Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE II
1.3. DISCIPLINA: ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ LIMBA ROMÂNA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
2.2. Titularul activităților de curs: PROF DR ALEXA OVIDIU, CONF DR SIRBU PAUL, SEF LUCR. DR. COZMA
TUDOR, SEF LUCR. DR. PUHA FLORIN BOGDAN SEF LUCR. DR. LILIANA SAVIN
2.3. Titularul activităților de seminar: ASIST. DR. DRAGOȘ CRISTIAN POPESCU, SEF LUCR. DR. BOGDAN
VELICEASA, ASIST. DR. DAN MIHAILESCU, ASIST DR. VICTOR GRIGORESCU
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul OBLIGATORIU
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 5 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 3
săptămână laborator
3.4. Total ore din 58 Din care : 3.5. curs 16 3.6. seminar/ 42
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 6
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 42
3.8. Total ore pe semestru 100
3.9. Numărul de credite 4

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 5
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Semiologie chirurgicala
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale • Intocmirea fisei de observatie clinica a unui pacient cu
(exprimate prin cunoștințe și afectiuni ortopedico-chirurgicale
abilități) • Notiuni de asepsie si antisepsie in ortopedie-traumatologie
• Descrierea unei radiografii
• Stabilirea diagnosticului in functie de descrierea radiografiei,
sustinerea radiofrafiei ; diagnostic diferential, principii de tratament
• Realizarea corelatiilor intre etiopatogenia afectiunii, semnele
clinice, aspectul radiologic, diagnostic si tratament
• Cunoasterea implantelor si materialelor specifice, sisteme de
ortezare si protezare
Competențe transversale (de • Asistenţa la domiciliu a unui bolnav operat: îngrijire plăgi,
rol, de dezvoltare profesională, dispensarizare postoperatorie
personale) • Examenul clinic, diagnostic, primul ajutor şi îndrumarea către
unităţi specializate a bolnavilor cu urgenţe ortopedico-chirurgicale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Realizarea corelatiilor intre etiopatogenia afectiunii, semnele clinice,
aspectul radiologic, diagnostic si tratament
7.2. Obiective specifice • Cunoasterea notiunilor de asepsie si antisepsie in ortopedie-
traumatologie
• Intocmirea foii de observatie clinica a unui pacient cu
afectiune ortopedica-traumatica
• Examinarea bolnavului cu afectiune ortopedica-traumatica
• Prezentarea etiopatogeniei si clasificarilor specifice disciplinei
• Notiuni de diagnostic (clinic, paraclinic, imagistic) si
tratament (ortopedico-traumatic si recuperator)
• Cunoasterea implantelor si materialelor specifice

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1.Fracturi - generalitati: definitie, mecanism de producere, Curs- prezentare power 2h
anatomie patologica, simptomatologie, examene point
paraclinice, diagnostic, vindecarea fracturilor, complicatii,
tratament fracturilor si al complicatiilor
2.Fracturile membrului superior si inferior: definitie, Curs- prezentare power 2h
mecanism de producere, anatomie patologica, point
simptomatologie, examene paraclinice, diagnostic,
vindecarea fracturilor, complicatii, tratament fracturilor si
al complicatiilor
3. Fracturile bazinului si coloanei vertebrale: Curs- prezentare power 2h
definitie, mecanism de producere, anatomie patologica, point
simptomatologie, examene paraclinice, diagnostic,
vindecarea fracturilor, complicatii, tratament fracturilor si
al complicatiilor
4. Entorse si luxatii: definitie, mecanism de producere, Curs- prezentare power 2h

