Sunteți pe pagina 1din 12

FuncŃia – ofiŃer (psihologia personalului)

CondiŃii de studii si cerinŃe specifice


- studii universitare absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă in
următoarele domenii fundamentale: stiinŃe sociale si politice (specializarea
psihologie) sau stiinŃe militare si/sau informaŃii (specializarea psihologie –
informaŃii);

- să deŃină atestatul de liberă practică în una din specialităŃile: psihologie


clinică sau consiliere psihologică sau psihoterapie (atestat treapta de
specializare minimum
practicant);

- să deŃină atestatul de liberă practică în una din specialităŃile: psihologia


muncii sau
psihologie aplicată în domeniul securităŃii naŃionale (atestat treapta de
specializare
minimum practicant în regim autonom);
- abilităŃi de utilizare computer - nivel I.
Bibliografie
- Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcŃionarilor publici cu statut special din
AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, cu modificările si completările
ulterioare
(structura carierei funcŃionarului public cu statut special din sistemul
administraŃiei
penitenciare; selecŃia funcŃionarilor publici cu statut special; evaluarea si
avansarea
funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul administraŃiei penitenciare;
drepturile si îndatoririle funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul
administraŃiei penitenciare) ;
- Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea Colegiului Psihologilor din
România.
( dispoziŃii generale; drepturile si obligaŃiile psihologilor cu drept de liberă
practică;
suspendarea si încetarea dreptului de liberă practică; radierea din Registrul unic
al
psihologilor cu drept de liberă practică din România);
- Constantin, T. Evaluarea psihologică a personalului. Editura Polirom, Iasi, 2004
(obiective (pag.113–114); construirea bateriei de evaluare psihologică (pag.133
-144);
realizarea examenului de evaluare psihologică (pag.145 –152)) ;
- Tudose, F. Psihopatologie si orientări terapeutice în psihiatrie, EdiŃia a II-a.
Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucuresti, 2007 (Tulburarea afectivă bipolară–
Episodul
depresiv; instrumente de evaluare a pacientului depresiv (pag.171–176);
tulburarea
anxioasă generalizată(pag.193–195); tulburarea de panică (pag.195–198);
tulburările
obsesiv–compulsive–tabloul clinic; posibilităŃi de intervenŃie terapeutică a
psihologului
clinician (pag. 206–209, 211-212); alcoolismul (pag.253 –262)) ;
- David, D. Psihologie clinică si psihoterapie. Fundamente. Editura Polirom, Iasi,
2006
( Psihodiagnostic si evaluare clinică-Fundamente (pag. 69–75) ; Anatomia actului
psihoterapeutic (pag. 93 – 101)).

FuncŃia – ofiŃer (psiholog - resurse umane)


CondiŃii de studii si cerinŃe specifice
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă in
următoarele
domenii fundamentale: stiinŃe sociale si politice (specializarea psihologie) sau
stiinŃe militare si/sau informaŃii (specializarea psihologie – informaŃii) ;
- să deŃină atestatul de liberă practică în una din specialităŃile: psihologie
clinică sau
consiliere psihologică sau psihoterapie (atestat treapta de specializare minimum
practicant) ;
- să deŃină atestatul de liberă practică în una din specialităŃile: psihologia
muncii sau
psihologie aplicată în domeniul securităŃii naŃionale (atestat treapta de
specializare
minimum practicant în regim autonom) ;
- abilităŃi de utilizare computer - nivel I;
Bibliografie
- Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcŃionarilor publici cu statut special din
AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, cu modificările si completările
ulterioare
(structura carierei funcŃionarului public cu statut special din sistemul
administraŃiei
penitenciare; selecŃia funcŃionarilor publici cu statut special; evaluarea si
avansarea
funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul administraŃiei penitenciare;
drepturile si îndatoririle funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul
administraŃiei penitenciare);
- Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea Colegiului Psihologilor din
România
(dispoziŃii generale; drepturile si obligaŃiile psihologilor cu drept de liberă
practică;
suspendarea si încetarea dreptului de liberă practică. Radierea din Registrul unic
al
psihologilor cu drept de liberă practică din România) ;
- Constantin, T. Evaluarea psihologică a personalului. Editura Polirom, Iasi, 2004
( obiective (pag. 113 – 114) ; construirea bateriei de evaluare psihologică (pag.
133 -
144; realizarea examenului de evaluare psihologică (pag. 145 – 152)) ;
- Tudose, F. Psihopatologie si orientări terapeutice în psihiatrie, EdiŃia a II-a.
Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucuresti, 2007 ( tulburarea afectivă bipolară –
episodul
depresiv. Instrumente de evaluare a pacientului depresiv (pag. 171 – 176);
tulburarea
anxioasă generalizată(pag.193–195); tulburarea de panică (pag.195 – 198);
tulburările obsesiv–compulsive–tabloul clinic; posibilităŃi de intervenŃie
terapeutică a psihologului
clinician (pag. 206 – 209, 211 - 212); alcoolismul (pag. 253–262);
- David, D. Psihologie clinică si psihoterapie. Fundamente. Editura Polirom, Iasi,
2006
( psihodiagnostic si evaluare clinică - fundamente (pag.69–75); anatomia
actuluipsihoterapeutic (pag.93–101)).

