Sunteți pe pagina 1din 11

Elemente fundamentale ale sistemul metodologic de control financiar

Lucrarea Elemente fundamentale ale sistemul metodologic de control


financiar- am structurat-o in trei capitole, respectiv:
 in primul capitol am prezentat conceptul de control financiar;
 in capitolul doi am prezentat fundamente ale sistemului metodologic de
control;
 in al treilea capitol am prezentat un studiu de caz ,respectiv un Raport de
inspectie fiscala la o societate comerciala;
 concluzii.
Sistemul de control financiar este un instrument indispensabil
managementului pentru supravegherea regulată a activităţii agentului economic.
Controlul financiar, ca parte integrantă a managementului şi ca formă de
cunoaştere, constituie expresia unei necesităţi obiective, ceea ce îi conferă o
sferă mai largă şi cu semnificaţii multiple, care depăşesc interesul strict al
agentului economic. Astfel, acelaşi control, care se efectuează în cadrul
agentului economic, are o triplă semnificaţie, fiind în acelaşi timp un control
pentru sine (control interior), un control pentru alţii (control exterior) şi un
control pentru stat (control public).
Controlul este o funcţie a managementului şi, în acelaşi timp, o activitate
independentă, care vizează maximizarea parametrilor ce se referă la rezultatele
obţinute şi la creşterea vitezei de realizare a lor.
Capitolul 1 - CADRUL CONCEPTUAL AL CONTROLULUI
FINANCIAR
1.1. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR
Controlul este definit în diverse moduri, respectiv, ca:
- o funcţie a managementului;
- o analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii pentru a
urmări mersul şi a lua măsuri de îmbunătăţire;
- un mijloc de cunoaştere a realităţii şi de corectare a erorilor;
- o supraveghere continuă, morală sau materială, stăpânirea unei
activităţi, a unei situaţii;
- o revedere, o inspecţie atentă a corectitudinii unui act, o acţiune de
supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare de reglementare a unui
mecanism, a unui proces;
- procesul prin care se verifică şi se măsoară realizarea cantitativă şi calitativă
a performanţelor, a sarcinilor sau lucrărilor, pe care le compară cu obiectivele
programate şi indică măsurile de corecţie;
- o activitate umană, autonomă şi specifică, care serveşte atât conducerii
agentului economic şi partenerilor acestuia, cât şi autorităţilor publice.
Sistemul de control financiar este un instrument indispensabil
managementului pentru supravegherea regulată a activităţii agentului economic.
Controlul financiar, ca parte integrantă a managementului şi ca formă de
cunoaştere, constituie expresia unei necesităţi obiective, ceea ce îi conferă o
sferă mai largă şi cu semnificaţii multiple, care depăşesc interesul strict al
agentului economic. Astfel, acelaşi control, care se efectuează în cadrul
agentului economic, are o triplă semnificaţie, fiind în acelaşi timp un control
pentru sine (control interior), un control pentru alţii (control exterior) şi un
control pentru stat (control public).
Controlul este o funcţie a managementului şi, în acelaşi timp, o activitate
independentă, care vizează maximizarea parametrilor ce se referă la rezultatele
obţinute şi la creşterea vitezei de realizare a lor.
1.2. OBIECTUL CONTROLULUI FINANCIAR
Controlul financiar, ca proces complex şi permanent, contribuie la buna
folosire a mijloacelor materiale şi financiare, având sarcina de a preveni
angajarea de cheltuieli fără justificare economică, imobilizarea de mijloace, şi
la asigurarea profitului sporit în folosirea resurselor materiale, financiare şi
umane.
Controlul financiar cercetează viaţa economică la nivel micro şi
macroeconomic, privită prin prisma corectitudinii operaţiilor, dar şi a
eficienţei cu care sunt gospodărite, utilizate şi cheltuite resursele materiale,
financiare şi umane.
Controlul financiar asigură buna funcţionare a activităţii economice şi
acţionează sistematic în vederea:
- prevenirii abaterilor şi deficienţelor;
- apărării bunurilor şi valorilor;
- cunoaşterii modului de respectare a legalităţii cu caracter economic şi
financiar;
- stabilirii răspunderii pentru pagube sau pentru nerespectarea disciplinei de
gestiune;
- creşterii eficienţei economice.
Obiectul controlului financiar constă în examinarea modului în care se
realizează sau s-a realizat programul fixat anticipat şi a modului cum se
respectă principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile, lipsurile,
deficienţele pentru a le remedia şi evita în viitor.

