covalente 1.2 Clasificarea legăturilor covalente după criterii diferite Exerciţiul Observarea
Definirea legăturii simple, duble, triple Modelarea,dezbaterea sistematică a
Exerciţii de reprezentare a legăturii la substanţe date Problematizare elevilor;
Tipuri de catene de 1.2 Definirea catenelor de carbon.Clasificarea Fişă de exerciţii Observarea
atomi de carbon. 4.2 catenelor.Clasificarea atomilor de carbon după poziţia Modele structurale sistematică a
Tipuri de atomilor ocupată în catena de carbonExerciţii de recunoaştere a Modelarea elevilor;
de carbon catenei de carbon, respectiv ordinii atomilor de carbon Exerciţiul

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2
“ALCANI” – 4 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Serie omoloagă, 1.2 Clasificarea substanţelor organice în hidrocarburi şi Modele structurale Observarea
denumire, structură, 2.2. compuşi cu funcţiunei.Clasificarea hidrocarburilor Dezbaterea, modelarea sistematică
izomerie de catenă şi 3.2 Definirea alcanilor.Modelarea structurii unor compusi Algoritmizarea, exerciţiul elevilor;
de poziţie 3.3 organici.Prezentarea seriei omoloage pentru alcani, Problematizare Fise de lucru
Proprietăţi fizice. 4.2 denumirea alcanilor
Proprietăţi chimice 1.1 Prezentarea proprietăţilor chimice ale unor alcani Exerciţiul, dezbatere Observarea
Utilizări 2.2 Exerciţii de scriere a ecuaţiilor de reacţie sistematică a
3.1 Prezentarea alcanilor cu importanţă practică elevilor;
5.2 Fise de lucru
4
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3
“ ALCHENE” – 2 ore
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
detaliate specifice
vizate
Definiţie, serie 1.2;2 .2 Definirea alchenelor Modele structurale Observarea
omoloagă, structură, 3.2 Modelarea structurii moleculare,denumirea alchenelor Modelarea sistematică a
izomerie 3.3 Exerciţii de scriere a formulei structurale a unei alchene, Exerciţiul elevilor;
Proprietăţi fizice. 4.2 pornind de la denumire Problematizare
Proprietăţi chimice 1.1 Prezentarea proprietăţilor chimice ale alchelor Fişe de lucru Observarea
2.2 Exerciţii de scriere a ecuaţiilor de reacţie Exerciţiul sistematică a
3.1 Prezentarea alchenelor cu importanţă practică Dezbaterea elevilor;
5.2 Algoritmul Fişe de lucru

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4
“ ALCHINE” – 2 ore
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
detaliate specifice
vizate
Serie omoloagă, 1.2; 2.2 Definirea alchinelor Dezbaterea Observarea
denumire, structură, 3.2 Modelarea structurii moleculare Modelarea sistematică a
izomerie de catenă şi 3.3 Prezentarea seriei omoloage pentru alchine, denumirea Algoritmul elevilor;
de poziţie 4.2 alchinelor Exerciţiul
Acetilena 1.1 Prezentarea formulei acetilenei, definirea acetilenei Exerciţiul Observarea
Proprietăţi fizice. 2.2 Observarea proprietăţilor fizice: stare de agregare, miros, Dezbaterea sistematică a
Proprietăţi chimice 3.1 culoare, solubilitate Activitate individuală de elevilor;
5.2 stabilire a concluziilor Fişă de lucru

5
PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5
“ ARENE” – 2 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Structura benzenului. 1.2 Definirea arenelor Dezbaterea Observarea
Clasificarea 3.3 Prezentarea nomenclaturii arenelor Modelarea sistematică a
hidrocarburilor 4.2 Exerciţii de scriere a formulelor unor arene pornind de la Exerciţiul elevilor;
aromatice denumire şi invers Problematizare
Proprietăţi fizice si 1.1 Prezentarea proprietăţilor fizice caracteristice arenelor: Observarea
chimice 4.2 stare de agregare, miros, culoare, punct de topire, de Exerciţiul sistematică a
fierbere, solubilitate Dezbaterea elevilor;
Activitate individuală de
stabilire a concluziilor;

