Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

Data:
Profesor:
Școala:
Clasa pregătitoare:
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Cum sărbătorim Crăciunul
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Competențe generale:
C.G.3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe.

Competențe specifice:
C.S.3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității.
C.S.3.2. Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente cu semnificații religioase, din viața familiei și a comunității.

Competențe derivate:
C1: povestirea evenimentelor petrecute la Nașterea Domnului;
C2: identificarea în icoana Nașterii Domnului a persoanelor prezente la acest eveniment;
C3: identificarea modalităţilor de sărbătorire a Crăciunului;
C4: enumerarea tradițiilor și a obiceiurilor creștine romanești;

Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura expresivă, exercițiul, povestirea, problematizarea, argumentarea, observarea dirijată;
Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, planşe, CD-ul, laptopul, puzzel, caietul de lucru
Forme de organizare: activitate frontală/individuala;
Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa pregătătitoare
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa pregătătitoare
- Proiectarea unităţii de învăţare: Naşterea Domnului, darul lui Dumnezeu pentru oameni ( Mari sărbători creștine)
2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2005;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”,
Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Etapele Com Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
Crt lecţiei pe elevilor procedee învăţământ organizare
tențe

1. Momentul  Salutul  Salutul Proloagele


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absențelor  Anunțarea Conversaţia frontală
1 min  Prezentarea sfinților zilei absențelor
 Ascultarea
prezentării
 pregătirea pentru
începerea orei
2. Verificarea  Adresează elevilor  Ascultă cu atenţie și
cunoştinţelor întrebări: rezolvă cerința Conversaţia Activitate Aprecieri
însuşite „Cine a fost Sfântul Nicolae?” Caietul frontală verbale
„Cum era el când era ca voi?”
10 min „Ce fapte minunate făcea?”
„Pe cine ajuta el?”

3. Pregătirea  Adresează elevilor  Ascultă atenţi


elevilor pentru intrebări:  Răspund întrebărilor Explicația Activitate
receptarea „Ce veste minunată a primit frontală
noilor Fecioara Maria?”
cunoştinţe „Care este marea sărbătoare ce se
apropie?”
2 min.
“Cum se pregătesc creștinii pentru
această sărbătoare?”
4. Precizarea  Anunţă şi scrie pe tablă  Scriu în caiete data şi Explicaţia Tabla Activitate
titului lecţiei şi titlul lecţiei: titlul. frontală
a „Cum sărbătorim Crăciunul”
competențelor
 Precizează competențele
3 min
lecţiei
C1: să povestească evenimentele
petrecute la Nașterea Domnului ;
C2: să identifice în icoana Nașterii
Domnului persoane prezente la
acest eveniment;
C3: să identifice modalităţile de
sărbătorire a Crăciunului;
C4: să enumere tradițiile si
obiceiurile

5. Comunicarea  Prezintă lectura din Sfanta Elevii ascultă atenţi Povestirea Sfânta
noilor Scriptură despre Nasterea Scriptură
cunoștințe Domnului, care să-i Video-
conducă pe elevi la proiectorul
identificarea temei ce
urmează a fi abordată, apoi
propune spre vizionare
Nașterea Domnului(Anexa
1)

6. Fixarea şi  Ascultă cu atenţie şi Descoperire


sistematizarea Precizare execută lucrarea. a didactică
cunoştinţelor  Nașterea Domnului, ne
deschide sufletele către un Activitate Aprecieri
15 min
drum al bucuriei, al pacii și frontală verbale
al speranței.
 Solicită spre rezolvare un
puzzle
C1  Adresează elevilor  Răspund întrebărilor
întrebări:

“- Care a fost scopul Întrupării “-….mântuirea.”


