Sunteți pe pagina 1din 10
FilBULE .4, RtoMilNE$TI Edituro ASTRO

FilBULE

.4,

RtoMilNE$TI

Edituro ASTRO

t49

t49

lsl

lsl

zst

zst

Grigore Alexandrescu (1810 - 1885)

Boul gi vifelul

Un bou ca toti boii, pu{in la simtire,

ln zilele noastre de soartS-ajutat, $i dec6t toti fralii mai cu osebire,

Dobdndi-n ciread6 un post insemnat.

Un bou in post mare? - Drept, cam ciudat vine,

-

Dar asta se-ntdmpl[ in orcare loc:

Dec6t multd minte, gtiu c[ e mai bine

Si ai totdauna un dram de noroc.

A;a d-a vielei vesele schimbare,

Cum gi de m6ndrie boul st[pdnit,

Se credea cd este decdt toli mai mare,

Ci cu dinsul nimeni nu e potrivit.

\-iplul atuncea, plin de bucurie,

--1.zind c6 unchiul s_a fdcut boier,

Ci are cldi sumi gi livezi o mie:

J[i

duc. zise-ndat[, nilel fhn s[-i cer."

Fr-a pierde vreme, vifelul pomegte,

A,lrmge la unchiu, cearci aintra;

hpe

loc o slugd vine qi-l opregte:

.A.Em doarme, zice, nu-lpoci supdra.o'

doanne? ce fel! pentru-ntdiadatd

-*{,cnm

eryi

pqznz sa doarmi! Obiceiul lui

Es BrE

nuvntzP*

ElsPoIcIu

lsvEIIrosnurur-eerd

'ece1d

tSo

,,'Inds o-l Fs

Pg -

3-S

1|-fsfnuc

pc ouqeerl

Icugupluigqrtrytt

ItpS 1l

]equmlcsnu'1ruatoqoulnc

9s I-elInBu-eInqaJI

uI ]Iurllrd

Es33PcEp

lS.rournc

'EIeUs

Ier^Ps,,'lu

"''"'j;J:;#J:i;frI;':tt

JBC

nlqcunos

opleocs

gcee1dq

oe;equrld

e4

P6u91'scer11e

nJ

oJluqglueluol

Pc elSelocos Psul

e-lq;:es'€tln

'epe,r el ln1elgq

e-ruqcunilrq.ro

EIBIoPU-qIVJlc93^

nueelndeporc

sunq Ec

InlEprurEsu

'tlloco

V

enopIzue.ld'1Spre1ep

'eruerle1

ErEJ-ecI[

:ruel Fsugp

'qfueurutp

'pEn1s g

PcsuesPE t-Pg

'piueqEu-pc sepel

3CI-Es

EcsJ'aulq

'rueurod 1e eP

'e1ruelog"'estzgldeelSegteY

1e'elelturnp €pnU

IeutueopIceA

,,'ng

e eeulJ" -

€eturBre1416ppru

I-ep

qped

'Erecs

op IaJlsu tu€-N

'eprutSIcIuIoAy-ps

,,'nr1S

elau;g3gS

lnlafpc

lgC('IurIlunsepelgJneleun

'eceolrqop

v

run3rrel'rr*rn'lrdnl

oenaryt a1le 15

Care cred despre sine ci prefuiesc ceva!

De se trag din neam mare,

Asta e o-ntdmplare:

$i eu poate sunt nobil, dar s-o ardt nu-mi place.

Oamenii spun adese a cd'n!6ri civilizate

Este egalitate.

Toate iau o schimbare gi lumea se cioplegte,

Numai pe noi mdndria nu ne mai p[r6seqte.

CAt pentru mine unul, fiegtecine qtie C-o am de bucurie

Cdnd toat[ lighioana, mdcar qi cea mai proastd,

C6ine sadea imi zice, iar nu domnia-voastrd."

