Sunteți pe pagina 1din 7

EDUCAŢIE CIVICĂ

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

Nr. Unitatea de învăţare Obiective Conţinuturi Nr. Perioada Obs.


crt. de referinţă ore

1. Persoana 1.1;  Ce înseamnă să fim persoane


1.2;  Persoana mea
2.1;  Persoanele din jurul meu
2.2;  Persoanele din lumea întreagă 7 I – VII Sem. I
3.1;  Corpul meu
3.2;  Persoanele cu nevoi speciale
4.1.  Recapitulare
 Evaluare

2. Trăsături morale ale persoanei  Încrederea şi lipsa de încredere


3.1;  Respectul şi lipsa de respect
3.2;  Curajul, frica, laşitatea
4.1.  Bunătatea şi răutatea 6 VIII -XIII Sem. I
 Sinceritatea şi minciuna
 Recapitulare. Evaluare

3. Noi şi lucrurile 2.1;  Ce sunt lucrurile


1.1;  Nevoia de lucruri 4 XIV - XVII Sem. I
3.1.  Lucruri care ne exprimă
 Recapitulare
4. Noi şi lucrurile 1.1;  Proprietatea şi atitudinea faţă de lucruri
2.1;  Recapitulare 3 I - III Sem. II
2.2;  Evaluare
3.1.

5. Noi şi celelalte vieţuitoare 1.1;  Despre plante şi animale


1.2;  Nevoia de plante şi animale
2.1;  Atitudinea noastră faţă de plante şi animale 6 IV -IX Sem. II
2.2;  Plante şi animale ca simbol
3.2;  Recapitulare
4.1.  Evaluare

6. Noi şi grupurile 1.1;  Ce sunt grupurile


1.2;  Familia
2.1;  Grupul de joacă
2.2;  Grupul şcolar 8 X - XVII Sem. II
3.1;  Grupul religios
3.1;  Reguli ale grupului
4.1.  Recapitulare
 Evaluare
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Persoana


Nr. de ore alocate: 7 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data


crt. ref.

1. Ce înseamnă să fim  exerciţii de selectare a unor cuvinte ce definesc


persoane corpuri vii;
 exerciţii de descoperire a asemănărilor şi Materiale
2. Persoana mea deosebirilor între plante, oameni şi animale; manualul, observare
 exerciţii de transcriere a cuvintelor ce denumesc caietul, ilustraţii, sistematică
persoane; dicţionare,
3. Persoanele din jurul meu 1.1;  exerciţii de transcriere a termenilor ce ajută la lecturi
1.2; identificarea unei persoane; suplimentare;
2.1;  precizarea trăsăturilor fizice şi a celor morale
4. Persoane din lumea 2.2; caracteristice unui membru din familia fiecăruia;
întreagă 3.1;  exerciţii de precizare a limbii vorbite de locuitorii
3.2; unor anumite ţări; Procedurale
4.1.  exerciţii de transcriere a afirmaţiilor corecte; activitate temă de
5. Corpul meu  exerciţii de completare a unor enunţuri cu termenii frontală, lucru în clasă
corespunzători; individuală şi de
grup
6. Persoane cu nevoi  exerciţii de descriere a unor acţiuni specifice
speciale persoanei;
 exerciţii de numire a părţilor corpului omenesc; Temporale
7. Recapitulare  exerciţii de argumentare a unor proverbe; 7 ore test
Evaluare  exerciţii de completare a unor propoziţii lacunare
 exerciţii – joc.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Trăsături morale ale persoanei
Nr. de ore alocate: 6 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data


crt. ref.

