Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.

Popa” Iaşi
Comisia pentru asigurarea calităţii

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICALE I
1.3. DISCIPLINA: SEMIOLOGIE GENERALA
1.4. DOMENIUL DE STUDII: MEDICINA
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: SEMIOLOGIE GENERALA
2.2. Titularul activităților de curs.Prof.dr.Florin Mitu, Conf.dr.Laura Ciobanu, Sef lucr.dr.Răzvan
Constantinescu, Sef lucr.dr.Dimache Mihaela, Sef lucr.dr.Gologan Elena, Sef lucr.dr. Mihai Cătălina, Sef
lucr.dr. Salloum Cojocaru Eliza Camelia, Sef lucr.dr. Stefanescu Gabriela
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.dr.Florin Mitu, Conf.dr.Laura Ciobanu, Sef lucr.dr. Leon Maria
Magdalena, Sef lucr.dr.Răzvan Constantinescu, Sef lucr.dr.Dimache Mihaela, Sef lucr.dr.Gologan Elena,
Sef lucr.dr. Mihai Cătălina, Sef lucr.dr. Salloum Cojocaru Eliza Camelia, Sef lucr.dr. Stefanescu Gabriela,
Asist.dr. Cojocaru Doina Clementina, Asist.dr. Felea Maura Gabriela, Asist.dr. Negru Robert Daniel,
Asist.dr. Roca Mihai
2.4. Anul III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligatoriu
de studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 9 Din care: 3.2. curs 3 6.3. seminar/ 6
săptămână laborator
6.4. Total ore din 126 Din care: 3.5. curs 42 3.6. seminar/ 84
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 28
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoloo și eseuri 14
Tutoriat
Examinări 4
Alte activități (cerc studentesc) 6
3.7. Total ore de studiu individual 80
3.9. Total ore pe semestru 206
3.10. Numărul de credite 6 Credite
comune cu
Semiologie
Medicala
7. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Notiuni de anatomie si fiziologie umana
Notiuni de neuroanatomie
Notiuni de genetica
Notiuni de microbiologie
Notiuni de imunologie
4.2. de competențe Masurarea valorilor tensiunii arteriale, a frecventei
cardiace, a frecventei respiratorii.
Localizarea topografica a organelor
Localizarea sistemului arterial
Functiile sistemului nervos central si periferic

8. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Amfiteatru
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului In saloane, la patul pacientului.

9. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului
(exprimate prin cunoștințe și respirator.
abilități)  Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului
cardiovascular.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului
digestiv.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului renal.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice hematologice.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a aparatului respirator (ex.
radiologic, puncţie pleurală, bronhoscopie, pleuroscopie,
scintigrafie pulmonară, probe ventilatorii).
 Interpretarea de radiografii toracice pentru afectiunile studiate.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a aparatului cardio-vascular.
 EKG – interpretare, tehnica de efectuare.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a aparatului renal.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile renale
studiate.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor
complementare de investigare a sistemului digestiv.
 Interpretarea unei radiografii corespunzatoare afectiunilor digetive
studiate.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile digestive
invatate.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile
hematologice invatate.
Competențe transversale (de rol,  Dobandirea abilitatilor de comunicare cu pacientul
de dezvoltare profesională,  Dezvoltarea capacitatilor de lucru pe echipe
personale)  Realizarea de prezentari la cercuri stiintifice/ congrese studentesti