1.3. FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR


Fiind o funcţie a managementului, controlul financiar asigură realizarea
unor funcţii, care rezultă din înseşi conţinutul şi natura sa.
Principalele funcţiile ale controlului financiar sunt:
- funcţia de cunoaştere şi evaluare a situaţiei existente la un moment dat,
a rezultatelor obţinute la sfârşitul unei perioade de gestiune, a modului de
desfăşurare a activităţii în condiţii de normalitate, legalitate şi eficienţă.
- funcţia de prevenire şi de perfecţionare, care se materializează în
preîntâmpinarea producerii unor deficienţe sau pagube în desfăşurarea
activităţilor economico-financiare, ceea ce presupune perfecţionarea acestora.
- funcţia de constatare şi de corectare, în cazul în care apar dereglări;
1.4. TIPOLOGIA CONTROLULUI FINANCIAR
Formele controlului financiar sunt:
a) După momentul în care se exercită controlul financiar se manifestă
sub trei forme:
- anticipat sau preventiv;
- concomitent sau operativ-curent;
- postoperativ sau ulterior.
 Controlul financiar anticipat sau preventiv contribuie la folosirea cu
maximum de eficienţă a mijloacelor materiale şi disponibilităţilor băneşti, la
întărirea ordinii şi creşterii răspunderii în angajarea şi efectuarea cheltuielilor, la
respectarea strictă a legislaţiei de gestiune, la preîntâmpinarea oricărei forme de
risipă şi a eventualelor deficienţe înainte de a se produce efecte negative.
 Controlul operativ-curent sau concomitent se suprapune aproape în
totalitate, în timp şi spaţiu, cu conţinutul activităţii nemijlocite de conducere la
diferite niveluri. Acest control asigură cunoaşterea operativă a modului în care
se îndeplinesc sarcinile şi se gestionează patrimoniul.
 Controlul financiar postoperativ sau ulterior se exercită după
desfăşurarea activităţilor sau operaţiilor economico-financiare ce privire la
gestiunea patrimoniului şi are ca principale obiective:
- existenţa şi utilizarea raţională a patrimoniului;
- aplicarea corectă a legislaţiei cu caracter financiar;
- modul de efectuare a cheltuielilor şi realizarea veniturilor;
- analiza situaţiei financiare etc.
b) După modul de corelare cu interesele economico-financiare pentru care
este organizat şi exercitat controlul financiar se prezintă sub două forme:
- controlul financiar al statului;
- controlul financiar propriu al agenţilor economici, care la rândul său este
preventiv şi ulterior.
 Controlul financiar al statului cuprinde în sfera sa administrarea şi
utilizarea mijloacelor financiare publice, precum şi respectarea reglementărilor
financiare-contabile în activitatea desfăşurată de către agenţii economici (regii
autonome, societăţi comerciale etc.) în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor
acestora faţă de stat.
 Controlul financiar propriu al agenţilor economici îmbracă două forme:
- Controlul financiar preventiv, ca formă a controlului intern,
urmăreşte să preîntâmpine încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare
şi producerea de pagube şi se exercită asupra documentelor în care
se consemnează operaţiile ce se referă la drepturile şi obligaţiile
patrimoniale ale unităţii, în faza de angajare şi de plată, în
raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Capitolul 2 ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE SISTEMULUI


