Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE I
1.3. DISCIPLINA: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ
2.2. Titularul activităților de curs:
Prof. Dr. Viorel Scripcariu, Prof. Dr. Cristian Dumitru Lupașcu, Prof. Dr. Gabriel Dimofte,
Prof. Dr. Sorinel Luncă, Conf. Dr. Alexandru Grigorovici
2.3. Titularul activităților de seminar:
Prof. Dr. Cristian Dumitru Lupașcu, Conf. Dr. Alexandru Grigorovici, Prof. Dr. Sorinel Luncă, Prof.
Dr. Gabriel Dimofte, Șef lucr. Dr. Cristi Bulat, Șef lucr. Dr. Bogdan Filip, Asist. Dr. Ionuț Huțanu,
Asist. Dr. Lili Gabriela Lozneanu, Asist. Dr. Maria Mădălina Palaghia, Șef lucr. Dr. Iulian Radu, Asist.
Dr. Cristian Ene Roată, Asist. Dr. Petronela Dana Romașc, Asist. Dr. Ana-Maria Trofin, Asist. Dr.
Scripcariu Dragos, Asist. Dr. Carmen Mihalache, Asist. Dr. Gabriela Aniței, Asist. Dr. Natalia
Velenciuc, Asist. Dr. Vlad Porumb, Asist. Dr. Ana-Maria Mușină, Asist. Dr. Delia Andrieși-Rusu,
Asist. Dr. Mădălina Gavrilescu, Asist. Cercet. Dr. Tudor Frunză, Asist. Dr. Adrian Pănuță, Asist. Dr.
Bogdan Ciuntu, Asist. Dr. Irina Trifescu, Asist. Dr. Mihai Zabara, Dr. Constantin Burcoveanu, Asist.
Dr. Lucian Ambrosie, Asist. Dr. Valentin Bejan, Asist. Dr. Mihaela Buna Arvinte
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 14 din care : 3.2. curs 6 3.3. seminar/ 8
săptămână laborator
3.4. Total ore din 164 Din care : 3.5. curs 60 3.6. seminar/ 104
planul de laborator
învățământ

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 5
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 27
Tutoriat 2
Examinări 3
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 100
3.8. Total ore pe semestru 284
3.9. Numărul de credite 12

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Semiologie chirurgicala
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale Diagnosticul şi conduita terapeutică la un bolnav cu abdomen acut
(exprimate prin cunoștințe și chirurgical (peritonite, ocluzii, hemoperitoneul, pancreatita acută,
abilități) infarct entero-mezenteric, traumatisme abdominale)
Diagnosticul şi orientarea unui bolnav cu cancer al tubului digestiv şi
organelor anexe în stadiul terapeutic util.
Diagnostic şi conduita terapeutică în litiaza biliară necomplicată şi
complicată.
Tuşeul rectal pentru diagnosticul precoce al cancerului de rect şi
pentru diagnosticul abdomenului acut chirurgical.
Diagnosticul şi atitudinea terapeutică în supuraţiile ano-rectale.
Diagnosticul şi orientarea terapeutică în ulcerul gastro-duodenal
complicat.
Elemente orientative pentru diagnosticul precoce în neoplazii (cancer
tiroidian, esofagian, gastric, intestin subţire, pancreatic, acolo-rectal,
hepatic).
Diagnostic şi management în alte boli chirurgicale ale: ficatului şi
căilor biliare, pancreasului, splinei, diafragmului, esofagului,
stomacului, intestinului subţire, div. Meckel, apendicelui, colonului şi
rectului, tiroidei, paratiroidei, glandelor suprarenale.
Competențe transversale (de Asistenţa la domiciliu a unui bolnav operat: îngrijire plăgi, stomii,
rol, de dezvoltare profesională, dispensarizare postoperatorie
personale) Examenul clinic, diagnostic, primul ajutor şi îndrumarea către unităţi
specializate a bolnavilor cu urgenţe chirurgicale (sdr. peritonitic,
ocluziv, abdomen acut, hemoragii digestive şi intraperitoneale,
traumatisme abdominale şi toracice, sdr. torsiunii de organ).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general 1. cunoaşterea noţiunilor de patologie chirurgicală şi a principiilor
tratamentului chirurgical
2. recunoaşterea semnelor şi simptomelor afecţiunilor, încadrarea
într-un sindrom, formularea unui diagnostic, diagnostic diferenţial
7.2. Obiective specifice 1. examinarea bolnavului
2. interpretarea explorărilor de laborator şi testelor funcţionale
3. interpretarea unor date imagistice (examen radiologic, ecografie,
computer tomografie )

