Sunteți pe pagina 1din 10

BALANŢA DE CORELARE, CAPACITATE – ÎNCĂRCARE

Balanţa de corelare capacitate încărcare are ca scop verificarea capacităţii


de producţie cu sarcinile cuprinse în programele de producţie şi asigurarea
echilibrului dinamic între necesităţi şi posibilităţi pe o anumită perioadă.
Informaţiile de intrare se extrag din:
1) modulul program calendaristic centralizator sau program operativ
referitoare la: denumirea produselor programate, cantităţile de efectuat, termenele
de începere a fiecărei verigă de producţie;
2) activitatea de planificare referitoare la: capacitatea de producţie pe
grupe de maşini, indici de utilizare a capacităţii de producţie;
3) activitatea de personal referitoare la numărul mediu scriptic pe meserii.
În urma prelucrării acestor informaţii rezultă purtătorul: „balanţa
capacitate încărcare”, cu informaţii referitoare la gradul de încărcare a capacităţii
pe grupe de utilaje. Aceste informaţii de ieşire folosesc redistribuirii sarcinilor,
deci modificărilor programelor de producţie.
ALGORITMUL DE ELABORARE ŞI EFECTUAREA CALCULELOR
a) Calculul volumului de manoperă pe grupe de utilaje şi operaţiuni
tehnologice:
n
Tnj   t ij  q i
i 1

tij – durata de execuţie a produsului i la operaţiunea tehnologică j


(minute);
qi – cantitatea, volum fizic din produsul i (bucăţi);
i = 1, n – nomenclatorul programului de producţie operativ
b) Calculul fondului de timp disponibil pe grupe de utilaje şi operaţiuni
tehnologice.
 p

Fdj  60  M j   Fnj   ds jk 
 k 1 
Mj – numărul de utilaje la care se execută operaţiunea tehnologică j.
F nj – fond de timp nominal al utilajului exprimat în ore.
dsjk – durata de staţionare în intervenţia tehnică de tip k.
k= 1, p - felul intervenţiei tehnice
c) Calculul gradului de încărcare a grupei de utilaje.
Tnj
Kj   100 % 85%<Kj <100% limite normale.
Fdj

START

Deschide fişier
FPT, FTH,FCP
Citeşte PRO, Ft,
SNUG, PRU,
STIE

n
Calculează: Tnj   t ij  q i
i 1

Calculează:
 p

Fdj  60  M j   Fnj   ds jk 
 k 1 

Tnj
Calculează: K j   100 %
Fdj

DA
Kj85% Elaborarea unui altfel de
program

NU DA
Kj100%

NU
J=m J j+1

DA Scrie balanţa
capacitate Închide fişierele
încărcare FPD, FTH, FCP

STOP

VARIANTĂ INDIVIDUALĂ
1. Producţia fizică:
1.1 Produs A: 59.000 buc.
1.2 Produs B: 37.000 buc.
1.3 Produs C: 51.000 buc.
2. Cifra de afaceri va creşte cu minim 10% faţă de realizările anului de
bază.
3. Cheltuielile la 1000 u.v. cifră de afaceri vor înregistra o scădere de
minim 3%.
4. Productivitatea muncii va spori cu minim 14%.
5.Preţurile de aprovizionare materii prime vor înregistra o creştere de 5%.
6. Preţurile de vânzare produse finite vor creşte cu 9%.
7. Începând cu 1 nov. 2004 a.c. va fi asimilat în fabricaţie un produs nou,
D, cu o tehnologie structurată în 6 operaţii, din care 5 mecanizate. Preţul de
producţie al noului produs va fi 50.000 u.v.
Asimilarea va avea loc pe capacităţile de producţie rămase disponibile
prin renunţarea la fabricarea produsului A.

