Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala CMBRAE

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică


Prof. psiholog
PLAN MANAGERIAL
ANUL ŞCOLAR 2007-2008

Nr. DOMENIUL DE OBIECTIVE SI ACTIVITĂŢI RESURSE PERIOADA INDICATORI DE OBS.


Crt ACTIVITATE UMANE PERFORMANŢĂ
1 2 3 4 5 6 7
1. ORGANIZAREA  Amenajarea Cabinetului de Asistenţă Administraţia Sept. 2007  Mediul fizic din cabinet
CABINETULUI Psihopedagogică şcolii Permanent este plăcut, primitor
 Dotarea Cabinetului cu materiale şi Prof. consilier  Elevii se simt confortabil
instrumente de lucru. Îmbunătăţirea Colaborarea cu  Materialele sunt
continuă a bazei materiale (chestionare, ceilalţi profesori diversificate şi prezintă
teste psihologice, referate, cărţi, broşuri, consilieri atractivitate pentru elevi
ziare educative, reviste, ş.a.).

2. PUBLICITATE  Popularizarea activităţii profesorului Prof. consilier Sept.  Participarea la cel puţin
consilier şi a rolului acestuia în cadrul şcolii Prof. diriginţi Oct. 1-2 ore de dirigenţie pe
prin participarea la ore de dirigenţie Învăţători Nov. săptămână la începutul
 Popularizarea rolului Cabinetului şcolar de Elevi 2007 semestrului şi cel puţin o
Asistenţă Psihopedagogică în cadrul oră la două săptămâni
comisiilor metodice din învăţământul către sfărşitul semestrului
primar şi gimnazial  Solicitarea pentru a lua
 Realizarea sau promovarea unor materiale cuvântul în cadrul
publicitare privind cabinetul de consiliere comisiilor metodice /
 Articole în revista şcolii Consiliului Profesoral
 Cel puţin 3 - 4 afişe /
postere în şcoală
 Cel puţin unul din cinci
elevi chestionaţi să
cunoască existenţa şi
locaţia cabinetului

3. INFORMAREA  Consilierea individuală a elevilor pentru: Prof. consilier Permanent la  Existenţa unor elevi care

1
SI prevenirea / diminuarea abandonului şcolar, Elevi solicitarea vin periodic la cabinet
CONSILIEREA soluţionarea unor probleme personale sau Prof. diriginţi elevului,  Îmbunătăţirea situaţiei
INDIVIDUALĂ de grup, depăşirea situaţiilor conflictuale, Învăţători profesorului şcolare a elevilor care vin
ŞI DE GRUP A automodelarea personalităţii, creşterea Părinţi sau părintelui la cabinet
ELEVILOR, eficienţei personale, stabilirea unor relaţii  Elevi care devin mai
INVATATORILO interpersonale optime, cunoaştere şi comunicativi şi sociabili
R, autocunoaştere, optimizarea comunicării, trecând peste problemele
INSTITUTORIL ş.a. menţionate
OR,  Consilierea de grup a elevilor pentru:  Elevi care îşi cunosc mai
PROFESORILOR stimularea creativităţii, creşterea bine propria persoană şi
SI PARINTILOR spontaneităţii, dezvoltarea relaţiilor au o mai mare încredere
interpersonale, creşterea asertivităţii, în forţele proprii
diminuarea tulburărilor emoţionale, ş.a.  Minim 60 de sedinte de
consiliere individuala /
beneficiari pe an sau
minim 15 sedinte de
consiliere de grup pe an

 Consilierea părinţilor privind funcţia  Existenţa unor părinţi


educativă a familiei, rolul familiei în care părăsesc cabinetul de
formarea personalităţii copilului, disfuncţii consiliere mulţumiţi de
în relaţia părinte-copil sprijinul primit
 Cursuri (sedinte, lectorate) pentru  Minim de 5 sedinte de
parinti consiliere individuala /
beneficiari sau minim
sedinte de consiliere de
grup pe an (6sedinte)

2
 Existenţa unui număr de
profesori care solicită
 Consilierea profesorilor în următoarele materiale sau cer sprijinul
direcţii: sprijinirea activităţii didactice cu profesorului consilier
documentaţie psihopedagogică; adaptarea  Discuţii cu profesorii
activităţii instructiv educative din şcoală la privind comportamentul
cerinţele fiecărei vârste; stabilirea unor unor elevi cel puţin o dată
relaţii optime cu colectivul de elevi; sau de două ori pe
sondarea, cunoaşterea şi modelarea săptămână
personalităţii copilului, etc.  Minim de sedinte de
consiliere individuala/
beneficiari pe an sau
minim 8 sedinte de
consiliere de grup pe an.
4. CONSILIEREA  Realizarea unor materiale informative ca Prof. consilier  Realizarea a cel puţin 1
LA CLASĂ sprijin pentru proiectarea activităţilor de Elevi 2007-2008 material pe semestru I
consiliere, utile profesorilor diriginţi Prof. diriginţi  Realizarea a cel puţin
 Realizarea împreună cu profesorii diriginţi a două lecţii pe lună
unor ore de dirigenţie / consiliere pe diferite
teme (Autocunoaşterea, Relaţia elev –
profesor - părinte, Tehnici de învăţare
eficientă, Relaţia dintre băieţi şi fete, Cum
să evităm situaţia de a deveni victimă a
traficului de persoane, Drepturile copilului)

