Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecţie

DATA: 1 mai 2007


CLASA: a II-a
ÎNVĂŢĂTOARE: Creţu Corina
ARIA CURRICULARA: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Copilăria
SUBIECTUL: După faptă şi răsplată după Ion Pas
TIPUL LECTIEI: consolidare
OBIECTIV FUNDAMENTAL: dezvoltarea capacităţii de a investiga, aprofunda,
textul literar
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1-să citească corect, conştient şi expresiv textul lecţiei şi pe cel la prima vedere;
O2-să facă predicţii pornind de la un fragment dat;
O3-să identifice însuşirile puişorului din text;
04-să compare însuşirile celor două personaje: băiatul şi puişorul;
05-să alcătuiască enunţuri corecte, logice, oral şi în scris;
06-să argumenteze părerile personale emise în legătură cu tema dată;
STRATEGIA DIDACTICA:
Resurse procedurale:
a. Metode şi procedee: metoda ”Cubul”, asaltul de idei, spargerea gheţii, citirea
selectivă, citirea în lanţ, explicaţia, expunerea, exerciţiul, conversaţia,
problematizarea
b. Forme de organizare: individual, în perechi, frontal
Resurse materiale: manual, un cub, fişe pe care este scris textul nou, împărţit în
fragmente, tabele pentru fiecare echipă , în care vor completa predicţiile, exerciţiile
pentru fiecare cuvânt scris pe cele 6 feţe ale cubului,
Forme si tehnici de evaluare:
observaţia sistematică
autoevaluare
evaluare de către colegi
BIBLIOGRAFIE:
Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm taina textelor literare – clasa a II-a, Editura
Carminis, Piteşti, 2001
M. Constantin, F. Ionescu, Explorarea textului literar pentru dezvoltarea gândirii
critice- Ghidul învăţătorului, Braşov, 2001
Predarea interactivă centrată pe elev. Aplicarea curriculum-ului la contextul rural.
Module de dezvoltare profesională a cadrelor didactice
Ob Etapele lecţiei Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode Forme de
op. evaluare
I. Verificarea temei Verific tema din punct de vedere Citesc răspunsurile din caiete.
cantitativ şi calitativ Fac corecturile necesare. 2 frontală
- face aprecieri generale asupra temei

II. Captarea şi
orientarea atenţiei Cer elevilor să-şi imagineze că se uită Se privesc şi se descriu unii pe alţii, 3 spargerea pe grupe de 2
în oglindă, privind la colegul de bancă. numind numai calităţi. gheţii elevi
Acesta îi va spune o însuşire plăcută pe
care o are. Imediat vor schimba
rolurile.
III. Anunţarea
titlului lecţiei şi a Anunţ tema noii lecţii: După faptă şi -Scriu data şi titlul lecţiei atât pe tablă explicaţia
obiectivelor răsplată- consolidarea cunoştinţelor. cât şi în caiete.
Vom citi şi vom lucra exerciţii prin care
veţi reuşi să înţelegeţi mesajul textului.

5
IV.Reactualizarea Citire în lanţ. Citire selectivă-
O1 cunoştinţelor fragmentul în care băiatul se ceartă cu Se citeşte lecţia în lanţ de către elevi, exerciţiul frontal
oglinda. apoi fragmentul cerut citire în
lanţ,
selectivă
O2 V. Dirijarea Prezint fişa cu textul nou, fără titlu. Elevii completează rubrica a doua a 30 metoda grupe de
procesului de (anexa). Fişa este îndoită, astfel încât să tabelului Ce s-a întâmplat?, apoi fac predicţiei câte patru
consolidare poată citi numai primul fragment. prima predicţie Ce crezi că se va elevi
întâmpla?
Citesc al doilea fragment, apoi al Completează, notând ce s-a întâmplat,
treilea. apoi fac a doua predicţie şi a treia. frontal
Citirea textului în întregime. Citesc întregul text.
Cer ca fiecare echipă să se gândească la Aleg un reprezentant care să prezinte
un posibil final al povestirii şi la un oral finalul povestirii şi completează pe
titlu potrivit. fişe titlul potrivit individual

Se prezintă pe scurt metoda „Cubul”: Elevii vor rostogoli cubul şi vor rezolva
pe cele 6 feţe sunt scrise cuvintele fiecare exerciţiu corespunzător fiecărei metoda
descrie, compară , asociază, analizează, feţe. Cubul
aplică, argumentează.
Intervin cu explicaţii suplimentare
pentru fiecare acţiune solicitată, pentru
a oferi un caracter mult mai concret
O3 acestora.
1. DESCRIE: -însuşirile puişorului din Elevii desprind împreună însuşirile asaltul de frontal
textul de pe fişe fizice şi psihice ale puişorului din text idei
-mic
-galben
-neastâmpărat
-neascultător
O4
2. COMPARĂ: Compară însuşirile lui Elevii vor compara însuşirile celor două problemati
cu ale băiatului din textul din manual.. personaje, ajutaţi de explicaţia zarea
suplimentară Prin ce se aseamănă şi de
ce diferă?
3. ASOCIAZĂ: - uneşte cu o linie mamă , atenţie, viaţă, grijă, cloşcă, casă, observaţia individual
cuvintele care au o legătură puişor, sfaturi

O5 4. APLICĂ
Alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele Alcătuiesc enunţuri orale. exerciţiul frontal
unite de pe tablă.

5. ANALIZEAZĂ –cuvintele „puişor” şi Despart în silabe, indică numărul de exerciţiul individual


„băiat”. vocale şi de consoane

O6 6. ARGUMENTEAZĂ
Crezi că este meritată pedeapsa pe care Argumentează afirmaţiile făcute. asaltul de frontal
cele două personaje au primit-o? idei

O6 VI Asigurarea Din textul de pe fişe aţi aflat care au Formulează păreri personale despre frontal
retenţiei şi a putut fi urmările comportamentului mesajul lecţiei. 5
transferului puişorului neascultător. De ce credeţi că
textul din manual poartă numele După
faptă şi răsplată ?

VII Concluzii şi se dă temă pentru acasă


aprecieri -Voi face aprecieri generale şi individuale 5
în funcţie de răspunsurile elevilor şi
modul de desfăşurare a orei, sub formă de
calificative.