pagina 2 din 5
8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de Observații
predare
1. Traumatismele abdominale – abdomenul acut traumatic -activ - 2 ore
interactiv
-videoproiectie
2. Hemoragiile digestive – hemoragiile digestive superioare si inferioare, -activ - 2 ore
etiologie, diagnostic, tratament interactiv
-videoproiectie
3. Patologia chirurgicală a esofagului - refluxul gastro-esofagian, tulburări -activ - 4 ore
de motilitate esofagiană, diverticuli, traumatisme (mecanice şi chimice), interactiv
tumori benigne şi maligne. -videoproiectie
4. Patologia chirurgicală a mediastinului (sindrom mediastinal, mediastinite, -activ - 2 ore
tumori). interactiv
-videoproiectie
5. Patologia chirurgicală a stomacului şi duodenului - ulcerul gastro- -activ - 4 ore
duodenal complicat-complicaţii acute şi cronice, indicaţii şi metode de interactiv
tratament chirurgical, ulcerul recidivat postoperator, aspecte chirurgicale -videoproiectie
în boala stomacului operat, tumorile benigne şi maligne
6. Patologia chirurgicală a ficatului - abcesele, chistul hidatic, tumori -activ - 4 ore
benigne şi maligne interactiv
-videoproiectie
7. Hipertensiunea portală – etiopatogenie, diagnostic, atitudine terapeutică -activ - 2 ore
interactiv
-videoproiectie
8. Patologia chirurgicală a căilor biliare extrahepatice - afecţiuni -activ - 5 ore
congenitale, litiaza biliară (veziculară şi a căilor biliare), aspecte interactiv
chirurgicale în colecistopatiile nelitiazice; colecistite nelitiazice, -videoproiectie
colecistoze, colangita sclerozantă, tumori benigne şi maligne, diagnosticul
etiologic şi tratamentul icterelor obstructive
9. Patologia chirurgicală a pancreasului – traumatismele pancreasului, -activ - 5 ore
pancreatita acută şi cronică, pseudochistul de pancreas, tumori benigne şi interactiv
maligne ale pancreasului exo şi endocrin -videoproiectie
10. Patologia chirurgicală a splinei – traumatisme, torsiuni, anevrisme, -activ - 3 ore
abcese, tumori, hipersplenismul, indicaţiile splenectomiei interactiv
-videoproiectie
11. Patologia chirurgicală a intestinului subţire şi a mezenterului - -activ - 3 ore
diverticulul Meckel, tumori benigne şi maligne, boala Crohn, tuberculoza interactiv
ileo-cecală, enterita necrozantă. -videoproiectie
12. Patologia chirurgicală a colonului - megacolonul, dolicocolonul, -activ - 4 ore
interactiv
volvulusul, rectocolita ulcero-hemoragică, diverticulii, polipii colonici,
-videoproiectie
tumorile benigne şi maligne
13. Patologia chirurgicală a apendicelui - apendicita acută şi cronică, -activ - 2 ore
tumorile apendicelui interactiv
-videoproiectie
14. Patologia chirurgicală a rectului - prolapsul rectal, tumorile benigne şi -activ - 2 ore
maligne interactiv
-videoproiectie
15. Patologia chirurgicală a anusului - hemoroizii, fisurile anale, supuraţiile -activ - 3 ore
perianorectale, boala pilonidală sacro-coccigiana, tumorile benigne şi interactiv
maligne-anale. -videoproiectie
16. Abdomenul acut chirurgical netraumatic - peritonitele acute, ocluziile -activ - 4 ore
intestinale, infarctul enteromezenteric. Sindromul de compartiment interactiv
abdominal. Bolile peritoneului; boala aderenţială postoperatorie, afecţiuni -videoproiectie
tumorale ale peritoneului
17. Patologia spaţiului retroperitoneal: Adenomul glandelor suprarenale si -activ - 3 ore
hematomul retroperitoneal interactiv
-videoproiectie

