Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Drept

REFERAT

la tema: „Izvoarele dreptului fiscal.

Acţiunea legislaţiei fiscale în timp, spaţiu şi asupra persoanelor ”

Disciplina: Drept fiscal

Chișinău, 2018
Cuprins

1. Noţiuni introductive privind dreptul fiscal.

2. Izvoarele dreptului fiscal existente în Republica Moldova.

2.1. Legea – izvor de drept fiscal.

2.2. Actele subordonate legilor - izvoare ale dreptului fiscal.

3.Acţiunea legislaţiei fiscale în timp, spaţiu şi asupra persoanelor.

3.1. Acţiunea legislaţiei fiscale în timp.

3.2. Acţiunea legislaţiei fiscale în spaţiu.

3.3. Aplicarea legislaţiei fiscale asupra persoanelor.

4. Concluzie.

5. Bibliografie.

2
1. Noţiuni introductive privind dreptul fiscal
Încă de la apariţia societăţii civile, aceasta a simţit necesitatea instituirii unui sistem care ar
contribui reglementarea raporturilor de ordin financiar, la realizarea unui buget de stat, care ar fi
drept garant de îndeplinire a sarcinilor statale din diverse sfere .

Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societăti impune realizarea unor venituri publice.
Întradevar, pentru a-ţi îndeplini rolul şi funcţiile, statul trebuie să mobilizeze resursele şi să facă
cheltuieli bănesti. În consecinţă, statul recurge la repartiţia sarcinilor publice între membrii
societăţii, persoane fizice sau juridice.

Instrumentul fiscal şi juridic prin care se înfăptuieste aceasta repartiţie îl constituie obligaţia
fiscală sub forma impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sarcini fiscale specifice fiecarei ţări
şi fiecărei etape istorice în parte.

Astfel, odată cu exinderea relaţiilor cu caracter economico-social în Republica Moldova, apare şi


necesitatea reglementării acestora, fiind instituită o ramură de drept public- dreptul fical.

Dreptul fiscal este o ramură a dreptului public, care are drept scop reglementarea raporturilor
juridice care apar în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau
juridice care deţin bunuri impozabile sau taxabile.1

Prin urmare, din această definiţie putem deduce cîteva caracteristici ale dreptului fiscal:

a) Dreptul fiscal este o ramură de drept public care apare în procesul de colectare şi
administrare a impozitelor şi taxelor;
b) În urma colectării şi administrării impozitelor şi taxelor apar niţte raporturi juridice
specifice drptului fiscal;
c) În calitate de subiecte ale impunerii apar persoanele fizice şi juridice care realizează
venituri sau deţine bunuri taxabile sau impozabile;
d) În calitate de obiecte ale impunerii sunt bunurile, veniturile cît şi activităţile impozabile
sau taxabil ale subiecţilor de drept fiscal;
e) Contribuabilul are atît drepturi cît şi obligaţii, în cazul nerespectării cărora apare forţa de
constrîngere a statului.

Prin urmare, consider că este necesar de a remarca şi următoarele caracteristici ale dreptului
fiscal, pentru a putea demonstra importanţa existenţei unei astfel de ramuri de drept în statul
nostru.

În calitate de obiect de reglementare al dreptului fiscal apar relaţiile ce ţin de executarea


obligaţiilor fiscale în privinţa impozitelor şi taxelor generale de stat, ţinîndu-se cont de principiile
specifice acestei ramuri de drept.

1
Dan Drosu Şaguna, Drept fiscal, Dan Şova C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p:1.

3
Dreptul fiscal cunoaşte două metode de reglementare – metoda imperativă şi metoda dispozitivă,
prioritate avînd prima. Astfel, prin normele de drept fical, subiecţilor li se impune o anumită
conduită, în caz de nerespectare aplicîndu-se forţa de constrîngere a statului, dar totodată,
conttibuabililor dreptului fiscal li se permite să-şi aleagă singuri conduita în cadrul raporturilor.

Normele de drept fiscal sunt nişte reguli de conduită instituite de către stat, care reglementrează
raporturile de drept fiscal. Acestea au un caracter general, impersonal şi se referă la un număr
nedeterminat de subiecţi de drept. Normele de drept fiscal au o structură logico-juridică tripartită
şi anume: ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea.

2. Izvoarele dreptului fiscal existente în Republica Moldova


Noţiunea de izvor de drept poate fi examinată sub două aspecte: material şi formal (sau juridic).

