Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială Nr.

2 Boldești-Scăieni Profesor:
Disciplina: Limba şi literatura română Nr. de ore/săptămână: 4

Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Ploieşti


Activitate de sprijin Profesor itinerant/ de sprijin : Lixandru Iuliana

Planificare calendaristică
Clasa a VI-a

.
Planificare adaptată** orientativă pentru elevul clasei a VI-a A : I. D. F.

Semestrul I

Unitatea de CS Conţinuturi Continuturi adaptate** Nr. de ore Săptă Observaţii


învăţare alocate mâna
Săptămâna 1 1.1. înţelegerea Prezentarea şi * evaluare adaptată 8
(prezentarea semnificaţiei generale a îndrumarea lecturii * evaluarea competenţelor de Test de
programei şi a unui mesaj oral; Actualizarea lectură se va face în colaborare cu lectură
manualului; 2.4. adaptarea vorbirii la cunoştinţelor profesorul de sprijin
evaluare situaţiile speciale sau Recapitulare în
predictivă; neprevăzute de dialog vederea susținerii
actualizarea sau monolog; testării inițiale 1
cunoştinţelor) 2.1. asigurarea coerenţei Evaluarea
ideilor exprimate într-un competenţelor de
mesaj oral; lectură şi de
înţelegere a unui text
literar/nonliterar
Evaluare predictivă
Unitatea 1 1.1. distingerea între Cartea – obiect cultural * prezentarea unor mesaje orale cu 20 Realizarea
informaţiile esenţiale şi Text suport La continut relevant pt. elevi, din 4 fișelor de
cele de detaliu dintr-un Medeleni de Ionel mediul apropiat 1 lectură
mesaj oral, stabilind Teodoreanu * exercitii orale cu o lista de
legături sau diferenţieri
1
între informaţiile receptate Structurarea textului sinonime/ antonime dată, sau după 1 Exerciții de
din surse diverse; oral un model dat scriere
1.4. aplicarea principiilor Ordonarea ideilor în * ex. de diferenţiere a elementelor corectă
ascultării active în comunicare de ansamblu dintr-un text dat, 1 Imaginează
manifestarea unui (actualizare) după un model prestabilit, sau prin 1 un alt final al
comportament comunicativ
folosirea unui cod de culori cărții citite
adecvat;
2.2. utilizarea relaţiilor Procesul scrierii * ex. de îmbogatire a 1
de sinonimie, de Semnele de punctuaţie: vocabularului, concepute pentru a Reguli
antonimie, de omonimie punctul şi virgula, linia putea fi realizabile, dupa un model ortografice
în organizarea mesajului de dialog şi linia de dat
oral; pauză. * copierea/ transcrierea unui text, 1 Lectura cu
3.1. diferenţierea
Semnele ortogafice: prin evidenţierea semnelor predicții
elementelor de ansamblu
cratima, punctul ca ortografiece şi de punctuatie cu 1
semn ortografic alte culori
de cele de detaliu în cadrul
textului citit; * ex. de extragere dintr-un text 1
Lexicul dat, a unor substantive obtinute din Dictare
3.3. sesizarea valorii
Actualizare. Noţiunea
expresive a unităţilor alte părti de vorbire, cu ajutor/
de vocabular.
lexicale în textele citite;
Mijloacele interne de după un model dat . Concurs
3.4. sesizarea organizării *ex. de sufixare/ prefixare cu o 1 Cartea
îmbogăţire a
morfologice şi sintactice a listă de cuvinte dată săptămânii
vocabularului.
textelor citite (nonliterare * ex. de calsare a unor substantive 1
a. Derivarea
şi literare);
(actualizare). Sufixarea. după un criteriu dat
4.2. utilizarea unui lexic
diversificat, recurgând la Sufixele diminutivale * ex de identificare a unor
categoriile semantice şi sufixele substantive prin clasare şi Omofonele
studiate şi la mijloacele de
augmentative. discriminare pornindu- se de la 1 Aplicații
Prefixarea
îmbogăţire a vocabularului, material concret
b. Compunerea * ex de completara a spaţiilor 1
pentru exprimarea
Compunerea prin
nuanţată; punctate cu o listă de substantive
alăturare,
4.3. înlănţuirea corectă a date 1
subordonare şi
frazelor în textul redactat, * ex de sublinire a formelor de 1
abreviere (conform
utilizând corect semnele plural/ singular ale unor
programei şcolare în
ortografice şi de substantive date 1
vigoare, p. 18)
punctuaţie;
c. Schimbarea valorii * ex de scriere corectă a unor 1
4.4. alcătuirea rezumatului
unui text literar sau
gramaticale sau substantive din paranteză
nonliterar;
conversiunea * ex. de sesizare a diferenţelor din
(actualizare) imaginile date, pe baza 1
Substantive provenite
2
din alte părţi de exeperienţei anterioare 1
vorbire. Adjective *ex. de identificare a trăsăturilor
provenite din verbe la fizice şi morale pe suport concret
participiu. Adverbe * ex. de ordonare în funcţie de
provenite dincriteriul dat,a unor adjective
adjective şi din
* ex de asociere prin apartenentă,
substantive
Familia lexicalădupă un model iniţial de răspuns
(derivate, compuse, * ex. de antonime cu o listă de
cuvinte obţinute prin adjective dată
schimbarea valorii* ex.de completare propoziţii/
gramaticale) texte lacunare cu o lista de
Câmpurile lexico-adjective dată
semantice (aplicativ) * ex de descriere a unor obiecte
Sinonimele familiare
(actualizare). * ex. de descriere ale unor animale
Antonimele sau plante
(actualizare)
* portrete ale unor persoane
Omonimele (omofone
şi omografe) familiare
Arhaismele * comparaţii de obiecte familiare
şi
regionalismele * nararea unui text literar
* descriera drunului de la şcoală
Noţiuni de fonetică până acasă
(actualizare)
Regulile de despărţire a * ex. de completare a silabei care
cuvintelor în silabe. lipseşte dintr-o listă de cuvinte
Ortografia pentru * ex de formare cuvinte urmărind
despărţirea în silabe explicaţiile date
(inclusiv folosirea
* puneţi litera potrivită în locul
cratimei şi a
apostrofului) liniuţei(Co__nel )
* schimbaţi forma cuvintelor date
Relatarea. * despărţiţi în silabe cuvintele
Evaluare Unitatea 1 *înlocuiţi silaba subliniata cu una
nouă
* ce cuvinte obţineţi ordonând
următoarele grupuri de silabe
* completati cuvintele cu

