Sunteți pe pagina 1din 4

Eseu

Persoana juridică-subiect al infracțiunii

Un subiect adesea discutabil în Dreptul Penal, este persoana juridică și anume- dacă constituie sau
nu aceasta un subiect al infracțiunii.

Pentru a dezvolta acest subiect, vom defini din start noțiunea de personă juridică: conform Codului
Civil al RM. ,Persoana juridică este organizația care are un patrimoniu distinct și răspunde pentru
obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească și să exercite în nume propriu drepturi
patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-ți asume obligații, poate fi reclamant și pîrît în instanța
de judecată.”1

Conform mai multor concepții și teorii, teze doctrinare controversate, persoana juridică poate fi sau
nu considerată subiect al infracțiunii și anume prima teză este cea negativă, numită și teoria ficțiunii
în care se spune că aceasta nu este un subiect al infracțiunii, deoarece din moment ce pers. juridică
nu are voință și conștiință proprie aceasta nu poate fi trasă la răspundere penală, căci sancțiunile pot
fi aplicate doar pers.fizice. Teza afirmativă vorbește despre contrariul, precum că din momentul
existenței voinței colective proprii a pers.juridice, pot exista infracțiuni precum: concurența
neloială, infracțiuni de domeniu fiscal, care necesită a fi sancționate.

Continua evoluţie a vieţii social-economice şi diversificarea formelor de acţionare a grupurilor


infracţionale, a impus reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice. Criminalitatea în
general şi cea economico-financiară în special fiind în continuă creştere s-a considerat utilă
incriminarea persoanei juridice ca subiect activ al infracţiunii, de aceea consider că abordarea
acestui subiect este importantă dar și actuală. Astfel, odată cu adoptarea noului Cod penal al
Republicii Moldova la 18 aprilie 2002, în vigoare din 12 iunie 2003, legiuitorul a introdus persoana
juridică în calitate de subiect al infracțiunii.

Conform art.21,alin.(3) CP, pentru ca o persoana juridică, cu excepția autorităților publice să fie
trasă la răspundere penală din motivul săvîrșirii unei infracțiuni este necesară prezența a cel puțin
uneia din următoarele condiții:
 persoana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
dispozițiilor directe ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru efectuarea unei
anumite activități;
 persoana juridică este vinovată de efectuarea unei activități ce nu corespunde actelor de
constituire sau scopurilor declarate;
 fapta care cauzează sau creează pericolul cauzării de daune în proporții considerabile
persoanei, societății sau statului a fost săvârșită în interesul acestei persoane juridice sau a
fost admisă, sancționată aprobată, utilizată de organul sau persoana împuternicită cu funcții
de conducere a persoanei juridice respective.2

Deci, pentru a afla tipul infracțiunii pentru care persoana juridică este pasibilă de răspundere și
pedeapsă penală, este necesar de identificat dacă în sancțiunea normei din Partea Specială a Codului
penal, legiuitorul a prevăzut o anumită pedeapsă pentru persoana juridică. În lipsa acesteia, pentru
infracțiunea dată persoana juridică nu poate fi trasă la răspundere penală.
În calitate de exemple de infracțiuni pentru care persoana juridică se poate face responsabilă și,
poate fi supusă unei pedepse penale, servesc: traficul de ființe umane, coruperea
alegătorilor, încălcarea dreptului de autor, dobîndirea creditului, împrumutului sau
despăgubirii/îndemnizației de asigurare prin înșelăciune, evaziunea fiscală a întreprinderilor,
instituțiilor și organizațiilor, concurența neloială, contrabanda, executarea necalitativă a
construcțiilor, darea de mită etc.

Conform legislației penale a Republicii Moldova, art.21( al.6) CP. al RM: ,,Persoanele juridice , cu
excepția autorităților publice, răspund penal pentru infracțiunile pentru săvîrșirea cărora este
prevăzută sancțiune pentru persoanele juridice în partea specială a prezentului cod”3, astfel pentru
săvîrșirea infracțiunilor, persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse penale precum
amenda (pedeapsă principală)care este determinată în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii
precum și mărimea daunei cauzate și se stabilește de la 500 la 20 000 unități convenționale; privarea
de dreptul de a exercita o anumită activitate- stabilirea interdicției de a încheia anumite tranzacții,
de a emite acțiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenții, înlesniri și alte avantaje de la stat
sau de a exercita alte activități; lichidarea( pedeapsă secundară) -se stabilește în cazul în care
instanța de judecată constată că gravitatea infracțiunii săvârșite face imposibilă păstrarea unei atare
persoane juridice și prelungirea activității ei astfel, dizolvînd-o.

