Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA / DEPARTAMENTUL MEDICINĂ PREVENTIVĂ ȘI INTERDISCIPLINARITATE
1.3. DISCIPLINA: IGIENĂ-SĂNĂTATEA MEDIULUI
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ – LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: IGIENĂ-SĂNĂTATEA MEDIULUI
2.2. Titularii activităților de curs: Conf. Dr. Albu Adriana, Conf. Dr. Petrariu Florin Dumitru
2.3. Titularii activităților de seminar: Conf. Dr. Albu Adriana,
Asist. Dr. Ghica Dragoș, Asist. Dr. Martinescu Gabriela
2.6. Tipul 2.7. Regimul
2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul I/II C1/C2 Obligatoriu
de evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr. ore pe
4 Din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ laborator 2
săptămână
3.4. Total ore din planul
40 Din care : 3.5. curs 18 3.6. seminar/ laborator 22
de învățământ
Distribuția
ore
fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă,
10
pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 3
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 35
3.8. Total ore pe semestru 75
3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiții

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 5
4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții
5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Interpretarea rezultatelor unei anchete alimentare realizate prin metoda
statistică sau a chestionarului.
Competențe profesionale Interpretarea diagnosticului de dezvoltare fizică a copiilor şi adolescenților
şi elaborarea unor programe coerente de intervenție medicală.
(exprimate prin
Interpretarea unui buletin de analiză fizico-chimică şi microbiologică a
cunoștințe și abilități) apei şi propunerea unor măsuri de intervenție acolo unde este necesar.
Interpretarea unui buletin de analiză fizico-chimică şi microbiologică a
aerului şi corelarea rezultatelor cu problemele de sănătate ale populației.
Competențe transversale Conștientizarea importanței și a impactului medicinei preventive asupra
(de rol, de dezvoltare sănătății umane. Capacitatea de a planifica utilizarea resurselor materiale
profesională, personale) și de a gestiona eficient bugetul de timp.

7. Obiectivele disciplinei
Învățarea și aprofundarea metodelor de evaluare a calității alimentelor,
7.1. Obiectivul general
a apei, a aerului și a dezvoltării copiilor și adolescenților.
1. Cunoașterea factorilor de mediu naturali și artificial și a modurilor în
care aceștia afectează sănătatea la nivel individual și comunitar.
2. Dobândirea de competențe în utilizarea metodelor de calculare a
cantității și calității aportului nutrițional în funcție de sex, vârstă și de
7.2. Obiective specifice
starea fiziologică a subiectului.
3. Determinarea și evaluarea microclimatului în diferite forme de habitat
(de tip locuință sau de tip special /unități medicale, școli).
4. Diagnosticul dezvoltării fizice la copii și adolescenți.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
I. Trofinele alimentare cu rol energetic.
Necesarul energetic al organismului uman. Discuții interactive
Trofinele alimentare cu rol energetic proteinele lipidele, Prezentări PowerPoint 2 ore
glucidele. Clasificare, roluri în nutriție şi necesarul zilnic. Prezentări video
Sursele alimentare și impactul procesării asupra nutrienților.
II. Trofinele alimentare fără rol energetic
Vitaminele liposolubile şi hidrosolubile: rolul în nutriție,
Discuții interactive
efectele carenței şi ale excesului. Rația, sursele alimentare.
Prezentări PowerPoint 2 ore
Elementele minerale. Prezentări video
Macroelementele şi microelementele: rolul în nutriție,
efectele carenței şi ale excesului. Rația, sursele alimentare.
III. Grupele de alimente: valoarea nutritivă,
efectul consumului neadecvat, necesarul zilnic.
Discuții interactive
Laptele și produsele lactate, carnea şi produsele din carne,
Prezentări PowerPoint 2 ore
peștele și fructele de mare, ouăle, cerealele, fructele și Prezentări video
legumele, cartofii, grăsimile animale şi grăsimile vegetale,
produsele zaharoase, băuturile alcoolice şi nealcoolice.
IV. Grupele de alimente: aspecte actuale.
Siguranța alimentară. Discuții interactive
Aditivii alimentari. Prezentări PowerPoint 2 ore
Alimentele organice vs. cele convenționale. Prezentări video
Alimentele modificate genetic vs. cele convenționale.
V. Impactul poluării aerului Discuții interactive 2 ore
asupra stării de sănătate a populației Prezentări PowerPoint
Efecte asupra sănătății prin modificarea proprietăților Prezentări video

