Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învățământ: Avizat Director,

Disciplina: Limba englezǎ


An școlar: 2018-2019
Profesor:
Clasa: Pregǎtitoare Avizat Responsabil comisie metodică,
Nr. ore/săpt.: 1

CONFORM PROGRAMEI ȘCOLARE APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI, NR. 3418/19.03.2013

PLANIFICAREA PE UNITǍȚI DE ÎNVĂȚARE

Greetings; Numbers and colours

Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 4 Imagini Formativǎ


şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi -Exerciţii de identificare a Caiet de lucru
Greetings: good morning, good Observații
simplă rostită clar şi foarte rar, care este sunetelor specifice
afternoon, good evening, good Conversația pe parcurs
însoţită de gesturi de către interlocutor
night Explicația,
Exercițiul
Colours: green, white, yellow, -Mini-dialoguri cu elementele noi Activitate
green, red 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor de vocabular frontală,
obiecte din universul imediat, în mesaje individuală
Introducing one's self: My name is,
articulate clar şi rar
My favourite colour is CD cu cântece
-Exerciţii de pronunţie şi intonaţie tematice
Asking questions: What's your
name, How old are you? What's 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/
your favourite colour? cântece/poezii scurte şi simple cu
-Exerciţii de repetare după model a
sprijinul profesorului
Numbers 1-10 unor cuvinte, sintagme şi propozţii
Song: “Ten little monkeys”
Poems
Game: I spy with my little eye…

MY BODY
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 2 Imagini Formativǎ


şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Realia
Naming parts of the body: head, Observații
simplă rostită clar şi foarte rar, care este
eyes, neck etc Exerciţii de reproducere de Caiet de lucru pe parcurs
însoţită de gesturi de către interlocutor
I have got cuvinte, sintagme, propoziţii Conversația
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Explicația,
Drawing the human body obiecte din universul imediat, în mesaje Răspunsuri la întrebări Exercițiul
articulate clar şi rar
Song: “Head, shoulders, knees and Realizarea de dialoguri simple Activitate
toes” 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ profesor-elev, elev-elev (cu frontală,
individuală
cântece/poezii scurte şi simple cu sprijin)
Poems sprijinul profesorului CD cu cântece
Completarea cuvintelor tematice
Game: “Simon says” 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare;
punctuale, despre sine (nume, gen,
Recitarea poeziei ;
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului Intonarea cantecului

MY FAMILY
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 4 Imagini Formativǎ


şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de lucru
Family members: mother, father, Observații
simplă rostită clar şi foarte rar, care este
sister, brother, grandmother, Exerciţii de reproducere de Conversația pe parcurs
însoţită de gesturi de către interlocutor
grandfather Explicația,
cuvinte, sintagme, propoziţii Exercițiul
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor
Describing the family: This is my Răspunsuri la întrebări
obiecte din universul imediat, în mesaje Activitate
family, my mother's name is, My
articulate clar şi rar frontală,
father's name is, my brother's name Realizarea de dialoguri simple individuală
is, my sister name's is 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ profesor-elev, elev-elev (cu
CD cu cântece
cântece/poezii scurte şi simple cu sprijin)
Drawing a picture of one's family tematice
sprijinul profesorului
and presenting it Completarea cuvintelor
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare;
This/That
punctuale, despre sine (nume, gen,
Recitarea poeziei ;
Opposites vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului Intonarea cantecului
Song: “Daddy finger”
Poems

MY CLOTHES
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 2 Imagini Formativǎ


şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Realia
Types of clothes: shirt, trousers, Observații
simplă rostită clar şi foarte rar, care este
hat, skirt, blouse, shoes, dress Exerciţii de reproducere de Caiet de lucru pe parcurs
însoţită de gesturi de către interlocutor
Drawing and presenting one's cuvinte, sintagme, propoziţii Conversația
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Explicația,
favourite clothes Răspunsuri la întrebări
obiecte din universul imediat, în mesaje Exercițiul
articulate clar şi rar
Realizarea de dialoguri simple Activitate
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ profesor-elev, elev-elev (cu frontală,
cântece/poezii scurte şi simple cu sprijin) individuală
sprijinul profesorului
Completarea cuvintelor
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare;
punctuale, despre sine (nume, gen,
Identificare de imagini
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului

MY HOUSE
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.o Resurse Modalități de
învățare re evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 3 Imagini Formativǎ


şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de lucru
Rooms in a house: living-room, Observații
simplă rostită clar şi foarte rar, care este
bedroom, bathroom, kitchen Exerciţii de reproducere de Conversația pe parcurs
însoţită de gesturi de către interlocutor
Explicația,
Pieces of furniture: bed, lamp, cuvinte, sintagme, propoziţii Exercițiul
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor
table, chair, cupboard Răspunsuri la întrebări
obiecte din universul imediat, în mesaje Activitate
Describing one's house: My house articulate clar şi rar frontală,
Realizarea de dialoguri simple individuală
has got three rooms, describing
2.1 Reproducerea unor informaţii profesor-elev, elev-elev (cu
one's room: In my room there is a
simple/ cântece/poezii scurte şi simple sprijin)
The structure: there is cu sprijinul profesorului
Completarea cuvintelor
The indefinite article a, an 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare;
punctuale, despre sine (nume, gen,
Cut stick and colour Identificare de imagini
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
MY SCHOOLBAG
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii 2 Imagini Formativǎ


adecvate la salut şi la o Exerciţii de pronunţie Realia
School objects: desk, Observații pe
întrebare/ instrucţiune scurtă şi
blackboard, whiteboard, note- Exerciţii de reproducere de cuvinte, Caiet de parcurs
simplă rostită clar şi foarte rar,
book, coursebook, pencil box, sintagme, propoziţii
lucru
care este însoţită de gesturi de
school bag, window, door Conversația
către interlocutor
Răspunsuri la întrebări Explicația,
Recognizing objectes: On the
1.2 Recunoaşterea denumirilor Exercițiul
table there is, Under the table Realizarea de dialoguri simple profesor-
unor obiecte din universul Activitate
there is elev, elev-elev (cu sprijin)
imediat, în mesaje articulate frontală,
Prepositions: on, under clar şi rar Completarea cuvintelor lacunare; individuală