Astfel, din punct de vedere material, prin izvoare de drept sînt desemnaţi acei factori economici,
politici sau sociali, ce au condiţionat apariţia unui anumit act normativ. În acest caz, izvoarele de
drept se referă la esenţa dreptului.

În accepţiunea juridică a noţiunii, izvoarele de drept reprezintă acele forme specifice, prin
intermediul cărora dreptul îşi găseşte expresia.

Izvoarele formale ale dreptului fiscal sunt acte juridice normative, avînd forţa juridică diferită în
funcţie de tipul actului şi autoritatea emitentă.

În practica legislativă actuală a Republicii Moldova, actele normative prin care sunt instituite
normele dreptului fiscal, sunt următoarele:

 Legile;
 Actele subordonate legilor;
 Acordurile internaţionale.

2.1. Legea – izvor de drept fiscal

Legile sunt acte normative emise de către Parlament, de o valoare deosebită care au în calitate de
obiect de bază reglementarea relaţiilor fiscale, reglementarea relaţiilor ce apar între stat şi
subiecţii de drept fiscal în legătură cu achitarea impozitelor şi taxelor dar şi a altor contribuţii
necesare statului.

Constituţia reprezintă Legea fundamentală în toate sistemele de drept din statele moderne. Acest
izvor determină, prin normele sale, structura statului, forma de guvernamînt, componenţa
autorităţilor publice esenţiale ale statului, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor.

1) Legea Supremă reprezintă un fundamet al dreptului fiscal.

4
Astfel, conform art.58 din Constituţia Republicii Moldova, cu privire la Contribuţiile financiare,
prevede expres faptul că :

1.Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.


2. Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
3. Orice alte prestaţii sunt interzise, înafara celor stabilite prin lege.” 2
De aici putem deduce ideea că este îndatorirea fiecărui cetăţean de a contribui prin taxe şi
impozite la cheltuielile publice, acestea fiind instituite printr-un sistem fiscal cu sarcini bine
derterminate. Totodată se vorbeşte şi despre faptul că dacă unele prestaţii nu sunt prevăzute sau
stabilite de lege, acestea sunt interzise.
De asemenea, Articolul 53, alineatul 1 din Constitutia Romaniei prevede: ,,cetăţenii au obligatia
sa contribuie prin impozit şi taxe la cheltuielile publice”.

2) O altă lege pe lîngă Constituţie, care reglementeaza raporturile de drept fiscal este
Codul fiscal. Normele de drept fiscal au fost codificate şi întroduse într-un cod unic în anul
1997, aceasta facilitînd activitatea subiecţilor de drept fiscal.
Codul fiscal reglementează principiile generale ale impozitului în Republica Moldova, statutul
juridic al contribuabililor, al Serviciului Fiscal de Stat și al altor participanți la relațiile
reglementate de legislația fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, răspunderea
pentru încălcarea legislației fiscale, precum și modul de contestare a acțiunilor funcționarilor
fiscali.

Codul fiscal este modificat şi completat anual, în corespundere cu progresele în mediul de


afaceri, diversificarea relaţiilor şi formelor de cooperare, perfecţionarea mecanismelor de
management şi a proceselor tehnologice, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale.

2.2. Actele subordonate legilor - izvoare ale dreptului fiscal


Actele subordonate legilor, sunt acte juridice adoptate în scopul executării legilor ce conţin
reglementări secundare , detaliază modul de aplicare a normelor fiscale, în absenţa cărora ar fi
dificilă aplicarea legislaţiei fiscale.
La iniţierea, elaborarea, avizarea, expertiza, redactarea, emiterea şi aplicarea actului normativ se
respectă principiile:
a) coerenţei, corelaţiei şi subordonării actului normativ legii şi actului normativ de nivel
superior;
b) consecutivităţii şi echilibrului între reglementări;
c) fundamentării ştiinţifice;
d) consecvenţei şi stabilităţii normelor juridice;
e) transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii.3

