Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Anișoreac Ana


Data: 06. 11. 2018
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Poienile de Sub Munte”
Clasa: a VII-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul lecţiei: Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1- să argumenteze faptul că Dumnezeu este Creator şi Proniator al lumii;
O2- sa utilizeze corect a termenii religioşi învăţaţi în contexte lingvistice noi;
O3- să explice definiţia providenţei divine;
O4- sa enumere câteva manifestări ale Proniei lui Dumnezeu faţă de lume;
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, argumentarea, observarea dirijată, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: imagini religioase, fişe de lucru, planșa didactică, caiet special.
3.Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VII-a
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VII-a

2.Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2008.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura
„Polirom”, Iaşi,1998
3. Şebu, Pr.Prof.Univ.Dr. Sebastian, Metodica Predării Religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2001
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
crt lecţiei op. (min) procedee învăţământ organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 1 -Salutul
organizatoric -Rugăciunea
-Notarea absenţelor
-Pregătire pentru începerea orei
2. Verificarea 4 - Profesorul își reaminteste împreună cu elevii Explicaţia Activitate Aprecieri
cunoştinţelor notiunile anterioare frontală verbale
însuşite
3. Pregătirea 1 Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări: Explicaţia Activitate
elevilor pentru “- Care este scopul creării lumii şi al omului ?” frontală
receptarea
noilor “- Ce motiv l-a determinat pe Dumnezeu să creeze
cunoştinţe și lumea?”
anunţarea
titlului şi a “- Ce a făcut Dumnezeu în ziua a şaptea?”
obiectivelor
lecţiei “- A intrat într-un somn profund, nepăsându-I de tot
ce a creat?”

Precizare:
Această purtare de grijă pe care Dumnezeu o
manifestă în mod permanent faţă de întreaga creaţie
şi în mod special faţă de om se numeşte providenţă
divină sau pronie dumnezeiască.

Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei:


Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume.
Se precizează obiectivele lecţiei.
4. Comunicarea/ 20 - Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume se Activitate Aprecieri
însuşirea noilor numeşte Pronie sau Providenţă; este grija pe care o individuală Verbale
cunoştinţe are Dumnezeu faţă de ceea ce a creat; e voinţa lui Conversaţia
Dumnezeu ca să conducă făpturile spre bine.
Dumnezeu e şi Creator, şi Proniator. El a voit să facă
lumea, şi a făcut-o; tot El vrea să o menţină în viaţă, Explicaţia
şi o menţine; El vrea să o conducă spre un scop bun, Activitate
şi o conduce. Fiind bun, Dumnezeu poartă de grijă. frontală
Iar pentru că Dumnezeu e şi bun, dar şi înţelept,
poartă de grijă de creaturi în modul cel mai bun cu
putinţă.
Însă pentru că pronia lui Dumnezeu este de necuprins
pentru mintea omenească, multe din lucrurile ei ni se
par nedrepte. Unele din lucrurile proniei sunt prin
bunăvoinţă (toate cele bune pe care le fac oamenii),
iar altele prin îngăduinţă. Iată exemple de lucruri
îngăduite de pronie:
a. Când Dumnezeu îngăduie ca şi omul drept să cadă
în nenorociri, pentru a arăta şi altora virtuţile lui: ca
în cazul dreptului Iov, a cărui răbdare şi dreptate s-a
arătat în faţa lumii întregi şi mai ales a prietenilor lui.
b. Când Dumnezeu îngăduie ceva absurd să se
întâmple, pentru a se face un lucru minunat: ca în Argumen-
privinţa Crucii, prin care a fost răstignit Hristos, Tarea Activitate Aprecieri
câştigându-ne mântuirea. frontală verbale
c. Când îngăduie ca şi cel cuvios să sufere, ca să se
smerească, să nu alunece în mândrie pentru darurile Explicaţia
şi harul pe care le-a primit: aşa era Sfântul Apostol
Pavel, care avea o boală dată special pentru a nu se Explicaţia
mândri.
d. Când părăseşte pe cineva pentru o vreme, pentru Observarea
păcatele aceluia sau pentru ale părinţilor, ca la orbul dirijată
din naştere, spre slava lui Dumnezeu. Activitate
e. Când îngăduie Dumnezeu ca cineva să sufere frontală
pentru ca ceilalţi să vadă slava la care ajunge acela
prin suferinţă şi să se umple de râvnă şi de nădejdea
slavei viitoare: situaţia mucenicilor. Aprecieri
Explicaţia verbale
- Omul e lăsat întotdeauna de Dumnezeu să aleagă. Activitate
Dacă alege binele, Dumnezeu îl ajută să îl ducă până individuală
la capăt. Dacă alege răul, Dumnezeu îl părăseşte.
Sunt două feluri de părăsiri ale lui Dumnezeu: una
instructivă (mântuitoare), pentru îndreptarea omului,
pentru râvna şi pilda altora sau spre slava lui
Dumnezeu, care e temporară; una deznădăjduitoare
şi completă, atunci când omul rămâne insensibil,
nevindecabil, din pricina propriei lui hotărâri, deşi
Dumnezeu a făcut totul pentru el. Avem, în acest
ultim caz, exemplul nefericit al lui Iuda
Iscarioteanul. Să ne ferească Dumnezeu de asemenea
părăsire!

