Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA CU CLS. I-VIII BÂRNA,VV.

DELAMARINA,PETROASA-MARE ŞI ŞTIUCA,
JUD.TIMIŞ
Profesor: Triţoiu Nicolae

SCENARIU

Prezentator 1: Bună ziua stimaţi


spectatori,dragii noştri părinţi şi
educatori.Ne reântâlnim,
astăzi,cu puţine zile înaintea marii sărbători a Naşterii Domnului.Programul artistic pe care îl
veţi urmări în continuare a fost conceput şi realizat de către colectivul de elevi şi cadre
didactice ai şcolii noastre cu scopul declarat de a vă aduce în suflete,încă de pe acum,bucuria şi
emoţia minunatei şi sfintei nopţi a Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Prezentator 2: Cu permisiunea dumneavoastră,vom încerca, în momentele următoare,să
facem o călătorie imaginară prin negura veacurilor demult apuse şi să ajungem la începuturile
Creaţiei pentru a afla,din paginile Sfintei Scripturi,de ce a fost nevoie ca Dumnezeu să trimită
pe pământ pe singurul Său Fiu,pe Domnul nostru Iisus Hristos. De ce,El,care era fără păcat şi
stăpânul a toate s-a deşertat de slava Sa dumnezeiască şi chip de rob luând,s-a făcut om ca noi
şi s-a smerit pe Sine,ascultător făcându-se până la moarte şi încă moarte pe Cruce,pentru
noi,oamenii,pentru păcatele noastre şi pentru a noastră mântuire.
Prezentator 1: La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.Şi toate cele ce se văd le-a făcut
din nimic în şase zile,numai cu puterea Cuvântului Său.Căci El azis şi toate s-au făcut şi s-au
zidit,după voia Sa. Iar la urmă de tot,în ziua a şasea a făcut Dumnezeu pe om.După chipul Său
l-a făcut.Şi i-a făcut bărbat şi femeie.Şi a aşezat Dumnezeu pe Adam în grădina cea din Eden
ca s-o lucreze şi s-o păzească.Şi a poruncit Dumnezeu lui Adam că din toţi pomii raiului pot să
mănânce fructe dar numai din pomul cunoştinţei binelui şi al răului aşezat în mijlocul raiului
să nu mănânce căci vor muri negreşit. Însă diavolul,luând chipul şarpelui,a ispitit pe
Eva,îndemnând-o să mănânce din pomul oprit. Şi a mâncat Eva şi a dat şi bărbatului ei să
mănânce.Atunci a pedepsit Dumnezeu pe strămoşii noştri şi i-a izgonit din rai. Şi astfel,printr-
un singur om,a intrat în lume moartea.Căci plata păcatului şi a neascultării este moartea.
Prezentator 2: Dar Dumnezeu cel Milostiv şi Iubitor,care nu vrea ca omul să piară,după
ce,odinioară,a vorbit părinţilor noştri prin prooroci,la plinirea vremii,a trimis în lume pe
Iisus,Fiul Său Cel Unul Născut,ca să-şi dea viaţa, drept jertfă de răscumpărare pentru noi
,urmaşii lui Adam cei căzuţi; ca prin El să avem viaţă şi încă viaţă din belşug,spre mântuirea
sufletelor noastre.
Prezentator 1: Iar naşterea lui Iisus a fost aşa: Sfânta Fecioară Maria,Maica Lui,fiind logodită
cu Iosif,rudenia ei,fără să fi fost ei înainte împreună,s-a aflat având în pântece de la Duhul
Sfânt.Şi fără s-o fi cunoscut-o pe ea Iosif,a născut pe Fiul său,Cel Unul Născut,Căruia i-a pus
numele Iisus,după cum,mai înainte,îi vestise ei arhanghelul Gavriil.
Prezentator 2: Hristos se naşte ,slăviţi-L! Hristos se naşte,întâmpinaţi-L!.Iată,steaua Lui a
ajuns la Betleem şi va străluci,veşnic,peste întregul pământ şi peste cerul cel mai presus de
ceruri!
(intră în scenă fetiţa cu steaua)
1
Corul: Steaua sus răsare Că astăzi curata
Ca o taină mare Prea nevinovata
Steaua străluceşte Fecioara Maria
Şi lumii vesteşte Naşte pe Mesia

Magii cum zăriră


Steaua şi porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-Lvază.

Prezentator 1: Trei crai de la Răsărit / Cu steaua au călătorit


Şi-au mers,după cum citim / Până la Ierusalim
Acolo dac-au ajuns / Steaua-n nori li s-a ascuns
Şi le-a fost a se plimba / prin oraş a întreba
Unde s-a născut,zicând / Un crai mare,de curând?

