Sunteți pe pagina 1din 7

CORELARE

INDICATORI – DOVEZI

Indicator de performanță Dovezi concrete Modalități Responsabili


*prezentare plan-cadru – *tabele nominale *învățătoare;
invatatoare; *prezentare programe pe clase;
1. Prezentare informații
școlare – invatat.;
despre toate programele de
*orarul școlii- invatatoare;
învățământ existente
*materiale de markeling-ul *mapa cu materiale *învățătoare.
scolii(ofertă, pliante, etc.); care promovează
*prezentare ofertă CDS. unitatea.
2. Informații conform *aviziere; *mapa cu *realizatori
nevoilor școlarilor *direct de la învățătoare conținutul avizier avizier.
3. Posibilitățile de înscriere la *selectare pe bază de teste de *fișe de opțiuni; *direcțiune;
programe conform nevoilor selecție -; *învățătoare;
*selectare pe bază de fișe de
opțiuni -învățătoare, director; *teste *profesori.
*fișe pentru CDS.
4. Alegerea altor progr dacă *repartizarea în funcție de calitate *fișe de opțiuni *direcțiune
elevii au fost respinși (fișe de opțiuni)
5. Evaluarea inițială *teste inițiale individuale; *teste, chestionare; *învățătoare;
*fișe de lucru iniț pentru testarea *profesori.
*teste de aptitudini
apt;
*chestionare pt stabilirea stilului
de înv
6. Participare la programele *reactualizare cunoștințe necesare *fișe de sinteză; *învățătoare
de inițiere în funcție de în desfășurarea ulterioară a *prez curriculum;
programul la care au fost progresului (fișe de sintetizat *tabele de luare la
admiși cunoștințe de bază); *planificări, cunoștință.
curriculum; *prezentare
cunoștințe inițiale.
7. Programele răspund *fișe de sinteză inițiale; *învățătoare
aspirațiilor și potențialului *teste inițiale;
elevilor *rezultatele elevilor;

ORADEA, STR. CLUJULUI, NR. 6, BIHOR, 410053


Tel: 0745 581 380; Fax: 0259 477 003, CUI 10094576
Email: scoala.americana@gmail.com
SERVICII DE SPRIJIN

Indicator de performanță Dovezi concrete Modalități Responsabili


1. Drepturile și
*registre pentru elevi; *tab nominale de
responsabilitățile elevilor *învățătoare
*regulament de ordine interioară luare la cunoștință
sunt clare
*dosar cabinet;
2. Accesul la sprijin eficace *cab de asist psihoped-psiholog; *psih grăd;
*mapa
pt rez probl personale *sprijin ințial prin învățătoare. *învățătoare.
învățătoarei.
*teste de evaluare sumativă;
3. Perioade de reev nevoilor *revizuirea repartizării în gr de
și urmărirea progresului pe lucru; *teste curente *învățătoare
parcursul progr *analiza fișei de activități a
elevilor
*fișe completate de ed
*mapa cu chest
4. Înregistrări privind absolvenților; *situatia
absolvenților; *învățătoare
evoluția ulterioară a elevi absolvenților; *chestionare
*fișe de la învăț.
absolvenți.

ORADEA, STR. CLUJULUI, NR. 6, BIHOR, 410053


Tel: 0745 581 380; Fax: 0259 477 003, CUI 10094576
Email: scoala.americana@gmail.com
ORADEA, STR. CLUJULUI, NR. 6, BIHOR, 410053
Tel: 0745 581 380; Fax: 0259 477 003, CUI 10094576
Email: scoala.americana@gmail.com
DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE PREDARE - ÎNVĂȚARE

ORADEA, STR. CLUJULUI, NR. 6, BIHOR, 410053


Tel: 0745 581 380; Fax: 0259 477 003, CUI 10094576
Email: scoala.americana@gmail.com
Indicator de performanță Dovezi concrete Modalități Responsabili
1. Măsuri eficace pentru *asig șanselor egale: alcătuirea
*mat de
promovarea egalității colectivelor de elevi se face
prezentare a
șanselor, pentru fără nici o discriminare; *CEAC
măsurilor;
eliminarea discriminarii *chestionare;
*chestionare.
de orice formă *utiliz fișei de activitate elevi.
*feedback asigurat prin chest
2. Relațiile de lucru aplicate pt urmărirea
eficace cu celelalte interrelaționării umane;
învățătoare, cu elevii, *procese verbale;
alți membri ai *elab fișei de lucru pe dom de *chestionare;
*cadrele did
personalului și conlucrare; *procese verbale;
managerii *procese verbale ale lecțiilor
deschise, ale cons prof, ale
întâlnirilor diverselor com;
*realiz unor planificări comune
3. Stabilirea de criterii *repartiz pe gr de lucru în
individuale privind *chestionare
funcție de standardele bine
rezultatele și țintele stiluri de
precizate și având în vedere *învățătoare
învățării învățare;
stilurile de înv și inteligențele
*teste inițiale.
multiple
4. Învățarea prin pași *componenta de bază împărțită
mici se regăsește în în subcomponente elementare; *planificarea pe
programele și *fișe de lucru cu pași mici unități de *învățătoare
materialele de învățare realiz după categ de gr din care învățare
fac parte elevi.
5. Programele și *materialele de învățare sunt *mat conțin fișe
materialele de învățare însoțite de mod de utilizare cu ind despre
*învățătoare
au criterii explicite (ex: modul de completare al mod de utilizare
cunoscute de elevi fișelor de lucru) ale acestora