3
5. ORIENTARE  Realizarea unui dosar O.S.P. cuprinzând Prof. consilier LAsolicitările  Cel puţin o activitate de
ŞCOLARĂ ŞI chestionare, materiale informative, Elevi profesorilor orientare şcolară şi
PROFESIONALĂ răspunsuri la chestionare, interpretarea Prof. diriginţi ai diriginţi profesională pe lună –
răspunsurilor claselor a xII astfel încât să fie cuprinse
 Crearea unui nou chestionar O.S.P. toate clasele a XII-a
 Organizarea unui program de activitate  Minim un program de
privind orientarea şcolară şi profesională a orientare scolara si
elevilor din clasa a XII-a care va fi profesionala realizat
desfăşurat în principal prin intermediul independent sau in
orelor de dirigenţie parteneriat pe an
 Elaborarea unui studiu psihosociologic  Minim un studiu pe an
privind optiunile elevilor claselor terminale realizat independent sau
realizat independent sau in colaborare in parteneriat
C.M.B.A.P.
6. DIVERSE  Propunerea si realizarea unui program de Prof. consilier  Intre 10 si 30 de lectii de
PROGRAME prevenire si diminuare a factorilor care Elevi 2007-2008 consiliere educationala cu
determina tulburari comportamentale Prof. diriginţi tematica specifica pe an
 Propunerea si realizarea rogram de  Realizarea a cel puţin 5
prevenire a consumului de droguri activităţi cu tema
(legale/ilegale) desfăşurat în şcoală sau „Pericolul pornografiei”
liceu
CONSILIERE  Interventii in comisiile metodice / consiliile Prof. Consilier  Minim 2 interventii pe an
METODOLOGIC profesorale / alte comisii Cadre didactice (referare, procese verbale,
A A CADRELOR etc)
DIDACTICE  Elaborarea de chestionare
/ ghiduri / brosuri
RECOMANDARI  Recomandari oferite parintilor privind Prof. Consilier  Minim 10 recomandari de
CATRE ALTE consultarea altor institutii / specialisti pentru Elevi beneficiari pe an
INSTITUTII SI probleme care nu sunt de competenta Parinti  Minim 10 beneficiari
COLABORAREA cabinetului de asistenta psihopedagogica Alti specialisti (apartinand minoritatilor
CU MEDIATORII  Colaborarea directa sau prin intermediul nationale sau elevi cu
SCOLARI CMBRAE / CMBAP cu mediatorii scolari, CES) monitorizati anual
asistentii sociali, profesorii logopezi sub
forma unor activitati / proiecte.

4
7. COLABORAREA  Participarea la diferite activităţi sau cursuri Prof. consilier La termenele  Cel puţin 1-2 activităţi pe
CU DIFERITE organizate de anumite fundaţii, asociaţii Prof. diriginţi stabilite semestru dacă este posibil
INSTITUŢII ŞI precum: „Salvaţi copiii”, „Tineri pentru Reprezentanţi ai împreună cu
ORGANIZAŢII tineri”, „Adolescentul”, ş.a. O.N.G.-urilor reprezentanţii
 Invitarea unor membrii ai acestor O.N.G-urilor
organizaţii pentru a participa la activităţi în
şcoală

8. ŞEDINŢE ŞI  Participarea la Consiliile Profesorale şi la La termenele  Preyenta la toate


ÎNTÂLNIRI DE întâlnirile metodice ale diriginţilor şi stabilite de întălnirile la care este
LUCRU învăţătorilor din şcoală organizatori invitat profesorul
 Participarea la întâlnirile de lucru ale Săptămânal consilier (absenţa doar în
profesorilor consilieri Lunar cazuri de excepţie)

9. ACTIVITĂŢI  Intervenţia în cadrul „Consiliului Elevilor” Prof. consilier La termenele  Participarea la cel puţin
EXTRACURRIC  Vizite, excursii la muzee, teatre pentru Elevi stabilite de 1-2 astfel de activităţi
ULARE ŞI optimizarea relaţiei cu elevii Prof. diriginţi organizatori
EXTRAŞCOLAR
E
10. NORMATIV  Elaborarea si completarea documentelor de Prof. consilier  Întocmirea programului
înregistrare şi evidenţă a activităţii de Permanent managerial, a registrului
consiliere scolară de evidenţă a activităţii, a
 Studierea documentelor cu caracter rapoartelor lunare de
normativ şi aducerea lor la cunoştinţa celor activitate, a fişei
interesaţi (elevi, profesori, părinţi) psihopedagogice a
 Respectarea şi aplicarea cerinţelor prevăzute elevului
în programele de reformă a învăţământului  2 ore / săpt. de predare a
preuniversitar disciplinei Cultură Civică
 Realizarea obligatiei de catedra conform  Completarea la zi a
încadrării şi completarea la zi a Registrului de evidenţă a
documentelor şcolare activităţii de consiliere
educationlă şi a altor
documente justificative
care stau la baza evaluării
activităţii consilierului
scolar

5
11. PREGATIRE  Participarea la şedintele metodice Prof. consilier La termenele  Minim 15 şedinte de
METODICO - săptamanale la nivelul filialelor Centrului Formatori propuse de supervizare / intervizare
STIINTIFICĂ de Resurse Cadre didactice organizatori anual
 Participarea la simpozioane, seminarii, din şcoală  Participarea la cel puţin 2
cursuri de perfecţionare oferite de sistemul Profesorii activitati de perfecţionare
de învăţământ sau alte instituţii, fundaţii sau consilieri din în acest an şcolar
asociaţii în calitate de cursant sau formator reţeaua
C.M.B.A.P

12. ALTE  Implicarea în Departamentele din cadrul Prof. consilier La termenele  Prezenţa la întâlnirile
ACTIVITĂŢI Centrului de Asistenţă Psihopedagogică al Reprezentanţi ai propuse de profesorilor consilieri
Municipiului Bucureşti C.M.B.A.P. organizatori care fac parte din
departamentul ales şi
contribuţia substanţială în
cadrul acestuia