Sunteți pe pagina 1din 6

20.

Sfânta Scriptură
1) Sfânta Scriptură i litera sacră a celorlalte religii ș , în Ortodoxia, nr. 3, 1955, p. 354.
2) Problema interconfesională a inspira iei biblice, consecin ele i însemnătatea, teorii
false în învă ătura catolică i ț ț ș ț ș
în învă ătura protestantă ț , în Ortodoxia, nr. 2, 1957, p. 216.
3) Inspira ia Sfintei Scripturi: existen a inspira iei, natura inspira iei, extensiunea
inspira iei Sfintei Scripturi. Efectul ț ț ț ț ț
principal al inspira iei: scutirea Bibliei de erori ț , în Ortodoxia, nr. 4, 1962, p. 463.
4) Căr ile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă ț , în
Ortodoxia, nr. 3, 1962, p. 396.
5) Scriptura, Tradi ia i tradi ii: însemnătatea Bibliei în via a Bisericii Ortodoxe.
Scriptura i Tradi ia în Vechiul ț ș ț ț ș ț
Testament i în Noul Testament. Scriptura la Sfin ii Părin i i la reformatori ș ț ț ș , în
Ortodoxia, nr. 3-4, 1963, p. 363.
6) Sf. Scriptură – izvor al Revela iei divine după constitu ia Conciliului II Vatican.
Importan a Sfintei Scripturi. ț ț ț
Canonul biblic i traducerea Sf. Scripturi. Interpretarea. Raportul dintre Sf. Scriptură i
Sf. Tradi ie ș ș ț , în Ort., nr. 1,
1959, p. 56.
7) Septuaginta i problema inspira iei ei ș ț , în Ortodoxia, nr. 1, 1975, p. 198.
8) Sfânta Scriptură i Tradi ia apostolică i mărturiile Bisericii ș ț ș , în Ortodoxia, nr. 2,
1980, p. 204.
9) Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 221.
10) Cunoa terea Sfintei Scripturi după învă ătura ortodoxă ș ț , în Ortodoxia, nr. 2,
1980, p. 242.
11) Raportul dintre Scriptură i Tradi ie în hotărârile Sinoadelor Ecumenice ș ț , în
Ortodoxia, nr. 2, 1980, p.
263.
12) Citirea i interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur
ș , în Ortodoxia, nr. 2,
1980, p. 275.
13) Sfânta Scriptură în mâna credincio ilor ș , în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p. 299.
14) Sfântul Vasile cel Mare, interpret al Sfintei Scripturi, în Ortodoxia, nr. 2, 1980, p.
308.
15) Însemnătatea Scripturii i a Tradi iei în cultul Bisericii Ortodoxe ș ț , în Ortodoxia,
nr. 4, 1980, p. 582.
16) Este Noul Testament, edi ia ”TOB” a traducerii, ”ecumenică” ? ț , în Ortodoxia,
nr. 4, 1987, p. 100.
17) Prima tipărire integrală a Sfintei Scripturi în limba română, în Ortodoxia, nr. 1,
1989, p. 146.
18) Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 2-3, 1994, p. 90.
19) Sfânta Scriptură – probleme dogmatice, în Ortodoxia, nr. 2, 1964, p. 249.
20) Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare, în Ortodoxia, nr. 1,
1979, p. 134.
21) Periplul unei traduceri a Noului Testament. Raportul între cele trei legi: a lui
Moise, a lui Hristos i a lui ș
Mahomed, în Ortodoxia, nr. 1, 1964, p. 79.
22) A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni ?, în Ortodoxia, nr.
3, 1960, p. 405.
23) Sfânta Scriptură, carte de căpetenie a preotului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949,
p. 487.
24) Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei, în Studii Teologice, nr. 3-6, 1950,
p. 158.
25) Actualitatea Epistolei I către Corinteni a Sf. Ap. Pavel, în S.T., nr. 1-2, 1951, p.
51 i în nr. 3-4, 1951, p. ș
167.
26) Preocupări biblice noutestamentare în tiin a teologiei ortodoxe ș ț , în Studii
Teologice, nr. 5-6, 1951, p.
356.
27) Cunoa terea aprofundată a Sf.Scripturi–îndatorire de căpătâi a preotului zilelor
noastre ș , în S.T., nr. 3-4,
1952, p. 202.
28) Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Luca, în Studii Teologice,
nr. 5-6, 1952, p. 273.
29) Evangheliile sinoptice, probleme dogmatice i idei sociale ș , în Studii Teologice,
nr. 5-6, 1953, p. 365.
30) Cadrul problemei sinoptice, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1954, p. 115.
31) Vechiul Testament în ”Cartea de învă ătură” ț , în Studii Teologice, nr. 9-10, 1954,
p. 586.