- Felurile proniei lui Dumnezeu sunt însă mult mai


multe şi nu le putem înţelege, nici exprima pe toate.
Există însă o regulă generală pentru primirea proniei
în viaţa noastră: toate întâmplările triste duc la
mântuire pe cei care le primesc cu mulţumire. Mai
trebuie să ştim că Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să
se mântuiască şi să dobândească împărăţia Lui. El n-
a creat pe nimeni pentru a-l pedepsi. Însă pe unii îi
pedepseşte, pentru că El e şi drept.
Dar dacă Dumnezeu nu voieşte ca să se facă răul, nu
înseamnă că forţează pe om să facă binele. Orice om
care vrea binele e ajutat de Dumnezeu şi nu poate să-
l facă fără El; omul poate face fără Dumnezeu doar
ceva rău, caz în care urmează diavolului. După cum
nici diavolul nu sileşte pe nimeni şi nu poate sili spre
rău, nici Domnul nu ne sileşte spre bine.

- Dacă de la început Adam ar fi păzit porunca lui


Dumnezeu, s-ar fi fixat în bine, fără a mai aluneca
spre rău. Prin călcarea poruncii, şi-a schimbat
dragostea de Dumnezeu în dragoste de materie şi de
plăceri.
Dumnezeu a manifestat dragoste faţă de creaţia Sa
prin simplul fapt că a creat-o. Iar faţă de om El a
arătat o dragoste şi o purtare de grijă deosebite, încă
de la început, prin faptul că omul a fost aşezat în
Raiul preafrumos. Chiar şi după ce omul a căzut din
starea de fericire, la ispita diavolului, Domnul nu l-a
părăsit întru totul. L-a pedepsit după dreptate, dar i-a
dat şi făgăduinţe de mai bine, i-a dat prilejuri de
pocăinţă, l-a călăuzit prin îngeri, prin profeţi, prin
legea lui Moise, prin războaie, prin propria conştiinţă
(glasul lui Dumnezeu din om). Prin toate acestea se
căuta distrugerea păcatului şi readucerea omului la o
viaţă fericită. Suprema purtare de grijă pe care a
dovedit-o Dumnezeu a fost că Însuşi Fiul Său,
Cuvântul lui Dumnezeu, S-a întrupat. El fiind
Dumnezeu desăvârşit, S-a făcut şi om desăvârşit,
înfăptuind cea mai mare noutate din toate noutăţile,
singurul lucru nou sub soare, pentru a ne mântui.

- Purtarea de grijă a lui Dumnezeu nu a încetat odată


cu Întruparea Fiului Său, nici cu Înălţarea Sa la cer,
ci a continuat şi continuă prin Biserica Sa, prin
Sfintele Taine, prin Duhul Sfânt Care vine în noi de
la Botez şi Care ne uneşte cu Dumnezeu.
El are de grijă şi de cei necredincioşi, pe care îi ţine
în viaţă, care fără El s-ar preface în ţărână.
Permanent şi prin multe mijloace lucrează pronia lui
Dumnezeu. Prin pronia Sa, Dumnezeu este
pretutindeni de faţă şi totul se află sub stăpânirea Sa.
Uneori, Dumnezeu ne instruieşte chiar şi prin
demoni, cum a fost în cazul lui Iov.

„Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de


bunătăţi. Dar întorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor
tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână
se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi
şi vei înnoi faţa pământului." (Psalmul CIII, 29-31)
- Doamne, ajută-ne să deschidem ochii sufletului şi
să vedem neîncetat purtarea Ta de grijă faţă de noi!
5. Fixarea şi O1 10 Întrebări şi discuţii: Conversaţia Activitate Aprecieri
sistemati- O2 Ce este Pronia sau Providenţa lui Dumnezeu? frontală verbale
zarea O3 Cum îşi manifestă Dumnezeu purtarea de grijă faţă Exerciţiul
cunoştinţelor O4 de creaţia Sa?
Cum îşi manifestă Dumnezeu pronia faţă de om, în
mod special?
De ce se întâmplă lucruri negative pe lume, din
moment ce Dumnezeu poartă de grijă neîncetat de
aceasta?
- Care e forma supremă prin care Dumnezeu
Şi-a arătat purtarea de grijă pentru lume?
6. Asocierea, O 6 • Se prezintă elevilor importanţa proniei Lectura
generalizarea divine:
aplicarea “- Acţiunea proniatoare este neîntreruptă şi Conversaţia
concomitentă cu cea creatoare şi judecătoare , ceea Fişe de lucru Activitate Aprecieri
ce arată unitatea planului lui Dumnezeu cu creaţia Argumentarea frontală verbale
Sa.”
- Pronia este “ palma lui Dumnezeu” ( Ps. 139, 5),
forta prin care Dumnezeu atrage fiinţele spre ţinta lor
firească : viaţa veşnică.
- Providenţa ne determină să ne punem încrederea
deplină în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
• Profesorul cere elevilor să citească versetele
din Ps. 103, 29-31; Ps.138, 7-8 şi să formuleze
mesajul transmis.

Precizare:
Pronia arată condiţia lumii în mâinile lui Dumnezeu,
Care călăuzeşte, controlează , guvernează şi judecă
totul.
• Se adresează elevilor următoarele întrebări:
• “- Ce învăţăm din purtarea de grijă a lui
Dumnezeu fată de ceilalţi?”
R… Dumnezeu este Atotputernic, Atotînţelept şi
Atotţiitor!
Să-l slăvim pe Dumnezeu şi să-l mulţumim pentru
grija pe care ne-o poartă!
“ Ce concluzie putem formula?”
În tot ce se întâmplă în viaţa noastră , trebuie să
vedem mâna lui Dumnezeu Proniatorul, Care
neîncetat ne oferă ocazii pentru a lucra fapte bune şi
a ne mântui.
7. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale, privind implicarea Activitate
activităţii elevilor în predarea noilor cunoştinţe. frontală
elevilor Se anunţă şi se explică tema pentru acasă.
“ Alcătuiţi o compunere cu titlul:
“Dumnezeu mă iubeşte şi-mi poartă de grijă.”
8. Incheierea 1 -Rugăciunea
activităţii -Salutul