METODOLOGIC DE CONTROL FINANCIAR
2.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA DOCUMENTELOR PRIMARE ŞI
DE EVIDENŢĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI METODOLOGIC
DE CONTROL FINANCIAR
Sistemul de evidenţă 1 reprezintă sursa esenţială de informaţii pentru
controlul financiar. Datele consemnate în documentele primare, în evidenţa
tehnic-operativă şi contabilă au cea mai largă utilizare în exercitarea
controlului, întrucât acestea reflectă întreaga activitate economică, financiară
şi gestionară a agenţilor economici.
Pe lângă aceste surse de informare, de bază, se folosesc şi orice alte date fără
caracter de evidenţă, cum sunt cele rezultate din contracte, ordine,
corespondenţă, declaraţii, proces-verbale ale şedinţelor de conducere etc.
2.1.1. Documentele justificative - prezentare generala
Ca dovezi scrise, documentele primare sau actele justificative, ale
faptelor economice şi financiare constituie, de regulă, surse de informaţii pentru
toate formele evidenţei. In acelaşi timp, documentele primare servesc pentru
informarea operativă a conducerii agenţilor economici.
2.1.2. Obiective ale controlului financiar asupra documentelor
justificative şi formularelor cu regim special
A. Obiective ale controlului documentelor justificative
Controlul documentelor justificative se efectuează, de regulă, înainte de
înregistrarea în contabilitate, dar şi după această operaţie, sub aspectul formei şi
al fondului (conţinutului).
 Controlul documentelor justificative din punct de vedere al formei are ca
obiective: autenticitatea, exactitatea întocmirii şi valabilitatea
documentelor şi efectuarea corectă a calculelor.
 Controlul documentelor justificative din punct de vedere al fondului
(conţinutului) are ca obiective: legalitatea - justeţea, realitatea -
exactitatea şi eficienţa, respectiv necesitatea, economicitatea şi
oportunitatea în documente.
 B. Obiective ale controlului formularelor cu regim special.
Formulare personalizate şi securizate
 Formularele (imprimatele sau documentele) tipizate cu regim special au
menirea să evidenţieze existenţa, circulaţia şi utilizarea valorilor
materiale şi băneşti. Prin folosirea frauduloasă sau neconformă cu actele
normative, formularele pot servi la scoaterea din circuitul economic a
unor valori materiale sau băneşti în scopul însuşirii lor în interes personal,
sau al justificării neglijenţei, risipei, slabei gospodăriri etc. Din această
cauză, o serie de formulare sunt supuse unui regim special de gestionare,
folosire şi evidenţă.
C. Elemente specifice privind controlul formularelor personalizate şi
securizate
 Agenţii economici au obligaţia să utilizeze, pentru determinarea
veniturilor din activitatea de exploatare, numai formulare tipizate cu
regim special, comune pe economie, care se execută pe hârtie
autocopiativă cu elemente de securitate specială.
2.2. OBIECTIVE ALE CONTROLULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
CONDUCEREA EVIDENŢEI TEHNIC-OPERATIVE ŞI CONTABILE
Cea mai importanţă problemă a organizării evidenţei tehnic-operative şi
contabile este perfectarea cu documente justificative a operaţiilor economice şi
financiare, în momentul efectuării lor. Pentru acest considerent, documentele
primare şi centralizatoare, înregistrările în evidenţa analitică şi sintetică,
bilanţurile şi alte situaţii financiar-contabile se supun controlului cu caracter
preventiv, concomitent şi ulterior.
2.2.1. Obiective ale controlului programelor informatice utilizate în
activitatea financiar-contabilă
În cazul în care evidenţele contabile sau orice alte evidenţe sunt ţinute cu
ajutorul sistemelor de prelucrare automată a datelor, controlul se poate exercita
asupra ansamblului informaţiilor, datelor şi prelucrărilor informatice care
concură, direct sau indirect, la obţinerea rezultatelor contabile sau fiscale şi la
elaborarea declaraţiilor, precum şi asupra documentaţiei referitoare la analiza,
programarea şi executarea prelucrărilor.
2.2.2. Contravenţii şi infracţiuni referitoare la sistemele informatice
In vederea asigurarii securităţii sistemelor informatice şi a protecţiei
datelor personale, autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu,
furnizorii de servicii, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai
societăţii civile desfăşoară activităţi comune şi programe de prevenire a
criminalităţii informatice. În acest scop: promovează politici, practice, măsuri,
proceduri şi standarde minime de securitate a sistemelor informatice;
organizează campanii de informare privind criminalitatea informatică şi
riscurile la care sunt expuşi utilizatorii de sisteme informatice.

2.3 CONCEPTUL DE SISTEM METODOLOGIC DE CONTROL


FINANCIAR
Controlul presupune abordarea metodică a realităţilor economico-sociale,
într-o manieră cât mat raţională, care să permită cunoaşterea deplină şi exactă
a situaţiilor existente, a implicaţiilor sau consecinţelor acestora, a factorilor
de influenţă şi a direcţiilor de perfecţionare viitoare. De altfel, calitatea
activităţii de control şi rezultatele ei depind în mare măsură de procedeele,
tehnicile şi instrumentele utilizate în cercetarea fenomenelor economico-
financiare, de modalităţile prin care organele de control ajung la formularea
concluziilor şi a măsurilor dispuse.
Capitolul 3 - Studiu de caz- RAPORT DE INSPECTIE FISCALA LA UN AGENT ECONOMIC

Inspectori in cadrul D.G.F. Dolj au efectuat inspectie fiscala generala la SC


ARCADA COM SRL.

