Sunteți pe pagina 1din 12

Etapa 2: Determinarea coordonatelor geografice elipsoidale ϕ și λ ale

trapezului
2.1 Transformarea coordonatelor ϕ și λ în coordonate plane X,Y prin metoda
coeficienților constanți pe baza nomenclaturii foii de plan L-35-55-B-b-2-I la scara 1: 5000

 Incadrarea trapezului pe foile de harta (1:1 000 000-1:5 000)

Reprezentarea grafică a unei porțiuni din suprafața terestra se face în mod obișnuit pe mai
multe foi de hartă sau de plan, în funcție de scara,de marimea teritoriului și de proiecția
folosită.Pentru identificarea foilor de hartă și de plan editate în proiecția stereografică 1970 s-a
folosit un sistem de numerotare format din litere și cifre ce poartă denumirea de nomenclatură.

Din punctul de vedere al utilizării,nomeclatura sau titlul hărții este propriu fiecărei scări și
fiecărei proiecții cartografice. Se menționează ca nomenclatura foilor de hartă sau planurilor
topografice întocmite anterior în proiectia Gauss s-a folosit și în actuala proiecție stereografică
1970, cu excepția foilor de plan la scara 1:2 000, la care au fost modificate dimensiunile
trapezului.

Nomenclatura foilor harții internaționale la scara 1:1 000 000 s-a stabilit țn funcție de
împărțirea convenționala a întregii suprafețe a globului terestre în zone și fuse geografice.

Astfel, prin trasarea de paralele la ecuator din 40 in 40 pe latitudine, s-a realizat împărțirea
globului în zone geografice,care s-au numerotat cu literele A, B, ….V, începând de la ecuator
până la paralelul de +880 la nord și, respectiv,-880 la sud. în mod asemanător,prin trasarea de
meridiane din 60 în 60 pe longitudine s-au obținut 60 fuse geografice, care s-au numerotat de la 1
la 60 începand de la meridianul de 1800,(opusul meridianului Greenwich) în sensul de la vest
către est. Deci, fiecare foaiede hartă la scara 1:1 000 000 corespunde unui trapez ale cărui
dimensiuni sunt de 40 pe latitudine si de 60 pe longitudine. Prin aceasta împărțire în zone și fuse
s-au obținut câte 1320 trapeze la scara 1 000 000 pentru fiecare emisfera nord și de sud.
L-35
Scara 1:1 000 000
48
O

L-35-A
1:500 000
A B
L-35-32
1:100 000

46
O

L-35-XXII
C D 1:200 000

44
O

27
O
24 30
O O

Fig.2.1. Nomenclaturafoilor de hartă la scara 1:500000, la scara 1:250000 și la scara


1:100000

Pentru determinarea nomenclaturii foilor de hartă la scara 1: 50 000, se considera trapezul la


scara 1: 100 000, cu dimensiunile 20' pelatitudineși de 30' pe longitudine, care se împarte în 4
părți (2 x 2) la scara 1:50 000 cu dimensiunile de 10' pe latitudineși de 15' pe longitudine, ce se
notează cu literele A, B, C, D.

Nomenclatura unei foi de hartă la scara 1:50 000 se compune din nomenclatura foii la scara
1:100 000 și din litera corespunzătoare zonei: L-35-44-B .
Prin împărțirea foii de hartă la scara 1: 50 000 în 4 părți (2 x 2) se obțin trapezele la scara
1:25 000, cu dimensiunile de 5' pe latitudine 7'30" pe longitudine, ce se notează cu literele a, b, c,
L-35-55-B-b-2-I
scara 1:100 000
27 28'07''
O

1NV 27 26`15'' 2NEO


46 40' 46 40'

a b a b
L-35-55-B
1:50 000
A B L-35-55-B-b
1:25 000
c d c d

55
a b a b

C D
c d c d

3S V 4S E O
46O38'45''
O 46 38'45''
27O26`15'' 27 28'07''

Fig.2.2. Nomenclaturafoilor de hartă la scara 1:50000 și la scara 1:25000

Pentruplanul la scara 1:10 000 se împartefoaia de hartă la scara 1:25 000 în 4 părți (2 x 2)
cu dimensiunile de 2'30" pelatitudineși 3'45" pelongitudine, care se notează cu cifrelearabe 1, 2,
3, 4.
Nomenclaturafoilor la scara 1:10 000 se compune din nomenclaturahărții la scara 1:25 000
șicifraarabăcorespunzătoarezonei: L-35-44-B-c-1.
Pentruplanul la scara 1:5 000 se împartefoaia de la scara 1:10 000 în 4 părți (2 x 2) cu
dimensiunile de 1'15" pelatitudineși de 1'52",5 pelongitudine, iarfiecaretrapez se notează cu
cifreleromane I, II, III, IV.
Nomenclaturaplanurilor la scara 1:5 000, se compune din nomenclaturaplanului la scara
1:10 000 șicifraromanăcorespunzătoarezonei: L-35-44-B-c-1-III.
L-35-55-B-b-2-I
Scara 1:25 000
27 O26'15'' 27O28'07''
O
1NV 27 O27'45" 2NE
46 40' 46O40'

