Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL STIINTE MORFO-FUNCTIONALE II
1.3. DISCIPLINA: BIOCHIMIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: Biochimie
2.2. Titularul activităților de curs: -
2.3. Titularul activităților de seminar: -
2.4. Anul de I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) – informaţiile se vor


completa din planurile de învăţământ
3.1. Nr ore pe 3 din care : 3.2. curs 1 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 42 Din care : 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 28
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 2
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 2
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 8

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
3.8. Total ore pe semestru 50
3.9. Numărul de credite 2

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  Insusirea notiunilor de biochimie utile in evaluarea si
(exprimate prin cunoștințe și interpretarea statusului nutritionala
abilități)
Competențe transversale (de  Lucru in echipa
rol, de dezvoltare profesională,  Bazele unei atitudini integrative fata de cunostintele si
personale) deprinderile dobandite

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Cunoasterea de catre studenti a notiunilor fundamentale specifice
domeniului biochimiei

7.2. Obiective specifice Cunoasterea proceselor biochimice si mecanismelor metabolice


normale si patologice
Cunoasterea parametrilor biochimici utilizati in practica medicala

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1.Proteine – structură, clasificare. Prelegere/ folosire 2 ore
Enzime – structură, clasificare material video
2.Vitamine - hidro şi liposolubile Prelegere/ folosire 2 ore
Vitamine hidrosolubile:vitamine implicate in generare de material video
energie (B1,B2, biotina, acid lipoic, PP), vitamine implicate
in eritropoeza (B12, acid folic), vit. B6, acid ascorbic
Vitamine liposolubile: vit.A, vit. D, vit E, vit. K)
3.Metabolismul glucidic Prelegere/ folosire 2 ore
- digestie, absorbţie material video
- glicoliza,ciclul Krebs, fosforilarea oxidativă
4.Metabolismul glucidic Prelegere/ folosire 2 ore
- metabolismul glicogenului material video
- tulburările metabolismului glucidic
5.Metabolismul lipidic Prelegere/ folosire 2 ore
- digestie, absorbţie material video
- degradarea acizilor graşi
6.Metabolismul lipidic Prelegere/ folosire 2 ore
- metabolismul colesterolului material video
- lipoproteine
7.Metabolismul proteic Prelegere/ folosire 2 ore
- digestie, absorbţie material video
- metabolismul amoniacului
- biosinteza ureei
- hemoglobină, bilirubină

pagina 2 din 4
Bibliografie
Biochimie Medicala- Curs pentru studentii facultatii de Moase si Asistenti Medicali- Nastasia Gheorghita,
Luminita Jerca, Cristiana Filip, Didona Ungureanu, Bogdan-Alexandru Stoica, 2009, Ed. PIM
Biochimie Medicala- Curs pentru studentii facultatii de Moase si Asistenti Medicali- Nastasia Gheorghita,
Cristiana Filip, Didona Ungureanu, Nina Filip, 2016, Ed. PIM
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1.Prezentarea laboratorului.Norme de protectie a Prezentari interactive; fise de 2 ore
muncii. Concentraţie procentuală. lucru
2.Molaritate, normalitate, Eq, soluţii izotonice, Prezentari interactive; fise de 2 ore
sisteme tampon lucru
3.Importanta determinarioi activitatii Prezentari interactive 2 ore
transaminazelor
4.Importanta determinarioi activitatii fosfatazei Prezentari interactive 2 ore
alcaline si gamma-glutamiltransferazei
5.Importanta determinarii glicemiei si a testului Prezentari interactive 2 ore
hiperglicemiei provocate,
6.Importanta determinarii colesterolului, si a Prezentari interactive 2 ore
trigliceridelor în ser
7.Test de verificare pe parcurs Verificarea cunostintelor 2 ore
teoretice
8.Imporatanta determinarii proteinelor totale în ser. Prezentari interactive 2 ore
Disproteinemii
9.Imporatanta determinarii ureei si a creatininei in Prezentari interactive 2 ore
ser
10.Imporatanta determinarii bilirubinei în ser Prezentari interactive 2 ore
11.Imporatanta determinarii Fe in ser Prezentari interactive 2 ore
12.Imporatanta determinarii Ca, Mg în ser Prezentari interactive 2 ore
13.Examenul biochimic al urinii Prezentari interactive 2 ore
14.Examen practic Evaluarea cunostiintelor de 2 ore
laborator
Bibliografie
1. Luminita Jerca, Cristina Dimitriu, Cristiana Filip. Reactii chimice antioxidante, de excretie si
detoxifiere, cu implicatia ficatului. Lucrari practice. Editura Tehnopres, Iasi, 2009.
2. Liliana Foia. Corelatii clinice in interpretarea parametrilor biochimici. Editura Junimea, Iasi, 2010.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Masterat, în
perspectiva angajării cu succes (imediat după absolvire), în România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%

pagina 3 din 4
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


se va completa Numele şi prenumele
Conf. Dr. Cristiana Filip
26.09.2018

Semnătura directorului de departament


Numele şi prenumele
Prof Dr. Carmen Elena Cotrutz

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și