1. Încrederea şi lipsa de  exerciţii de recunoaştere a personajelor din ilustraţii


încredere date; Materiale
 exerciţii de răspundere la anumite întrebări; manualul,
 exerciţii de alcătuire a unei fişe în care să noteze caietul, ilustraţii, observare
2. Respectul şi lipsa de acţiunile ce trebuie făcute pentru a câştiga dicţionare, sistematică
respect încrederea celor din jur; lecturi
 exerciţiu – joc de dramatizare a poveştii suplimentare;
Mincinosul;
3. Curajul, frica, laşitatea  exerciţii de definire a încrederii;
 exerciţii de transcriere a expresiilor care sugerează
respectul;
4. Bunătatea şi răutatea  exerciţii de comentare a unor afirmaţii;
 exerciţii de scriere pe o fişă a unor motive pentru Procedurale
care o persoană poate fi respectată de cei din jur; activitate
3.1;  exerciţii de transcriere a termenilor care exprimă frontală, temă de
3.2; curajul; individuală şi de lucru în clasă
5. Sinceritatea şi 4.1.  exerciţii de completare a unor spaţii punctate; grup
minciuna  exerciţii de alcătuire a unor liste cu personaje din
literatură care au dat dovadă de curaj;
 exerciţii de transcriere a cuvintelor care definesc
bunătatea; Temporale
6. Recapitulare. Evaluare  exerciţii de transcriere a cuvintelor care sugerează 6 ore test
minciuna.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Noi şi lucrurile
Nr. de ore alocate: 7 ore
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Noi şi celelalte vieţuitoare
Nr. de ore alocate: 6 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data


crt. ref.

1. Despre plante şi  exerciţii de identificare a plantelor şi animalelor din


animale imagini date; Materiale
 exerciţii de alcătuire a unei fişe cu titluri de opere observare
literare cunoscute în care personajele sunt plante manualul, sistematică
2. Nevoia de plante şi sau animale; caietul, ilustraţii,
animale  exerciţiu - joc de imaginare a unui dialog între dicţionare,
copil şi animalul preferat; lecturi
 exerciţii de răspundere la anumite întrebări; suplimentare;
3. Atitudinea noastră fată 1.1;  exerciţii de exemplificare a rolului fiecărui animal
de plante şi animale 1.2; din imagine;
2.1;  exerciţii de exprimare a atitudinii noastre faţă de
2.2; plante şi animale;
3.2;  exerciţii de enumerare a cât mai multe motive temă de
4. Plante şi animale ca 4.1. pentru care plantele şi animalele trebuie ocrotite; Procedurale lucru în clasă
simbol  exerciţii de afirmare a modului cum îngrijeşte activitate
fiecare elev plantele şi animalele din mediul frontală,
înconjurător; individuală şi de
 exerciţii de numire a plantelor şi animalelor din grup autoevaluare
5. Recapitulare imaginile date şi de enumerare a simbolurilor
acestora; test
 exerciţii de completare a spaţiilor punctate cu Temporale
termeni potriviţi; 6 ore
6. Evaluare  exerciţii de desenare a unor plante şi animale.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Noi şi grupurile
Nr. de ore alocate: 8 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data


crt. ref.

1. Ce sunt grupurile?  exerciţii de enumerare a grupurilor din care face


parte omul;
 exerciţii de scriere a denumirilor activităţilor Materiale
2. Familia desfăşurate în cadrul grupului şcolar; manualul,
 exerciţii de selectare a unor expresii care denumesc caietul, observare
un grup; ilustraţii, sistematică
3. Grupul de joacă  exerciţii de scriere a denumirilor activităţilor dicţionare,
desfăşurate în cadrul grupului de joacă; lecturi
1.1;  exerciţii de scriere a membrilor familiei şi a suplimentare;
4. Grupul şcolar 1.2; sarcinilor atribuite fiecăruia;
2.1;  exerciţii de completare a unor spaţii libere cu
2.2; termeni potriviţi;
3.1;  exerciţii de inventare a unui joc şi de stabilire a
5. Grupul religios 3.1; regulilor acestora;
4.1.  exerciţii de transcriere a unor expresii ce denumesc Procedurale temă de lucru
calităţi potrivite unui conducător de grup; activitate în clasă
6. Reguli ale grupului  exerciţii de identificare a colegilor cu aceleaşi frontală,
preocupări; individuală şi
 exerciţii de scriere a activităţilor desfăşurate în de grup
7. Recapitulare cadrul grupului religios. autoevaluare
Temporale
8 ore
8. Evaluare test