L-35-55-B-b-2
1:10 000

1 2
O
O
46 39'30'' 46 39'30''
L-35-55-B-b-2-I
1:5 000

O
46 39'15''
b O
46 39'15''

O
46 39' 3 4
O
46 39'

3S V
46O38'45'' 4S E O
46 38'45''
27 O26'15'' 27 O45' 27O28'07''

Fig.2.3. Nomenclaturafoilor de hartă la scara 1:1 0000 și la scara 1:5 000

Astfel prin calculul valorilor colțurilor trapezelor rezultă coordonatele geografice ϕ,λ ale
trapezului L-35-44-B-c-1-II la scara 1:5 000 :

Tabelul 2.1

Nr. Poz. Coordonate geografice


pct. pct.  
(o ‘ “) (o ‘ “)
1 NV 46 o 40’00’’ 27 o 26’15’’
2 NE 46 40’00’’
o 27 o 28’075’’
3 SV 46 o 38’45’’ 27 o 26’15’’
4 SE 46 o 38’45’’ 27 o 28’075’’
Fig.2.4. Nomenclaturafoilor de hartă la scara 1:5 000

 Calculul coordonatelor rectangulare STEREO-70 pe plan tangent (XTG,YTG ) ,


din coordonategeografice (φ,λ) ale colturilortrapezelor de peelipsoidul de
referintaKrasovski.

Pebazacoordonatelorgeografice ale colţurilortrapezelor de peelipsoidul de


referinţăKrasovski se efectueazăcalcululcoordonatelorrectangulareStereo – 70 pe plan tangent
(XTG,YTG ) cu formulele cu coeficienţiiconstanţi de forma:

XTG = ( a00 + a10f + a20f2 + a30f3 + a40f4 + a50f5 +a60f6 ) 1.000 +


( a02 + a12f + a22f2 + a32f3 + a42f4 )l2 +

( a40 + a14f + a24f2 ) l4 +

( a06 ) l6 +………

YTG = ( b01 + b11f + b21f2 + b31f3 + b41f4 + b51f5 ) 1,000 +

( b03 + b13f + b23f2 + b33f3 ) l3 +

( b05 + b15f ) l5 + ……….

unde:

 aij , bij - coeficienţi constanţi cu valori pozitive şi negative calculate în funcţie de coordonatele
geografice ale punctului central al proiecţiei Stereo – 70 şi de parametri geometrici ai
elipsoidului de referinţă Krasoski.
 f, f2,…,f6 - diferenţele dintre latiutdinile punctelor considerate de pe elipsoid 1, 2,…,n şi

latitudinea punctului central  0 = 460 .


f=10-4∙∆φ''=10-4(φ-φo)

 l, l2,…,l6 - diferenţele dintre longitudinile punctelor considerate de pe elipsoid 1, 2,…,n şi

longitudinea punctului central  0 = 250 .


l=10-4∙∆λ''=10-4(λ-λo)

Pentru calculul coeficienţilor constanţi aij , bij s-au folosit următoarele expresii :

a00 = 0.000000
1
104
a10 = N0 (1- η20 + 4η40 - 6η60 ) ( ρ" ) = 308 758.957 9813

2
3 104
a20 = 2 N0t0η20 (1-2η20 ) ( ρ" ) = 75.358 4967

3
1 104
a30 = 12 N0 (1+ 4η20 - 6t 20 - 9η40 + 42t 20 η40 ) ( ρ" ) = 60.216 273 300

Cu ajutorul formulelor cu coeficienţi constanţi calculaţi pentru  0 = 460 unde s-au


menţinut şi termenii de ordinul VI se poate efectua transformarea coordonatelor geografice în
coordonate rectangulare plane Stereo – 70 pentru orice punct situat între latitudinile extreme de
N şi S ale României ce sunt cuprinse în intervalul de 500-420 latitudine nordică.

 Operaţiile de transformare a coordonatelor (φ, λ) in coordonate STEREO-70 pe plan


tangent (XTG, YTG), se rezolvă, în următoarea succesiune, înscriindu-se mai întâi :
 Numărul punctului: 1,2,3,4;
 Nomenclatura trapezului: L-35-44-B;
 Scara de reprezentare;
 Coordonatele geografice (φ,λ) ale punctului.
 `Se calculeazădiferenţelepelatitudine (Δφ) şipelongitudine (Δλ)
dintrecoordonatelegeografice ale colţurilortrapezuluişi ale punctului central , cu ajutorulrelatiilor:
    0 ̅̅̅̅
 in care: 𝑖 = 1,4
     0
Fig. 2.5.Coordonatelegeografice (ϕ,λ) ale colţurilortrapezuluigeodezic cu nomenclaturaL-
35-55-B-b-2-I la scara 1:5 000