2
Constituţia Republicii Moldova , din 29.07.1994, Publicată: 18.08.1994 în M.O. Nr 1 art. Nr.1.

5
În calitate de acte subordonate legilor le cunoaştem pe următoarele:
 Hotărârile Guvernului, se emit cu scopul de a organiza executarea lgilor, prin ele
instituindu-se norme juridice necesare pentru executarea dispoziţiilor generale ale
Codului fiscal şi ale altor acte normative ce ţin de sfera dreptului fiscal.
Drept exemplu ar putea servi Hotărârea Guvernului nr.596 din 13.08.2012 privind Declaraţia
cu privirea la impozitul pe venit, a fost reglementat expres modul de completare a Declaraţiei
cu privire la impozitul pe venit.
Ex:
,,1. În poziţia „Denumirea contribuabilului” se indică denumirea unităţii respective care
completează Declaraţia cu privire la impozitul pe venit care trebuie să corespundă cu cea
indicată în documentele de constituire, eliberate de către organele abilitate, conform
legislaţiei în vigoare.”4

 Instrucţiunile şi regulamentele Ministerului Finanţelor, reprezintă nişte acte normative


prin intermediul cărora se instituie norme juridice care explică şi detaliază conţinutul
dispoziţiilor generale ale Codului fiscal şi ale altor acte normative din sfera dată.
Drept exemplu ar putea fi emiterea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin
compensare, aprobat prin Ordnul ministerului Finanţelor nr.42 din 07.07.2004, care are ca
scop aplicarea corectă a normelor art.175 din Codul fiscal, cu privire la modul de stingere a
obligaţiilor fiscale prin compensare.
Ex:
,, 1. Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare (în continuare -
Regulament) este elaborat în corespundere cu articolele 175 şi 176 din titlul V al Codului
fiscal şi stabileşte mecanismul de stingere a restanţelor cu sumele plătite în plus sau cu
sumele, care conform legislaţiei fiscale urmează a fi restituite, inclusiv în cazurile stabilite la
articolul 101 alin.(5) titlul III al Codului fiscal şi articolul 125 alin.(5) titlul IV al Codului
fiscal, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul contribuabilului.”

 Regulamentele Serviciului Fiscal de Stat (redenumit din Inspectoratul Fiscal Principal


de Stat), de asemenea deteliază conţinutul normelor generale prevăzute în actele normtive
ce ţin de dreptul fical şi stabilesc unele proceduri concrete de aplicare a acestora.
Drept exemplu ar putea servi Regulamentul-cadru privind principiile generale de instituire şi
funcţionare a posturilor fiscale , aprobat prin Aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015,
în scopul aplicării corecte a art.146 din Codul Fiscal, în sfera instituirii şi funcţionării posturilor
fiscale.

3
LEGE Nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale
4
Hotărârea Guvernului nr.596 din 13.08.2012 privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. În M.O. al R.M.
2012, nr.170-174.

6
Ex:,, alin.1. Scopul prezentului Regulament constă în:
1) stabilirea principiilor generale de funcţionare a postului fiscal;
2) stabilirea riscurilor în baza cărora activitatea contribuabililor urmează a fi monitorizată prin
intermediul postului fiscal;
3) stabilirea obligaţiilor funcţionarului fiscal responsabil de funcţionarea postului fiscal;
4) stabilirea obligaţiilor contribuabilului, activitatea căruia este monitorizată prin intermediul
postului fiscal;
5) descrierea acţiunilor funcţionarului fiscal pas cu pas în cadrul acţiunilor de monitorizare
prin intermediul postului fiscal al contribuabililor;
6) descrierea modalităţii de aplicare a prevederilor art.2251 din Codul fiscal nr.1163-XIII din
24.04.1997”

 Deciziile administraţiilor publice locale, de semenea constituie izvoare ale dreptului


fiscal în cazul în care reglementează impozite şi taxe locale, facilităţile fiscale, modalităţi
de gestionare etc. Datorită acestora la sunt aduse la conştiiţa cetăţenilor informaţii
privind respecarea legislaţiei fiscale şi a cerinţelor acesteia.

 Acordurile (Convenţiile) internaţionale, sunt şi ele izvoare ale dreptului fiscal, doar în
măsua în care reglementează relaţii fiscale şi dacă au fost semnate şi ratificate corespunzător.
Astfel, conform alin.(1). art.4 din Codul Fiscal al Republicii Moldova, dacă un tratat
internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglemntează
impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît
cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
Drept exemplu ar putea servi Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în materie
fiscală, semnată de către Republica Moldova, la Paris în anul 2011.

3. Acţiunea legislaţiei fiscale în timp, spaţiu şi asupra persoanelor

Legislaţia fiscală reprezintă totalitatea normelor juridice, care stabileşte tipurile impozitelor şi
modul de percepere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi care reglementează relaţiile, ce
ţin de apariţia, modificarea şi suspendarea angajamentelor fiscale.