10.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


5.1. Obiectivul general 1. Evaluarea clinică a unui bolnav (examenul clinic general şi pe
aparate) şi redactarea foii de observaţie.
2. Recunoaşterea urgenţelor medicale şi a criteriilor de gravitate ale
acestora:
 criza de astm bronşic şi starea de rău astmatic;
 embolia pulmonară;
 pneumotoraxul;
 pneumonia şi bronhopneumonia;
 pleurezia marii cavităţi pleurale;
 criza hipertensivă;
 criza anginoasă şi infarctul miocardic acut;
 edemul pulmonar acut;
 hemoragia digestivă superioară;
 pancreatita acută;
 complicatii ale cirozei hepatice;
 glomerulonefrita, pielonferita acută, IRA;
 leucemii acute;
 anemii severe.
6. Recunoaşterea semnelor clinice şi a criteriilor de gravitate în
insuficienţa circulatorie periferică acută (şocul).
7. Recunoaşterea semnelor clinice în sindromul de ischemie periferică
acută (embolia arterială).
8. Recunoaşterea semnelor clinice ale trombozei venoase profunde.
9. Recunoaşterea semnelor clinice de insuficienţă cardiacă.
10. Evaluarea clinică a bolnavului cu sindrom de retenţie hidrosalină.
11. Recunoaşterea semnelor sindromului de iritaţie peritoneală.
12. Recunoaşterea semnelor clinice ale sindromului ocluziv.
13. Evaluarea clinică a bolnavului cu sindrom icteric.
14. Evaluarea bolnavului cu sindrom disfagic.
15. Evaluarea bolnavului cu insuficienţă evacuatorie gastrică.
16. Evaluarea bolnavului cu tulburări de tranzit.
17. Recunoaşterea retenţiei acute de urină (identificarea globului vezical).
18. Recunoaşterea insuficienţei renale acute.
19. Cunoaşterea parametrilor de supraveghere a evoluţiei bolnavului şi
semnificaţiei acestora: temperatură, puls, TA, respiraţie, diureză,
scaun, vărsături, spută.
20. Evaluarea clinică a bolnavului cu sindrom anemic.
21. Cunoaşterea indicaţiilor, contraindicaţiilor, tehnicilor de execuţie,
normelor de supraveghere postprocedurală şi semnificaţiei relaţiilor
diagnostice în puncţia pleurală, pericardică şi peritoneală.
22. Cunoaşterea posibilităţilor de explorare prin analiza produselor
biologice (sânge, urină, spută, lichid pleural, pericardită, cupe
bioptice): hematologice, umoral-biochimice, bacteriologice,
histopatologice (semnificaţia modificărilor parametrilor evaluaţi).
23. Cunoaşterea posibilităţilor de explorare imagistică, indicaţiilor,
contraindicaţiilor şi pregătirea bolnavului pentru examenul radiologic,
ecografic, CT, RMN.
24. Cunoaşterea posibilităţilor de explorare endoscopică, indicaţiilor,
contraindicaţiilor şi principiilor de pregătire a bolnavului pentru
aceste investigaţii.
5.2. Obiective specifice 1. Cunoaşterea normelor tehnice de recoltare a produselor biologice.
2. Cunoaşterea criteriilor şi metodelor de identificare a semnelor clinice
pentru încadrarea etiologică a unei stări comatoase.
3. Cunoaşterea indicaţiilor, contraindicaţiilor, tehnicii puncţiei lombare şi
semnificaţiei rezultatelor analizei umoral-biochimice, citologice şi
bacteriologice a LCR.
4. Recunoaşterea hepatitei acute virale.
5. Cunoaşterea tehnicii de execuţie a EKG, interpretarea unui traseu şi
recunoaşterea modificărilor electrice în TPSV, fibrilaţia şi flutter-ul
auricular şi ventricular, infarct miocardic acut, tulburărilor de
conducere, ischemia miocardică cronică, hipertrofiile auriculare şi
ventriculare.
6. Cunoaşterea normelor de atitudine în urgenţele medicale (obstrucţia
acută a căilor aeriene superioare, astmul bronşic şi starea de rău
astmatic, criza hipertensivă, sindromul coronarian acut, edemul
pulmonar acut).
7. Pregătirea şi tehnica tratamentului cu administrare injectabilă
(intradermică, subcutanată, intramusculară, intravenoasă, perfuzii,
transfuzii).
8. Efectuarea tuşeului rectal: metodă, semne.