32) Învă ături religios-morale în cartea ”Proverbele lui Solomon” ț , în Studii
Teologice, nr. 1-2, 1955, p. 3.
33) Laicii i citirea Sfintei Scripturi în Evul Mediu în Apus ș , în Studii Teologice, nr.
3-4, 1955, p. 169.
34) Paternitatea ioaneică a Evangheliei a IV-a cu specială privire la proba
arheologică i paleografică ș , în
Studii Teologice, nr. 3-4, 1960, p. 139.
35) Căr ile anaghinoscomena ale Vechiului Testament ț , în Studii Teologice, nr. 9-10,
1962, p. 541.
36) Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 3-4,
1963, p. 141.
37) Psalmii în predica Fericitului Augustin, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1963, p. 155.
38) Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii, în Studii Teologice,
nr. 1-2, 1967, p. 62.
39) Concep ia Sfântului Chiril al Ierusalimului despre Sfânta Scriptură ț , în Studii
Teologice, nr. 7-8, 1967, p.
446.
40) Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: M. Luther i Jean Calvin ș , în
Studii Teologice, nr. 3-4,
1969, p. 199.
41) Biblia în sistemul filosofic hegelian, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p. 39.
42) Valoarea moral-socială a căr ii Psalmilor ț , în Studii Teologice, nr. 1-2, 1970, p.
104.
43) Sfânta Scriptură i Tradi ia. Considera ii generale ș ț ț , în Studii Teologice, nr. 5-6,
1970, p. 384.
44) Studiile biblice în BOR, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 14.
45) Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice i istorice ș , în Studii
Teologice, nr. 1-2, 1971, p. 85.
46) Valoarea Vechiului Testament pentru cre tini după Fericitul Augustin ș , în Studii
Teologice, nr. 1-2, 1971,
p. 96.
47) Căr ile anaghinoscomena – bune de citit – în Bibliile române ti ț ș , în Studii
Teologice, nr. 1-2, 1972, p. 59.
48) Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir, în Studii Teologice, nr. 5-6,
1973, p. 341.
49) Considera ii asupra Noului Testament din 1648 ț , în Studii Teologice, nr. 9-10,
1973, p. 605.
50) Rolul îndrumător al Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p.
725.
51) Sfânta Scriptură în Biserica noastră, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1974, p. 333.
52) Considera ii generale asupra sfâr itul căr ii ”Faptele Apostolilor” ț ș ț , în Studii
Teologice, nr. 5-6, 1974, p.
383.
53) Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele edi ii ale Bibliei în BOR
ț , în S.T., nr. 7-8, 1974, p.
489.
54) Folosirea analogiei în epistolele pauline, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1975, p.
411.
55) Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară în America, în Studii
Teologice, nr. 7-10, 1976,
p. 564.
56) Cartea profetului Amos: introducere, traducere i comentariu ș , în Studii
Teologice, nr. 5-10, 1979, p. 391.
57) Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament, în Studii Teologice, nr. 5-
6, 1981, p. 423.
58) Scriptură, Tradi ie i Mărturisire în dialogul teologic ț ș , în Studii Teologice, nr. 5-
6, 1982, p. 398.
59) Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, în Studii Teologice, nr. 3-4,
1983, p. 161 i în nr. 5-6, ș
1983, p. 329.
60) Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1985, p.
453.
61) Epistola a II-a a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, în Studii Teologice, nr. 2,
1986, p. 39 i în nr. 3, ș
1986, p. 11 i în nr. 4, 1986, p. 21 i în nr. 5, 1986, p. 11 i în nr. 6, 1986, p. 15. ș ș ș
62) Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel. Introducere, traducere i comentariu ș , în
S.T., nr. 2, 1988, p. 9 i ș
în nr. 3, 1988, p. 10 i în nr. 4, 1988, p. 10 i în nr. 5, 1988, p. 14 i în nr. 6, 1988, p. 30 i
în nr. 1, 1989, p. 25 i în nr. ș ș ș ș ș
2, 1989, p. 30.
63) Biblia de la Bucure ti – prezentare a edi iei ș ț , în Studii Teologice, nr. 6, 1988, p.
7.
64) Secolul al XVII-lea românesc i ”Biblia de la Bucure ti” ș ș , în Studii Teologice,
nr. 2, 1989, p. 10.
65) Sfânta Scriptură, în Studii Teologice, nr. 4, 1991, p. 51.
66) Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi, în Studii Teologice, nr. 3-4,
1992, p. 25.
67) Actualitatea Epistola I a Sfântului Ioan, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1953, p. 225.
68) Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6,
1964, p. 145.
69) Căr ile apocrife ale Vechiului Testament ț , în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1966,
p. 26.
