Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Anișoreac Ana


Data: 06. 11. 2018
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Poienile de Sub Munte”
Clasa: a VI-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Iisus Hristos, învăţătorul lumii
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1- să enumere câțiva dintre Apostolii lui Iisus Hrăstos;
O2- sa amintească cele mai cunoscute pilde rostite de Mântuitorul Hristos;
O3- să argumenteze importanța poruncii iubirii;
O4- sa precizeze durata misiunii Mântuitorului pe pământ;
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, argumentarea, observarea dirijată, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: imagini religioase, fişe de lucru, planșa didactică, caiet special.
3.Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VI-a
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a

2.Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2008.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura
„Polirom”, Iaşi,1998
3. Şebu, Pr.Prof.Univ.Dr. Sebastian, Metodica Predării Religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2001
1
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt lecţiei op. (min) procedee învăţământ organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 1 -Salutul
organizatoric -Rugăciunea
-Notarea absenţelor
-Pregătire pentru începerea orei
2. Verificarea 8 - Profesorul recapitulează împreună cu elevii notiuni Explicaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţelor anterioare: Țara Sfântă, Nașterea, copilăria și Botezul frontală verbale
însuşite Domnului.
3. Pregătirea 1 -Profesorul provoacă elevii să-și amintească dacă știu Explicaţia Activitate
elevilor pentru cine a fost primul Apostol chemat de Iisus sa-l frontală
receptarea urmeze:
noilor Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei.
cunoştinţe și Se precizeaza obiectivele operaţionale.
anunţarea
titlului şi a
obiectivelor
lecţiei

4. Comunicarea/ 20 Elevii citesc sub observația profesorului lectia din Activitate Aprecieri
însuşirea noilor carte: individuală Verbale
cunoştinţe După Botezul primit de la Sfântul Ioan, Domnul Lectura
Iisus Hristos a început să-i înveţe pe oameni despre
împărăţia cerurilor. Învăţătura Sa dumnezeiască a
atras mulţimile care Îl ascultau cu uimire, pentru că
„îi învăţa pe ei ca Unul Care are putere, iar nu cum îi Activitate
învăţau cărturarii lor” (Matei 7, 29). Mulţi dintre frontală
ucenicii Sfântului Ioan L-au urmat pe Iisus,
încredinţaţi că El este Mesia.
Mântuitorul a ales 12 ucenici, numiţi apostoli, care
L-au urmat pretutindeni, în cei trei ani şi jumătate de
activitate publică. Fraţii Andrei şi Simon-Petru au
2
fost primii chemaţi, urmaţi de Iacov şi Ioan, fiii lui
Zevedeu. După aceea, Iisus i-a chemat pe: Filip,
Bartolomeu, Toma, Matei, Iacov Alfeu, Levi, Simon
Zilotul şi Iuda Iscarioteanul. Pe ţărmul Mării Galileii,
Iisus le-a spus acestora: „Veniţi după Mine şi vă voi
face pescari de oameni” (Matei 4, 19). Ei I-au
ascultat învăţăturile, I-au văzut minunile şi au crescut
în credinţa că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Explicaţia
Apoi au propovăduit neamurilor învăţăturile şi
faptele Sale.
Domnul a învăţat uneori în mod direct, transmiţând Observarea Activitate Aprecieri
adevăruri clare, precum cuvântările despre Sfânta dirijată frontală verbale
Împărtăşanie, despre milostenie, rugăciune şi post.
Alteori Mântuitorul a vorbit în pilde, prin intermediul
cărora a transmis oamenilor învăţături morale şi
profeţii despre împărăţia cerurilor. Între cele mai
cunoscute se numără: Pilda Semănătorului, Pilda
Samarineanului milostiv şi Pilda fiului risipitor. Explicaţia
Mântuitorul a întărit învăţăturile Sale prin săvârşirea
multor minuni asupra naturii, asupra oamenilor şi Activitate
asupra propriei Persoane. Acestea vorbesc despre frontală
natura divină a lui Iisus şi despre iubirea Sa
nemărginită faţă de oameni şi faţă de lumea creată.
Domnul Hristos i-a îndemnat pe oameni prin cuvânt Aprecieri
şi faptă, spre împlinirea marii porunci a iubirii. El a verbale
întărit cele cunoscute încă din Legea Veche: „Să Activitate
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta individuală
şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot
cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
(Luca 10, 27). Astfel, El a extins înţelesul cuvântului
„aproapele” de la membrii familiei şi conaţionali la
orice semen, indiferent de neam, fiindcă orice om
este purtător al chipului lui Dumnezeu. „Poruncă
nouă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu
v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul”
(Ioan 15, 12). Este vorba de iubirea creştină, arătată
prin răbdare, iertare, blândeţe, respect, rugăciune,
întrajutorare etc, adică fapte bune şi virtuţi.
Hristos Domnul este modelul desăvârşit al iubirii şi

3
Învăţătorul suprem al lumii. În contextul lumii de
astăzi, marcat de o multitudine de informaţii şi de
concepţii, cuvintele Sale cuprinse în Sfintele
Evanghelii sunt deosebit de relevante: „Cerul şi
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”
(Matei 24, 35).
5. Fixarea şi O1 10 Elevii completează schema din carte (pag. 25) Conversaţia Activitate Aprecieri
sistemati- O2 Se cere rezolvarea individuală a exercitului 1, pag. frontală verbale
zarea O3 26 din carte Exerciţiul
cunoştinţelor O4 -
6. Asocierea, O 6 Se lecturează textul de la ex. 2 pag 26, si apoi se Lectura
generalizarea extrage mesajul acestuia.
aplicarea Conversaţia
Activitate Aprecieri
Argumentarea frontală verbale
7. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale, privind implicarea Activitate
activităţii elevilor în predarea noilor cunoştinţe. frontală
elevilor Tema de casă:
• Utilizând Sfânta Scriptură în format tipărit sau on-
line, lecturează
următoarele versete din scrierile Sfântului Apostol
Ioan: Ioan 17, 3; I Ioan 4, 7-11; Apocalipsa 3, 20 şi
extrage ideile principale.
8. Incheierea 1 -Rugăciunea
activităţii -Salutul