Legislație fiscală este compusă din Codul fiscal, alte acte normative adoptate de către Guvern,
Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și de alte autorități de specialitate
ale administrației publice centrale, precum și de către autoritățile administrației publice locale.

7
Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor, are drept scop protejarea nevoilor şi intereselor
statului, astfel ea este aplicată conform anumitor criterii precum:
 Timp;
 Spaţiu;
 Asupra persoanelor.

3.1. Acţiunea legislaţiei fiscale în timp

În conformitate cu art. 3 alin (4), din Codul Fiscal al Republicii Moldova, impozitarea se
efectuaează în baza acestui Cod şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, care
sunt valabile pe o perioadă stabilită. De aici reiese idee că aplicabilitatea în timp a impozitelor şi
taxelor este nelimitată, fiind respectat principiul anualităţii exerciţiului bugetar.
Avînd în consideraţie condiţiile elaborării şi executării bugetelor anuale de stat, acestea fiind
un act de autorizare a veniturilor publice, putem menţiona faptul că impozitele şi taxele se percep
în baza legii de adoptare a bugetului de stat anual, în limitele exerciţiului bugetar respectiv.
Conform art.4 din Legea nr.487 cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar:
,,Anul bugetar pe teritoriul Republicii Moldova începe la 1 ianuarie şi se termină la 31
decembrie ale fiecărui an.”5
Deci, legislaţia fiscală este aplicată în timp cu periodicitate anuală, în funcţie de anualitatea
exerciţiului bugetar.
De asemenea, la aplicarea legislaţiei fiscale se ţine cont de principiul stabilităţii fiscale conform
căruia este respectă stabilitatea pe termen lung a prevederilor legislaţiei fiscale, iar în cazul
intervenirii unor modificări, acestea să fie introduse în Codul fiscal şi să fie aduse la cunoştinţa
societăţii.

3.2. Acţiunea legislaţiei fiscale în spaţiu

Aplicarea legislaţiei fiscale, pe teritoriul Republicii Moldova se bazează pe principiul


teritorialităţii impozitelor şi taxelor, fiind în concordanţă cu principiul evitării dublei impuneri.

Prin urmare, conform acestor principii, poate fi evitată situaţia în care o persoană care a obţinut
venituri şi a achitat impozitele şi taxele într-un alt stat, să le achite la întoarcerea în statul de
baştină.
Din principiul ,,suveranităţii fiscale”, pe care îl are fiecare stat suveran, în conformitate cu
principiul teritorialităţii şi evitării dublei impuneri, formează o următoare regulă precum: că
aceste principii se aplică asupra tuturor veniturilor, bunurilor şi a altor obiecte impozabile

5
LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, publicată : 27.03.1997 în M. O. Nr. 19

8
obţinute şi situate pe teritoriul statului, indiferent de cetăţenia sau reşedinţa subiectelor
impozabile .
Prin urmare trebuie să menţionăm următoarele particularităţi:

Veniturile şi bunurile obţinute în Republica Moldova de către cetăţenii ei rezidenţi, sunt


impozitate conform prevederilor Codului fiscal dar şi cu alte acte ce ţin de domeniul dat.

Veniturile şi bunurile obţinute în străinătate de cetăţenii rezidenţi ai Republicii Moldova, pot fi


impozitate doar în cazul aducerii acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi doar în lipsei
existenţei convenţiei de evitare a dublei impuneri în statul respectiv.

Veniturile obţinute pe teritoriul Republicii Moldova de către cetăţenii nerezidenţi, sunt


impozitate şi taxate conform Codului fiscal, în cazul în care acordurile internaţionale la care
Republica Moldova face parte nu prevăd altfel.

Astfel, Republica Moldova a încheiat o mulţime de acorduri de evitare a dublei impuneri şi de


evitare a evaziunii fiscale cu numeroase state precum: Italia, Germania, Spania, Canada,
Federaţia Rusă, Turcia etc; acorduri privind colaborarea şi asistenţa juridică reciprocă cu statele
membre ale CSI.