Prezenta inspectie s-a desfasurat, in perioada 15.02.2018 – 24.02.2018 la


sediul social al SC ARCADA COM SRL din localitatea Craiova, str. Aries, nr.
112, judetul Dolj.

Inspectia fiscala a fost inregistrata in Registrul unic de control seria C nr.


1201, la pozitia 14.

Conform avizului de inspectie fiscala prezenta inspectie a avut


urmatoarele obiective:
- impozit pe profit: 01.01.2014-30.09.2017;
- taxa pe valoarea adaugata : 01.01.2014 – 30.11.2017 ;
- contributii de asigurari sociale (asigurari sociale, asigurari somaj,
asigurari sanatate): 01.01.2014-30.11.2017;
- impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor: 01.01.2014-
30.11.2017 ;
- alte venituri ale bugetului de stat consolidat: 01.01.2014-30.11.2017;
- verificarea modului de organizare si conducere a evidentei fiscale si
contabil.

Societatea are deschise urmatorele conturi bancare:

RO86BPOS580SV03894545893 deschis la Bancpost Sucursala Craiova

RO13BRDE15SV03872620000 deschis la BRD Sucursala Craiova

Persoanele desemnate sa reprezinte contribuabilul pe durata inspectiei fiscale:

Marinescu Emil in calitate de administrator si Patru Constantin in calitate de director


economic.

Referitor la activitatea desfasurata de SC ARCADA COM SRL

Activitatea efectiva pe care o desfasoara societatea consta, in principal, in comert en-gross


cu seminte si ingraseminte agricole cat si comert cu amanuntul de produse alimentare.

CAPITOLUL III – Constatari fiscale

Verificarea s-a efectuat prin sondaj, fiind supuse sondajului operatiunile relevante, (valori
mai mari de 1.000 lei).
Pe baza documentelor prezentate si a explicatiilor date in timpul inspectiei fiscale de
administratorul societatii s-a constatat ca, pentru perioada verificata, societatea nu a beneficiat de
facilitati fiscale.

In timpul inspectiei fiscale s-a constatat ca societatea a declarat eronat, prin deconturile de
TVA aferente perioadei verificate atat TVA de plata cat si TVA de recuparat evidentiate in
contabilitate.

1.1 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Taxa pe valoarea adaugata a fost verificata avandu-se in vedere prevederile Legii


nr.571/2003 privind Codul fiscal si HG. nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada verificata este 01.01.2014-30.11.2017.

In privinta declaratiilor aferente semestrelor II 2015, I 2016 si II 2016, controlul a constatat


ca societatea a declarat, eronat, livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national.

Controlul a stabilit, in baza prevederilor art. 138 din Legea nr.571/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare, TVA colectata suplimentar in suma totala de 12.660 lei.

In concluzie, in urma prezentei inspectii fiscale, controlul a stabilit impozit pe profit


suplimentar in suma de 59.946 lei, pentru care au calculate majorari de intarziere, pana la data de
03.12.2017, in suma totala de 21.174 lei.

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII

Pentru perioada verificata societatea a calculat si evidentiat corect impozitul pe venitul din
salarii.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind impozitul pe veniturile din salarii.

IMPOZITUL PE DIVIDENDE DISTRIBUITE PERSOANELOR FIZICE

Societatea nu a inregistrat in contabilitate, nu a declarat si nu a achitat impozitul pe


dividende aferent profitului repartizat pentru acordarea de dividende in suma de 17.385 lei (108.656
lei * 16%).

Drept urmare, in conformitate cu prevederile art.67, alin.1 din Legea nr.571/2003 cu


modificarile si completarile ulterioare si art.22, lit.a) si b) din OG nr.92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, controlul a stabilit impozit pe dividende suplimentar de plata
in suma totala de 17.982 lei, pentru care au fost calculate majorari de intarziere, pana la data de
03.12.2017, in suma totala de 18.483 lei (17.385 lei * 1.040 zile * 0,1% + 597 lei * 675 zile * 0,1%).

CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE STAT.


Pentru perioada verificata societatea a calculat si evidentiat corect contributia angajatorului
la asigurarile sociale.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia angajatorului la asigurarile


sociale.