70) Cadrul istoric al Bibliei, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12, 1969, p. 642.
71) Vechiul Testament – călăuză spre Hristos, în Mitropolia Banatului, nr. 10-12,
1971, p. 530.
72) Necesitatea de a cunoa te i a tâlcui corect Sfânta Scriptură ș ș , în Mitropolia
Banatului, nr. 4-6, 1972, p.
204.
73) Sfânta Scriptură i folosul citirii ei ș , în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1973, p. 6.
74) Sfânta Scriptură în concep ia ortodoxă ț , în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1973,
p. 377.
75) Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la Marea Moartă, în Mitropolia
Banatului, nr. 4-6, 1977, p.
330.
76) Biblia în Liturghia i în via a spirituală ortodoxă ș ț , în Mitropolia Banatului, nr.
1-3, 1979, p. 31.
77) Sfânta Scriptură i interpretarea ei în concep ia Sfântului Vasile cel Mare ș ț , în
M.B., nr. 4-6, 1979, p. 286.
78) Scriptură i Liturghie ș , în Mitropolia Banatului, nr. 7-9, 1981, p. 462.
79) Cartea Iov i valoarea ei antropologică ș , în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1984, p.
7.
80) Atitudini mai noi cu privire la valoarea i interpretarea Sfintei Scripturi ș , în M.B.,
nr. 3-4, 1984, p. 128.
81) Biblia în Biserica Ortodoxă, în Mitropolia Banatului, nr. 9-10, 1985, p. 592.
82) Marginalii la cartea Iov, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1987, p. 13.
83) Biserica păstrătoare a Sfintei Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 2, 1987, p. 8.
84) Reguli de tâlcuire corectă a Sfintei Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 3, 1987,
p. 11.
85) Sfânta Scriptură i interpretarea ei la Sinodul VII Ecumenic ș , în Mitropolia
Banatului, nr. 4, 1987, p. 16.
86) Biblia i Revela ia în Biserica Tradi iei ș ț ț , în Mitropolia Banatului, nr. 5, 1987,
p. 31.
87) Aspecte stilistice în cuvântările pauline, în Mitropolia Banatului, nr. 1, 1988, p.
16.
88) Tălmăcirea Sfintei Scripturi, în Mitropolia Banatului, nr. 4, 1988, p. 9.
89) Sfânta Scriptură i Sfânta Tradi ie –căi de transmitere a Revela iei în cadrul
Bisericii ș ț ț , în M.B., nr. 5,
1988, p. 9.
90) Sfânta Scriptură. Citirea i tălmăcirea ei corectă ș , în Mitropolia Banatului, nr. 2,
1989, p. 15.
91) Dreapta învă ătură i ereziile în epistolele Sfântului Ioan ț ș , în Mitropolia
Banatului, nr. 4-6, 1989, p. 32.
92) Vechiul Testament în lucrarea pastoral-misionară a preotului, în Altarul
Banatului, nr. 1-2, 1990, p. 45.
93) Biblia în lumina concep iilor contemporane ț , în Altarul Banatului, nr. 7-9, 1991,
p. 24.
94) Cartea lui Iov – povestirea unei realită i ț , în Altarul Banatului, nr. 1-3, 1993, p.
12.
95) Antilogii i aparente contraziceri în Evanghelii ș , în Altarul Banatului, nr. 4-6,
1995, p. 61.
96) Comentariu la Cartea Facerii, în Altarul Banatului, nr. 10-12, 1994, p. 77 i în nr.
4-6, 1995, p. 25. ș
97) Vechiul Testament în preocupările Sfântului Irineu al Lugdunului, în Altarul
Banatului, nr. 1-3, 1995, p.
7.
98) Septuaginta, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-5, 1964, p. 193.
99) Forma ini ială a textului din Epistola către Filimon ț , în Mitropolia Ardealului,
nr. 11-12, 1965, p. 856.
100) Valoarea spirituală a Vechiului Testament, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10,
1966, p. 574.
101) Păr i proprii Sfântului Luca în textul introductiv al Evangheliei a III-a ț , în
Mitropolia Ardealului, nr. 1-3,
1967, p. 8.
102) Însemnătatea Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit, în Mitropolia
Ardealului, nr. 4-6, 1968, p. 272.
103) Denumirea i no iunea de Bibliei ș ț , în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, 1972, p.
378.
104) Rudolf Bultmann i demitizarea Sfintei Scripturi ș , în Mitropolia Ardealului, nr.
9-10, 1972, p. 669.
105) Cartea Rut, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1974, p. 77.
106) Mediul de apari ie al căr ilor Noului Testament ț ț , în Mitropolia Ardealului, nr.
