Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL Medicale I
1.3. DISCIPLINA: Îngrijiri calificate în medicina internă
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: Îngrijiri calificate în medicina internă
2.2. Titularul activităților de curs: șef lucrări dr. Laurențiu Lucaci, șef lucrări dr. Mircea Balasanian
2.3. Titularul activităților de seminar: șef lucrări dr. Laurențiu Lucaci, asistent univ. dr. Cristina
Prisacariu, asistent univ. dr. Dragoș Marcu
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 5 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 3
săptămână laborator
3.4. Total ore din 70 Din care : 3.5. 28 3.6. seminar/ 42
planul de curs laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități
3.7. Total ore de studiu individual 30

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 5
3.8. Total ore pe semestru Nr ore de med pe an 175 100
3.9. Numărul de credite Credite pentru tot anul universitar- 7 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Cunoașterea noțiunilor de anatomie, fiziologie și
fiziopatologie ale aparatelor renal și digestiv, a sistemului
hemato-poietic
4.2. de competențe Abilități de comunicare cu pacientul, tehnici de îngrijire a
bolnavului cu afecțiuni renale, digestive și hematologice și
a pacientului diabetic, recunoașterea și administrarea
formelor de condiționare a medicamentelor, noțiuni de
dietetică

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Amfiteatru, laptop, videoproiector, ecran de
proiecție
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Salon din clinică pentru realizarea anamnezei și
examinarea supravegheată a pacientului (cu
obținerea acordului prealabil al acestuia) și pentru
recoltarea probelor biologice, laboratoarele clinicii
pentru exemplificarea / vizualizarea rezultatelor
probelor biologice

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale Recunoașterea principalelor simptome și semne clinice și de laborator
(exprimate prin cunoștințe și și cunoașterea principiilor terapeutice în afecțiunile digestive, renale
abilități) și hematologice studiate. Pregătirea pacientului, a documentației, a
instrumentarului și a materialelor pentru examenele clinice si
paraclinice și pentru manevrele terapeutice efectuate în unitățile
medicale. Asistarea medicului în manevrele diagnostice și terapeutice
efectuate în unitățile medicale. Prelevarea, conservarea și transportul
către laborator al probelor biologice recoltate. Efectuarea testelor
paraclinice rapide (glicemie, ACT). Elemente de bază ale interpretării
rezultatelor examinării clinice și analizelor de laborator. Cunoașterea
formelor medicamentoase. Cunoașterea tehnicilor de administrare
orală, parenterală și topică ale medicației prescrise. Monitorizarea și
înscrierea în foaia de observație a evoluției pacienților. Recunoașterea
urgențelor majore (hemoragia digestivă, coma hipoglicemică, coma
cetoacidozică). Educația sanitară a pacientului. Regimul alimentar în
bolile studiate.
Competențe transversale (de Tehnici de comunicare cu pacientul, dezvoltarea spiritului de lucru în
rol, de dezvoltare profesională, echipă. Documentarea medicală folosind literatura medicală scrisă sau
personale) publicată pe internet.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Formarea in calitate de asistent medical generalist
7.2. Obiective specifice Deprinderea anamnezei și a examinării clinice în afecțiunile studiate,
însușirea tehnicilor de prelevare a produselor biologice, interpretarea
de bază a rezultatelor analizelor de laborator, cunoașterea modurilor
administrării medicamentelor, familiarizarea cu tehnicile de
monitorizare a evoluției pacientului, recunoașterea urgențelor

