Sunteți pe pagina 1din 2

EXIGENȚE PRIVIND ELABORAREA LUCRULUI INDIVIDUAL SUB FORMA

REFERATULUI
Volumul referatului: minim 5 pagini de conținut propriu-zis.
Structural referatul trebuie să conțină: pagina de titlu, cuprins, introducere, conținutul propriu-
zis (care în funcție de specificul temei poate fi structurat în paragrafe, puncte, subpuncte), concluzii
și recomandări, bibliografie.
Introducerea va cuprinde: cuvinte-cheie, informații privind actualitatea și importanța problemei
abordate, scopul și obiectivele cercetării, metode de cercetare utilizate, analiza surselor
bibliografice utilizate.
Conținutul propriu-zis al referatului va cuprinde analiza doctrinei, cadrului normativ, datelor
statistice (în funcție de specificul temei), practicii relevante din domeniu (dacă se aplică la tema
de cercetare).
În această parte a referatului studentul trebuie să demonstreze capacitatea de a selecta diverse surse
bibliografice, de a evidenția cele mai bune practici adecvate temei/problemei cercetate, de a
argumenta, de a sintetiza informația, de a analiza cadrul teoretic și legal, de a expune propriul
punct de vedere și de a înainta soluții pentru rezolvarea unor probleme teoretice ori practice.
Autorul referatului este obligat să facă în textul lucrării referințele (trimiterile) corespunzătoare la
sursele utilizate în elaborarea lucării. Referințele se numerotează prin cifre și se prezintă îin
subsolul fiecărei pagini.
În Concluzii și recomandări se va include o sinteză a rezultatelor cercetări, precum și a
recomandărilor propuse privind soluționarea unor probleme legate de tema cercetată.
Bibliografia se perfectează în conformitate cu standardele în vigoare. În lista bibliografică se
inserează doar lucrările consultate și citate în textul referatului. Bibliografia se redactează în
ordinea alfabetică a numelor autorilor, iar în lipsa menționării lor, în ordinea alfabetică a titlurilor.
Sursele bibliografice se divizează conform limbii în care a fost redactată lucrarea (română, rusă,
engleză, etc.), cu păstrarea numerotării unice.
Sursele de internet utilizate trebuie să fie oficiale și identificabile.
Redactarea tehnică a referatului trebuie să corespundă următoarelor cerințe:
˗ Referatul se editează, computerizat pe hârtie albă, format A.4, pe o singură parte a foii.
˗ Lucrarea se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt.
Spațiul între rânduri este de 1,5 intervale. Textul se nivelează după ambele câmpuri laterale.
˗ Paginile referatului au următorul câmp: în stânga - 30 mm, sus - 25 mm, în dreapta - 15 mm,
jos - 25 mm.
˗ Titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule (font 12 pt., bold, centrat), a paragrafelor – cu
litere mici, în afară de prima literă (font 14 pt., bold, centrat). După denumirea capitolului sau
a paragrafului nu se pune punct.
˗ Toate paginile referatului se numerotează, începând cu pagina de titlu și terminând cu ultima
pagină, nu se a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se pune numărul
paginii. Numărul paginii se indică pe câmpul din dreapta paginii jos.
˗ În mod obligatoriu, se utilizează literele cu diacritice specifice limbii române.
˗ Semnele de punctuație sunt urmate în mod obligatoriu de un spațiu.
˗ Nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor.
˗ Se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explicații pentru diferiți termeni, clasificări, care nu
apar în textul lucrării.
˗ Caracterul literelor: cursivul/italic se folosește pentru cuvintele de origine străină, titluri de
cărți sau periodice, un cuvânt sau un pasaj care merită a fi pus în evidență, boldul se folosește
pentru titlurile capitolelor și subcapitolelor, evidențierea propozițiilor sau frazelor ce trebuiesc
memorate.
˗ Imprimarea referatului pe hârtie trebuie să fie calitativă.
Criteriile de evaluare:
1) Calitatea studiului realizat;
2) Relevanța concluziilor și recomandărilor formulate;
3) Completitudinea (identificabilitatea) surselor și a referințelor bibliografice;
4) Corectitudinea stilistică și gramaticală a textului;
5) Respectarea condițiilor de perfectare expuse mai sus;
6) Originalitatea prezentării;
7) Prestația studentului, abilitatea de expunere a conținutului referatului, forța de persuasiune.