pagina 2 din 5
anatomie patologica, simptomatologie, examene point
paraclinice, diagnostic, vindecare, complicatii,
tratament
5. Imagistica in Ortopedie – notiuni introductive, Curs- prezentare power 2h
radiografia standard, interpretarea unei radiografii, point
imagistica speciala. Elemente de patologie articulara
netraumatica – artropatii noninflamatorii, artropatii
inflamatorii, artropatii metabolice, osteocondroze, alte
afectiuni asociate cu artropatii – diagnostic, imagistica,
simptomatologie, tratament
6. Tumori – Generalitati si clasificare, diagnostic, Curs- prezentare power 2h
imagistica tumorilor, simptomatologie, examene point
paraclinice, complicatii, tratament
7. Infectii osoase – osteite, artrite, osteomielite, Curs- prezentare power 2h
tuberculoza osteoarticulara - diagnostic, imagistica, point
simptomatologie, tratament.
8. Diformitati osoase – scolioza, cifoza, luxatia Curs- prezentare power 2h
congenitala a soldului, diformitatile genunchiului, point
diformitatile congenitale si dobandite ale piciorului –
diagnostic, imagistica, tratament.
Bibliografie
1. Alexa O. Ortopedie-Traumatologie – Ghid de diagnostic si tratament, Ed. UMF “Gr. T. Popa”,
Iasi 2006
2. Botez Paul-Ortopedie, Editura UMF „Gr. T. Popa”, Iasi, 2017, Ed. 3
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Elaborarea foii de observatie a pacientului. Prezentare de caz clinic 3h
Material de osteosinteza. Atele si ghipsuri in Documentatie imagistica
tratamentul fracturilor. Tratamentul in Prezentare power-point
politraumatisme Demonstratie practica
2. Primul ajutor in tratamentul fracturilor Prezentare de caz clinic 3h
inchise si deschise. Documentatie imagistica
Prezentare power-point
Demonstratie practica
3. Fracturile membrului superior. Examen clinic Prezentare de caz clinic 3h
general, examen clinic local: inspectie, palpare. Documentatie imagistica
Imagistica. Diagnostic. Tratament: implante frecvent Prezentare power-point
folosite. Demonstratie practica
4. Fracturile soldului, diafizei femurale si Prezentare de caz clinic 3h
periarticulare ale genunchiului: Examen clinic Documentatie imagistica
general, examen clinic local: inspectie, palpare. Prezentare power-point
Imagistica. Diagnostic. Tratament: implante frecvent Demonstratie practica
folosite.
5. Fracturile gambei, gleznei si ale piciorului: Prezentare de caz clinic 3h
Examen clinic general, examen clinic local: inspectie, Documentatie imagistica
palpare. Imagistica. Diagnostic. Tratament: implante Prezentare power-point
frecvent folosite. Demonstratie practica
6. Fracturile pelvisului si ale coloanei Prezentare de caz clinic 3h
vertebrale: Examen clinic general, examen clinic Documentatie imagistica
local: inspectie, palpare. Imagistica. Diagnostic. Prezentare power-point
Tratament: implante frecvent folosite. Demonstratie practica
7. Entorse si luxatii: Examen clinic general, Prezentare de caz clinic 3h
examen clinic local: inspectie, palpare. Imagistica. Documentatie imagistica
Diagnostic. Tratament. Complicatii Prezentare power-point
Demonstratie practica
8. Foaia de observatie a pacientului cu afectiuni Prezentare de caz clinic 3h
ortopedice – anamneza, examen clinic, diagnostic, Documentatie imagistica

pagina 3 din 5
tratamente specifice bolilor ortopedice Prezentare power-point

9. Artroze: coxartroza, gonartroza - examen clinic, Prezentare de caz clinic 3h


anamnestic. Imagistica. Diagnostic. Tratament. Documentatie imagistica
Live-surgery
Demonstratie practica
10. Necroza aseptica a capului femural: examen Prezentare de caz clinic 3h
clinic, anamnestic. Imagistica. Diagnostic. Tratament Documentatie imagistica
Prezentare power-point
Demonstratie practica
11. Tumori: maligne, benigne, borderline. Examen Prezentare de caz clinic 3h
clinic, anamnestic. Imagistica. Diagnostic. Tratament Documentatie imagistica
Prezentare power-point
Demonstratie practica
12. Infectii osteoarticulare: osteite, artrite, Prezentare de caz clinic 3h
osteomielite. Examen clinic, anamnestic. Imagistica. Documentatie imagistica
Diagnostic. Tratament Prezentare power-point
Demonstratie practica
13. Diformitati osoase: Scolioze, cifoze, diformitatile Prezentare de caz clinic 3h
soldului, genunchiului. Diformitati congenitale si Documentatie imagistica
dobandite ale piciorului. . Examen clinic, anamnestic. Prezentare power-point
Imagistica. Diagnostic. Tratament Demonstratie practica
14. Recapitulare. Test pt nota din activitatea din Test scris / oral 3h
timpul semestrului.
Bibliografie
1. Alexa O. Ortopedie - Traumatologie - Ghid de diagnostic si tratament, Ed. UMF “Gr. T. Popa” Iasi,
2006
2. Botez P, Savin L - Elemente practice in ortopedia netraumatica, Ed. UMF “Gr. T. Popa”, Iasi, 2017
3. Botez P, Savin L - Aplicatiile imagisticii in patologia ortopedica netraumatica Ed. UMF “Gr. T.
Popa”, Iasi, 2017

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2019 Prof. Dr. Ovidiu Alexa

pagina 4 din 5
pagina 5 din 5