11.Conținuturi
6.1. Curs Metode de predare Observații
Curs 1. Semiologia aparatului respirator. Sindromul bronşitic: PPT 3 ore
bronşita acută şi cronică, astmul bronşic, bronşiectazie.
Sindromul de hiperaeraţie pulmonară (emfizemul pulmonar).
Sindromul de condensare pulmonară: a. neretractilă (pneumoniile
acute, bacteriene şi virale), b. retractilă (cancerul
bronhopulmonar).
Curs 2. Semiologia aparatului respirator. Sindromul pleural în PPT 3 ore
sindromul de revărsat lichidian pleural: pleureziile serofibrinoase,
pleureziile purulente, pleureziile hemoragice, pahipleurite.
Sindromul pleural în pneumotoraxul spontan şi în
hidropneumotorax. Sindromul cavitar (abcesul pulmonar).
Sindromul mediastinal.
Curs 3. Semiologia aparatului cardiovascular. EKG patologică. PPT 3 ore
Investigatii complementare.
Curs 4. Semiologia aparatului cardiovascular. Cardiopatia PPT 3 ore
ischemică. Angina pectorală. Infarctul miocardic. Sindromul
clinic din insuficienţă cardiacă.
Curs 5. Semiologia aparatului cardiovascular. RAA. Endocardita PPT 3 ore
reumatismală. Endocarditele bacteriene.
Curs 6. Semiologia aparatului cardiovascular. Stenoza mitrală. PPT 3 ore
Insuficienta mitrală. Stenoza aortică. Insuficienţă aortică. Alte
valvulopatii. Cardiopatiile congenitale.
Curs 7. Semiologia aparatului cardiovascular. Pericardita acută şi PPT 3 ore
cronică. Sindromul miocardic. Tensiunea arterială. Sindromul
clinic în HTA. Sindromul de hipotensiune arterială. Sindromul de
ischemie periferică acuta si cronică. Sindromul clinic din
tromboflebite.
Curs 8. Semiologia aparatului digestiv. Semiologia cavităţii PPT 3 ore
bucale. Semiologia esofagului. Sdr. esofagiene. Boala de reflux
gastro-esofagian, tulburarile motorii esofagiene. Cancerul
esofagian. Semiologia stomacului şi duodenului. Sdr gastritic. Sdr
ulceros: Ulcerul gastric. Ulcerul duodenal. Complicaţii ( Stenoza
pilorica, HDS). Cancerul gastric.
Curs 9. Semiologia aparatului digestiv. Semiologia intestinului PPT 3 ore
subţire. Sdr. diareic. Constipaţia. Sdr. de malabsorbţie. Sdr de
intestin iritabil. Bolile inflamatorii ale intestinului Boala Crohn şi
RCUH..Cancerul colo rectal.
Curs 10. Semiologia aparatului digestiv. Hepatita cronică. Ciroza PPT 3 ore
hepatică.
Curs 11. Semiologia aparatului digestiv. Complicatiile cirozei. PPT 3 ore
Sdr de hipertensiune portală. Hemoragia digestivă. Sdr. hepato-
renal. Coma hepatică. Cancerul hepatic. Sdr. Icteric.
Curs 12. Semiologia aparatului digestiv. Semiologia colecistului PPPT 3 ore
si a cailor biliare. Litiaza biliară veziculară. Cancerul veziculei
biliare. Colangiocarcinomul. Semiologia pancreasului.
Pancreatite acute şi cronice. Cancerul de pancreas. Semiologia
splinei.
Curs 13. Semiologia aparatului renal. Sdr nefritic. Sdr. Nefrotic. PPT 3 ore
Pielonefrita acuta şi cronică. Litiaza renala. Cancerul renal.
Insuficienta renala acuta si cronica.
Curs 14. Semiologia sistemului hematopoetic. Sindromul anemic. PPT 3 ore
Poliglobulia. Leucemii acute si cronice. Limfoame Patologia
trombocitara. Tulburarile de coagulare.
Bibliografie
1. Stanciu C, Balan Gh- Curs de Semiologie Medicală, Semiologie generală Editura Junimea Iaşi,
2002.
2. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie medicală. Aparatul respirator, Editura Junimea, Iaşi,
2002.
3. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie Medicală, Aparatul cardio-vascular Editura Junimea
Iaşi, 2002.
4. Stanciu C, Trifan A, Ionescu D. Curs de Semiologie Medicală, Aparatul digestiv Editura
Junimea Iaşi, 2002.
5. Mitu F. Semiologie medicală generală, Editura Gr. T. Popa Iași, 2009.
6. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat renal, digestiv, sistemul hematopoietic. Editura Gr. T.
Popa Iași, 2009.
7. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat respirator și aparat cardiovascular. Editura Gr. T. Popa
Iași, 2005.
8. Ciobanu L. Semiologie medicală. Semne și cazuri clinice. Editura Viața Medicală Romaneasca
2008.
6.2. Seminar / laborator Metode de Observații
predare
Seminar 1+2. Sindromul bronşitic. Sindromul clinic din bronsita acută Prezentare 6 ore
si cronic. Sindromul clinic din astmul bronsic. Sindromul clinic din cazuri clinice
bronşiectazie. Sindromul de condensare pulmonară. Sindromul de
condensare pulmonara neretractilă. Sindromul clinic din pneumoniile
acute, bacteriene si virale. Sindromul clinic din infarctul pulmonar.
Seminar 3+4. Sindromul clinic din cancerul bronhopulmonar. Prezentare 6 ore
Sindromul de condensare pulmonară retractilă. Sindromul cavitar. cazuri clinice
Sindromul clinic din abcesul pulmonar. Sindromul de hiperaeraţie
pulmonară. Sindromul clinic din emfizemul pulmonar.
Seminar 5+6. Sindromul pleural (pleurezia uscată si sindromul de Prezentare 6 ore
revărsat lichidian pleural. Pleureziile serofibrinoase. Pleureziile cazuri clinice
purulente. Pleureziile hemoragice. Pleurezia chiliforma. Bolile
