Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale.

Varianta 5
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
5 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. S� se determine num�rul elementelor mul�imii A = { x ∈ � x + 1 ≤ 2} .
5p 2. S� se calculeze probabilitatea ca, alegând un num�r din mul�imea {3 1, 3 2, 3 3,..., 3 30} , acesta s� fie
num�r ra�ional.
5p 3. Fie func�iile f : � → �, f ( x ) = x + 3 �i g : � → �, g ( x ) = 2 x − 1. S� se determine solu�ia real� a
ecua�iei 2 f ( x) + 3g ( x) = −5 .
5p 4. Dup� o reducere cu 20 %, pre�ul unui produs este 320 de lei. S� se determine pre�ul produsului înainte
de reducere.
�� � � � � � ��
5p
( )
5. În reperul cartezian O, i, j se consider� vectorii u = −3i + 2 j �i v = 5i − j. S� se determine
� �
coordonatele vectorului 5u + 3v .
5p 6. Fie triunghiul dreptunghic ABC �i D mijlocul ipotenuzei BC. S� se calculeze lungimea laturii AB, �tiind
c� AC = 6 �i AD = 5.

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005


�x−3 1 � 2 �1 0�
1. Se consider� matricea A = � � , x ∈ � . Se noteaz� A = A ⋅ A , I 2 = � �.
� 1 x − 3� �0 1�
5p a) S� se determine x real, �tiind c� det ( A ) = 0 .
5p
( )
b) S� se verifice egalitatea A2 = ( 2 x − 6 ) A − x 2 − 6 x + 8 ⋅ I 2 .
5p c) S� se determine x ∈ � pentru care A = 2 A . 2

2. Pe mul�imea numerelor reale se consider� legea de compozi�ie x � y = xy − 2 ( x + y ) + 6.


5p a) S� se arate c� x � y = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2, oricare ar fi x, y ∈ � .
5p b) S� se demonstreze c� x � 2 = 2 , oricare ar fi x ∈ � .
5p c) �tiind c� legea de compozi�ie „ � ” este asociativ�, s� se calculeze valoarea expresiei
E = ( −2009 ) � ( −2008 ) ��� ( −1) � 0 � 1 � 2 ��� 2009 .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005


1. Se consider� func�ia f : � → � , f ( x ) = x 2009 − 2009( x − 1) − 1 .
5p a) S� se calculeze f (0) + f ′(0) .
5p b) S� se scrie ecua�ia tangentei la graficul func�iei f în punctul A ( 0;1) .
BACALAUREAT
5p 2009-MATEMATIC�
c) S� se arate c� func�ia f este convex� D, [MT2,
- Probape ).
0; +∞programa M2

2. Se consider� func�ia f : � → � , f ( x ) = x + e − x .
5p a) S� se calculeze aria suprafe�ei plane cuprinse între graficul func�iei f, axa Ox �i dreptele de ecua�ii
x = 0 �i x = 1 .
1
2 2 2
5p b) Folosind faptul c� x 2 + e − x ≥ 1, pentru orice x ∈ � , s� se demonstreze c� � e− x dx ≥ .
0
3
5p c) S� se determine volumul corpului ob�inut prin rota�ia în jurul axei Ox , a graficului func�iei
g : [ 0,1] → � , g ( x ) = f ( x ) + f ( − x ) .