 Se transformă diferenţele pe latitudine (Δφ) şipelongitudine (Δλ) din grade, însecunde,


după care , se exprimă sub forma:

f  "10 4 şi l  "10 4

 În coloana 1, se calculează şi se înscriu valorile: f,f2,f3,f4,f5,si f6, pentru rezolvarea


abscisei XGT şi valorile f, f2, f3, f4,si f5 pentru rezolvarea ordonatei YGT , cu un număr de nouă
zecimale;
 În coloana 6 se calculează şi se înscriu valorile l2,l4si l6, pentru rezolvarea abscisei XTG şi
valorile l,l3,si l5, pentru rezolvarea ordonatei YTG, cu un număr de nouă zecimale;
 În coloanele 2-5, pe liniile 1, f, f2,..., f6 pentru XTG şi pe liniile 1,f,f2,...,f5 pentru YTG,sunt
înscrise valorile coeficienţilor constanţi aij , bij cu un număr de nouă zecimale;
 Pentru rezolvarea formulelor cu coeficienţi constanţi, se notează expresiile din
parantezele membrului 2 al ecuaţiilor (XTG,YTG ) cu S0, S2, S4, S6, ce se calculează ca
subtotaluri in coloanele 2,3,4,5 şi respectiv, S1, S3, S5 ce se calculează în mod similar, în
coloanele 2,3,4 din tabelul 3.1, conform relaţiilor de mai jos:

S0=(a00+a10f+a20f2+a30f3+a40f4+a50f5+a60f6)

S2=(a02+a12f+a22f2+a32f3+a42f4)

S4=(a04+a14f+a24f2)

S6=(a06)

S1=(b01+ b10f+b21f2+b31f3+b41f4+b51f5)

S3=(b03+b13f+b23f2+b33f3)

S5=(b05+b15f)

 Se efectuează produsele dintre sumele S 0, S2, S4, S6 şi valorile l2, l4 şi l6 din


coloana 6, care se înscriu cu un număr de nouă zecimale în coloana R, ca rezultate parţiale: r 0, r2,
r4, şi r6.
 Se efectuează produsele dintre sumele , S1, S3, S5 şi valorile l, l3,si l5 , din coloana 6,
ce se înscriu cu acelaşi număr de nouă zecimale în coloana R, ca rezultate parţiale: r 1, r3,si
r5.
 Se însumează rezultatele parţiale din coloana R, pe baza cărora, se obţin valorile
coordonatelor stereografice din planul tangent, cu ajutorul relaţiilor:
X TG  r0  r2  r4  r6

X TG  r0  r1  r3  r5
 2.2. Calculul coordonatelor rectangulare plane Stereo – 70 din planul secant
unic-1970 (𝑿𝑺𝑬𝑪 ,𝒀𝑺𝑬𝑪 )

Pentru trecerea coordonatelelor rectangulare plane Stereo–70 din plan tangent (XTG ,
YTG) în plan secant (XSEC,YSEC ) se face înmulţirea coordonatelor calculate în planul tangent, cu
coeficientul de reducere la scara sau factorul de scara (C).

XSEC=C*XTG=0.999 750 000*XTG

YSEC=C*TTG=0.999 750 000*YTG

Valorile numerice ale coordonatelelor rectangulare plane Stereo–70 din plan secant
(XSEC , YSEC ) se înscriu în coloana R (3 zecimale) după care se face trecerea coordonatelor din
sistemul de axe cu originea în polul proiecţiei Stereo–70 în sistemul de axe translat folosind
relaţiile:

𝑋<70> =𝑋0 + 𝑋𝑆𝐸𝐶

𝑌<70> =𝑌0 + 𝑌𝑆𝐸𝐶

unde X0=500 000.000 m şi Y0=500 000.000 m

Coordonatele rectangulare plane Stereo–70 obţinute pentru colţurile trapezului se


vor înscrie cu 3 zecimale in tabel.

Coordonatele rectangulare plane ale colţurilor trapezelor în proiecţia Stereo–70 se


obţin prin transformarea coordonatelor geografice ale punctelor respective pe baza
formulelor cu coeficienţi constanţi cu o precizie de  0,001 m.
Coordonate geografice
Nr. Poz.
pct. pct.  
(o ‘ “) (o ‘ “)

1 NV 46 o 40’00’’ 27 o 26’15’’
2 NE 46 o 40’00’’ 27 o 28’075’’
3 SV 46 o 38’45’’ 27 o 26’15’’
4 SE 46 o 38’45’’ 27 o 28’075’’

Nr. Poz. Coordonate rectangulare


pct. pct.
1 NV 576958.681 686483.077
2 NE 574643.820 686554.337
3 SV 577032.744 688873.467
4 SE 574717.899 688945.641