Aga vorbea deundzi cu un bou oarecare

Samson, dul[u de curte, ce lltra foarte tare. Cilelu Samurache, ce qedea la o parte

Ca simplu privitor,

Auzind vorba lor,

$i ci nu au m0ndrie, nici caprilii deqarte,

S-apropie indatl

Si-gi arate iubirea ce are pentru ei:

-Gindirea voastr6, zise, imi pare minunat[. 5i simtimentul vostru il cinstesc, frafii mei."

fratii t[i? rispunse Samson, plin de mdnie.

-.Noi,

\oi, fra{ii t[i, potaie!

O sa-!i d[m o bdtaie Care s-o pomenegti.

Cunogti tu cine suntem, gi 1i se cade {ie,

- r;hea neruginatd, asfel s[ ne vorbegti?"

- -Dar

" $i ce-[i pas[ {ie? Te-nkeb eu ce ziceam?

-

Ader'drat vorbeam, C.i nu iubesc mAndria gi ci urisc pe lei, C.fr. r'oi egalitate, dar nu pentru c5[ei."

?alsecva4t{

Iou

esepo

'urepel

t$teutnu

nclecIJBIue1e1r1eEe

'rueJl

pru8gru 13 a1eu1g3

n3

eaqcern'p1t1Soe1dnce4u-Bpuoc

'e.rotctd

'e1eut931su1

tS'ctqeIee8retuedo

'etalgc

elSeqgul l-gc pw\'1e1qwn lrusopw gdnq

:elSerdo 1-rS 're8pu un

epun"el

'esrz tl elcnp

e3npr

$eleldutglu-€-s

eSytulsep

,,'lluqgur

'1uno1d e-e1gc.red'$S

'tprnllnweu luns oJBq" *

'rn1

'pds

eCopoqolso-s

psulueregnd

e'ine'I1n1erpdu4uIpqfnlstue-Iu:t"UB

csesp.rgd l-ps 'trg ps 1tfuq1s uI lllls u-htr

\e Pc luncY

iugdplsunqepun

et

I-9s,,1,csesgE

igqerlu;

-

IslunNs'lgls-p

il8ugldlnruEptu

1nugdg151u1II'tls?t

'?ts ElsJ ep orzarr

lgcopl€tunu ouIA

uleultugs

el:1Eeq

nNnprgs

csernpg8q; 1iU ng

ellcsoug;q

c]tulNo-u

olzs.rcnl Ps

rctup[u8o-u

Es,,'rEeJl

e1ee.leundo.ld

'us

eleulgcE-I:sundsg.t

Eul-Etlncsf'li-gs

:rndsenpre

sndns U

3TeJBcIroiuerll

"tup

p8nlse1:uEpru

,,'tewa IuIu EcuU rS orolqnun Ptu g

Dreptatea leului

Leul, de multd vreme, ridicase oqtire,

Sd se batd cu riga ce se numea Pardos;

Clci era intre ddngii o veche prigonire,

$i gdlcevire mare, pentru un mic folos.

Vrea, adic6, sd qtie Cui mai mult se cuvine Sd lie pentru sine (Un petec de c6mpie)

$i un col! de pidure, de tot ne-nsemn[tor,

Ce despdrfea linutul gi staturile lor

Acum s6nge mult curse, gi multe luni trecur6,

Fir-a se putea gti

Cine va birui.

Elefantul ndsos,

$i bivolul pieptos,

Cu lupul coad6-lung[ Multe izbilnzi frcuri.

Fiegcare tulpin[ era plin[ de sdnge.

Ici se vedea un taur jum6tate m0ncat;

Lang6 el un tovardg ce zbiari qi il pmnge;

Colo, un porc s[lbatic fErd doud picioare;

$i mai la vale, vulpea se tlv[legte, moare,

Oftand dup[ curcanii ce incd i-au sc[pat!

iar mai vrednic de jale era viteazul urs,

De doui coame groase in inim[ pitruns.

;eul. vdzdnd cd lupta nu se mai isprlveqte,

Trimise la maimu[6, vestiti vrdjitoare,

!. tp* c[ gtia multe, qi cd proorocea

Sdmplarile toate, dupd ce se trecea;