FuncŃia – ofiŃer (formare profesională)


CondiŃii de studii si cerinŃe specifice
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă in
următoarele
domenii fundamentale: stiinŃe juridice; stiinŃe sociale si politice – sociologie,
psihologie, stiinŃe ale comunicării (comunicare si relaŃii publice), stiinŃe
administrative (administraŃie publică); stiinŃe militare si informaŃii (comunicare
si
relaŃii publice – informaŃii, psihologie-informaŃii); educaŃie fizică si sport;
- abilităŃi de utilizare computer - nivel I;
Bibliografie
- Legea nr.293/2004 privind Statutul funcŃionarilor publici din AdministraŃia
NaŃională
a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1849/ 2004 privind organizarea, funcŃionarea si
atribuŃiile
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii - publicată în Monitorul Oficial
al
României nr.72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare,
Titlul
II – cap.1-6;
- Hotărârea Guvernului nr. 1946/2004 privind condiŃiile în baza cărora
funcŃionarul
public cu statut special din sistemul administraŃiei penitenciare are dreptul
laconcedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite si concedii fără plată, bilete
de
odihnă, tratament si recuperare;
- Ordinul ministrului justiŃiei nr.2855/C/2004 pentru aprobarea Metodologiei
privind
organizarea si desfăsurarea pregătirii profesionale a funcŃionarilor publici din
sistemul administraŃiei penitenciare ;
- Ordinul ministrului justiŃiei nr.2793/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului
de
organizare si desfăsurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a
evaluării pentru definitivarea în funcŃie a funcŃionarilor publici debutanŃi din
sistemul
administraŃiei penitenciare;

FuncŃia – ofiŃer (resurse umane)


CondiŃii de studii si cerinŃe specifice
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă in
următoarele
domenii fundamentale: stiinŃe juridice; stiinŃe sociale si politice – sociologie,
psihologie, stiinŃe administrative (administraŃie publică); stiinŃe militare si
informaŃii(comunicare si relaŃii publice – informaŃii, psihologie-informaŃii);
stiinŃe economice -
economie, cibernetică, statistică si informatică economică, management;
- abilităŃi de utilizare computer - nivel I;
Bibliografie
- Legea nr.293/2004 privind Statutul funcŃionarilor publici din AdministraŃia
NaŃională
a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1849/ 2004 privind organizarea, funcŃionarea si
atribuŃiile
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 – Codul Muncii - publicată în Monitorul Oficial
al
României nr.72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare,
Titlul
II – cap.1-6;
- Ordinul Ministrului JustiŃiei nr.2854/C din 29 octombrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind condiŃiile de participare, organizare si desfăsurare a
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si
condiŃiile
pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale funcŃionarilor publici
din
sistemul administraŃiei penitenciare - publicat în Monitorul Oficial al României nr.
1099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte
asigurări
sociale, cu modificările si completările ulterioare – Cap. 4 – SecŃiunea 1;
- Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările si
completările
ulterioare – Cap.2 – SecŃiunea 1 – 3;
- OrdonanŃa Guvernului nr. 64 din 30 august 2006 privind salarizarea si alte
drepturi
ale funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul administraŃiei
penitenciare,
cu modificările si completările ulterioare.