4-6, 1976, p. 252.
107) Sensul tipic al Vechiului Testament după I Corinteni 10, 1-11, în Mitropolia
Ardealului, nr. 4-6, 1976, p.
273.
108) Apostolatul Sfintei Scripturi în BOR, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1980,
p. 865.
109) Actualitatea Epistolei Sfântului Iacob, în Mitropolia Ardealului, nr. 10-12, 1980,
p. 873.
110) Căr ile apocrife ale Vechiului Testament ț , în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10,
1983, p. 562.
111) Duhul pierdut al Scripturii, în Mitropolia Ardealului, nr. 3, 1986, p. 19.
112) Traducerea ecumenică a Bibliei, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1968, p. 560.
113) Observa ii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament ț ș , în
Mitropolia Olteniei, nr. 1-2, 1971,
p. 26 i în nr. 3-4, 1971, p. 210 i în nr. 7-8, 1971, p. 539. ș ș
114) Sfântul Apostol i Evanghelist Ioan, Epistola I ș , în Mitropolia Olteniei, nr. 11-
12, 1973, p. 943.
115) Scriptura, Scripturae interpres, în Mitropolia Olteniei, nr. 11-12, 1984, p. 761.
116) Razele Evangheliei, în Mitropolia Moldovei, nr. 1, 1926, p. 2.
117) Locul i data scrierii ș epistolei către Filimon, în Mitropolia Moldovei, nr. 8-9,
1956, p. 474.
118) Cu privire la ”Testamentul” Sfântului Apostol Pavel, în Mitropolia Moldovei, nr.
5-7, 1957, p. 406.
119) Flora i vegeta ia din Orientul biblic. Simbolismul lor în Sfânta Scriptură ș ț , în
M.M., nr. 7-8, 1961, p. 502.
120) Evangheliile sinoptice: probleme dogmatice i idei sociale ș , în Mitropolia
Moldovei, nr. 1-2, 1966, p. 5.
121) Epistolele Sfântului Apostol Pavel. Idei misionare i sociale ș , în Mitropolia
Moldovei, nr. 10-12, 1969, p.
599.
122) Concep ii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură ț (teză de docotorat), în
M.M., nr. 5-8, 1975, p. 407.
123) Învă ătura despre Sfânta Scriptură ț , în Mitropolia Moldovei, nr. 4-6, 1984, p.
367.
124) Cine cite te i cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă ș ș , în
M.M., nr. 1-3, 1985, p. 113.
125) Necesitatea cunoa terii temeinice a Sfintei Scripturi pentru teologi ș , în
Mitropolia Moldovei, nr. 10-12,
1985, p. 715.
126) Sfânta Scriptură i Biserica ș , în Mitropolia Moldovei, nr. 4, 1987, p. 83.
127) Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Studiu de istorie comparată a
religiilor, în M.M., nr. 2,
1988, p. 22.
128) Cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură i în Tradi ie ș ț , în Mitropolia Moldovei, nr.
3, 1989, p. 9.
129) Scriptură, Biserică, Tradi ie ț , în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1989, p. 31.
130) Biblia în con tiin a marilor oameni ai culturii universale ș ț , în Teologie i via ă ș
ț , nr. 1-3, 1992, p. 109.
131) Vorbirea în pilde în căr ile Sfintei Scripturi ț , în Teologie i via ă ș ț , nr. 11-12,
1992, p. 28.
132) Considera ii cu privire la teologia unei tradi ii a Sfintei Scripturi ț ț , în Teologie i
via ă ș ț , nr. 1-3, 1993, p.
96.
133) Psalmii verifica i ț , în Teologie i via ă ș ț , nr. 4-7, 1993, p. 172.
134) Evreii i epistola adresată lor de Sfântul Apostol Pavel ș , în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 1, 1905, p. 15.
135) Deosebite feluri de interpretare ale Sfintei Scripturi, în Biserica Ortodoxă
Română, nr. 1, 1908, p.
136) Cartea lui Iov, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 8, 1911, p. ... i în nr. 9, 1911, p.
.... ș
137) Noul Testament bulgar de la 1828, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5-6, 1934,
p. 306.
138) Ce este Sfânta Scriptură, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1975, p. 1098.
139) Raportul dintre Vechiul i Noul Testament ș , în Biserica Ortodoxă Română, nr.
5-6, 1981, p. 542.
140) Contribu ii ae PF Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament ț , în
B.O.R., nr. 3-4, 1985, p. 252.
141) Sfin ii Trei Ierarhi interpre i ai Sfintei Scripturi ț ț , în Studii Teologice, nr. 1-2,
1976, p. 82.
142) Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi, în Mitropolia
Ardealului, nr. 5-6, 1983, p.