Obeying and giving 2.1 Reproducerea unor Identificare de imagini


commands: open the door, informaţii simple/
Intonarea cântecului
close the window, clean the cântece/poezii scurte şi simple
blackboard, close your book, cu sprijinul profesorului
show your pen
2.2 Oferirea unor informaţii
Asking and answering elementare, punctuale, despre
questions: What's this? It's a sine (nume, gen, vârstă),
pencil despre universul imediat, cu
sprijin din partea
Song: Incy-Wincy Spider interlocutorului

I LIKE FRUITS!
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 3 Imagini Formativǎ


şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de
Fruits: apple, banana, orange, Observații pe
simplă rostită clar şi foarte rar, care este lucru
strawberry, lemon, pear Exerciţii de reproducere de parcurs
însoţită de gesturi de către interlocutor
Conversația
I like/ I don’t like cuvinte, sintagme, propoziţii Explicația,
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor
Răspunsuri la întrebări Exercițiul
This/These obiecte din universul imediat, în mesaje
articulate clar şi rar Activitate
Realizarea de dialoguri simple frontală,
2.1 Reproducerea unor informaţii profesor-elev, elev-elev (cu individuală
simple/ cântece/poezii scurte şi simple sprijin)
cu sprijinul profesorului
Completarea cuvintelor
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare;
punctuale, despre sine (nume, gen,
Identificare de imagini
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului

MY FAVOURITE ANIMAL
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut 5 Imagini Formativǎ


şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de pronunţie Caiet de
Types of animls: pets (cat, Observații pe
simplă rostită clar şi foarte rar, care este lucru
dog, parrot, rabbit, hamster), Exerciţii de reproducere de parcurs
însoţită de gesturi de către interlocutor
animals on a farm (horse, Conversația
cuvinte, sintagme, propoziţii Explicația,
cow, hen, chicken, sheep), 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor
Răspunsuri la întrebări Exercițiul
wild animals ( monkey, obiecte din universul imediat, în mesaje
crocodile, tiger, lion, hippo) articulate clar şi rar Activitate
Realizarea de dialoguri simple frontală,
Asking and answering about 2.1 Reproducerea unor informaţii profesor-elev, elev-elev (cu individuală
one's favourite animal: What's simple/ cântece/poezii scurte şi simple sprijin)
your favourite animal? My cu sprijinul profesorului
Completarea cuvintelor
favourite animal is...
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, lacunare;
Drawing one's favourite punctuale, despre sine (nume, gen,
Identificare de imagini
animal and presenting it vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului Intonarea cântecului
Song: „Old MacDonald has a
farm” 4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
Game: Mime
sprijin scurte mesaje scrise

WHAT IS YOUR FAVOURITE SEASON?


Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare

4 Imagini Formativǎ
Seasons: spring, summer, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut Exerciţii de pronunţie Caiet de Observații pe
lucru
autumn, winter şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi Exerciţii de reproducere de parcurs
simplă rostită clar şi foarte rar, care este cuvinte, sintagme, propoziţii
Conversația
Weather forecast: windy, Explicația,
însoţită de gesturi de către interlocutor
rainy, sunny, cloudy Răspunsuri la întrebări Exercițiul
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor
Temperatures: cold, warm, Activitate
obiecte din universul imediat, în mesaje Realizarea de dialoguri simple frontală,
hot
articulate clar şi rar profesor-elev, elev-elev (cu individuală
Describing a season: In winter sprijin)
2.1 Reproducerea unor informaţii
is cold. Autumn is windy.
simple/ cântece/poezii scurte şi simple Completarea cuvintelor
Days of the week: Monday, cu sprijinul profesorului lacunare;
Tuesday etc.
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, Identificare de imagini
What’s the weather like this punctuale, despre sine (nume, gen,
Intonarea cântecului
week vârstă), despre universul imediat, cu
I can swim, I can play football sprijin din partea interlocutorului
Song: “Rain, rain go away!” 4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

MY TOYS
Conținutul tematic al unității de Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr.ore Resurse Modalități de
învățare evaluare

3 Imagini Formativǎ
Naming toys: bike, car, doll, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la Exerciţii de pronunţie Realia Observații pe
train salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă Exerciţii de reproducere de Caiet de parcurs
şi simplă rostită clar şi foarte rar, care cuvinte, sintagme, propoziţii
lucru
Have/has got – affirmative
este însoţită de gesturi de către Conversația
form Răspunsuri la întrebări
interlocutor Explicația,
My favourite toy is… Exercițiul
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor Realizarea de dialoguri simple
obiecte din universul imediat, în mesaje profesor-elev, elev-elev (cu Activitate
frontală,
articulate clar şi rar sprijin)
individuală
2.1 Reproducerea unor informaţii Completarea cuvintelor
simple/ cântece/poezii scurte şi simple lacunare;
cu sprijinul profesorului
Identificare de imagini
2.2 Oferirea unor informaţii elementare,
punctuale, despre sine (nume, gen,
vârstă), despre universul imediat, cu
sprijin din partea interlocutorului
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise