Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE INCHIRIERE BICICLETE

Nr. _____ / ______________________

CAP. I PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie , astazi ___________________________între :

S.C. __________________________________________________________
Sediul:________________________________________________________
Inmatriculata la ORC ___________sub nr.___/______/________/________,
Cod Unic de Inregistrare/ C.I.F:___________________________________,
Cont bancar nr: ________________________________________________
Banca:__________________________ sucursala:____________________
reprezentata legal de
Dl/D.na____________________________________ ,
In calitate de :________________________________,
Identificat(a) prin :_____________________________
in calitate de LOCATOR/PROPRIETAR, denumita in continuare in prezentul
contract Locator/Proprietar
si

S.C.__________________________________________________________
Sediul:________________________________________________________
Inmatriculata la ORC ___________sub nr.___/______/________/________,
Cod Unic de Inregistrare/ C.I.F:___________________________________,
Cont bancar nr: ________________________________________________
Banca:__________________________ sucursala:____________________
reprezentata legal de
Dl/D.na____________________________________ ,
In calitate de :________________________________,
Identificat(a) prin :_____________________________
in calitate de LOCATAR/CLIENT, denumita in continuare in prezentul contract
Locatar/Client,(in cazul in care Locator sau Locatar este o persoana fizica, se
completeaza spatiul destinat acesteia)

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.1.
(1) Obiectul contractului îl constituie închirierea de către Locator, Locatarului a
bicicletei descrise la al.(2) din prezentul articol, si a echipamentului de
protectie si accesoriilor, proprietatea Locatorului, denumita in continuare in
prezentul contract „bicicleta”, in schimbul achitarii de catre Locatar a unui
pret.
(2) Bicicleta inchiriata are urmatoarele caracteristici:
 MARCA:_______________________________________________
 TIPUL:________________________________________________
 CULOARE:____________________________________________
 ALTE DATE :___________________________________________

1
(3) Bicicleta este aleasa liber de catre Locatar dintre cele detinute de
Locator.
(4) Pe toata durata contractului Locatorul isi pastreaza dreptul de
proprietate deplina asupra bicicletei inchiriate, care face obiectul
prezentului contract de inchiriere.

Art.2 Predarea-primirea bicicletei

(1) Predarea-primirea bicicletei inchiriate se va face la termenul convenit


de parti, dupa semnarea prezentului contract.
(2) Bicicleta intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare
normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri.

CAP.III PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

Art.3 Pretul

(1) Pretul inchirierii bicicletei este:


 _______________Ron/Ora
 _______________Ron/Zi

(2) Ca modalitati de plata, chiria se va achita dupa cum urmeaza:


 prin numerar, simplu;
(3) Suma inscrisa in contract ca pret nu include valoarea unor posibile
avarieri ale bicicletei produse pe durata inchirierii sau eventuale amenzi, taxe,
penalitati.
(4) Locatarul datoreaza pretul pentru ziua de inchiriere, in cuantumul
convenit chiar daca nu foloseste bicicleta inchiriata.

CAP.IV DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Perioada de inchiriere

(1) Termenul de inchiriere este de ________ zile, respectiv_________ore,


cu incepere de la data de ____________,
ora:_____________________ , pana la data
de ______________________ora______________________.
(2) Echipamentul poate fi inchiriat pentru minim 2 ore.

CAP. V OBLIGATIILE PARTILOR

Art.5 Drepturile si obligatiile Locatorului

Drepturile si obligatiile Locatorului decurg din clauzele intregului contract, cum


ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

2
a) sa puna la dipozitia Locatarului, pe intreaga durata a contractului, bicicleta
stabilita si care sa satisfaca cerintele standard;
b) sa asigure asistenta tehnica si service, atunci cand ii este solicitata de
catre Locatar;
c) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

Art.6 Drepturile si obligatiile Locatarului

Drepturile si obligatiile Locatarului decurg din clauzele intregului contract, cum


ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

a) de a avea varsta de 14 ani impliniti;


b) de a plati contravaloarea chiriei bicicletei, odata cu preluarea acesteia;
c) de a exploata in conditii normale autovehiculul ;
d) de a returna bicicleta, la expirarea duratei contractului
e) in cazul in care bicicleta a fost condusa sub influenta alcoolului si/sau a
drogurilor ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea
materiala a pagubelor apartine in totalitate Locatarului/conducatorul
autovehiculului ;
a) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

CAP.VI INCETAREA CONTRACTULUI

Art.7 Incetarea contractului

(1) Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:


a) la expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu
hotarasc prelungirea acestuia;
b) prin acordul de vointa al partilor, inainte de termen;
c) prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte
nu isi respecta culpabil obligatiile asumate. Rezilierea opereaza in
conditiile legii;
d) pieirea bunului, in conditiile legii.
(2) In toate cazurile de incetare a contractului, Locatarul are obligatia sa
achite toate sumele datorate Locatorului pana la data incetarii
locatiunii.

CAP. VII TERMENII SI CONDITIILE INCHIRIERII

Art.8 Regulament de Inchiriere Biciclete si Mountain-Bikes

a) Termenii si Conditiile inchirierii sunt mentionate in Anexa Nr.1 la prezentul


contract, care face parte integranta din acesta.

3
Art.9 REZERVARE, PLATA, ANULARE

Rezervarea se poate face prin formularul online sau prin e-mail la adresa
aflata in contact. In situatia in care clientul doreste inchirierea in ziua
respectiva, va putea verifica telefonic disponibilitatea echipamentului dorit la
nr.-ul 0724 291 355.
Rezervarile facute cu mai mult de o saptamana in urma trebuie confirmate cu
minim 48 ore inainte.

CAP. VIII DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.10 Litigii. Alte dispozitii finale

(1) Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si


interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila
sau de catre instantele judecatoresti competente.
(2) Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare si
reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul in care partile isi incalca
obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului
de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
(3) Prezentul contract contine un numar de 6 (sase) pagini, si Anexa Nr.1 care
face parte integranta din acesta, s-a incheiat la sediul
___________________________, in _______ exemplare, cate unul pentru
fiecare parte, azi______________, data semnarii lui.

LOCATOR/PROPRIETAR LOCATAR/CLIENT