Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

__________din _________

Formular USAMVCN-0702040106

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii1)
1.6.Specializarea/ Programul de studii
1.7. Forma de nvmnt

Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar din Cluj-Napoca


tiina i Tehnologia Alimentelor
Ingineria Produselor Alimentare
Ingineria Produselor Alimentare
Ciclul 1. Studii universitare de licen
Controlul i Expertiza Produselor Alimentare / CEPA
IF

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea
BOLI TRANSMISIBILE PRIN ALIMENTE LA OM 1
disciplinei
2.2. Titularul activitilor de curs
Sef. lucr. dr. Ancua M. Rotar
2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/
Sef. lucr. dr. Ancua M. Rotar
proiect
3.1. Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/ laborator/ proiect
forma cu frecven
42 din care: 3.5.curs
28 3.6.seminar/laborator
3.4.Total ore din planul de invatamant
Distribuia fondului de timp
3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.Examinri
3.4.6. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual
78
120
3.8. Total ore pe semestru
4
3.9. Numrul de credite4
2.4. Anul de studiu
IV 2.5. Semestrul I
2.6. Tipul de
2.7. Regimul
Continut2
evaluare
disciplinei
Sumativ
Obligativitate3

1
14
ore
25
15
15
8
15

DD
DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competene

Cunotine de Microbiologie alimentar, Chimie organic, Biochimie, Toxicologia produselor


alimentare
Cunotine referitoare la manipularea probelor biologice n condiii de securitate pentru utilizator
si mediul nconjurtor, cunotine privind condiiile de cultivare i dezvoltare a principalelor clase
de microorganisme implicate n contaminarea alimentelor

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

Sala de curs dotat cu sistem de proiecie; conexiune internet


Dotare laborator: Microscop fotonic, lampa UV, termostat, conexiune la gaz; dotri
conexe (autoclav, etuva, ustensile specifice)

Competene
transversale

Competene
profesionale

6. Competene specifice acumulate


S cunoasc terminologia de baz utilizat n microbiologia alimentelor
S dezvolte deprinderi de utilizare corect a materialelor, ustensilelor i echipamentelor de laborator
S dobndeasc capacitatea de a efectua testri ntr-un laborator de microbiologie i toxicologie
S asigure calitatea rezultatelor ncercrilor
S demonstreze capacitatea de analiz i interpretare a rezultatelor unei ncercri de laborator
Explicarea i interpretarea conceptelor, metodelor utilizate n expertiza produselor alimentare, folosind
cunotinele de baz privind chimia i microbiologia compuilor care determin calitatea i trasabilitatea
produselor alimentare, transformrile microbiologice pe care acetia le pot sufer n cursul prelucrrii,
transportului i depozitrii
S demonstreze preocupare pentru perfecionarea profesional prin antrenarea abilitilor de gndire critic
S demonstreze implicarea n activiti tiinifice, cum ar fi elaborarea unor articole i studii de specialitate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

Studiul principalelor boli transmisibile prin intermediul agenilor etiologici de


natura bacterian i viral
Cunoaterea fiziologiei, morfologiei, rezistenei microorganismelor la condiiile
de mediu precum i a posibilitii de evitare a prezenei i multiplicrii acestora
n alimente prin cunoaterea caracterelor morfologice si a comportamentului
fiziologic al principalelor grupe de microorganisme cu implicaii practice

7.2. Obiectivele specifice

S neleag modul i condiiile n care se realizeaz contaminarea alimentelor


cu ageni microbieni bacterieni i virali
S nsueasc tehnicile de identificare standardizate a principalelor
microorganisme implicate in contaminarea alimentelor
S insueasca i s neleag implicaiile acestei discipline n meninerea
calitii alimentelor i protejarea sntii consumatorilor,

8. Coninuturi
8.1.CURS
INTRODUCERE
Conceptul de zoonoz; Istoricul zoonozelor ; Frecvena,
gravitatea i importana zoonozelor; Etiologia i
clasificarea etiologic a zoonozelor.
ZOONOZE BACTERIENE
Antraxul; Tuberculoza; Campilobacterioza ; Listerioza;
Shigeloza Istoric, etiologie i caractere epizootologice;
Surse de contaminare; Rezistenta microorganismului la
factorii de mediu si dezinfectante;Tablou clinic;
Diagnostic si profilaxie; Masuri legislative privind bolile
transmisibile prin alimente- destinaia carcaselor,
produselor i subproduselor comestibile

TOXIINFECTIILE ALIMENTARE - TIA


Toxiinfecii alimentare produse de Escherichia coli
EPEC, ETEC EIEC EHEC ; Toxiinfecii alimentare
produse de Salmonella ;Toxiinfecii alimentare produse
de stafilococi; Toxiinfecii alimentare produse de
Clostridii Clostridium botulinum, Clostridium
perfringens = Istoric, etiologie i caractere

