Sunteți pe pagina 1din 4

Draft seminar 2016/ 2017, uz intern Resure umane, anul III

Distribuirea materialului pe internet este interzisă

S4 – ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ

1.Pași premergători analizei și prezentării rezultatelor cercetării

1. Elaborarea capului de tabel (definirea variabilelor)


2. Introducerea chestionarelor în baza de date
3. Codificarea variabilelor (în special, în cazul întrebărilor deschise)
Vor mai fi discutate și
Aplicație de codificare a unor variabile în cadrul altor
seminarii, după ce
4. Generarea rezultatelor în output. veți avea întocmit
a. Frecvențe simple chestionarul!
b. Corelații/ asocieri/ teste parametrice și non-parametrice

5. Realizarea/ generarea de grafice și tabele

2. Analiza și prezentarea rezultatelor cercetării

GREȘELI FRECVENTE SUGESTII DE REZOLVARE

Abuzul de grafice/ tabele În principiu, pentru fiecare întrebare din chestionar se


realizează grafic/ tabel, în vederea realizării analizei
descriptive.
Lipsa comentariilor/ interpretării Fiecare grafic și tabel introdus în analiza datelor va avea o
graficelor sau tabelelor interpretare a rezultatelor. Se indică o tendință, o opinie

1
Draft seminar 2016/ 2017, uz intern Resure umane, anul III
Distribuirea materialului pe internet este interzisă

Exces de valori numerice, prin preluarea majoritară, o diferență procentuală între sub-categorii de
nejustificată a tuturor datelor afişate de persoane ș.a.
programele statistice, deşi cele mai multe
nu prezintă un interes direct şi nici nu sunt
înţelese de student;
Grafice sau tabele incluse la anexe Pentru fiecare întrebare este indicat să se introducă cel puțin
câte un grafic/ tabel. Lipsa acestora sau introducerea lor
exclusiv în anexe va face dificilă înțelegerea analizei
Grafice și tabele excesiv încărcate cu Alegerea graficelor introduse în analiză trebuie să fie adecvată
cifre (Pie, Column sau Bar).
Exces de zecimale; Celulele tabelelor (rândurile și coloanele) trebuie demarcate.
În mod obişnuit, două zecimale sunt suficiente pentru
Absenţa unor etichetări adecvate a majoritatea indicatorilor statistici
valorilor, fapt care face dificilă
înţelegerea rezultatelor; adesea, datele
sunt preluate împreună cu texte în limba
engleză, emise de programele de
prelucrare
Abuzul de statistică, prin utilizarea unor Se vor utiliza doar calcule statistice potrivite variabilelor pe
prelucrări nejustificate sau prin testarea care le luăm în considerare.
aceleiaşi ipoteze cu mai multe teste De exemplu, corelațiile se stabilesc doar în cazul evidențierii
statistice; legăturilor dintre variabilele de ordin cantitativ (ex.legătura
Teste statistice inadecvate ipotezei sau dintre venitul din ultima lună și bugetul alocat pentru urmarea
naturii relaţiei dintre variabile; unor cursuri de perfecționare)
Plasarea rezultatelor la testele statistice
în secţiunea Anexe (rezultatele se
introduc în text, acolo unde se şi discută
semnificaţia lor);
Prezentarea incorectă a rezultatelor la
testele statistice, de ex., se scrie numai

2
Draft seminar 2016/ 2017, uz intern Resure umane, anul III
Distribuirea materialului pe internet este interzisă

valoarea lui p, fără valoarea testului (se


vor respecta recomandările specifice
pentru prezentarea rezultatelor fiecărui
test statistic în parte, aşa cum sunt
prezentate în cursul de specialitate);

Tabel adaptat după informațiile care se regăsesc în GHIDUL DE REDACTARE A LUCRĂRII DE


LICENŢĂ ŞI A DISERTAŢIEI MASTERALE, Facultatea de Psihologie a Universității Transilvania din
Brașov.

Analiza statistică poate cuprinde:


- Interpretarea frecvențelor simple (de exemplu, ponderea celor mulțumiți – din numărul total de
respondenți - de condițiile pe care le au la locul de muncă);
- Crearea unor sub-grupuri de populație, pornind de la variabilele socio-demografice (gen, vârstă, venit,
pregătire școlară, mediul rezidențial ș.a.) și interpretarea diferențelor procentuale întâlnite între sub-
eșantioanele create (spre exemplu, diferențe de percepție privind condițiile de muncă între:
o a. femei și bărbați;
o b. respondenții care au între 25 – 35 ani; 35 – 45 ani și peste 45 ani;
o c. între angajații cu pregătire medie și cei cu pregătire superioară ș.a.m.d.
- Pentru a descoperi dacă aceste diferențe procentuale sunt semnificative din punct de vedere statistic, atunci
ar trebui aplicate diverse teste, în concordanță cu tipurile de variabile analizate.

3
Draft seminar 2016/ 2017, uz intern Resure umane, anul III
Distribuirea materialului pe internet este interzisă

APLICAȚIE (grafic generat în Excel, în urma copierii informațiilor din Output, într-o pagină de lucru)

Satisfacție-condiții-loc-muncă
70%
60% 60%
60%

50%
40% 40%
40%

30% 25%
20%
20%
10% 10%
10% 5%
0%
Foarte mulțumit+Mulțumit Nici mulțumit, nici Nemulțumit+Foarte
nemulțumit nemulțumit
Aparatura tehnică de la locul de muncă Relația profesională pe care o aveți cu colegii de birou
Relația profesională cu șeful dvs. direct

Posibile interpretări („comentarii”) aferente graficului:

S-ar putea să vă placă și