Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI
1.2. FACULTATEA MEDICINĂ/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE II
1.3. DISCIPLINA: RADIOLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: RADIOLOGIE
2.2. Titularul activităților de curs: Prof.dr. Dragoş Negru, Conf.dr. Corina Veronica Lupaşcu-Ursulescu,
Şef lucări dr. Liliana Gheorghe
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.dr. Dragoş Negru, Şef lucări dr. Liliana Gheorghe, Şef lucări
dr. Irina Jari, Şef lucări dr. Corina Veronica Lupaşcu-Ursulescu, Şef lucări dr. Vasile Fotea, Şef
lucări dr. Manuela Ursaru, Asist. Univ. Drd. Bogdan Cucuteanu, Asist. Univ. Drd. Florin Mihai, Asist.
Univ. Drd. Marius Savin
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 56 Din care : 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 28
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 5
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 9
Tutoriat 2
Examinări 5
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 69
3.8. Total ore pe semestru 125
3.9. Numărul de credite 5

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum FACULTATEA DE MEDICINĂ Anatomie
4.2. de competențe +40 232 301 615 tel / +40 232Nu301 633 fax
e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)

pagina 1 din 3
5.1. de desfăşurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale Diagnostic radio-imagistic de bază în patologia cardio-vasculară,
(exprimate prin cunoştințe şi pulmonară, digestivă, uro-genitală și musculo-scheletală, etc.
abilități) Alcătuirea unui algoritm de explorare radio-imagistică
Interpretarea sistematică a imaginilor obţinute în urma investigaţiilor
radio-imagistice
Redactarea unui raport de explorare radio-imagistica
Competențe transversale (de Dezvoltarea atenției distributive, a capacității de integrare a
rol, de dezvoltare profesională, informației, a unor rutine de raționament care să integreze datele
personale) imagistice cu cele clinice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Prezentarea metodelor de explorare imagistica (principii, indicatii) si
a principalelor aspecte imagistice in patologia cardio-vasculara,
pulmonara, digestiva, uro-genitala si musculo-scheletala.
7.2. Obiective specifice Cunoasterea locului metodelor imagistice in algoritmul de explorare
pe aparate și sisteme;
Interpretarea aspectelor semiologice de baza.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Metode radio-imagistice Prezentări PowerPoint 2 ore
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor aparatului Prezentări PowerPoint 4 ore
respirator
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor mediastinului; Prezentări PowerPoint 2 ore
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor cordului; Prezentări PowerPoint 2 ore
Diagnosticul radio-imagistic in patologia vasculara; Prezentări PowerPoint 2 ore
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor tubului digestiv; Prezentări PowerPoint 4 ore
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor ficatului si cailor Prezentări PowerPoint 3 ore
biliare;
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor pancreasului si Prezentări PowerPoint 3 ore
splinei;
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor aparatului Prezentări PowerPoint 2 ore
urinar;
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor sistemului Prezentări PowerPoint 2 ore
osteo-articular
Bibliografie
1. D. Negru (ed.) Radiologie și imagistică medicală. Ed. „Gr.T.Popa” UMF Iași, 2007
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Metode radio-imagistice Proiecție video (PowerPoint) 2 ore
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor aparatului Proiecție video (PowerPoint) + 4 ore
respirator filme clasice negatoscop
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor mediastinului Proiecție video (PowerPoint) + 2 ore
filme clasice negatoscop
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor cordului Proiecție video (PowerPoint) + 2 ore
filme clasice negatoscop
Diagnosticul radio-imagistic in patologia vasculara Proiecție video (PowerPoint) 2 ore
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor tubului digestiv; Proiecție video (PowerPoint) + 4 ore
filme clasice negatoscop
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor ficatului si cailor Proiecție video (PowerPoint) 3 ore

pagina 2 din 3
biliare;
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor pancreasului si Proiecție video (PowerPoint) + 3 ore
splinei; filme clasice negatoscop
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor aparatului Proiecție video (PowerPoint) + 2 ore
urinar; filme clasice negatoscop
Diagnosticul radio-imagistic al afectiunilor sistemului Proiecție video (PowerPoint) + 2 ore
osteo-articular filme clasice negatoscop
Bibliografie
1. D. Negru (ed.) Radiologie și imagistică medicală. Ed. „Gr.T.Popa” UMF Iași, 2007

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,


asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip unic 50%
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


02.10.2018 Prof.dr. Dragoş Negru

Semnătura directorului de departament


Prof.dr. Dan Mihail Cobzeanu

pagina 3 din 3