Sunteți pe pagina 1din 12

Analiza situaț

Pornind de la datele de intrare privind situația economico-financiară a unei companii din domeniul indust

Nr. Perioada raportată


crt. Indicatori Simbol
P0(2018)
1 Cifra de afaceri - lei CA 1,442,065

2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri - lei Ch 1,320,400

3 Profit aferent cifrei de afaceri - lei Pr 121,665

4 Numă r mediu de salariați - persoane Ns 5,432

5 Active totale, din care: - lei AT 1,193,995

6 Active imobilizate - lei AI 772,694

7 Active circulante - lei AC 421,301

8 Capital propriu - lei Kpr 394,685

9 Capital permanent - lei Kper 628,355

10 Datorii pe termen lung - lei DTL 233,670

Indicatori de eficiență
𝑊𝑎=𝐶𝐴/𝑁𝑠
1 Productivitatea muncii - lei/salariat 265.48

𝑅_𝐴𝐼=𝐶𝐴/𝐴𝐼
2 Randamentul activelor imobilizate - CA la un leu AI 1.87

𝑉_𝐴𝐶=𝐶𝐴/𝐴𝐶

3 Viteza de rotație a activelor circulante - nr. rotații 3.42


𝑅𝑐=𝑃𝑟/𝐶𝐴 𝑥100
4 Rata rentabilită ții comericiale - % 8.44%

𝑅𝑒=𝑃𝑟/𝐴𝑇 𝑥100
5 Rata rentabilită ții economice - % 10.19%

𝑔𝐴𝐶=𝐴𝐶/𝐴𝑇 𝑥100
6 Rata activelor circulante - % 35.28%

𝑔𝐴𝐼=𝐴𝐼/𝐴𝑇 𝑥100
7 Rata activelor imobilizate - % 64.72%

𝐺𝑡𝑒ℎ=𝐴𝐼/𝑁𝑠
8 Gradul de înzestrare tehnică - lei/salariat 142.25

𝑅𝑎𝑓=𝐾𝑝𝑟/𝑃𝑇
9 Rata autonomiei financiare 0.33

𝑅𝑠𝑓=𝐾𝑝𝑒𝑟/𝑃𝑇
10 Rata stabilită ții financiare 0.53

Cerinţe:

1. Să se aplice metodele statistice în analiza situaţiei generale a activită ţii întreprinderii şi să se interpreteze econom
Pr
2. Să se aplice MSL pentru raport de factori în cazul modelului: Rc  * 100
CA
3. Să se aplice metoda balanţieră pentru modelul: AT = AI +AC (anii P1 – P2)

PT= AT,PT= Kpr+DT=


Kpr+DTL+DTS+Kper+DTS
681,378
Interpretare:

Profitul pe salariat s-a diminuat cu 5.538,18 lei/salariat în perioada curentă față de perioada anterio
și cu intensită ți diferite:

Sporirea productivită ții medii anuale a muncii cu 164.774,55 lei/salariat, indicator al utiliză rii inten
36.204,40 lei a profitului pe salariat. Aprofundâ nd analiza pe factorii determinanți ai productivită ții

Timpul mediu lucrat de un salariat s-a redus cu 109,50 ore, ceea ce s-a reflectat într-o reducere a pr

Productivitatea medie orară s-a apreciat cu 96,06 lei/oră , contribuind și la creșterea profitului pe sa

Creșterea ponderii produselor a că ror productivitate a muncii este superioară productivită ții medii
36.594,63 lei.
Productivitatea medie orară pe grupe de activită ți a influențat în mod favorabil profitul pe salariat, d

Diminuarea gradului de valorificare a producției fabricate cu 0,19 lei la un leu CA a condus la scă der
indicatori valorici, cifra de afaceri și producția fabricată , au crescut de la o perioadă la alta, societate
indicele Qf (137,61%) este mai mare decâ t indicele CA (118,04%). Prin urmare, deducem că a cresc
în totalul producției.

Profitul mediu la un leu cifră de afaceri a scă zut cu 0,05 lei la un leu CA, contribuind astfel la diminu
coordonarea slab performantă a activită ților de producție și comercializare.

Din analiza realizată , rezultă o înră ută țire a eficienței activită ții, sub aspectul utiliză rii slabe a resurs

Că i de creștere a profitului pe salariat vizează toți factorii de influență implicați în modelul analizat:

îmbună tă țirea gradului de utilizare a timpului maxim disponibil;

creșterea productivită ții muncii prin: creșterea vechimii în aceeași unitate, cursuri permanente de f
gradului de înzestrare tehnică , asigurarea la timp a angajaților direct productivi cu necesarul de ma
activitate generate de deficiențe în aprovizionare etc.;

creșterea gradului de valorificare a producției prin fidelizarea clienților existenți și atragerea altora
imaginii, asigurarea unor politici de marketing agresive;

asigurarea unei structuri sortimentale în concordanță cu cererea, realizarea de precontracte cu clien


rebuturilor, defectelor în scopul scă derii costurilor etc.
Analiza situației generale a întreprinderii

ompanii din domeniul industriei de prelucrare, se cere diagnosticarea activită ții, în perioada P0 - P2.