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL II - 18 ore
Nr. Unitatea de învaţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Sap-tămâ Obs.
U.Î. specifice ore na
vizate alocate
5. ARENE 1.1;1.2.;2.2 Proprietăţi chimice: halogenare, nitrare la benzen, toluen, naftalină S1-2
3
3.1;3.3
6 PETROLUL 3.3;4.1;4.2 Petrolul–sursă de materii prime organice. Chimizarea petrolului–
COMBUSTIBILI FOSILI 5.1;5.2 cracarea S3-4
2
ŞI SURSE DE MATERII Combustibili: metanul, fracţiuni petroliere, cărbuni.
PRIME ORGANICE
7 COMPUŞI ORGANICI 1.1;1.2;2.1 Denumire. Structura alcoolilor. Proprietăţi fizice
MONOFUNCŢIONALI – 2.2;3.2,4.2 Alcooli cu importanţă practică şi biologică,. Metanolul, etanolul, S5-8
4
ALCOOLI glicerina

6
„SĂ ṢTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” S9
8. ACIZI CARBOXILICI 1.1;1.2,2.1 Denumire. Structura acizilor. Proprietăţi fizice
2.2,3.1;3.2 Acid acetic–reacţii cu metale reactive, oxizi metalici, hidroxizi 1 S10
4.2;5.2 alcalini, carbonaţi
9. COMPUŞI ORGANICI CU 1.1;1.2;2.1 Grăsimi - stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă
IMPORTANTA 2.2;3.1;3.2 Proteine-stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă
BIOLOGICĂ 4.2;5.2 Glucide-stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă 2 S11-12
Vitamine–clasificare în funcţie de solubilitate, rol fiziologic,
avitaminoze.
10. COMPUŞI ORGANICI CU 1.1;2.2;4.1 Săpunuri si detergenţi;cauciucul natural si sintetic; mase
IMPORTANŢĂ 4.2;5.1 plastice;coloranṭi;vopsele–proprietăţi fizice, importanta.
PRACTICĂ Arome, esenţe, parfumuri–utilizări. S13-15
3
Medicamente: sulfamide, antibiotice, aspirina–acţiune asupra
organismului
Droguri–acţiune nocivă asupra organismului
RECAPITULARE ŞI Recapitulare şi evaluare finala S16-18
3
EVALUARE FINALA
Săptămâna 6- 10 aprilie 2014/ “Să ṣii mai multe, să fii mai bun”/ nu este inclusă în planificare, urmând să se stabilească la nivel de liceu tipul de activităṭi extracurriculare

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5
“ ARENE” – 3 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Proprietăţi fizice si 1.1 Prezentarea proprietăţilor fizice caracteristice arenelor: Observarea
chimice 4.2 stare de agregare, miros, culoare, punct de topire, de Exerciţiul sistematică a
fierbere, solubilitate Dezbaterea elevilor;
Activitate individuală de
stabilire a concluziilor;

7
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6
“ PETROLUL COMBUSTIBILI FOSILI ŞI SURSE DE MATERII PRIME ORGANICE” – 2 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Petrolul – sursă de 4.1 Prezentarea compoziţiei ţiţeiului Activitate individuală de Observarea
materii prime 4.2 Documentarea asupra formării ţiţeiului de-a lungul stabilire a concluziilor; sistematică a
organice 5.1 timpurilor.Prezentarea proprietăţilor fizice ale ţiţeiului Problematizarea elevilor;
5.2 Observarea proprietăţilor fizice: culoare, miros,
densitate, solubilitate
Prezentarea unor modalităţi de prelucrare al petrolului
Combustibili: 4.1 Definirea combustibililor Dezbaterea Observarea
metanul, fracţiuni 4.2 Clasificarea combustibililor Activitate individuală de sistematică a
petroliere 5.1 Prezentarea combustibililor naturali, artificiali şi sintetici stabilire a concluziilor; elevilor;
5.2 Caracterizarea combustibililor prin putere calorică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7
“ COMPUŞI ORGANICI MONOFUNCŢIONALI – ALCOOLI” – 4 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Alcooli 1.1 Prezentarea structurii alcoolilor Exerciţiul Observarea
1.2 Explicarea structurii grupării hidroxil Dezbaterea sistematică a
2.1 Prezentarea regulilor IUPAC pentru denumirea Activitate individuală si de elevilor;
2.2 alcoolilor grup in vederea stabilirii Probă practică
3.2 Clasificarea alcoolilor după catenă şi după numarul concluziilor;
4.2 grupărilor hidroxil
Scrierea corectă a ecuaţiilor de reacţiilor chimice