CONTRIBUTIA INDIVIDUALA LA ASIGURARILE SOCIALE DE STAT.

Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia individuala la


asigurarile sociale.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia angajatorului la asigurarile


sociale.

1.7. CONTRIBUTIA DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia de asigurari


pentru accidente de munca si boli profesionale.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia asigurari pentru accidente


de munca si boli profesionale.

1.8. CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI CATRE FONDUL DE SOMAJ

Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia angajatorului catre
fondul de somaj.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contributia angajatorului catre fondul de


somaj.

1.9. CONTRIBUTIA ASIGURATILOR CATRE FONDUL DE SOMAJ

Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia asiguratilor


catre fondul de somaj.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia asiguratilor catre fondul de


somaj.

1.10.CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI CATRE ASIGURARILE SOCIALE DE


SANATATE
Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia angajatorului
catre asigurarile sociale de sanatate.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia angajatorului catre


asigurarile sociale de sanatate.

1.11. CONTRIBUTIA ASIGURATILOR CATRE ASIGURARILE SOCIALE DE


SANATATE
Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia asiguratilor
catre asigurarile sociale de sanatate.
Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia asiguratilor catre asigurarile
sociale de sanatate.

1.12.CONTRIBUTIA PRIVIND INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia privind


indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia pentru indemnizatiile de


asigurarile sociale de sanatate.

1.13.CONTRIBUTIA CATRE FONDUL DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE

Pentru perioada verificata societatea a evidentiat si calculat corect contributia la fondul de


garantare a creantelor salariale.

Nu au fost stabilite diferente suplimentare privind contribuatia catre fondul de garantare a


creantelor salariale.

CAPITOLUL IV – Alte constatari

Avand in vedere specificul activitatii, societatea detine si utilizeaza un aparat electronic de


marcat fiscal.

Societatea nu a procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului pentru anul 2017, fapta ce


constituie contraventie, conform art.41, alin.2, lit.c) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.
Societatea a fost sanctionata, in baza prevederilor art.42, alin.1 din acelasi act normativ, cu amenda
in suma de 1.000 lei (Proces-verbal de constare si sanctionare a contraventiilor nr. 009453).

CAPITOLUL VII – Anexe

Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul Raport de inspectie fiscala.

Prin semnarea declaratiei data pe propria raspundere a reprezentantului legal al


contribuabilului se recunoaste punerea la dispozitie a tuturor documentelor si informatiilor solicitate
si restituirea tuturor documentelor puse la dispozitie in timpul controlului, declaratie anexata la
prezentul raport de inspectie fiscala.

La prezentul Raport s-au anexat urmatoarele documente:


- balanta de verificare la 30.09.2017;
- declaratia pe proprie raspundere data de administratorul societatii;
- adresa discutie finala;
- punct de vedere discutia finala;
- fisa sintetica solduri editata la data de 15.02.2018.
Prezentul Raport de inspectie fiscala a fost intocmit in trei exemplare din care unul va fi
comunicat contribuabilului verificat, fiind inregistrat in Registrul unic de control seria C nr . 1201 la
pozitia 14.

CONCLUZII

In urma Instiintarii nr. 63414/22.02.2018, discutia finala cu contribuabilul s-a


desfasurat in data de 24.02.2018 la sediul social al societatii. Contribuabilul, reprezentat de d-
nul Marinescu Emil, in calitate de administrator, a precizat ca isi va exprima in scris, la o data
ulterioara, punctul de vedere.

Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

1. In urma prezentei inspectii fiscale s-au stabilit urmatoarele obligatii fiscale


suplimentare catre bugetul de stat:

Nr. Denumire Perioada verificata Baza Impozit, taxa,


crt. De la Pana la impozabila contributie
impozit, taxa, contributie stabilita
1. T.V.A.-debit 01.01.2014 30.11.2017 548.079 suplimentar104.135

2. T.V.A.-majorari 01.01.2014 03.12.2017 104.135 15.404

3. Impozit profit-debit 01.01.2014 30.09.2017 374.662 59.946

4. Impozit profit-majorari 01.01.2014 03.12.2017 59.946 21.174

5. Impozit dividende p.f.- 01.01.2014 30.11.2017 112.386 17.982


debit

6. Impozit dividende p.f.- 01.01.2014 03.12.2017 17.982 18.483


majorari

TOTAL 237.124

2. Au fost dispuse masuri in sarcina contribuabilului.