Perioada raportată Indici (%) Indici (%)


Δ (P1-P0) Δ (P2-P1) ((P1/P0) x ((P2/P1) x
P1(2019) P2(2020) 100) 100)
1,731,805 1,555,176 289,740 -176,629 120.09% 89.80%

1,480,509 1,246,759 160,109 -233,750 112.13% 84.21%

251,296 308,417 129,631 57,121 206.55% 122.73%

5,048.0 3,710.0 -384 -1,338 92.93% 73.49%

1,377,316 1,295,400 183,321 -81,916 115.35% 94.05%

884,060 790,600 111,366 -93,460 114.41% 89.43%

493,256 504,800 71,955 11,544 117.08% 102.34%

408,310 495,300 13,625 86,990 103.45% 121.30%

668,230 765,800 39,875 97,570 106.35% 114.60%

259,920 270,500 26,250 10,580 111.23% 104.07%

Indicatori de eficiență (indicatori derivați)

343.07 419.18 77.59 76.12 129.23% 122.19%

1.96 1.97 0.09 0.01 104.96% 100.42%

3.51 3.08 0.09 -0.43 102.57% 87.75%


14.51% 19.83% 6.07% 5.32% 171.99% 136.67%

18.25% 23.81% 8.06% 5.56% 179.06% 130.49%

35.81% 38.97% 0.53% 3.16% 101.50% 108.81%

64.19% 61.03% -0.53% -3.16% 99.18% 95.08%

175.13 213.10 32.88 37.97 123.12% 121.68%

0.30 0.38 -0.03 0.09 89.68% 128.98%

0.49 0.59 -0.04 0.11 92.19% 121.85%

erii şi să se interpreteze economic rezultatele.

(anii P1 – P2)
rentă față de perioada anterioară ca urmare a influențelor tuturor factorilor, în sensuri

iat, indicator al utiliză rii intensive a potențialului uman, a contribuit la creșterea cu


eterminanți ai productivită ții muncii, observă m:

reflectat într-o reducere a profitului pe salariat cu 3.530,17 lei.

și la creșterea profitului pe salariat cu 39.734,56 lei.

perioară productivită ții medii a muncii a determinat creșterea profitului pe salariat cu


favorabil profitul pe salariat, determinâ nd creșterea acestuia cu 3.139,93 lei.

a un leu CA a condus la scă derea profitului pe salariat cu 14.281,12 lei. Deși ambii
la o perioadă la alta, societatea nu a reușit să vâ ndă integral producția fabricată , întrucâ t
n urmare, deducem că a crescut ponderea stocurilor de produse finite destinate vâ nză rii

, contribuind astfel la diminuarea profitului pe salariat cu 27.461,46 lei, fapt ce denotă


izare.

pectul utiliză rii slabe a resurselor și realiză rii indicatorilor de rentabilitate.

implicați în modelul analizat:

tate, cursuri permanente de formare profesională , motivarea angajaților, creșterea


roductivi cu necesarul de materii prime și materiale pentru a evita întreruperile de

r existenți și atragerea altora, asigurarea unor avantaje concurențiale, îmbună tă țirea

zarea de precontracte cu clienții pentru o dimensionare corectă a producției, reducerea


a P0 - P2.

Ritm de Ritm de
creștere (%) creștere (%) Categorie de indicatori Interpretări
(I1-0 - 100%) (I2-1 - 100%)
20.09% -10.20% In 2019 cifra de afaceri a crescut cu 289,740 lei, adică în mă rimi r
In 2019 chelt ciferi de afaceri au crescut cu 160,109 lei respectv c
12.13% -15.79% din 2019 cu -233.750, adica cu -15,79% in marime relativa
In 2019 profitul aferent cifrei de afaceri s-a majorat cu 120,631 le
procentuale de 106,55%. In 2020 profitl a crescut cu 57.121 lei, f
106.55% 22.73% procentuale de 22,73%. Creșterea pr. aferent din CA din 2019 de
rapide a CA (+20,09%) comparativ cu sporirea chelt aferente CA
majorat sub influența scăderii CA cu 10,20%, ritm de descreștere

-7.07% -26.51% Numă rul mediu de salariați a scă zut de-a lungul celor 3 ani rapor
câ nd numarul a scă zut cu 1338 de angajați, corespondent unei ci
In 2019, comparativ cu anul precedent, activele totale au crescut
15.35% -5.95% procentuale de 15.35%. In 2020, comparativ cu 2019, Activele to
cifre porcentuale de -5,95%

14.41% -10.57% In 2019, fata de 2018, activele imobiliate au crescut cu 111.366 le