RESURSE UMANE SI FORMARE PROFESIONALĂ


FuncŃia – ofiŃer (metodică, planificare învăŃământ, bibliotecă)
CondiŃii de studii si cerinŃe specifice
- absolvent de studii superioare cu diplomă de licenŃă;
- abilităŃi de utilizare computer - nivel I.
Bibliografie
- Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcŃionarilor publici din
AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor-publicată în Monitorul Oficial al
României
nr. 581 din 30 iunie 2004, modificată si completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă
a
Guvernului nr. 47 din 28 iunie 2006 - publicată în Monitorul Oficial al României nr.
565 din 29 iunie 2006, modificată si completată prin OrdonanŃa de UrgenŃă a
Guvernului nr. 4 din 6 februarie 2008 - publicată în Monitorul Oficial al României
nr.
105 din 11 februarie 2008.
- Recomandarea (2006)2 a Comitetului de Ministri ai statelor membre referitoare
la
Regulile Penitenciare Europene. Manual de management educaŃional, Editura
ProGNOSIS, Institutul de StiinŃe ale
EducaŃiei, coordonator Serban Iosifescu, 2000 – capitolul II si capitolul VIII
- RelaŃii publice si comunicare, Stancu Serb, Editura Teora, 1999 – capitolele 3,
4, 5,
10
- Psihosociologia rezolvării conflictului, Ana Stoica Constantin, Adrian Neculau,
Editura Polirom, 1993

FuncŃia – OfiŃer (educaŃie)


CondiŃii de studii si cerinŃe specifice
studii universitare absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă in
următoarele
domenii fundamentale: stiinŃe sociale si politice – psihologie, sociologie, stiinŃe
ale
comunicării (jurnalism, comunicare si relaŃii publice), stiinŃe ale educaŃiei
(psihopedagogie specială, pedagogie); stiinŃe umaniste - istorie, filosofie, studii
culturale, limbă si literatură (filologie clasică); stiinŃe ale naturii – geografie;
stiinŃe
exacte - matematică, fizică, chimie), educaŃie fizică si sport, stiinŃe juridice ;
modificare conform erată;
abilităŃi de utilizare computer - nivel I;
cunoasterea unei limbi străine de circulaŃie internaŃională, certificat de
competenŃă
lingvistică.
Bibliografie
Legea 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de
organele
judiciare în cursul procesului penal;
Hotărârea 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal; Legea 293/2004 privind statutul
funcŃionarilor publici cu statut special din
AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, cu modificările si completările
ulterioare;
Ordinul ministrului justiŃiei 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic
al
personalului din sistemul administraŃiei penitenciare;
Manualul de proceduri al Sistemului Penitenciar – Subdomeniul EducaŃie,
procedurile 001-009;
Protocolul de colaborare încheiat între Serviciul de ProbaŃiune si
AdministraŃia
NaŃională a Penitenciarelor, disponibil la adresa http://www.anp-just.ro/ -
secŃiunea
cooperare interinstituŃională;
Protocolul de colaborare privind scolarizarea persoanelor aflate în custodia
AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, încheiat între AdministraŃia
NaŃională a
Penitenciarelor si Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Tineretului, disponibil la
adresa
http://www.anp-just.ro/ - secŃiunea cooperare interinstituŃională;
Protocolul de colaborare încheiat între AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea
ForŃei
de Muncă si AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, disponibil la adresa
http://www.anp-just.ro/ - secŃiunea cooperare interinstituŃională;
Protocolul de colaborare încheiat între Palatul NaŃional al Copiilor si
AdministraŃia
NaŃională a Penitenciarelor, disponibil la adresa http://www.anp-just.ro/
secŃiunea
cooperare interinstituŃională.
- Colectiv AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor – Culegerea de documente
privind desfăsurarea activităŃilor de educaŃie si asistenŃă psihosocială, 2007;
- Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T., Psihologie judiciară, Ed. Sansa SRL, 1997,
cap. 8 si 9, pag. 267-312;
- Cucos C. (coordonator), Psihopedagogie, Ed. Polirom, 1998, pag. 141-168,
195-
220;
- Gheorghe F. – Fenomenologie penitenciară, Ed. Oscar Print, 2003, cap. 2, pag.
71-83.
ASISTENłĂ PSIHOSOCIALĂ SI EDUCAłIE
FuncŃia – OfiŃer (psiholog)

CondiŃii de studii si cerinŃe specifice

studii universitare absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă in


următoarele domenii fundamentale: stiinŃe sociale si politice – psihologie, stiinŃe
militare si informaŃii, specializarea psihologie-informaŃii

;
atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul
securităŃii naŃionale sau în specialitatea psihologie clinică; - modificare
conform erată
NOTĂ: În situaŃia în care candidatul / candidata nu deŃine atestatul de liberă
practică, acesta / aceasta va depune la Biroul Resurse Umane, o dată cu
cererea de înscriere la concurs, o declaraŃie prin care se obligă ca, în cazul în
care va ocupa postul pentru care candidează, să îsi depună la Comisia de
apărare, ordine publică si siguranŃă naŃională din cadrul Colegiului Psihologilor
din România dosarul pentru obŃinerea atestatului în specialitatea psihologie
aplicată în domeniul securităŃii naŃionale pe treapta de specializare minimum
practicant în regim de supervizare. Este obligatoriu ca dosarul să fie depus în
termen de 21 zile de la anunŃarea rezultatelor finale ale concursului pentru
ocuparea posturilor vacante de psiholog de personal în unităŃile penitenciare din
teritoriu. – modificare conform erată

persoanele care au obŃinut atestatul de liberă practică pentru activitate în


condiŃii de supervizare vor prezenta Contractul de supervizare profesională,
înregistrat la Colegiul Psihologilor din România;

abilităŃi de utilizare computer - nivel I;

cunoasterea unei limbi de circulaŃie internaŃională-certificat de competenŃă


lingvistică.

Bibliografie

Legea 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de


organele judiciare în cursul procesului penal

Hotărârea 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii


275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal;]

Legea 293/2004 privind statutul funcŃionarilor publici cu statut special din


AdministraŃia naŃională a Penitenciarelor, cu modificările si completările
ulterioare;

Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă


practică, înfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea Colegiului Psihologilor din
România;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice


de aplicare a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea Colegiului Psihologilor
din România;

Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practică, disponibil


la adresa http://www.copsi.ro/ secŃiunea comisia de deontologie;

Manualul de proceduri al Sistemului Penitenciar - Subdomeniul AsistenŃă


psihosocială, procedurile 001, 003 si 004.

Colectiv AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor – Culegerea de documente


privind desfăsurarea activităŃilor de educaŃie si asistenŃă psihosocială, 2007;

American Psychiatric Association – Manual de diagnostic si Statistică a


Tulburărilor Mentale DSM-IV-TR, ediŃia a IV-a, text revizuit, 2003, pag. 39-904;

Gheorghe F. – Fenomenologie penitenciară, Ed. Oscar Print, 2003, cap. 3, 4 si


5, pag. 95-163;

Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T. – Psihologie judiciară, Ed. Sansa SRL,
1997,
cap. 8, 9 si 10, pag. 267-333.

SUBDOMENIUL : EDUCAŢIE cod 01


PROCEDURA 001: PROCEDURA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMELOR
DE
INSTRUIRE ŞCOLARĂ: ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL ŞI
VOCAŢIONAL.
Scop: Creşterea şanselor de reintegrare socială a persoanelor care execută pedepse privative de
liberate prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire şcolară.
Premise:
- Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal;
- H.G nr. 1897/2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Legii nr.275/2006;
- Protocolul nr. 99144/2007 încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- Decizia directorului general al A.N.P. nr.667/2006 privind asimilarea în muncă a activităţilor de
şcolarizare a persoanelor private de libertate;
- Decizia directorului general al A.N.P. nr.551/2007 referitoare la organizare învăţământului
universitar;
- Legea nr. 84/1995 privind legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare.
Aplicabilitate: în toate unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Învăţământ primar, gimnazial, liceal şi vocaţional (şcoală de arte şi meserii)
Persoana responsabilă Acţiunea
Educatorul din cadrul secţiei
de deţinere
1. Identifică, în perioada de evaluare iniţială, nevoile de instruire
şcolară ale persoanelor private de libertate şi propune înscrierea la
programul de şcolarizare.
2. Completează datele iniţiale din Fişa educativă şi face
recomandări în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie
educativă şi terapeutică, referitoare la includerea în programele de
şcolarizare.
3. Pe baza informării făcute de şeful Serviciului Educaţie, anunţă la
camerele de deţinere şi prin afişe, expuse timp de 20 de zile în
locuri accesibile persoanelor private de libertate, organizarea
cursurilor şcolare şi condiţiile înscrierii la acestea.
4. Primeşte cererile de înscriere în programul de şcolarizare şi le
înaintează educatorului coordonator. Aceste cereri trebuie să fie
solicitate în perioada 01 martie – 31 mai a fiecărui an, astfel încât
să fie posibilă procurarea foilor matricole necesare înscrierii în
documentele şcolare. În cazul în care apar solicitări în timpul anului
şcolar acestea sunt preluate şi înaintate educatorului coordonator.
Educatorul desemnat să
coordoneze activitatea de
şcolarizare
1. Centralizează şi selectează cererile primite din partea
persoanelor private de libertate. Aceste cereri trebuie să aibă
precizate:
- datele de identificare ale solicitantului;
- clasa în care doreşte înscrierea;
- numărul de clase absolvite şi unitatea de învăţământ.
Solicită, din partea celor care doresc înscrierea în clasa I, o
declaraţie , pe proprie răspundere, din care să reiasă că nu au
urmat cursurile vreunei şcoli. Pentru cei care doresc înscrierea în
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
215
clasele II – VIII, la şcolile de arte şi meserii şi la învăţământul liceal,
solicită foile matricole care să ateste numărul de clase absolvite. În
cazul existenţei unor solicitări de includere în programul de
şcolarizare, făcute după începerea anului de învăţământ, acestea
sunt aduse la cunoştinţă şefului Serviciului Educaţie.
2. În cazul în care persoanele private de libertate nu pot obţine foaia
matricolă de la instituţia de învăţământ pe care au urmat-o,
întocmeşte adrese în vederea obţinerii acestora.
3. Întocmeşte documentaţia necesară înscrierii persoanelor private
de libertate în evidenţele şcolare şi face demersurile necesare
înaintării acestora, pe bază de proces verbal de predare - primire,
către unitatea de învăţământ.
4. Întocmeşte tabelele cu persoanele private de libertate incluse în
programul de şcolarizare şi le reactualizează ori de câte ori apar
modificări, supunându-le avizării şi aprobării şefilor ierarhici.
5. Propune programul de desfăşurare a activităţilor de şcolarizare,
pe nivele de învăţământ şi tipuri de cursuri (învăţământ primar,
gimnazial, liceal, vocaţional , cursuri de zi sau comasate, programul
„A doua şansă”).
6. Monitorizează prezenţa persoanelor private de libertate la orele
de curs şi întocmeşte o situaţie zilnică, pe baza prezenţei făcute de
