Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT

Or. Leova R. Moldova

Două mii optsprezece luna martie ziua unsprezece

Subsemnații: TODERAȘCO OLEG, a. n. 24.07.1980 cod numeric personal


2000023057159, identificat cu buletin de identitate A23040287 eliberat de oficiul 23 MDI la
25.09.2005, domiciliat în satul Cupcui, raionul Leova, numit în continuare ,,VÎNZĂTOR” și
POCLIT VASILE, a. n. 16.06.1977, cod numeric personal 0972305963969, identificat cu
buletin de identitate A23010972 eliberat de oficiul 23 MDI 15.04.1999, domiciliat în satul Sărata
Nouă, raionul Leova, numit în continuare ,,CUMPĂRĂTOR”, am încheiat prezentul contract
privind următoarele:

1. Eu, TODERAȘCO OLEG, am vîndut, iar, eu, POCLIT VASILE, am cumpărat sectorul
de teren agricol cu suprafața de 2,1861 (doi întregi și una mie opt sute șaizeci și una) ha, cu nr.
cadastral 5725307022, cu fertilitatea medie a solului de 71 grade, prețul normativ de 11235
(unsprezece mii două sute treizeci și cinci) lei, situat în extravilanul satul Sărata Nouă, raionul
Leova, R. Moldova.

2. Sectorul de teren agricol mai sus nominalizat îmi aparține mie, TODERAȘCO OLEG,
cu drept de proprietate în baza certificatului de moștenitor testamentar, eliberat de biroul notarial
de stat din raionul Leova la 15.02.2018 cu nr. 274 și este înregistrat în Registrul Bunurilor
Imobile a OCT Hîncești filiala Leova la 16.02.2018 cu nr. 1010/05, nr. cad. 5725307022.

3. Sectorul de teren agricol nominalizat mai sus este vîndut cu 10000 (zece mii) lei,
achitați de către Cumpărător – Vînzătorului integral pînă la semnarea prezentului contract.

4. ,,Vînzătorul” a vîndut, iar ,,Cumpărătorul” a cumpărat prin prezentul contract sectorul


de teren agricol pe care în momentul încheierii prezentului contract nu se află nici un gen de
construcții.

5. ,,Vînzătorul” garantează sub responsabilitate proprie că sectorul de teren agricol mai


sus nominalizat îi aparține cu drept de proprietate și pînă la încheerea prezentului contract nu a
fost vîndut anticipat, sub gaj, sechestrat, sub litigiu, arest nu se află, nu formează obiectul unui
litigiu, nu este obiectul unui contract de arendă, fapt confirmat și prin extrasul din Registru
Bunurilor Imobile a OTC Hîncești , filiala Leova din 30.01.2018.

6. Atît ,,Vînzătorul” cît și ,,Cumpărătorul” au asigurat că prețul este real, că acșionează


binevol, sunt în deplină capacitate de exercițiu, asupra lor nu este instituită curatela, nu sunt
declarați de către instanța de judecată ca incapabili de exercițiu și își asumă responsabilitatea
civilă , administrativă, penală pentru veridicitatea informației pentru autentificarea prezentului
contract.

7. Cumpărătorul se obligă să achite toate restanțele pe toate plățile obligatorii apărute


după semnarea prezentului contract.
8. Conținutul Art. 214, 321, 755, 764, 783 Cod Civil al R. Moldova, Art. 13 a Legii cu
privire la proprietate a R. Moldova, Art. 50 și 51 a Legii cu privire la notariat, precum și Art. 29
Cod Funciar au fost explicate părților de către notar.

9. Cheltuielile ce țin de autentificarea prezentului contract le achită ,,Cumpărătorul”.

10. Contractul este întocmit și autentificat în trei exemplare , unul dintre care se păstrează
la biroul notarului Floreanu Irina, or. Leova, două se eliberează părților.

A vîndut SEMNAT

A cumpărat SEMNAT

REPUBLICA MOLDOVA

NOTARUL PRIVAT Floreanu Irina

Sediul biroului or. Leova str. Ștefan cel Mare 69/31

Anul două mii optsprezece luna martie ziua unsprezece.

Prezentul contract este autentificat de mine, notar privat Floreanu Irina.

În fața mea, la sediul biroului s-au prezentat părțile: TODERAȘCO OLEG și POCLIT
VASILE, care au cerut întocmirea prezentului contract și după ce au citit, fiind cunoscuți cu
conținutul și efectele acestuia, l-au semnat în prezența mea, confirmînd prin aceasta încheerea
prezentului contract.

Identificarea părților a fost stabilită, capacitatea de exercițiu a acestora, precum și dreptul


de proprietate asupra imobilului înstrăinat au fost verificate.

În temeiul Art. 290 al Codului Civil a R.M. dreptul de proprietate urmează a fi supus
înregistrării în Registrul Bunurilor Imobile .

S-a înregistrat cu nr. 5880

S-a încasat taxa de stat 20 lei

S-a perceput plata pentru serviciul notarial 180 lei

Notar privat SEMNAT