3.3. Aplicarea legislaţiei fiscale asupra persoanelor

Acţiunea legislaţiei fiscale este aplicată asupra persoanelor care întrunesc condiţiile stabilite de
lege.
Spre exemplu ar putea fi faptul că normele Codului fiscal ce reglementrează impozitul pe venit
se aplică asupra tuturor cetăţenilor, apatrizilor, cetăţenilor străini ce obţin venituri pe teritoriul
Republicii Moldova, precum şi asupra cetăţenilor ce obţin venituri în afara Republicii Moldova
Normele referitoare la impozitul pe bunurile imobiliare se aplică asupra persoanelor care au
aceste bunuri.
În calitate de subiecţi pasibili răspunderii pentru încălcarea legislaţiei fiscale sunt prevăzuţi în
art.232 din Codul Fiscal şi anume: persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător a
căror persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală; persoanele juridice a căror
persoană cu funcţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală; persoană juridică care nu practică
activitate de întreprinzător dar a săvîrşit o încălcare fiscală.
În cazul în care contribuabilul- persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător, este
lipsit de capacitatea de exercitiu sau are capacitatea de exerciţiu restrînsă, pentru încălcarea
fiscală săvîrşită de el va răspunde reprezentantul său legal în funcţie de obiectul impozabil, de
obligaşia fiscală şi de bunurile contribuabililor.
Un alt moment remarcant este faptul că în Codul fiscal sunt menţionaţi subiecţii pasibili în
fiecare Titlu al acestuia.

9
Concluzie

În urma efectuării acestui raport, am reuşit să conştientizez importanţa existenţei dreptului fiscal
în Republica Moldova, dar şi în întreaga societate. Importanţa se manifestă prin faptul că acesta
reglementează raporturile juridice care se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la
subiecţii de drept fiscal, astfel statul avînd posibilitatea să-şi realizeze scopurile şi necesităţile nu
doar de ordin fiscal, dar acestea fiind reflectate în toate sferele sociale existente în stat.

Conform principiului anualităţii, avînd în consideraţie condiţiile elaborării şi executării bugetelor


anuale de stat, acestea fiind un act de autorizare a veniturilor publice, putem menţiona faptul că
impozitele şi taxele se percep în baza legii de adoptare a bugetului de stat anual, în limitele
exerciţiului bugetar respectiv, iar bugetul anual de stat este rezultatul contribuţiei fiecărui subiect
de drept fiscal. În cazul nerespectării legislaţiei fiscale, fie prin nedeclararea veniturilor anuale,
fie prin alte mijloace apare problema neîndelpinirii planului fiscal anual, apar goluri în bugetul
de stat, astfel statul întîmpină dificultăţi la îndeplinirea sarcinilor sale.

Este important să cunoaştem care sunt izvoarele dreptului fiscal, deoarece acestea exprimă forma
juridică pe care o îmbracă normele juridice de drept fiscal, dar şi să ştim cum trebuiesc acestea
aplicate şi respectate.
Conform art. 58 din Constituţie: Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la
cheltuielile publice.
De aici putem deduce ideea că este îndatorirea fiecărui cetăţean de a contribui prin taxe şi
impozite la cheltuielile publice, acestea fiind instituite printr-un sistem fiscal cu sarcini bine
derterminate. Totodată se vorbeşte şi despre faptul că dacă unele prestaţii nu sunt prevăzute sau
stabilite de lege, acestea sunt interzise.

Un alt moment care l-am remarcat este prevăzut în principiul teritorialităţii şi anume faptul că
statele, în favoarea subiecţilor dreptului fiscal au încheiat o mulţime de acorduri de evitare a
dublei impuneri, dar şi diverse acorduri de colaborare fiscală care facilitează mult activitatea
subiecţilor dreptului fiscal.

În concluzie, pot menţiona faptul că este important să cunoaştem toate aspectele menţionate în
raportul dat, deoarece necunoşterea lor poate duce la apariţia unor dificultăţi.

10
Bibliografie

1. Drept fiscal, Dan Drosu Şaguna, Dan Şova C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
2. Constituţia Republicii Moldova , din 29.07.1994, Publicată: 18.08.1994 în M.O. Nr 1 art.
Nr.1.
3. LEGE Nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
4. Hotărârea Guvernului nr.596 din 13.08.2012 privind Declaraţia cu privire la impozitul
pe venit. În M.O. al R.M. 2012, nr.170-174.
5. Codul fiscal al Republicii Moldova, publicat: 25.03.2005 în Monitorul Oficial.
Nr.ed.spec.
6. Drept fiscal, Suport de curs, Vlad Vlaicu, Aureliu Rotaru, Viorica Boaghi, Daniela
Vidaicu, Chişinău 2014, CEP USM.
7. http://www.fisc.md/Legislatia_fiscala.aspx.

11