Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL MEDICALE III
1.3. DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA- TOXICOLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: TOXICOLOGIE
2.2. Titularul activităților de curs: Conf.dr. Cătălina Lionte(seria A), Șef lucr.dr. Sorodoc Victorita
2.3. Titularul activităților de seminar Șef lucr.dr. Sorodoc Victorita, asist. dr. Cristina Bologa, asist.dr.
Gabriela Dumitrescu, asist.dr. Vata Luminita, asist.dr. Puha Gabriela, asist dr. Stoica Alexandra,
sist.dr. Dumitrescu Gabriela, asist.dr.Ceasovschih Alexandr, asist.dr.Constantin Mihai, asist.dr. Sirbu
Oana
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 20 din care : 3.2. curs 6 3.3. seminar/ 14
săptămână laborator
3.4. Total ore 20 Din care : 3.5. curs 6 3.6. seminar/ 14
din planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 2
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 8
3.8. Total ore pe semestru 28

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
3.9. Numărul de credite 13*
*Credite în comun cu Medicina Internă
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  Întocmirea corectă şi completă a foii de observaţie, cu
(exprimate prin cunoștințe și particularităţile specifice toxicologiei clinice.
abilități)  Recomandarea şi interpretarea investigaţiilor paraclinice (probe
hematologice, biochimice, examene toxicologice din sânge şi urină,
electrocardiograma, radiografia toracică, endoscopia digestivă şi
fibroscopia bronşică).
 Efectuarea manevrelor diagnostice sau terapeutice (ex.
administrare de antidot specific, cardioversia electrică).
 Recunoaşterea, diagnosticarea şi managementul primar în cele mai
frecvente intoxicaţiile acute. Cunoaşterea tehnicii şi efectuarea
lavajului gastric. Cunoaşterea indicaţiilor şi administrarea
cărbunelui activat şi a tratamentului antidot în toxicologia clinică.
Competențe transversale (de  Abilitati de lucru in echipa
rol, de dezvoltare profesională,  Abilitati de comunicare cu pacientul
personale)  Respectarea eticii profesionale
 Autonomia invatarii si deschidere catre studiere continua

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general 1. Întocmirea corectă şi completă a foii de observaţie, cu
particularităţile specifice toxicologiei clinice.Recomandarea şi
interpretarea investigaţiilor paraclinice (probe hematologice,
biochimice, examene toxicologice din sânge şi urină,
electrocardiograma, ecocardiograma, radiografia toracică, tranzitul
baritat eso-gastro-duodenal, endoscopia digestivă şi fibroscopia
bronşică, oscilometria, spirograma).
7.2. Obiective specifice 1.Efectuarea manevrelor diagnostice sau terapeutice (ex. administrare
de antidot specific, cardioversia electrică).
2. Recunoaşterea, diagnosticarea şi managementul primar în diferite
situaţii de urgenţe medico-toxicologice: stările de şoc, comele de
diverse etiologii (toxice, metabolice, structurale), intoxicaţiile acute.
3. Cunoaşterea tehnicii şi efectuarea lavajului gastric.
4. Cunoaşterea indicaţiilor şi administrarea cărbunelui activat şi a
tratamentului antidot în toxicologia clinică.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Curs 1. Intoxicatia cu droguri moderne Expunere orala
Prezentare power point
Curs 2. Intoxicatia cu substante corozive Expunere orala
Prezentare power point
Bibliografie
1. Laurenţiu Şorodoc, Cătălina Lionte, Ovidiu Petriş, P. Scripcariu, Cristina Bologa, Victoriţa Şorodoc,

pagina 2 din 4
Gabriela Puha, Eugen Gazzi. Compendiu de toxicologie practică pentru studenţi. Editura PIM Iaşi, 2009
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Tratamentul de decontaminare Studii de caz
(decontaminarea externă, decontaminarea
digestivă). Conduita practică în intoxicaţiile
acute exogene medicamentoase:
Benzodiazepine. Antidepresive triciclice.
2. Conduita practică în intoxicaţiile acute Studii de caz
exogene medicamentoase: Cardiodepresive
(beta-blocante, calciu-blocante, glicozizi
digitalici).
3. Conduita practică în intoxicaţiile acute Studii de caz
exogene nemedicamentoase: Pesticide
organofosforate. Pesticide organo-clorate.
Alcooli toxici (etanol, methanol, etilenglicol).
4. Conduita practică în intoxicaţiile acute Studii de caz
exogene nemedicamentoase: Monoxid de
carbon.
5. Conduita practică în intoxicaţiile acute
cu opioide si droguri moderne
6. Conduita practică în intoxicaţiile acute Studii de caz
exogene nemedicamentoase: Ciuperci
necomestibile. Tehnica lavajului gastric.
Bibliografie
1. Laurenţiu Şorodoc, Cătălina Lionte, Ovidiu Petriş, P. Scripcariu, Cristina Bologa, Victoriţa Şorodoc,
Gabriela Puha, Eugen Gazzi. Compendiu de toxicologie practică pentru studenţi. Editura PIM Iaşi, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe
analitice revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul
Biroului Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic,
pe cât posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a
reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina
urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de
Licenţă în Medicină, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de
rezidenţiat din România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


26.09.2018 Prof.univ.dr. Laurentiu Sorodoc

pagina 3 din 4
Semnătura directorului de departament
Prof.univ.dr.Laura Gheuca Solovastru

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și