3
consoanele şi vocalele care lipsesc

Unitatea 2 1.4. aplicarea principiilor Structura operei * citire în ritm propriu a unui 16 Portrete
ascultării active în literare fargment din textul dat 4 îndrăgite
manifestarea unui Amintiri din copilărie * asociere imagini- succesiunea
comportament comunicativ de Ion Creangă întâmplărilor
adecvat; Modurile de expunere. * caracterizarea personajelui
2.1. înlănţuirea clară şi Naraţiunea la persoana
principal după un model dat sau Utilizarea
corectă a ideilor într-un I. Autor, narator,
monolog (narativ, personaj. Timpul şi prin oferirea unei liste de trăsături cratimei
descriptiv, informativ); spaţiul în naraţiune * transcriera / copierea unui 1 Aplcații
2.3. utilizarea categoriilor Recapitulare pentru fragment din text, cu accent pe
gramaticale învăţate, în teză încarea pe spaţiu şi în pagină
diverse tipuri de propoziţii; Teză 1
3.1. diferenţierea Motivarea unei opinii
elementelor de ansamblu privitoare la textele 1 Parada
de cele de detaliu în cadrul studiate sau la personajelor
textului citit; fapte/persoane din literare
3.2. identificarea modurilor realitate 1
de expunere într-un text
1
epic şi a procedeelor de Noţiuni de sintaxă
expresivitate artistică într- (actualizare).
un text liric; Felul propoziţiilor. * ex. de transformate a unei 4
3.3. sesizarea valorii Fraza. Propoziţia propoziţii simple în propoziţii
expresive a unităţilor regentă. Elementul dezvolatate 1
lexicale în textele citite; regent. Coordonarea şi * ex de alcătuire a unor propoziţii 1
3.4. sesizarea organizării subordonarea după un criteriu dat
morfologice şi sintactice a
textelor citite (nonliterare Verbul (actualizare)
şi literare); Verbele predicative şi * ex de identificare a acţiunilor
4.1. redactarea textelor cu nepredicative: prezentate într-o listă de imagini
destinaţii diverse; copulative (numai a fi,
dată, de clasare a lor în funcţie de
a deveni) şi auxiliare.
Modurile personale: locul unde se desfăşoară
indicativ, imperativ, * alegere din cuvintee date, pe cele
conjunctiv, care arată o acţiune
condiţional-optativ. * grupare a cuvintelor date după
Timpuri model
Modurile nepersonale: * înlocuirea punctelor, potrivind
infinitiv, gerunziu,
4
participiu, supin verbele date
Monologul (text * schimbarea timpului dupa
narativ, text modelul dat
informativ) * construirea de propoziţii cu
Evaluare sumativă verbele date

** evaluare diferenţiată
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 3 XI
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul * teză diferenţiată
semestrului
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 11
La Medeleni de Ionel Teodoreanu
Amintiri din copilărie de Ion Creangă
Poezii de Mihai Eminescu
Schite de I. L. Caragiale
Legendele Olimpului de Al. Mitru
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 59