In 2020, activele imobilizate au scazut cu 93.460 de lei
Numă rul activelor circulante a crescut în 2019 cu 71,955 de lei co
17.08% 2.34% 17.08%. In 2020, activele circulante au crescut într-un ritm mai s
creștere de 11.544 lei, aferent unei cifre de afaceri de 2.34%
Capitalul propriu a crescut în 2019 cu 13.625 de lei, comparativ c
3.45% 21.30% capitalul propriu a crescut de asemenea, cu 97.570 de lei, compar

În 2019, Kper a crescut cu 39.875 de lei, aferent unei cifre procen


6.35% 14.60%
ost de 97.570 de lei, aferent unei cifre porcentuale de 14.6%

Datoriile pe t. lung în 2019 au crescut cu 26.250 de lei, în marimi


11.23% 4.07% crescut cu 10.580 de lei, adică în mă rimi relative de 4.07%

Porductivitatea muncii acrescut în fiecare an, cea mai mare creșt


29.23% 22.19%
pe angajat.

4.96% 0.42% Randamentul activelor în 2019 a crescut cu 0.09 lei, aferent unei
creșterea a fost mult mai mică , de doar 0.42%

Viteza de rotație a activelor circulante a crescut cu 0.09 rotații în


2.57% -12.25% circulante a scazut cu 0.43 de rotații, adică în mă rimi relative de -
71.99% 36.67% Rata rentabilită ții comerciale în 2019 a crescut cu 6,07 puncte pr
comerciale a crescut cu doar 5,32 de puncte procentuale.

79.06% 30.49% Rata rentabilită ții ec în 2019 a crescut cu 8.06 puncte procentual
doar 5,56 de punct procentuale

1.50% 8.81%
Rata activelor circulante a crescut în 2019 cu 0.53 punct procentu
puncte procentuale. Rata activelor imobilizate a scazut în ambii a
-0.82% -4.92%

Gradul de înzestrare tehnică a înregistrat în 2019 și în 2020 creșt


23.12% 21.68% 21.68 pp

-10.32% 28.98% Rata autonomiei financiare a scă zut cu 0,03 în 2019, aferent unei
autonomiei financiare a crescut cu 0,09, aferent unei creșteri pro

-7.81% 21.85% Rata stabilită ții financiare a scazut în 2019


Interpretări

740 lei, adică în mă rimi relative cu 20,09%, iar în 2020 cifra de afacer
cu 160,109 lei respectv cu 12,13%, in 2020 chelt s-au diminuat fata
in marime relativa
s-a majorat cu 120,631 lei, față de 2018, echivalent a unei creșteri
a crescut cu 57.121 lei, față de 2019, echivalent a unei creșteri
erent din CA din 2019 de 106,55% explică pe seama creșterii mai
orirea chelt aferente CA de 12,13%. In 2020 profitul aferent CA s-a
20%, ritm de descreștere mai mic decâ t cel al cheltuielilor de 15,79%.
a lungul celor 3 ani raportați. Cea mai mare scadere fiind în 2020,
ați, corespondent unei cifre porcentuale de 26.51%
activele totale au crescut cu 183,321 delei, aferent unei cifre
rativ cu 2019, Activele totale au scă zut cu 81,916 de lei, aferent unei

au crescut cu 111.366 lei, aferent unei cifre procentuale de 17.08%.


u 93.460 de lei
n 2019 cu 71,955 de lei corespondent unei cifre procentuale de
rescut într-un ritm mai scă zut față de 2019, acestea însumâ nd o
de afaceri de 2.34%
3.625 de lei, comparativ cu o cifră procentuală de 3.45%. În 2020,
cu 97.570 de lei, comparativ cu o cifră procentuală de 21.30%

aferent unei cifre procentua;e 6.35%. În comparație în 2020, Kper a


orcentuale de 14.6%

26.250 de lei, în marimi relatve cu 11.23%, In 2020, datoriile au


relative de 4.07%

e an, cea mai mare creștere fiin înregistrată în 2019, cu 77.59 de lei

cu 0.09 lei, aferent unei creșteri relative de 4.96%. In 2020,


.42%

crescut cu 0.09 rotații în 2019, In 2020 viteza de rotație a activelor


că în mă rimi relative de -12.25%
rescut cu 6,07 puncte procentuale. În 2020 rata rentabilită ții
ncte procentuale.

u 8.06 puncte procentuale. În 2020 rata rentabilită ții ec a crescut cu

19 cu 0.53 punct procentuale, în timp ce în 2020 a crescut cu 3,16


lizate a scazut în ambii ani, scaderea cea mai mare fiind in 2020

t în 2019 și în 2020 creșteri similare, respecti de 23.12pp, respectiv

,03 în 2019, aferent unei scăderi procentuale de 10.32%, în 2020 rata


aferent unei creșteri procentuale de 28.98%

19