Sunteți pe pagina 1din 12

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

Unitatea şcolară (unitatea de învăţământ) LT „Universus”


Localitatea mun. Chişinău str. Octavian Goga 34/3

DATE BIOGRAFICE
1. Date personale:
Numele şi prenumele Ţurcan Victor
Clasa la care învaţă elevul. A- XI-a .
Profilul -uman
Data naşterii: 12 mai 2002
Domiciliul mun Chişinău, str. Tilor nr.5

2. Date familiale (date despre familia elevului):

 Tipul de familie:

 Organizată

 Componenţa/structura familiei: părinţi (tutori), fraţi/surori, etc


Nr. Numele şi prenumele Poziţia Vârsta Pregătirea Profesia Ocupaţia/locul de
crt în structura şcolară muncă
familiei

1 Ţurcan Ion mama 45 medii hamal SI „Bucovel”

2 Ţurcan Elena tata 38 medii croitoreasă ÎI „ Mîini dibace”

 Atmosfera şi climatul familial educativ:

 Raporturi armonioase, de înţelegere între elevi şi părinţi;

 Condiţii de viaţă (familială) şi de muncă ale elevului:

 Bune

 Influenţe din afara familiei (vecini, prieteni, colegi, etc):

 Reduse

 Întâmplătoare
3. Evenimente semnificative în evoluţia elevului (până în prezent)

 Dezvoltarea fizică şi starea de sănătate a elevului:


- Antecedente personale (dacă este cazul)/ îmbolnăviri pe parcursul şcolarităţii:
Pînă în prezent elevul nu sufera de careva îmbolnaviri grave. Răceli uşoare,
dezvoltarea este corespunzător vîrstei.

- Starea generală de sănătate (în prezent): sănătos


Performanţe şcolare (situaţia şcolară până în prezent):

- Şcoli frecventate: LT „Universums”

- Rezultate obţinute:
a) Media generală
Clasa I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Media generală 9,00 9,2 8,89 8,90 8,5 8,6 8,47 8,32 8,00 7,89

b) Media de promovare pe semestrul 8,00 anul în curs


c) Discipline cu performanţe superioare (rezultate foarte bune):
Nr. crt. Disciplina (materia) Media

1 Limba romană 9,00

2 Engleza 9,50

3 Istoria 10

f). Discipline la care întâmpină dificultăţi şcolare, educaţionale:


Educaţia fizică, Matematica, Chimia
g). Deficienţe (senzoriale, intelectuale, afective, motorii) – după caz: întîmină dificultăţi la
educaţia fizică deorece motorica este slabă , la fel si masa muscularăslab dezvoltată

 Activităţi/preocupări extraşcolare (plastice, muzicale, sportive, etc. :un nivel sporit de


interes către desen

4. Profil psihosocial (caracterizare psihosocială)


4.1.Particularităţi ale proceselor cognitive şi stilului de muncă intelectuală

 Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive şi de reprezentare:

 Predomină modalitatea vizuală de percepţie a informaţiei


 Predomină modalitatea auditivă de percepţie a informaţiei

Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Spiritul de observaţie 

Capacitatea de reprezentare anticipativă 

Capacitatea de reprezentare reproductivă 

 Caracteristici ale dezvoltării intelectuale / nivelul de inteligenţă


Inteligenţă foarte Inteligenţă bună Inteligenţă de nivel Inteligenţă scăzută Inteligenţă sub limită
bună mediu

Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Capacitatea de înţelegere a informaţiilor, 


situaţiilor

Capacitate de înţelegere spontană 

Surprinderea datelor unei probleme 

Surprinderea esenţialului 

Capacitate de analiză şi sinteză 

Capacitate de abstractizare şi generalizare 

Flexibilitate în alegerea soluţiilor pentru 


rezolvarea problemelor, a situaţiilor

Deprinderi intelectuale 

Învăţarea bazată pe înţelegere 

Rezistenţa la efort intelectual 


 Particularităţi ale memoriei:
Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă

Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Memorie predominant mecanică 

Memorie predominant logică 

Utilizarea memotehnicilor 

Rapiditatea memorării 

Trăinicia păstrării 

Exactitatea reactualizării informaţiilor 

Promptitudinea reactualizării 

Învăţarea reproductivă 

 Particularităţi ale imaginaţiei


Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Imaginaţie reproductivă 

Imaginaţie reproductiv-creatoare 

Pentru activităţi tehnice 

Pentru activităţi artistice 

Creativitate 

 Particularităţi ale limbajului


Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Corectitudinea exprimării orale 

Expresivitatea verbală 
Fluenţa exprimării verbale 

Volumul vocabularului 
 Atenţia:
Enunţ Calificative

Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Capacitate de concentrare a atenţiei 

Distributivitatea atenţiei 

Mobilitatea atenţiei 

Fluctuaţia atenţiei 

 Caracteristici motivaţionale şi volitive


Enunţ Calificative

Motivaţia şi voinţa în activitatea de învăţare Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

Motivaţia cognitivă 

Motivaţia afectivă 

Motivaţia intrinsecă 

Motivaţia extrinsecă 

Competitivitate 

Perseverenţă 

Nivelul aspiraţiilor 

Promptitudinea în luarea deciziilor 

 Stilul de muncă
a). Cum lucrează:

 sistematic, ritmic, organiza


b). Sârguinţa:

Foarte sârguincios Sârguincios Puţin sârguincios nesârguincios

c). Autonomie, creativitate:

 Inventiv, cu manifestări de creativitate,

 Manifestă uneori iniţiativă, independenţă,

 Particularităţi ale proceselor afective:


a). Emotivitate:

 emotiv, fără reacţii dezadaptative;


b). Dispoziţie afectivă predominantă:

 vesel, în dependenţă de situaţia care îl înconjoară


4.2. Trăsături de personalitate specifice

 Temperamentul:

 calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, uşor
influneţabil, bun, săritor la nevoie .
 Însuşiri aptitudinale

 rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie;

 Trăsături de caracter:
a). Atitudinea faţă de muncă:

 pozitivă: face ceea ce i se spune ,ascultător ,îndeplineşte sarcinle corespunzătoare


b). Atitudinea faţă de alţii:

 pozitivă

c). Atitudinea faţă de sine:

 pozitivă şi negativă

Enunţ: Calificative

Trăsături temperamental-caracteriale Excepţional Foarte bine Bine Satisfăcător Slab

- Comunicativ 

- Activ 

- Vioi 

- Cu iniţiativă 

- Optimist 

- Impulsiv 

- Disciplinat 

- Încrezător în sine 

- Retras 

- Emotiv 

- Altruist 

- Curajos 

- Sincer 

- Conştiincios 

- Ordonat 

- Introvertit 
5. Conduita elevului la lecţie şi în clasă
5.1. Conduita la lecţie:

 de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;


5.2. Purtarea în general:

 exemplară, ireproşabilă;

 corectă, civiincioasă;

6. Conduita în grup. Integrarea socială a elevului:


6.1 Participarea la viaţa de grup:

 participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat;

 este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive.


6.2. Cum este văzut de colegi:

 bun coleg, sensibil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el;

 bun coleg, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el;


6.3. Colegii îl apreciază pentru:

 pentru că este prietenos, apropiat.

Asistenţa psihopedagogică necesară: nu necistiă asistenţă psihologică necesară


Aprecieri generale şi recomandări: se recomandă a fi implicat în activităţile artistice pentru
dezvoltarea potenţialului plastic, se recomanda a se lucra cu el la obţinerea încrederii în
propriile foreţe,să îţi susţină punctul de vedere atunci cînd e cazul.

Concluzii:

Elevul face parte dintr-o familie bine organizată.. Fiind singurul


copil la părinţi, aceştia îl iubesc foarte mult, fără însă a manifesta o
tendinţă exagerată în a-i satisface dorinţele. Părinţii îi acordă şi
posibilitatea de a lua singur decizii.

Condiţiile materiale pot fi definite ca fiind satisfăcătoare unui trai


decent. Elevul locuieşte împreună cu părinţii.Are propria sa cameră
aranjată potrivit preferinţelor personale.
În ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi starea de sănătate –
elevul este dezvoltat armonios, în limitele specifice vârstei; nu a
suferit şi nu suferă de boli grave, exceptând bolile caracteristice
copilăriei.

Elevul învaţă bine, este conştiincios, prezintă un nivel al


achiziţiilor şcolare peste limita normală. Prezintă un interes deosebit
pentru disciplinele engleză şi istorie.

Elevul are un vocabular bogat, prezintă coerenţă şi cursivitate în


exprimare, abilităţi crescute de comunicare. Elevul are o atitudine
pozitivă faţă de şcoală şi familie, interacţionează şi colaborează foarte
bine cu colegii şi profesorii, se stimulează reciproc.

În ceea ce priveşte receptivitatea de învăţare, elevul are o


capacitate mare de concentrare, sesizează esenţialul, are memorie
logică, localizează şi interpretează informaţia foarte atent. Motivaţia de
învăţare este intrinsecă, cognitivă. Elevul participă cu plăcere atât la
activităţi şcolare, cât şi la cele extraşcolare.

Elevul este perseverent, îşi pregăteşte lecţiile cu


conştiinciozitate, învaţă sistematic, logic, îşi întocmeşte rezumate,
scheme, grafice, etc. Este activ şi atent la ore, nu absentează, nu are
un spirit de observaţie foarte dezvoltat; dispune şi de o imaginaţie
bogată, revenind totuşi la realitate. Toate operaţiile gândirii sunt
funcţionale la un nivel ridicat, atât în domeniul obiectelor şi
fenomenelor, cât şi în sfera noţiunilor şi ideilor abstracte. În ceea ce
priveşte memoria, prezintă un nivel superior al raţionamentului logico-
matematic, un volum mare al memoriei de scurtă / lungă durată.

Din punct de vedere comportamental, la acest elev domină


combinaţia sangvinic –flegmatic / dominant intovertit prudent,
selectiv.
Elevul este un bun coleg, modest, disciplinat, organizat.
Are aptitudini cognitiv-intelective, iar ca aptitudine specială
domină limba engleză. Este relativ echilibrat din punct de vedere
psiho - afectiv, prezintă o uşoară labilitate emoţională specifică
vârstei.

În ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară a elevului, acesta


este îndrumat către orice domeniu exact, de cercetare eventual,
având în vedere aptitudinile şi interesele sale speciale limba
engleză.

În concluzie, dezvoltarea elevului în plan fizic, psihic şi


educaţional se realizează în limitele specifice vârstei şi dacă nu
vor interveni transformări traumatizante în viaţa sa şi va fi
susţinut şi îndrumat în continuare de către părinţi, dezvoltarea sa
va continua armonios.

Diriginte Director
Rotari Elena Sova Alina