neinflamatorii ale pleurei. Sindromul pleural în pneumotoraxul spontan.
Seminar 7+8. Sindromul pleural în hidropneumotorax. Sindromul Prezentare 6 ore
pleural în pahipleurită. Sindromul mediastinal. Recapitulare patologia cazuri clinice
aparatului respirator.
Seminar 9+10. Sindromul de ischemie periferică acuta si cronică. Prezentare 6 ore
Sindromul clinic din tromboflebite. cazuri clinice
Seminar 11+12. ECG patologică. Sindromul clinic în hipertensiunea Prezentare 6 ore
arteriala. Sindromul de hipotensiune arterială. Sindromul clinic din cazuri clinice
insuficienţă cardiacă. Cardiopatiile congenitale.
Seminar 13+14. Stenoza mitrală. Insuficienta mitrală. Stenoza aortică. Prezentare 6 ore
Insuficienţă aortică. Stenoza tricuspidiană.Stenoza pulmonară. cazuri clinice
Insuficienţa tricuspidiană. Insuficienţa pulmonară.
Seminar 15+16. Cardiopatia ischemică. Angina pectorală. Infarctul Prezentare 6 ore
miocardic. Angina pectorală instabilă. cazuri clinice
Seminar 17+18. Pericardita acută si cronică. Sindromul miocardic. Prezentare 6 ore
Endocardita reumatismală, endocarditele bacteriene. Recapitulare cazuri clinice
patologia aparatului cardiovascular.
Seminar 19+20. Tulburările motorii esofagiene. Acalazia cardiei. Prezentare 6 ore
Spasmul difuz esofagian. Refluxul gastroesofagian. Hernia hiatală. cazuri clinice
Esofagitele. Esofagita acută postcaustică. Esofagita cronică petică.
Stenozele esofagiene. Stenoza esofagiană peptică. Stenoza esofagiană
(cancerul esofagian). Diverticuli esofagieni.
Seminar 21+22. Sindromul dispeptic gastric. Sindromul gastritic. Prezentare 6 ore
Sindromul clinic din gastritele acute şi cronice. Sindromul ulceros. cazuri clinice
Sindromul clinic din cancerul gastric. Sindromul insuficienţei
evacuatorii a stomacului.Sindromul peritoneal acut. Sindromul diareeic.
Sindromul constipaţiei. Sindromul anorectosigmoidian. Sindromul de
malabsorbţie.
Seminar 23+24. Sindromul insuficienţei hepatice majore. Sindromul Prezentare 6 ore
cirozelor hepatice. Sindromul dispeptic biliar. Colica biliară. cazuri clinice
Sindroamele pancreatice. Pancreatita acută. Pancreatita cronică.
Cancerul pancreatic. Recapitulare patologia ficatului, colecistului si
pancreasului.
Seminar 25+26. Sindromul nefritic. Sindromul nefrotic. Pielonefrita Prezentare 6 ore
acuta şi cronică. Litiaza renala. Cancerul renal. Insuficienta renala acuta cazuri clinice
si cronica.
Seminar 27+28. Sindromul anemic. Definiţie. Clasificare. Anemiile Prezentare 6 ore
macrocitare. Anemiile normocitare. Anemiile microcitare. Sindromul cazuri clinice
poliglobuliei esenţiale.
Bibliografie:
1. Stanciu C Semiologie medicală de bază, vol.1, Editura Junimea, Iaşi, 1989
2. Stanciu C Semiologie medicală de bază, vol.2, Editura Junimea, Iaşi, 1990
3. Stanciu C, Balan Gh- Curs de Semiologie Medicală, Semiologie generală Editura Junimea Iaşi,
2002
4. Curs de Semiologie medicală. Aparatul respirator, Editura Junimea, Iaşi, 2002
5. Stanciu C, Stan M, Curs de Semiologie Medicală, Aparatul cardio-vascular Editura Junimea
Iaşi, 2002
6. Stanciu C, Trifan A, Ionescu D. Curs de Semiologie Medicală, Aparatul digestiv Editura
Junimea Iaşi, 2002
7. Stanciu C A Guide to Clinical Examination, Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2002
8. Stanciu C Clinical Examination, Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2002
9. Macleod's Clinical Examination, 12 th edition: Churchill Livingstone, Elsevier 2009.
10. Barbara Bates, Lynn S. Bickley (Revised by), Robert A. Hoekelman (Revised by) Guide to
Physical Examination and History Taking (Lippincott Williams and Wilkins), Hardcover (1999)
11. Mitu F. Semiologie medicală generală, Editura Gr. T. Popa Iași, 2009
12. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat renal, digestiv, sistemul hematopoietic. Editura Gr. T.
Popa Iași, 2009.
13. Mitu F. Semiologie Medicală. Aparat respirator și aparat cardiovascular. Editura Gr. T. Popa
Iași, 2005.
14. Ciobanu L. Semiologie medicală. Semne și cazuri clinice. Editura Viața Medicală Romaneasca
2008.
15. Bruckner I. Semiologie Medicală. Editura Medicală, București, 2002.
16. Cecil – Textbook of internal medicine WB Saunders, 2000.
17. Epstein IE. Cardiac auscultation, Butterworth Heinemann, 1991.
18. Georgescu M, Georgescu E. Semiologie Medicală, Editura didactică și pedagogică, București,
2003.
19. Gherasim L. Medicina Internă, vol. I-IV, Editura National, 1997-2002.
20. Harrison – Principles of Internal Medicine, Ed. Mc Graw Hill, 15-th edition, 2004.
21. Kumar Clark – Clinical Medicine, Bailliere Tidall, 2000.
22. Negoita IC. Clinica Medicală, Editura didactică și pedagogică, București, 1995.
23. Pandele GI. Semiologie Medicală, vol I, Editura Cantes,Iași, 2007.
24. Pandele GI. Semiologie Medicală, vol II, Editura Cantes, Iași, 2005.
25. Swartz MH. Textbook of physical diagnosis – history and examination. WB Saunders Company,
2002.