Domnului?”
“- Cine a fost Irod?” “- un rege.” Conversația
“- Cine au fost magii?” “- împărați, cititori în stele.” Activitate Aprecieri
“- Ce daruri au adus magii?” “- au, tămâie și smirnă.” frontală verbale
“- Ce învățăm de la magi?” “-…. credinţă, bunătate,
Precizare dragoste, dărnicie.”
 Naşterea Domnului Iisus
Hristos este vestită de Aprecieri
C2 îngerii din ceruri ca Explicaţia Activitate verbale
bucurie mare pentru frontală
mântuirea oamenilor,
pentru că Cel ce Se naşte Activitate
într-o iesle dintr-o peşteră frontală
de sub pământ este Acela Aprecieri
prin Care şi pentru Care au verbale
fost făcute cerul şi
pământul, Fiul Cel veşnic
al Tatălui ceresc. Creștinii,
țin post, care este unit cu  Ascultă atenți
rugăciune și fapte de
milostenie, deoarece prin Conversaţia
ele creștinul se hrănește
sufletește și dobândește Activitate Aprecieri
iubire față de Dumnezeu și frontală verbale
de aproapele. Rostul
postului este folosul
trupului si al sufletului,
pentru ca întărește trupul si
curățește sufletul,
păstrează sănătatea
trupului si da aripi
sufletului, ne apropie de
Dumnezeu. Această mare
sărbătoare ne trimite la
gândul la fericirea pe care
Dumnezeu a pregătit-o
pentru întreaga omenire,
îngerii, păstorii, magii se Rebusul
bucură și laudă cu dulci
colinde Nașterea
Domnului. Să primim
această sărbătoare cu multă
iubire și să transmitem prin
bunătate, iubirea și  Colorează brăduțul .
C4 frumusețea gândului bun și
al faptelor bune. Laptopul
 Cere elevilor sa coloreze
brăduțul de Crăciun .
(Anexa 3)

7. Asocierea şi  Adresează elevilor întrebări:  Elevii răspund:


generalizarea „- Cine a hotărât ca Iisus să se Activitate Aprecieri
nască din Fecioara Maria?” “- ... Dumnezeu.” Conversaţia frontală verbale
5 min „- De ce L-a trimis Dumnezeu pe „- pentru iertarea păcatelor
Fiul Său în lume?” oamenilor.”
„- Ce putem învăța de la păstori?” „- ă ne păstrăm sufletul Laptopul
C3 curat”
„- Cum putem să vestim Nașterea
Domnului?” „- prin colinde” Argumenta- Activitate
Precizare rea frontală
Colindele sunt cântece tradiţionale
care ne amintesc iubirea nesfârşită
C4 a lui Dumnezeu faţă de oameni. Explicaţia

 Citește expresiv
povestioara Daruri pentru Caietul
Iisus Hristos Anexa4

Activitate pe
 Solicită elevii să realizeze  Realizează felicitarea Activitate grupe
o felicitare de Crăciun practică
8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale și  Ascultă aprecierile Explicația Activitate
activităţii individuale privind atât făcute de profesor. frontală
elevilor pregătirea elevilor pentru lecție,
cât și implicarea lor în predarea
1 min noilor cunoștințe.
 Se notează elevii care au
participat la lecție.

9. Precizarea şi  Anunță tema pentru acasă:  Ascultă explicaţiile


explicarea „Mergi la colindat împreună cu profesorului. Explicaţia Fişă de Activitate
temei pentru prietenii tăi, pentru a vesti lucru frontală
acasă oamenilor Naşterea Domnului şi
pentru a păstra această frumoasă
1 min
tradiţie a poporului nostru! „

10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea Conversaţia


lecţiei  Salutul  Salutul Activitate
1 min frontală
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)
Data .............

NaştereaDomnului
Naşterea Domnului––moment
momentde
debucurie
bucuriesfântă
sfântă
Învăţături: :
Învăţături
Sănenerugăm
rugămlui
luiDumnezeu!
Dumnezeu!

Să-i ajutăm pe cei necăjiţi!
Să-i ajutăm pe cei necăjiţi!
Să-Lprimim cu buuie pepeIisus
Să-Lprimim cu buuie Iisusînînsufletele
sufletelenoastre!
noastre!
Săvestim
vestimNasterea
NastereaDomnului
Domnuluiprrinprrincolinde!
colinde!

ANEXA 1

Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim,
întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. (…)Şi
intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile
lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.” (Matei II, 1 - 13); „Şi a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a
culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând strajă noaptea
împrejurul turmei lor. Şi iată, îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat
cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; că vi
S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc înfăşat,
culcat în iesle. (…) Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle.” (Luca II, 1 - 20)

S-ar putea să vă placă și