Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE
1.3. DISCIPLINA: CHIRURGIE CARDIACĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: CHIRURGIE CARDIACA
2.2. Titularul activităților de curs: Prof. Dr. Grigore Tinică, Sef lucr. Dr. Mihail Enache
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof. Dr. Grigore Tinică, Sef lucr. Dr. Mihail Enache
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 15 din care : 3.2. curs 6 3.3. seminar/ 9
săptămână laborator
3.4. Total ore din 15 Din care : 3.5. curs 6 3.6. seminar/ 9
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 2
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2
Tutoriat
Examinări 2
Alte activități
3.7. Total ore de studiu individual 8
3.8. Total ore pe semestru 23
3.9. Numărul de credite 12*
* credite comune cu Semiologia chirurgicala
4. Precondiții (acolo unde este cazul)

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
4.1. de curriculum Notiuni de anatomie
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale -examinarea bolnavului cu patologie cardiacă pre și postoperator
(exprimate prin cunoștințe și -acumularea de cunoștințe generale specifice cu privire la
abilități) particularitățile îngrijirii bolnavilor în clinica de chirurgie cardiacă
-înțelegerea indicațiilor operatorii în cadrul patologiei cardiovasculare
-recunoașterea urgențelor chirurgicale cardiovasculare (semne,
simptome, diagnostic pozitiv, diagnostic diferențial, conduită)
Competențe transversale (de -capacitatea de analiză și sinteză
rol, de dezvoltare profesională, -lucru în echipă
personale) -etică medicală
-abordarea bolnavului spitalizat

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Prezentarea teoretică și practică a patologiei cardiovasculare cu
indicație chirurgicală în scopul însușirii informațiilor privind etiologia,
fiziopatologia, diagnosticul, posibilitățile terapeutice, indicația
operatorie, etapele intervenției chirurgicale, îngrijirea și urmărirea
postoperatorie.
Însușirea de către student a particularităților anamnezei, examenelor
clinice, paraclinice și imagistice în chirurgia cardiacă în funcție de
tipul afecțiunii.
7.2. Obiective specifice Cunoașterea organizării secției de chirurgie cardiovasculară;
Evaluarea pacientului cu patologie cardiovasculară cu indicație
chirurgicală;
Recunoașterea și conduita în urgențele cardiovasculare;
Orientarea pacientului cu afecțiuni cardiovasculare;
Abordările terapeutice moderne în chirurgia cardiovasculară (hibridă și
minim invazivă).

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Tratamentul chirurgical în boala cardiacă ischemică: Prezentare powerpoint 2 ore
vascularizația cordului – recapitulare, etiologie, fiziopatologie, Filme cu intervenții
diagnostic pozitiv și diferențial, indicații terapeutice conform chirurgicale efectuate
ghidurilor, bypass-ul aortocoronarian (principiul intervenției, în cadrul clinicii
circulația extracorporeală, tipuri de grafturi – avantaje și
dezavantaje, tehnica chirurgicală, îngrijire postoperatorie,
abordări moderne – bypass minim invaziv și pe cord bătând)
2. Tratamentul chirurgical în valvulopatii: anatomia valvelor Prezentare powerpoint 2 ore
cardiace – recapitulare, etiologie, fiziopatologie, diagnostic Filme cu intervenții
pozitiv și diferențial, indicații terapeutice conform ghidurilor chirurgicale efectuate
pentru fiecare valvulopatie, tipuri de proteze valvulare în cadrul clinicii
(avantaje, dezavantaje, indicații, îngrijire specifică), tehnica
protezării valvulare, tehnica plastiei valvulare, abordări
moderne – protezarea valvulară transcateter.
3. Tratamentul chirurgical în cardiopatiile congenitale: Prezentare powerpoint 2 ore
dezvoltarea cordului – recapitulare; anatomia cordului și a Filme cu intervenții
vaselor mari – recapitulare; clasificarea cardiopatiilor chirurgicale efectuate

pagina 2 din 4
congenitale; screeningul cardiopatiilor congenitale; principii și în cadrul clinicii
metode terapeutice; etiologie, fiziopatologie, diagnostic
pozitiv și diferențial, metode de tratament chirurgical și
intervențional pentru principalele cardiopatii congenitale
cianogene și non-cianogene.
Bibliografie
Tinică G editor. Noțiuni de chirurgie cardiovasculară. Editura „Gr.T.Popa” U.M.F. Iași, 2014.
Tinică G, Furnică C editori. Cordul. Anatomie clinică și chirurgicală. Editura Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, 2015.
Tinică G, Furnică C editori. Anatomia chirurgicală a sistemului cardiovascular. Editura „Gr.T.Popa” U.M.F.
Iași, 2017.
Popescu I. ed. Tratat de Chirurgie vol VII, Editura Academiei Române, 2009.
Socoteanu I. Tratat de patologie chirurgicală cardiovasculară. Editura Medicală, 2007.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Circuitul pacienților în secție de chirurgie cardiovasculară. Prezentări clinice 3 ore
Dispozitive specifice utilizate în chirurgia cardiovasculară Discuții
(mașina de circulație extracorporeală).
Sala de operație echipată pentru chirurgie cardiovasculară.
Examenul clinic specific al pacientului cu patologie cardiacă
ischemică pre și postoperator.
Prezentarea valvelor biologice și mecanice (proteze folosite în Prezentări clinice 3 ore
scop demonstrativ). Discuții
Prezentarea sălii de intervenții cardiovasculare hibride.
Examenul clinic specific al pacienților cu valvulopatii (aortice,
mitrale, tricuspidiene) pre și postoperator.
Prezentarea dispozitivelor utilizate în tratamentul Prezentări clinice 3 ore
intervențional și chirurgical al cardiopatiilor congenitale Discuții
(dispozitive ocluzive, pericard bovin, conduct bypass)
Prezentare dispozitiv ECMO
Examenul clinic specific al pacienților cu cardiopatii
congenitale cianogene și non-cianogene pre și postoperator.
Bibliografie
Tinică G editor. Noțiuni de chirurgie cardiovasculară. Editura „Gr.T.Popa” U.M.F. Iași, 2014.
Tinică G, Furnică C editori. Cordul. Anatomie clinică și chirurgicală. Editura Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, 2015.
Tinică G, Furnică C editori. Anatomia chirurgicală a sistemului cardiovascular. Editura „Gr.T.Popa” U.M.F.
Iași, 2017.
Popescu I. ed. Tratat de Chirurgie vol VII, Editura Academiei Române, 2009.
Socoteanu I. Tratat de patologie chirurgicală cardiovasculară. Editura Medicală, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală

pagina 3 din 4
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2019 Prof. Dr. Grigore Tinică

Semnătura directorului de departament


Conf. Dr. Alexandru Grigorovici

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și