8
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8
“ COMPUŞI ORGANICI MONOFUNCŢIONALI – ACIZI CARBOXILICI” – 1 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
Vizate
Acizi carboxilici 1.1; 1.2 Prezentarea structurii acizilor carboxilici Observarea dirijată Observarea
2.1; 2.2 Modelarea structurii moleculei de acid carboxilic Deducerea sistematică a
3.1; 3.2 Prezentarea regulilor IUPAC pentru denumirea acizilor elevilor;
4.2 Clasificarea acizilor după catenă şi după numarul Referatul
5.2 grupărilor carboxilici

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9
“ COMPUŞI ORGANICI CU IMPORTANTA BIOLOGICĂ” – 2 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Grăsimi 1.1; 4.1 Definirea lipidelor Activitate individuală si de Observarea
4.2; 5.2 Prezentarea importanţei şi utilizării lipidelor grup in vederea stabilirii sistematică a
concluziilor; elevilor;
Proteine 1.1; 2.1 Definirea proteinelo Dezbaterea Observarea
4.1; 4.2 Prezentarea importanţei practice şi biologice a Conversaţia sistematică a
5.2 proteinelor elevilor;
Glucide 1.1;4.1 Definirea zaharidelor.Clasificarea zaharidelor Problematizare Observarea
4.2 Prezentarea celor mai importante zaharide: glucoza, Dezbatere sistematică a
5.2 fructoza, amidon şi celuloză elevilor;
Vitamine 1.1 Definirea vitaminelor.Explicarea importanţei cunoaşterii Plan Observarea
2.2 vitaminelor. Prezentarea unor date istorice referitoare la Dezbaterea sistematică a
5.2 descoperirea unor vitamine elevilor;

9
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 10
“ COMPUŞI ORGANICI CU IMPORTANŢĂ PRACTICĂ ” – 4 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Săpunuri şi 1.1;2.1 Săpunuri si detergenţi-acṭiune asupra mediului;cauciucul Conversaţia Observarea
detergenţi;cauciucul 2.2;4.2 natural si sintetic; mase plastice;coloranṭi;vopsele– Dezbaterea sistematică a
natural ṣi 5.1;5.2 proprietăţi fizice, importanta. Activitate individuală si de elevilor;
sintetic;mase Arome, esenţe, parfumuri–utilizări. grup in vederea stabilirii Ateliere de lucru;
plastice;coloranṭi;aro concluziilor; Fişă de lucru
me,esenṭe ,parfumuri Problematizare
Medicamente 1.1 Definirea medicamentelor Dezbaterea, dezbaterea Observarea
Droguri 4.1 Descrierea proprietăţilor şi a acţiunii unor medicamente: Problematizare sistematică a
4.2 sulfamide, aspirina, antibiotice Conversaţia elevilor;
5.2 Discutarea efectelor supradozării cu medicamente Planşe, referate Studiu de caz
Definirea drogurilor -activitate individuală si de Referate / proiecte
Clasificarea drogurilor după acţiune si origine asupra grup in vederea stabilirii
organismului concluziilor-conversaţia
Elaborarea unui referat pe tema: droguri: acţiune asupra
organismului uman şi lupta contra drogurilor

10