Metode de predare
Prelegerea; explicaia;
conversaia

1 prelegere

Prelegerea; explicaia;
conversaia

5 prelegeri

Prelegerea; explicaia;
conversatia

Observaii

5 prelegeri

epizootologice; Surse de contaminare; Rezistenta


microorganismului la factorii de mediu si dezinfectante;
Tablou clinic; Diagnostic si profilaxie; Masuri
legislative privind bolile transmisibile prin alimentedestinaia carcaselor, produselor
i subproduselor
comestibile

ZOONOZE PRODUSE DE RICKETSII I


CLAMIDII
Febra Q - Istoric, etiologie i caractere epizootologice;
Surse de contaminare; Rezistenta microorganismului la
factorii de mediu si dezinfectante;Tablou clinic;
Diagnostic si profilaxie; Masuri legislative privind bolile
transmisibile prin alimente- destinaia carcaselor,
produselor i subproduselor comestibile
ZOONOZE DE NATUR VIRAL
Gripa aviar i gripa porcina ; Febra aftoas - Istoric,
etiologie i caractere epizootologice; Surse de
contaminare; Rezistenta microorganismului la factorii de
mediu si dezinfectante;Tablou clinic; Diagnostic si
profilaxie; Masuri legislative privind bolile transmisibile
prin alimente- destinaia carcaselor, produselor i
subproduselor comestibil

8.2.LUCRRI PRACTICE
Antraxul; Tuberculoza; Campilobacterioza

Listerioza; Shigeloza.- Metode de diagnostic si


identificare, studii de caz.

Toxiinfecii alimentare produse de Escherichia coli


EPEC, ETEC EIEC EHEC ; Toxiinfecii alimentare
produse de Salmonella ;Toxiinfecii alimentare produse
de stafilococi; Toxiinfecii alimentare produse de
Clostridii Clostridium botulinum, Clostridium
perfringens - Metode de diagnostic si identificare, studii
de caz
Gripa aviar i gripa porcina ; Febra aftoas - Metode
de diagnostic si identificare, studii de caz

Colocviu final de verificare a cunotinelor

Prelegerea; explicaia;
conversatia

1 prelegere

Prelegerea; explicaia;
conversatia

2 prelegeri

Metode de predare

Observaii
2.5 laboratoare

Expunere, explicaie,
demonstraie, studiu de caz

2.5 laboratoare
Expunere, explicaie,
demonstraie, studiu de caz

Expunere, explicaie,
demonstraie, studiu de caz
-

1 laborator
1 laborator

Bibliografie Obligatorie: Ancua M. Rotar, Sorin Apostu Bolitransmisibile prin alimente la om, Ed. Risoprint, 2009,
Cluj-Napoca; Apostu S., Ancua M. Rotar Microbiologia produselor alimentare, vol. 2, Ed. Risoprint, 2012, ClujNapoca
Apostu Sorin, Mihaela-Ancua Rotar, Carmen R. Pop Microbiologia produselor alimentare, vol.3, Ed. Risoprint,
2012, Cluj-Napoca
Bibliografie Facultativ: Brzoi D., Meica S., Negrut M. Toxiinfeciile alimentare, Ed. Diacon Coresi, 1999,
Bucureti
Zoonoze (2004) - Ed Oxford, Palmer

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Cunoaterea de ctre studenti a tuturor aspectelor prezentate la lucrrile practice i curs ;


nsuirea unei bune manualitti i ntelegerea pe deplin a importantei cunoaterii acestei discipline,
Atingerea obiectivului de predare cu implicaii interdisciplinare,
Implicarea studenilor n activitatea desfurat i discuii pe marginea aspectelor prezentate

10. Evaluare

Tip activitate
10.4. Curs

10.5. Seminar/Laborator

10.1. Criterii de evaluare


Aplicarea logic, corect i cooerent
a noiunilor nsuite

Capacitatea de a efectua analize i de


interpretare a rezultatelor obinute.

10.2. Metode de evaluare

10.3.
Pondere din
nota final

Examen scris (Evaluarea


rspunsurilor date la
subiectele de pe biletul de
examinare)
Colocviu final oral (Prob
de evaluare a
competenelor profesionale
acumulate)

70%

30%

10.6. Standard minim de performan


Elaborarea unei solutii pentru eliminarea factorilor de risc ntr-un proces tehnologic de producie
1

Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat


Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina fundamentala), DD
(disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara).
3
Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele DI ( disciplina obligatorie) DO
( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa).
4
Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual).
2

Data completrii

Titular curs

Titular lucrari laborator/seminarii

ef lucrri dr. Ancua M. Rotar

ef lucrri dr. Ancua M. Rotar

Data avizrii n
departament

Director de departament
Conf. dr. Dorin ibulc