personalul didactic.
7. Semestrial, întocmeşte materiale de sinteză referitoare la situaţia
şcolară a persoanelor private de libertate incluse în program.
8. Completează informaţiile din Fişa educativă cu privire la clasele
absolvite în perioada de detenţie şi Fişa VII – Desfăşurarea
intervenţiei educative , făcând menţiuni cu privire la participarea la
programul de şcolarizare.
Şeful Serviciului Educaţie 1. Întocmeşte o situaţie statistică referitoare la nevoile de instruire
şcolară ale persoanelor private de libertate, în baza recomandărilor
din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi
terapeutică, pe care o prezintă directorului adjunct educaţie şi
asistenţă psihosocială.
2. Stabileşte, împreună cu directorul adjunct intervenţie
psihosocială, condiţiile de includere în programul de şcolarizare a
persoanelor private de libertate, în funcţie de prevederile legale
aflate în vigoare şi informează educatorii cu privire la acestea.
3. Identifică spaţiile necesare amenajării sălilor de curs şi înaintează
propunerea de a fi utilizate în scopul şcolarizării persoanelor private
de libertate.
4. Solicită achiziţionarea materialelor necesare derulării procesului
instructiv educativ, precum şi pentru amenajarea sălilor de clasă.
5. Avizează adrese către unităţile şcolare în vederea eliberării foilor
matricole pentru persoanele private de liberate care nu le pot obţine
prin intermediul familiei.
6. În cazul transferurilor de la un alt penitenciar, solicită, în scris,
trimiterea situaţiei şcolare până la momentul transferului.
7. Avizează trimiterea către unitatea şcolară, pe bază de procesverbal
de predare-primire, a documentaţiei necesare înscrierii
persoanelor private de libertate în evidenţele şcolare.
8. Avizează tabelele cu persoanele private de libertate incluse în
programul de şcolarizare.
9. Definitivează programul de desfăşurare a activităţilor de
şcolarizare, pe nivele de învăţământ şi tipuri de cursuri (învăţământ
primar, gimnazial, liceal, vocaţional, cursuri de zi sau simultane,
programul „A doua şansă”) .
10. Cererile de înscriere la programul de şcolarizare, formulate după
începerea anului de învăţământ, vor fi analizate împreună cu
Manual de proceduri
216
directorul unităţii şcolare şi, dacă sunt respectate condiţiile legale, li
se va da curs, întocmindu-se tabele suplimentare.
11. Avizează prezenţa zilnică a persoanelor private de libertate la
orele de curs.
12. Avizează materialele de sinteză semestriale referitoare la
situaţia şcolară a persoanelor private de libertate incluse în program.
Directorul adjunct educaţie şi
asistenţă psihosociala
1. Pe baza statisticii referitoare la nevoile educaţionale ale
persoanelor private de libertate, ia legătura cu inspectoratul şcolar
judeţean în vederea înfiinţării unei unităţi de învăţământ de sine
stătătoare în cadrul penitenciarului sau pentru desemnarea unei
unităţi şcolare cu care va colabora în vederea organizării
programelor de şcolarizare.
2. Stabileşte, împreună cu şeful Serviciului Educaţie, condiţiile de
includere în programul de şcolarizare a persoanelor private de
libertate, în funcţie de prevederile legale aflate în vigoare.
3. Întocmeşte proiectul de protocol de colaborare între unitatea
şcolară desemnată şi penitenciar în vederea stabilirii condiţiilor de
desfăşurare a programului de şcolarizare.
4. Avizează propunerea de a utiliza anumite spaţii din unitate în
vederea organizării programului de şcolarizare a persoanelor private
de libertate.
5. Avizează solicitarea de achiziţionare a materialelor necesare
derulării procesului instructiv educativ, precum şi pentru amenajarea
sălilor de clasă.
6. Avizează adresele înaintate către unităţile şcolare în vederea
eliberării foilor matricole pentru persoanele private de liberate care
nu le pot obţine prin intermediul familiei.
7. În cazul transferurilor de la un alt penitenciar, avizează solicitările
de trimitere a situaţiei şcolare până la momentul transferului.
8. Aprobă trimiterea către unitatea şcolară, pe bază de procesverbal
de predare-primire, a documentaţiei necesare înscrierii
persoanelor private