Deasemenea, conform recomandării Consiliului Europei nr.18 din 1998, se stabilesc următoarele
sancțiuni pentru persoana juridică:
 avertisment și mustrare;
 decăderea din dreptul de a contracta cu statul sau de a beneficia de utilitățile publice;
 confiscarea bunurilor utilizate la comiterea infracțiunilor sau reprezentînd cîtiguri rezultate
din activitate ilicită;
 închiderea întreprinderii;
 despăgubirea victimei;
 destituirea membrilor conducerii;
 plasarea provizorie a întreprinderii sub autoritatea unui administrator;
 interdicția de a face publicitate pentru mărfuri sau servicii;
 repunerea în situația anterioară săvîrșirii faptei;
 retragerea autorizațiilor.
De menționat este faptul că există o anumită corelație dintre răspunderea penală a persoanei juridice
și a celei fizice și aceasta poate fi dedus din conținutul art.21,alin(5) CP al RM conform
căruia:„Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru
infracțiunea săvîrșită.”4 De aici putem înțelege că CP al RM, admite totuși ca pentru aceeași faptă să
fie atrasă la răspundere penală și persoana fizică și cea juridică formînd un cumul. Persoana fizică
poate fi trasă la răspundere și fără a o atrage și pe pers. juridică, dacă elementele constituitive ale
infracțiunii îi pot fi personal atribuite.
În multe state precum Elveția sau Belgia, este admis cumulul de răspundere a pers.fizice și juridice.
În Elveția, răspunderea pers.fizice survine deja cînd nu mai este clar cine a săvîrșit infracțiunea, pe
cînd în Belgia, conform Codului Penal ,,atunci cînd răspunderea persoanei juridice este angajată
exclusiv în considerarea intervenției unei persoane fizice identificate, numai persoana care s-a aflat
în culpă mai gravă poate fi condamnată”, ceea ce consider că nu e corect, deoarece ar trebui să se ia
în considerație toate detaliile.
Pe lîngă toate astea, trebuie analizat și un alt aspect, în cazul atragerii la răspundere paralelă,
persoana fizică trebuie să fie responsabilă pentru actele ce au angajat persoana juridică,dacă pers.
fizică este un coautor- la săvîrșirea infracțiunii acționînd concomitent si în numele sau dar și in
numele pers juridice; dacă pers.fizică este coparticipant- dacă este demonstrat că pesoana acorda
asistență, ajutor etc.

Dacă să analizăm răspunderea penală a persoanei juridice în alte sisteme de drept, aș putea afirma
că am atestat multe divergențe. În Japonia, subiect al infracțiunii, conform Codului Penal, poate fi
doar persoana fizică.
Asemenea CP al RM, în dreptul penal francez, persoana juridică poate fi subiect al infracțiunii.
Conform art.121 al.(2) al Codului Penal francez5: ,,Persoana juridică, cu excepția statului, poartă
răspundere penală, în cazurile prevăzute de lege, pentru faptele comise în folosul său de către
organele de conducere sau de reprezentanții acestora”, dar și persoana fizică poate fi subiect al
infracțiunii.
Un alt exemplu ar putea fi Anglia și SUA, în care datorită precedentului judiciar, persoana juridică
este un subiect al infracțiunii deja de foarte mult timp. Astfel, în ambele state persoana juridică este
trasă la răspundere penală pentru nerespectarea legii aplicîndui-se pedepse patrimoniale precum
confiscarea averii sau fiind arestată persoana fizică din cadrul persoanei juridice care a comis
infracțiunea .
În concluzie, pot afirma că datorită vizitei din 20 octombrie 1988 a Comitetului de Miniștri al
Consiliului Europei prin care statele au fost invitate să admită răspunderea penală a persoanelor
juridice, în urma căreia și Republica Moldova, a decis reglementarea acestei instituții peste mai
mulți ani, a favorizat prevenirea infracțiunilor săvîrșite de către persoanele juridice. Dupa cum am
menționat anterior, continua evoluţie a vieţii social-economice şi diversificarea formelor de
acţionare a grupurilor infracţionale, a impus reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice.
Consider că existența răspunderii penale a persoanei juridice este benefică, deoarece cum ar fi în
siruația dată: Identificarea persoanelor fizice responsabile şi proba vinovăţiei persoanelor fizice care
acţionează în numele şi pe seama ori în interesul persoanei juridice este dificil de realizat.
Persoanele fizice îşi pot constitui societăţi comerciale în care le este asigurat anonimatul, sau de
cele mai multe ori, corporaţiile, firmele multinaţionale, au o structură organizatorică complexă, cu
organe colegiale de conducere, în care procesul decizional este atit de complex, încît care nu se ştie
cine a luat decizia, fie sunt locuri unde infractorii îşi pot găsi adăpost, iar datorita instituției
raspunderii penale a persoanei juridice, aceste inconveniențe pot fi evitate sau sancționate.
În urma efectuării acestui lucru individual am realizat că persoana juridică poate fi trasa la
răspundere penală, chiar și pesoana care se ascunde în spatele acesteia.
Bibliografie

1.Codul Civil al Republicii Moldova, publicat în MO nr.82-86\661 din 22.06.2002.

2,3,4 Art.21 din Codul Penal el Republicii Moldova.

5. Art.121 al.(2) al Codului Penal francez.

6. A.N.Preda,Răspunderea penală a persoanelor juridice în Dreptul European,din Legea și Viața


nr.10, 2005.

7. http://www.bizlaw.md/2016/04/27/persoana-juridica-subiect-al-infractiunii/

8. Papers of the Sibiu Alma Mater University Conference, Fifth Edition, 24–26 March 2011, Sibiu – Volume 2
Răspunderea penală a persoanei juridice în lumina noului Cod penal- Ioan LASCU.

9. Dorina Maria : COSTIN RĂSPUNDEREA PERSOANEI JURIDICE ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN. Universul Juridic
Bucureşti 2010.

10. http://dorin.ciuncan.com/documentare/raspunderea-penala-a-persoanei-juridice/

11. http://www.academia.edu/16814042/Persoana-juridica-subiect-al-infractiunii