APLICAŢIE PRIVIND DETERMINAREA


BALANŢEI DE CORELARE, CAPACITATE – ÎNCĂRCARE
Firma S.C. PRODEL SA. al cărei capital se cifrează la 250.000.000 u.v.
şi divizat în 2500 acţiuni, are ca obiect de activitate fabricarea şi comercializarea
de produse electrotehnice. Produsele fabricate sunt atât constructiv cât ţi
tehnologic, de complexitate medie.
Întreprinderea fabrică şi vinde trei tipuri de produse A,B, C, în cadrul a
două secţii de bază. Ea a fabricat şi a vândut produsele, în anul de bază în
cantităţile şi la preţurile prezentate în tabelul nr.1.

Cifra de afaceri în anul de bază

Tabel nr.1
Nr.crt. Produse Repere Preţ de Cantităţi Valoare Structură
vânzare fabricate (mii u.v.) [%]
(u.v./buc.) şi vândute
1 A R1 22260 59000 1313340 23,15
R2
2 B R3 36040 37000 1333480 23,50
R4
R5
3 C R5 59360 51000 3027360 53,36
R6
R7
4 Total CA - - 5674180 100

Durata operaţiilor tehnologice şi salariile tarifare orare

Tabel nr.2
Produs Reper Operaţii Utilajul Consum Salarii
simbol tip timp (ore tarifare
maşină) orare
(u.v./oră)
1 2 3 4 5 6
R1 I a 1 140
R1 II m 1 145
A R1 III n 1,5 150
R1 IV a 2 155
R1 V p 2 160
R2 I r 3 155
I a 5 160
R3 II f 3 140
III g 7 145
I a 5 160
B R4 II b 6 165
III h 9 170
I a 3 160
R5 II b 5 165
III i 2 170
I a 5 160
R5 II f 3 140
III g 7 145
I a 6 160
C R6 II b 8 165
III j 12 140
R7 I a 4 160
II h 5 165
III i 3 170

Situaţia cu intervenţiile tehnice pe utilaje


Tabel nr.3
Nr.c Utilajul Nr. Felul intervenţiei Durata de
rt. utilaje tehnice staţionare a
utilajului în
intervenţie
1 a 20 Rt, RC1, RC2, RK
2 b 71 Rt, RC1, RC2
3 m 7 Rt, RC1, RC2, RK Rt =1 ZI
4 n 11 Rt, RC1, RC2 RC1=5 ZILE
5 p 14 Rt, RC1, RC2 RC2=11 ZILE
6 r 20 Rt, RC1, RC2 RK=20 ZILE
7 f 20 Rt, RC1, RC2, RK 1 ZI=8 ORE LUCR.
8 g 49 Rt, RC1, RC2, RK Rt=3/AN
9 h 50 Rt, RC1, RC2, RK RC1=2/AN
10 i 19 Rt, RC1, RC2 RC2=1/AN
11 j 34 Rt, RC1, RC2

I. Elaborarea balanţei de corelare, capacitate încărcare

Informaţii de intrare Organizare pe fişier


1) Din programul de producţie operativă FIŞIER DE PRODUSE (FPD)
(PPO):
-nomenclatorul produselor ce urmează a fi
executate (i=1,n)
PRODUSELE A, B, C
-cantitatea pe fiecare tip de produs (qi)
PRODUSUL A=59.000
PRODUSUL B=37.000
PRODUSUL C=51.000
2) Din fişele tehnologice (FT): FIŞIER TEHNOLOGIC (FTH)
-nr. operaţiilor tehnologice şi succesiunea lor
(j=1,n) numărul operaţiunilor tehnologice j=5
şi succesiunea lor din tabelul 2
3) Situaţia numărului de utilaje pe grupe
de utilaje. ( S.N.U.G.)
- nr. de utilaje din grupe ( Mj)
UTILAJ a = 20 buc.
b = 71 buc.
M = 7 buc.
N = 11 buc.
P = 14 buc.
R = 20 buc.
F = 20 buc.
G = 49 buc.
H = 50 buc.
I = 19 buc.
J = 34 buc.
- nr. de grupe de utilaje j = 11
4) Programul de reparaţii a utilajelor (P.R.U.) FIŞIERUL DE CAPACITĂŢI DE
- nr. utilajelor ce necesită intervenţii PRODUCŢIE ( F.C.P.)
tehnice este 315 buc.
- Felul intervenţiei tehnice
A = Rt, RC1, RC2, RK
B = Rt, RC1, RC2
M = Rt, RC1, RC2, RK
N = Rt, RC1, RC2
P = Rt, Rt, RC1, RC2
R = Rt, RC1, RC2
F = Rt, RC1, RC2, RK
G = Rt, RC1, RC2, RK
H = Rt, RC1, RC2, RK
I = Rt, RC1, RC2
J = Rt, RC1, RC2
- durata de staţionare a utilajelor în
intervenţii tehnice
Rt = 1 Zi
RC1 = 5 Zile
RC2 = 11 Zile
RK = 20 Zile
Rt = 3/An
RC1 = 2/An
RC2 = 1/An
5) Situaţia cu termenele de încheiere a
executării produselor aflate în
fabricaţie ( S.T.I.E.)
- stabilirea momentelor de eliberare a
utilajelor

