Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL STIINTE MORFO-FUNCTIONALE II
1.3. DISCIPLINA: BIOCHIMIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: BIOCHIMIE CLINICA
2.2. Titularul activităților de curs: S.lucr. dr. Bogdan Stoica, S. Lucr. Stanescu Raluca Stefania
2.3. Titularul activităților de seminar: Conf. dr. Petrescu-Danila Elena,Conf.dr.Cristina Dimitriu, Sef
lucr. dr. Stoica Bogdan, S. Lucr. Stanescu Raluca Stefania, Asist. dr. Bordeianu Gabriela
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de C1/C2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 14 Din care : 3.5. curs 6 3.6. seminar/ 8
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 4

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 3
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 36
3.8. Total ore pe semestru 50
3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Biochimie, fiziologie, fiziopatologie, semiologie
medicala
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale Interpretarea unui buletin de analize medicale (de biochimie, imunologie,
(exprimate prin cunoștințe și hematologie)
abilități)
Competențe transversale (de demonstrarea capacitatii de autonomie in activitatea individuala prin
rol, de dezvoltare profesională, participarea la elaborarea de articole de specialitate
personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Intelegerea in ansamblu a mecanismelor biochimice ce se produc in
diferite patologii
7.2. Obiective specifice Corelarea datelor clinice cu parametrii biochimici evaluati in scopul
orientarii diagnosticului

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Biomarkeri de evaluare a aterosclerozei. Patochimia Curs interactiv si folosirea 2h
bolilor cardiovasculare de mijloace audio-video
2. Mecanismul de acţiune al insulinei. Patochimia Curs interactiv si folosirea 2h
diabetului zaharat de mijloace audio-video
3. Patochimia bolilor hepatice. Patochimia bolilor Curs interactiv si folosirea 2h
renale de mijloace audio-video
Bibliografie:
Bibliografie obligatorie :
1. Dobreanu M - Biochimie clinica. Implicatii practice. Ed a IIIa, University Press, Tg.Mures, 2015
2. Cucuianu M, CrisnicI, Plesca Manea L, - Biochimie clinica – fundamentare fiziopatologica, Ed Dacia, Cluj
Napoca 1998

Bibliografie suplimentară pentru materia de curs şi lucrări practice


1.Kaplan L.A., Pesce A.J. – Clinical Chemistry - theory, analysis, and correlation. 5th ed. Mosby Co, 2010
2. Gaw A., Murphy M.J., Cowan R.A., O’Reilly D.St.J., Stewart M.J., Shepherd J. -Clinical Biochemistry –
an illustrated colour text. 3rd ed. Churchill Livingstone, 2004

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații


Ateroscleroza si factorii biologici de cuantificare a Aplicatii practice (prezentari de 2h

pagina 2 din 3
aterosclerozei caz)
Aplicatii practice (prezentari de 2h
Biochimia muschiului cardiac. Factorii biologici de caz)
evaluare a bolilor cardiovasculare
Factorii biologici de cuantificare a diabetului zaharat Aplicatii practice (prezentari de 2h
caz)
Factorii biologici de cuantificare a bolilor hepatice. Aplicatii practice (prezentari de 2h
Factorii biologici de cuantificare a bolilor renale caz)

Bibliografie
1. Burtis C.A., Ashwood E.R. – Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders
Company, 1999

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil
direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor comunitatii, a
asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise
optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în perspectiva angajării
cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la colocviu Colocviu grila 80%
(complement simplu
si multiplu)
10.5. Seminar / Nota de la evaluarea din timpul proiect 20%
laborator seminariilor

Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


Conf.dr. Cristiana Filip

26.09.2018

Semnătura directorului de departament


Prof.dr. Carmen-Elena Cotruz

pagina 3 din 3