6. Gama variată de *apl individualizată pe grupele


strategii de predare/ de lucru; *proiecte de
învățare *utiliz strateg pt înv centrată tehnologie *învățătoare
pe copil, în gr de lucru și în didactică
diferite contexte

ORADEA, STR. CLUJULUI, NR. 6, BIHOR, 410053


Tel: 0745 581 380; Fax: 0259 477 003, CUI 10094576
Email: scoala.americana@gmail.com
*utiliz res mat/ mat vizuale:
aparatură: retroproiector,
videoproiector, computer,
7. Gamă variată de flipchart, truse, dif aparate; *proiecte de
resurse umane și tehnologie did;
mat de înv: fișe de lucru, cărți, *fișă de ev a act *învățătoare
materiale art, ref, utilizare Internet; la lecții pt elevi
*mod de lucru: tradițional (cu și ed.
întreaga gr), activitate de
proiect, lucrul în gr, în perechi,
act practice
*aplic com formale și nu a
8. Comunicare eficientă
celei inform;
în funcție de nevoile *chestionare *învățătoare
*chestionare pentru ev
elevilor
comunicării.
*alc planif calendaristice și a
9. Planificarea și *planificarea pe
celor pe unit de înv să aibă în
structurarea activității de unități de
vedere particip elevilor și rolul *învățătoare
învățare învățare
activităților diferențiate
*studiul fișei de act elevilor ori
10. Elevii primesc
de câte ori este necesar;
feedback privind *procese verbale *învățătoare
*discutarea sit școlare
progresul realizat
semestrial, anual.
11. Implicarea elevilor
*aplic autoev prin prez unor
în evaluarea progresului, *fișe de notare
bareme clare (autonotarea act
evaluarea formativă paralelă;
proprii după barem); *învățătoare
pentru planificarea *fișe de activitate
*ev în pereche (copil-copil);
învățării și monitorizării elevi.
*fișa de activitate elevi.
progresului
12. Ev formativă- adev,
*fișe de
riguroasă, corectă, *comisia de
verificare
exactă și apl în mod AC
periodică
regulat
*asist elevi la act pe gr de
*fișe de analiză a
13. Sprijinirea elevilor lucru diferențiate sau la înv
pte tari/ slabe;
pentru atingerea centrată pe copil; *învățătoare
*fișe de obs a
obiectivelor programelor *stabilirea punctelor tari/
act.
slabe.
14. Încurajarea elevi
*asumarea responsabilității
pentru a-și asuma
atât în autoevaluare, cât și în *chestionare *învățătoare
responsab pt propriul
procesul de învățare
proces de înv

ORADEA, STR. CLUJULUI, NR. 6, BIHOR, 410053


Tel: 0745 581 380; Fax: 0259 477 003, CUI 10094576
Email: scoala.americana@gmail.com
15. Experiența elevi în
*fișe de notare paralelă elec/ *fișe de notare
act de ev formativă și *învățătoare
învățătoare și elev/elev paralelă
sumativă
16. Formele de ev
*se aplică tehnicile de evaluare *păstrarea înreg;
formativă și sumativă *învățătoare
după cerințe *portofolii copii
sunt adecvate
17. Progr de înv se
*mape de lucru
supun proces sist de *mapele de lucru ale elevilor *învățătoare
ale elevilor
păstrare înreg

Autoevaluare/Evaluare internă-Evaluare

Indicatori de perfmanță Dovezi concrete Modalități Responsabili


1Revizuirea sistemului de Activități Fișa de observație a CM
asistențe intercolegiale de către demonstrative lecței CEAC
CM.
Director

2.Revizuirea procedurilor Prezentarea Planul de măsuri Director


procedurilor corective CEAC

3.Revizuirea procedurilor privind Prezentare proceduri Discuții libere Director


identificarea elevilor cu dificultăți CEAC

Psiholog

4.Revizuirea campaniei de Poze Revizuirea site-ului Comisia de promovare


marketing site grădiniței, organizarea a imaginii grădiniței
activităților de
prezentare a
grădiniței”Ziua
portilor deschise

ORADEA, STR. CLUJULUI, NR. 6, BIHOR, 410053


Tel: 0745 581 380; Fax: 0259 477 003, CUI 10094576
Email: scoala.americana@gmail.com