II Algoritmul de elaborare şi efectuare a calculelor:


a) Calculul volumului de manoperă pe grupe de utilaje şi pe operaţii
tehnologice:
n
Tnj   t ij  qi
i 1

TnI=1+359.000+(5+5+3)37.000+(5+6+5)51.00060min.=
(236.000+481.000+816.000)60 min. = 91.980.000minbuc

TnII=159.000+(3+6+5)37.000+(3+8+3)51.00060min.=
(59.000+518.000+714.000)60 min. =77.460.000minbuc
TnIII=1,559.000+(7+9+2)37.000+(7+12+4)51.00060min.=
(88.500+666.000+1.173.000)60 min. =115.650.000minbuc
TnIV=259.00060min=7.080.000
TnV=259.00060min=7.080.000
n

T
i 1
nj  91.980.000  77.460.000  115 .650.000  7.080.000  7.080.000  299.250.000 min .buc.

b) calculul fondului de timp disponibil pe grupe de utilaje şi pe operaţii


tehnologice:
 p

Fdj  60  M j   Fnj   ds jk  ; F nj = 365-52-6= 307 zile lucrătoare
 k 1 

La operaţiunea I se folosesc utilajele a şi r adică 40 de utilaje


FdI=6040 [30783 – (13+52+111+20+13+52+111)8] = 16.377.600 bucmin
La operaţiunea II se folosesc utilajele m, b, f, h adică 148 utilaje.
FdII=60148[30783-(13+52+111+20+13 +52+111+13+52 +111+ 20+ 13+
52 + 111 + 20) 8] = 54.345.600 bucmin
La operaţiunea III se folosesc utilajele n, g, h, i şi j adică 163 de utilaje.
FdIII=60163[30783–(13+52+ 111+13+52+111 +20+13+52+111+20+ 13 +
52 + 111+ 13+52+ 1118] =59.540.640 bucmin
La operaţiunea IV se foloseşte utilajul a, adică 20 de utilaje.
FdIV=6020[307  8 3 –(1 3+52+111+20) 8] =8.419.200 bucmin
La operaţiunea V se foloseşte utilajul p, adică 14 utilaje.
FdV=6014[307  8 3 –(1 3+52+111) 8] =6.027.840 bucmin
5

F
i 1
dj  16377000  54345600  59540640  8419200  6027840  144710880buc.  min

c) calculul gradului de încărcare a grupei de utilaje


Tnj
Kj   100[%]
Fdj
5

 Tnj
299250000
Kj  i 1
5
 100   100  206,80%
144710880

i 1
Fdj

Din calculele efectuate anterior se observă faptul că gradul de încărcare a


grupei de utilaje nu se încadrează în limitele normale (85-100%).

START

DESCHIDE
FIŞIERELE
FTP, FTH,
FCP

CITEŞTE PPO, FT, SNUG,


PRU, ŞI STIE

CALCULEAZĂ Tnj

CALCULEAZĂ Kj

Kj <
85%
NU
DA ELABOREAZĂ ALTĂ
VARIANTĂ DE
Kj PROGRAM
>100%