12.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor


comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
Semiologia generala se incadreaza in disciplinele de baza necesare integrarii si intelegerii informatiilor
privind epistemologia patologiilor dezvoltate in anii IV-V-VI de studii in Facultatea de Medicina Generala.

13.Evaluarea
Tip de activitate 8.1. Criterii de evaluare 8.2. Metode de evaluare 8.3. Pondere din
nota finală
8.4. Curs Barem cunostinte Examen practic la
40%
minime pacient
Cunostinte aprofundate Examen grila (75 de
din materia studiata întrebări cu răspuns 50%
unic)
8.5. Seminar / laborator Testare semestriala in
scris; răspunsuri la 10%
lucrările practice
Standard minim de performanță
 Intocmirea foii de observaţie clinică – efectuarea anamnezei si examenului obiectiv general, și
pe aparate
 Recunoasterea modificarilor patologice de atitudine, fizionomi, statura, tip constituţional
 Recunoasterea modificarilor patologice a starii de nutriţie.
 Recunoasterea modificarilor patologice a tegumentelor, fanerelor, tesutului celular subcutanat.
 Recunoasterea modificarilor patologice a ochilor.
 Recunoasterea modificarilor patologice de la nivelul gâtului.
 Recunoasterea modificarilor patologice a sânilor.
 Examinarea stării mentale.
 Efectuarea examenului obiectiv neurologic.
 Recunoasterea modificarilor patologice a endocrinologice de baza.
 Recunoasterea modificarilor patologice de baza a sistemului osteo-articular.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului respirator.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului cardiovascular.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului digestiv.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice ale aparatului renal.
 Recunoasterea modificărilor patologice clinice hematologice.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor complementare de investigare a
aparatului respirator (ex. radiologic, puncţie pleurală, bronhoscopie, pleuroscopie, scintigrafie
pulmonară, probe ventilatorii).
 Interpretarea de radiografii toracice pentru afectiunile studiate.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor complementare de investigare a
aparatului cardio-vascular.
 EKG – interpretare, tehnica de efectuare.
 Masurarea tensiunii arteriale.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor complementare de investigare a
aparatului renal.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile renale studiate.
 Cunoasterea indicatiilor, contraindicatiilor metodelor complementare de investigare a
sistemului digestiv.
 Interpretarea unei radiografii corespunzatoare afectiunilor digetive studiate.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile digestive invatate.
 Interpretarea unui buletin de analiza pentru afectiunile hematologice invatate.