pagina 2 din 5
fizice şi a concentrației componenților chimici normali.
Ambianța termică – efecte asupra termoreglării organismului.
Poluarea de natură chimică: surse, efecte acute și cronice,
modalități de prevenție și combatere.
Contaminarea aerului și a suprafețelor din unitățile medicale
şi efectele asupra sănătății pacienților.
Infecțiile asociate cu asistența medicală.
VI. Poluarea de natură fizică
(radiațiile ionizante şi neionizante, poluarea fonică)
Discuții interactive
şi impactul ei asupra stării de sănătate a populației.
Prezentări PowerPoint 2 ore
Surse naturale şi artificiale. Efectele sanogene şi patogene Prezentări video
(acute şi cronice). Prevenția și combaterea expunerii la radiații
ionizante, neionizante sau la poluarea fonică.
VII. Rolul sanogen al apei şi impactul poluării ei asupra stării
de sănătate a populației. Sursele de apă potabilă. Poluarea şi
Discuții interactive
autopurificarea apei. Efectul poluării apei cu nitrați, detergenți,
Prezentări PowerPoint 2 ore
pesticide, substanțe cancerigene sau metale grele. Prezentări video
Bioelementele din apă: iodul, fluorul, mineralizarea apei
şi implicarea ei în bolile cardiovasculare.
VIII. Aprovizionarea cu apă potabilă a populației.
Elementele componente ale stațiilor de tratare a apei. Discuții interactive
Principalele caracteristici ale poluării biologice a apei Prezentări PowerPoint 2 ore
Patologia care are apa drept sursă sau cale de transmitere. Prezentări video
Prevenirea și combaterea poluării microbiologice a apei
IX. Procesul de creștere și dezvoltare la copii şi adolescenți.
Principiile generale ale creșterii şi dezvoltării.
Factorii care intervin activ în creștere și în dezvoltare.
Discuții interactive
Caracteristici generale şi particulare ale creșterii/dezvoltării, la
Prezentări PowerPoint 2 ore
copii şi adolescenți (în funcție de vârstă, sex, tip de activitate). Prezentări video
Habitatul uman.
Principalele caracteristici ale locuinței.
Rolul locuinței în menținerea stării de sănătate a populației.

Bibliografie
1. Gavăt V., Petrariu F.D., Gavăt C.C., Azoicăi D. Factorii de risc din mediu şi sănătatea,
Iasi: Editura EditDAN, 2001.
2. Gavăt V., Petrariu F.D., Gavăt C.C., Indrei L. L. Alimentația şi patologia nutrițională,
Iași: Editura “Gr. T. Popa”, 2003.
3. Gavăt V., Albu A., Petrariu F.D. Alimentația şi mediul de viață în relație cu dezvoltarea copiilor şi a
tinerilor, Iaşi: Editura “Gr. T. Popa”, 2006.
4. Gavăt V. Sănătatea mediului şi implicațiile sale în medicină Iaşi: Editura “Gr. T. Popa”, 2007.
5. Mănescu S. et al. Igienă, București: Editura Medicală, 1991.
6. Mănescu S. et al. Chimia sanitară a mediului, București: Editura Medicală, 1994.
7. Banu C. et al. Suveranitate, securitate și siguranță alimentară. București: Editura ASAB, 2007.
8. * * *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. RECOMANDAREA CONSILIULUI din 9 iunie 2009 privind
siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (2009/C
151/01) EUR-Lex, 2009 (2009/C 151/01).