pagina 2 din 5
medicale și învățarea tehnicilor de resuscitare

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1.Principii de îngrijire calificată în boala de reflux Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
gastro-esofagian, ulcerul gastric şi duodenal
2.Principii de îngrijire calificată în hepatitele cronice și Proiecție folosind laptop, videoproiector 2 ore
în ciroza hepatică
3.Principii de îngrijire calificată în litiaza biliară, Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
pancreatita acută și cronică
4.Principii de îngrijire calificată în cancerul gastric Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
5.Principii de îngrijire calificată în cancerul colorectal Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
6.Principii de îngrijire calificată în nefropatiile Proiecție folosind laptop, videoproiector 2 ore
glomerulare (sindromul nefritic)
7.Principii de Îngrijire calificată în nefropatiile Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
glomerulare (sindromul nefrotic).
8.Principii de Îngrijire calificată în litiaza renală, Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
infecțiile tractului urinar, pielonefrita acută și cronică
9.Principii de Îngrijire calificată în insuficiența renală Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
acută
10.Principii de Îngrijire calificată în insuficienţa renală Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
cronică
11.Principii de Îngrijire calificată în anemii Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
(generalități), anemiile hipocrome, posthemoragice,
megaloblastice, hemolitice și în anemia aplastică
12.Principii de Îngrijire calificată în leucemiile acute și Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
cronice, sindromul mieloproliferativ
13.Principii de Îngrijire calificată în sindroamele Proiecție folosind laptop, videoproiector 2 ore
hemoragice, importanța practică a studiului sistemelor
ABO și Rh
14.Principii de Îngrijire calificată în dislipidemii și în Proiectie folosind laptop, videoproiector 2 ore
diabetul zaharat
Bibliografie
1. MOLDOVEANU MONICA, VASILE MIHAELA – ”Ghid de semiologie medicală pentru asistenți medicali”,
Editura ALL Medical, 2011;
2. MOZES CAROL – ”Tehnica îngrijirii bolnavului”, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
3. TITIRCĂ LUCREȚIA – ”Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzătoare nevoilor
fundamentale”, Editura Viața medicală românească, 2008;
4. CHIRU FLORIAN, MARCEAN CRIN, SIMION SORIN, IANCU ELENA – ”Urgenţele Medicale, manual –
sinteză pentru asistenţi medicali”, Vol. I, Editura RCR Print, Bucureşti, 2003;
5. BORUNDEL CORNELIU – ”Manual pentru cadre medii”, Editura Medicală, 2000 ;
6. ARSENESCU GEORGESCU CATALINA Editor: “Compendiu de medicină internă”, Editura “Gr. T.
Popa”, Iasi, 2014;
7. GEORGESCU GEORGE I.M., ARSENESCU CATALINA: “Tratamentul rațional al bolilor cardiovasculare
majore”, Editura Polirom, Iasi, 2001;
8. NEGOIȚĂ CONSTANTIN I.: “Clinică medicală”, vol. I – II, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti,
1995;
9. ALEXA IOANA DANA: “Medicina internă – noțiuni de bază”, Editura Junimea, Iasi, 2004;
10. UNGUREANU GABRIEL, COVIC ADRIAN - editori: “Terapeutică medicala”, Editura Polirom Iasi, 2014.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1.Tehnici de recoltare a produselor Stagiu clinic cu exersarea tehnicii de recoltare a produselor 3 ore
biologice
biologice pentru diagnosticul bolilor
renale: sumarul de urină, urina din 24
ore

pagina 3 din 5
2.Tehnici de recoltare a produselor Stagiu clinic cu exersarea tehnicii de recoltare a produselor 3 ore
biologice pentru diagnosticul bolilor biologice
renale: urocultura, proba Addis
3.Îngrijirea şi asistenţa medicală a Stagiu clinic cu discutarea tehnicilor de ingrijire a 3 ore
pacientului cu afecţiuni digestive pacientului cu afecțiune digestivă
4.Îngrijirea şi asistenţa medicală a Stagiu clinic cu discutarea tehnicilor de ingrijire a 3 ore
pacientului cu afecţiuni renale pacientului cu afecțiune renală
5.Îngrijirea şi asistenţa medicală a Stagiu clinic cu discutarea tehnicilor de ingrijire a 3 ore
pacientului cu afecţiuni hematologice pacientului cu afecțiune hematologică
6.Regulile igieno-dietetice la pacientul Stagiu clinic cu discutarea regimului igieno-dietetic în 3 ore
cu boli digestive, renale afecțiunile digestive și renale
7.Regulile igieno-dietetice la pacientul Stagiu clinic cu discutarea regimului igieno-dietetic în 3 ore
cu boli hematologice afecțiunile hematologice
8.Interpretarea de buletine de analiză Stagiu clinic cu discutarea rezultatelor cuprinse în buletine 3 ore
în afecţiuni hematologice de analiză ale pacientului cu boală hematologică
9.Interpretarea de buletine de analiză Stagiu clinic cu discutarea rezultatelor cuprinse în buletine 3 ore
în afecţiuni renale de analiză ale pacientului cu boală renală
10.Interpretarea de buletine de analiză Stagiu clinic cu discutarea rezultatelor cuprinse în buletine 3 ore
în afecţiuni digestive de analiză ale pacientului cu boală digestivă
11.Paracenteza Stagiu clinic cu demonstrație practică și exersarea tehnicii 3 ore
12.Testul de toleranţă la glucoză orală Stagiu clinic cu demonstrație practică și exersarea tehnicii 3 ore
13.Obezitatea, diabet zaharat: reguli Stagiu clinic cu discutarea regimului igieno-dietetic în 3 ore
igieno-dietetice obezitate și în diabetul zaharat
14.Punctia sternala Stagiu clinic cu discutarea modului de realizare a tehnicii 3 ore
Bibliografie
1)MOZES CAROL - Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
2)TITIRCĂ LUCREȚIA – Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și ingrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale, Editura Viața
medicală românească, 2008;
3)MARCEAN CRIN, MIHĂILESCU-VLADIMIR MANTA – Ghid de farmacologie pentru asistenții medicali, Editura ALL, 2011

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile necesare sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în
programele analitice revizuite periodic.
După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului Curricular, în
sensul armonizării cu alte discipline din anii precedenti, cel în curs precum și cu disciplinele din anul IV.
Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi
aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor profesionale si
angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următorii
ani de studiu din cadrul programului de licență și, eventual, de Masterat, în perspectiva angajării cu
succes (imediat după absolvire), în România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe evaluare pe parcurs 10%
laborator parcurs
Nota de la examinarea practica examen practic 40%

pagina 4 din 5
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


30 septembrie 2018 Prof. Dr. Antoniu PETRIȘ

Semnătura directorului de departament


Prof. Dr. Anca TRIFAN

pagina 5 din 5

S-ar putea să vă placă și