pagina 3 din 5
18. Aspecte de tratament chirurgical al bolilor metabolice - Obezitatea -activ - 3 ore
morbidă. Patologia iatrogenă in chirurgie. Incidență, prevenire, diagnostic și interactiv
tratament. -videoproiectie
19. Transplantul de organe: noţiuni generale, stadiu actual şi perspectivele -activ - 3 ore
transplantului de organe în lume şi în Romania interactiv
-videoproiectie
Bibliografie
Le Book des ECN – Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj Napoca, 2012
Schwartz’s Principles of surgery, Ed Teora, Bucuresti, vol I, II, 2005
Plesa C. si colab. – Chirurgie generala, vol. I, II, Ed. Timpul, Iasi, 2002
Doherty GM - Current surgical diagnosis and treatment in surgery-13th edition, McGraw Hill Ed, Lange
Medical Publishing 2010
Caloghera C. – Chirurgia de urgenta, Ed. Antib., Timisoara, 1993
Brunicardi F – Schwartz’s Principles of Surgery 9th edition, Mc Graw-Hill Co., 2009
Diaconu C. – Urgente abdominale netraumatice. Ed. Pim, 2007
Dimofte G., Luncă S. – Hemoragiile digestive superioare non-portale. Ghid Practic, Ed. Tehnopress, Iasi,
2003
Sabiston D.C. – Textbook of Surgery, 19th edition, B.W. Saunders Co., Ed, Philadelphia, 2012
Târcoveanu E., Lazescu D. – Abdomenul acut chirurgical, Ed. Contact Int., 1994
Târcoveanu E. – Patologie chirurgicala: esofag, stomac, duoden, Ed. Dosoftei, 1995
Angelescu N. – Tratat de patologie chirurgicala, Editura Medicala, 2003
8.2. Seminar / laborator Metode de Observații
predare
În funcţie de programarea cursurilor:
- Examinarea bolnavului chirurgical - Prezentari
- Interpretarea datelor paraclinice clinice
- Formularea diagnosticului poztitiv şi diferenţial - Discutii
- Principii de tratament chirurgical - Prezentare
- Prezentări de cazuri clinice material
video
Bibliografie
Le Book des ECN – Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj Napoca, 2012
Schwartz’s Principles of surgery, Ed Teora, Bucuresti, vol I, II, 2005
Plesa C. si colab. – Chirurgie generala, vol. I, II, Ed. Timpul, Iasi, 2002
Doherty GM - Current surgical diagnosis and treatment in surgery-13th edition, McGraw Hill Ed, Lange
Medical Publishing 2010
Caloghera C. – Chirurgia de urgenta, Ed. Antib., Timisoara, 1993
Brunicardi F – Schwartz’s Principles of Surgery 9th edition, Mc Graw-Hill Co., 2009
Diaconu C. – Urgente abdominale netraumatice. Ed. Pim, 2007
Dimofte G., Luncă S. – Hemoragiile digestive superioare non-portale. Ghid Practic, Ed. Tehnopress, Iasi,
2003
Sabiston D.C. – Textbook of Surgery, 19th edition, B.W. Saunders Co., Ed, Philadelphia, 2012
Târcoveanu E., Lazescu D. – Abdomenul acut chirurgical, Ed. Contact Int., 1994
Târcoveanu E. – Patologie chirurgicala: esofag, stomac, duoden, Ed. Dosoftei, 1995
Angelescu N. – Tratat de patologie chirurgicala, Editura Medicala, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

pagina 4 din 5
10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Note de la 1 la 10 Grila 50%
10.5. Seminar / Nota de la 1 la 10 evaluare pe parcurs 10%
laborator Standard minim de performanta examen practic – caz 40%
nota 5 clinic
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


1.10.2018 Conf. Dr. Lidia Ionescu

Semnătura directorului de departament


Sef Lucr. Dr. Irina Ristescu

pagina 5 din 5