Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Medicin i Farmacie Grigore T.

Popa Iai
Comisia pentru asigurarea calitii

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI


1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE
1.3. DISCIPLINA: TRAUMATOLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: MEDICINA
1.5. CICLUL DE STUDII: LICEN
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei: TRAUMATOLOGIE
2.2. Titularul activitilor de curs: Prof. Dr. Ovidiu Alexa, Sef Lucr. Dr. Tudor Cozma, Sef Lucr. Dr.
Bogdan Florin Puha.
2.3. Titularul activitilor de seminar: Asist. Dr. Drago Cristian Popescu, Asist. Dr. Bogdan Veliceasa.
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligat
studiu evaluare disciplinei oriu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactic)

3.1. Nr ore pe 5 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 3


sptmn laborator
3.4. Total ore din 29 Din care : 3.5. curs 8 3.6. seminar/ 21
planul de laborator
nvmnt
Distributia fondului Ore
de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 7
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe 3
teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoloo i eseuri 7
Tutoriat 2
Examinri 2
Alte activiti 0
3.7. Total ore de studiu individual 21
3.9. Total ore pe semestru 50
3.10. Numrul de credite Credite
comune cu
Ortopedie-
Traumatologie
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competene Nu e cazul
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competene specifice acumulate


Competene profesionale Intocmirea fisei de observatie clinica a unui pacient cu afectiuni
(exprimate prin cunotine i ortopedico-chirurgicale
abiliti) Notiuni de asepsie si antisepsie in ortopedie-traumatologie
Descrierea unei radiografii
Stabilirea diagnosticului in functie de descrierea radiografiei,
sustinerea radiofrafiei ; diagnostic diferential, principii de tratament
Realizarea corelatiilor intre etiopatogenia afectiunii, semnele
clinice, aspectul radiologic, diagnostic si tratament
Cunoasterea implantelor si materialelor specifice, sisteme de
ortezare si protezare
Competene transversale (de rol, Asistena la domiciliu a unui bolnav operat: ngrijire plgi,
de dezvoltare profesional, dispensarizare postoperatorie
personale) Examenul clinic, diagnostic, primul ajutor i ndrumarea ctre
uniti specializate a bolnavilor cu urgene ortopedico-chirurgicale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

5.1. Obiectivul general Organizarea serviciului de ortopedie-traumatologie


5.2. Obiective specifice Cunoasterea notiunilor de asepsie si antisepsie in ortopedie-
traumatologie
Intocmirea foii de observatie clinica a unui pacient cu afectiune
ortopedica-traumatica
Examinarea bolnavului cu afectiune ortopedica-traumatica
Prezentarea etiopatogeniei si clasificarilor specifice disciplinei
Notiuni de diagnostic (clinic, paraclinic, imagistic) si tratament
(ortopedico-traumatic si recuperator)
Cunoasterea implantelor si materialelor specific

8. Coninuturi
6.1. Curs Metode de predare Observaii
1. Fracturi - generalitati: Curs prezentare power-point 2 ore
definitie, mechanism de producer,
anatomie patologica,
simptomatologie, examene
paraclinice, diagnostic, vindecarea
fracturilor, complicatii, tratament
fracturilor si al complicatiilor
2. Fracturile membrului Curs prezentare power-point 2 ore
superior si inferior: definitie,
mecanism de producere, anatomie
patologica, simptomatologie,
examene paraclinice, diagnostic,
vindecarea fracturilor, complicatii,
tratament fracturilor si al
complicatiilor
3. Fracturile bazinului si Curs prezentare power-point 2 ore
coloanei vertebrale: definitie,
mecanism de producere, anatomie
patologica, simptomatologie,
examene paraclinice, diagnostic,
vindecarea fracturilor, complicatii,
tratament fracturilor si al
complicatiilor
4. Entorse si luxatii: Curs prezentare power-point 2 ore
definitie, mecanism de producere,
anatomie patologica,
simptomatologie, examene
paraclinice, diagnostic, vindecare,
complicatii, tratament

Bibliografie

1. Alexa O. Ortopedie-Traumatologie Ghid de diagnostic si tratament, Ed. UMF Gr. T. Popa, Iasi 2006.

6.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaii


1. Elaborarea foii de Prezentare de caz clinic 3 ore
observatie a pacientului. Material Prezentare power-point
de osteosinteza. Atele si ghipsuri Demonstratie practica
in tratamentul fracturilor.
Tratamentul in politraumatisme.
2. Primul ajutor in Prezentare de caz clinic 3 ore
tratamentul fracturilor inchise si Prezentare power-point
deschise. Demonstratie practica
3. Fracturile membrului Prezentare de caz clinic 3 ore
superior. Examen clinic general, Documentatie imagistica
examen clinic local: inspectie, Prezentare power-point
palpare. Imagistica. Diagnostic. Demonstratie practica
Tratament: implate fracvent
folosite.
4. Fracturile soldului, Prezentare de caz clinic 3 ore
diafizei femurale si periarticulare Documentatie imagistica
ale genunchiului: Examen clinic Prezentare power-point
general, examen clinic local: Demonstratie practica
inspectie, palpare. Imagistica.
Diagnostic. Tratament: implate
fracvent folosite.
5. Fracturile gambei, gleznei Prezentare de caz clinic 3 ore
si ale piciorului: Examen clinic Documentatie imagistica
general, examen clinic local: Prezentare power-point
inspectie, palpare. Imagistica. Demonstratie practica
Diagnostic. Tratament: implate
fracvent folosite.
6. Fracturile pelvisului si ale Prezentare de caz clinic 3 ore
coloanei vertebrale: Examen Documentatie imagistica
clinic general, examen clinic local: Prezentare power-point
inspectie, palpare. Imagistica. Demonstratie practica
Diagnostic. Tratament: implate
fracvent folosite.
7. Entorse si luxatii: Examen Prezentare de caz clinic 3 ore
clinic general, examen clinic local: Documentatie imagistica
inspectie, palpare. Imagistica. Prezentare power-point
Diagnostic. Tratament. Complicatii. Demonstratie practica
Bibliografie
2. Alexa O. Ortopedie-Traumatologie Ghid de diagnostic si tratament, Ed. UMF Gr. T. Popa, Iasi 2006.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunotinele i deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice i precizate ca atare n programe analitice
revizuite anual. Dup analiza n cadrul disciplinei, acestea sunt discutate i aprobate n cadrul Biroului Curricular,
n sensul armonizrii cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluat sistematic, pe ct posibil direct,
corespondena dintre coninut i ateptrile comunitii academice, a reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor
profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmrete s ofere studenilor premise optime pentru
urmtorii ani de studiu din cadrul programului de Licen n Medicin, n perspectiva angajrii cu succes, imediat
dup absolvire, n programe de rezideniat din Romnia i din alte ari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 8.1. Criterii de evaluare 8.2. Metode de evaluare 8.3. Pondere din nota
final
8.4. Curs Note de la 1 la 10 Grila 50%

Note de la 1 la 10 ex.practic- caz clinic 40%


Standard minim de
performan
Nota 5
8.5. Seminar / laborator Note de la 1 la 10 - testarea continu pe
10%
parcursul semestrului

Standard minim de performan


Nota 5