Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale. Toate subiectele sunt obligatorii.

Varianta 20
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p 1. S� se calculeze log3 6 + log3 2 − log3 4 .
5p 2. S� se determine solu�iile reale ale ecua�iei x 2 − x − 2 = 2.
5p 3. S� se determine o ecua�ie de gradul al II-lea ale c�rei solu�ii x1 �i x2 verific� simultan rela�iile
x1 + x2 = 2 �i x1 x2 = −3.
5p 4. S� se determine m ∈ � \ {1} , �tiind c� abscisa punctului de minim al graficului func�iei f : � → � ,
f ( x ) = ( m − 1) x 2 − ( m + 2 ) x + 1 este egal� cu 2.
5p 5. S� se determine distan�a dintre punctele A ( 3, −1) �i B ( −1, 2 ) .
5p 6. S� se determine num�rul real x pentru care x, x + 7 �i x + 8 sunt lungimile laturilor unui triunghi
dreptunghic.

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020


1. În reperul cartezian xOy se consider� punctele O (0,0) �i An ( n + 2,3n − 2) , n ∈ � .
5p a) S� se scrie ecua�ia dreptei determinate de punctele A1 �i A2 .
5p b) S� se calculeze aria triunghiului OA0 A1 .
5p c) S� se demonstreze c� pentru orice n ∈ � , n ≥ 3, punctele A1 , A2 �i An sunt coliniare.
2. Se consider� polinoamele f = 3� X 5 + 3� X 3 + 3� X + 4� ∈ � 5 [ X ] �i g = 3� X 3 + 3� X 2 + 2� X + 3� ∈ � 5 [ X ] .
5p � + f (1)
a) S� se calculeze f (0) � .
5p b) S� se rezolve în mul�imea � 5 ecua�ia f ( x) = 0� .
5p c) S� se determine câtul împ�r�irii polinomului f la polinomul g .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020


ex
1. Se consider� func�ia f : [ 0,1] → � , f ( x) = .
x+2
5p a) S� se calculeze f ′( x), x ∈ [ 0,1] .
5p b) S� se arate
BACALAUREAT c� f este func�ie cresc�toare
2009-MATEMATIC� - Proba D, [0;1]programa
peMT2, . M2
3 1
5p c) S� se demonstreze c� ≤ ≤ 2, pentru orice x ∈ [ 0,1] .
e f ( x)
x
2. Se consider� func�iile f , F : � → � , f ( x) = e− x �i F ( x) = � f (t )dt .
0
5p a) S� se arate c� F ( x) = − f ( x) + 1, pentru orice x ∈ � .
5p b) S� se demonstreze c� func�ia h : � → �, h( x) = F ( x) − f ( x) este concav� pe � .
1

� x⋅ f (x ) dx .
2
5p c) S� se calculeze
0