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații


1. Metodologia de realizare a anchetelor alimentare în
colectivități şi în familie (ancheta alimentară pe Discuții și întrebări
grupe de alimente prin metoda statistică şi a Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
Analiza unor cazuri practice
chestionarului).
2. Metodologia de apreciere a aportului pe principii Discuții și întrebări
nutritive (anchete alimentare pe principii nutritive Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
folosind metoda statistică). Analiza unor cazuri practice
3. Investigarea stării de nutriție în diferite tipuri de Discuții și întrebări
colectivități şi metodologia efectuării studiilor Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
populaționale. Analiza unor cazuri practice
4. Aprecierea siguranței alimentelor prin cunoașterea Discuții și întrebări 2 ore
valorii nutritive şi a condițiilor igienico-sanitare Prezentări de tip PowerPoint
impuse de specificul fiecărui produs alimentar. Analiza unor cazuri practice

pagina 3 din 5
Toxiinfecțiile alimentare (factorii de risc,
managementul unui focar de TIA)
5. Metodologia de realizare a studiilor de impact a Discuții și întrebări
poluării aerului asupra stării de sănătate a Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
populației. Sistematizarea unui centru urban. Analiza unor cazuri practice
6. Evaluarea riscului de apariție a infecțiilor asociate Discuții și întrebări
cu asistența medicală prin contaminarea aerului din Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
unitățile medicale. Analiza unor cazuri practice
7. Metodologia de realizare a studiilor de impact a
poluării apei asupra stării de sănătate a populației: Discuții și întrebări
supravegherea concentrației nitraților în apa de Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
Analiza unor cazuri practice
băut, profilaxia apariției methemoglobinemiilor.
8. Stabilirea diagnosticului de potabilitate a apei, Discuții și întrebări
metodologia de supraveghere a calității apei şi Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
legislația europeană actuală. Analiza unor cazuri practice
9. Tratarea apei în scop potabil şi verificarea eficienței
acesteia prin raportarea nivelului indicatorilor Discuții și întrebări
microbiologici la normele în vigoare. Dezinfecția Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
Analiza unor cazuri practice
unor volume variabile de apă.
10. Metodologia de determinare a factorilor fizici de
microclimat din încăperi (temperatură, umiditate, Discuții și întrebări
curenți de aer, temperatură radiantă). Indicatori Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
fiziologici subiectivi şi obiectivi de apreciere a Analiza unor cazuri practice
efectului microclimatului asupra organismului uman.
11. Stabilirea diagnosticului de dezvoltare fizică al
copiilor şi tinerilor prin încadrarea în clase Discuții și întrebări
sigmatice. Supravegherea stării de sănătate a Prezentări de tip PowerPoint 2 ore
Analiza unor cazuri practice
copiilor şi adolescenților din colectivități.
Bibliografie
1. Gavăt V. Igiena. Lucrări practice. Iaşi: U.M.F. “Gr. T. Popa” 1998.
2. Lupea A et al. Fundamente de chimia mediului. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.
3. Mănescu S et al. Microbiologia sanitară. Bucureşti: Editura Medicala, 1989.
4. Mănescu S. et al. Chimia sanitară a mediului. Bucureşti: Editura Medicală, 1994.
5. Shapton D. Principles and practices for the safe processing of food.
Cambridge: Woodhead Publishing Ltd., 1998.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității


epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoștințele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondența dintre conținut şi așteptările comunității academice, a reprezentanților
comunității, a asociațiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmărește să ofere
studenților premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licență în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidențiat din România şi din alte
țări din UE.

10. Evaluarea

pagina 4 din 5
Tip de 10.1. Criterii 10.3. Ponderea
10.2. Metode de evaluare
activitate de evaluare din nota finală
Nota de la Evaluarea scrisă la finalul semestrului
10.4. Curs 50%
examenul scris (tratarea a patru subiecte de tip redacțional).
Evaluarea pe parcursul semestrului /
Media notelor Media ponderată dintre frecvență (10%),
10.5. examinărilor comportamentul studentului (10%), 10%
Seminar/ pe parcurs interactivitate (15%) și
laborator evaluarea cunoștințelor (65%).
Nota de la Examenul practic
40%
examinarea practică (rezolvarea a trei probleme practice).
Standard minim de performanță: Promovarea cu nota minimă 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactică


17.10.2019 Conf. Dr. Albu Adriana

Semnătura directorului de departament


Conf. Dr. Petrariu Florin Dumitru

pagina 5 din 5