Prezentator 2: Iară Irod împărat / Auzind,s-a tulburat


Pe crai grabnic i-a chemat / Şi în taină i-a-ntrebat
Ispitindu-i,vru setos / Ca să afle pe Hristos

(intră în scenă,agitat,regele Irod însoţit de un ofiţer)


Irod: Ofiţer!
Ofiţerul: Poruncă,slăvite rege!
Irod: Ce veste,de rău ori bine,pot să aflu de la tine?
Ofiţerul: O rege prea luminate,oaspeţi avem în cetate
Fiindcă astăzi au sosit trei crai de nem vestit
Ei spun că i-a călăuzit o stea de la Răsărit
Şi au a te întreba,veste mare au a-ţi da!
Irod: Mergi de-i caută şi-i cheamă să vie aici să dea seamă
Ce crai şi de unde sunt,ce caută şi pe cine,fără voie de la mine!

(Ofiţerul iese în grabă.Irod se plimbă agitat.Intră din nou ofiţerul însoţit de cei trei crai)
Aceştia vin înaintea lui Irod şi se înclină rostind,în cor: )
,, Înălţate împărate să trăieşti cu sănătate!”

Irod: Crailor din răsărit pe la noi de ce-aţi venit


Şi pe cine căutaţi îndrăznind voi să călcaţi
Puternica-mi stăpânire!
Au,n-aţi auzit voi,oare de-al meu nume crud şi mare?
Singur eu,în astă lume sunt Irod,cu groaznic nume
Pe care când îl aude şi pasărea-n nori se ascunde!
Craiul 1 Eu sunt craiul Melchior şi o stea mi s-a arătat
Iar din proorocii aflând că se va naşte curând
Mare-mpărat pe pământ.
Am plecat ca să-L găsesc să mă-nchin şi să-i slujesc.
Irod: Lasă,lasă pe-mpăratul că i-oi reteza eu capul
Cu paloş neiertător şi la soare sclipitor
Dar tu,ce crai mare eşti?
Craiul 2 Eu sunt craiul Baltazar şi din Persia am pornit
Cu steaua ce s-a ivit
Şi din proorocii aflând că se va naşte curând

2
Cel mai mare împărat,Mesia mult aşteptat
Am plecat ca să-L găsesc,să-i duc daruri,să-i slujesc
Şi să mă închin şi eu ca Unuia Dumnezeu.
Irod: Lasă că nemernicului îi voi închina eu capul
Cu paloş cutezător şi de sânge vărsător
Dar tu,care te uiţi rău,privind la scaunul meu
Îţi e rândul să vorbeşti,spune,ce crai mare eşti?
Craiul 3 Eu ţin frânele crăiei în părţile Arăpiei
Craiul Gaşpar mă numesc şi din scripturi îţi vorbesc
Ieremia ne-a trimis,pe Hristos să dovedim
Lumii întregi să Îl vestim!
Irod: Scripturi şi proorocii,dar tu de unde le ştii?
Gaşpar: Din ştiinţa lui Valham strămoşul lui Avraam
Irod: Şi ce spune că va fi?
Gaşpar: Ce va fi se va-mplini,din Iacov se va ivi
Steaua Lui va străluci,cât lumea va dăinui
Irod: Dar din cine se va naşte?
Gaşpar: Din Fecioara Maria ce bărbat nu va avea
Căci Fecioară-i pururea!
Duhul sfânt o va umbri şi prunc sfânt va zămisli.
Irod: Cât va trăi pe pământ?
Gaşpar: Treizeci şi trei de ani.Iar la treizeci când va sta
Ioan Îl va boteza şi lumea-ntreagă va salva
Irod: Oare duşmani va avea,acest om zis Mesia?
Gaşpar: Va avea!
Irod: Pe cine?
Gaşpar: Mai întâi pe tine,iar apoi pe saduchei
Pe cărturari şi farisei
La Cezar l-or osândi,pe Cruce L.or răstigni
Moarte grea va pătimi,pe noi ne va izbăvi
Şi-a treia zi va învia la ceruri se va-nălţa
De a dreapta Tatălui va sta.
Vii şi morţi va judeca iar Împărăţia Sa
În veci,sfârşit nu va avea!
Irod: Destul!Nu vreu să mai aud nimic!
De vreţi să mai trăiţi,tăceţi,vă zic!
(apoi cu glas mieros şi prefăcut:)
Fraţilor,să-mi daţi iertare că am fost în tulburare
Şi în cugete curate,acuma vă dau dreptate
Mergeti dar,pe Prunc aflaţi şi venind,de ştire-mi daţi
Să merg să mă-nchin şi eu,ca Unuia Dumnezeu.
Craii: O.Iroade,împărate,să trăieşti cu sănătate
Aşadar,noi vom pleca şi pe prunc de-l vom găsi
Negreşit că vom veni să-ţi dăm şi ţie de ştire
(steaua se ridică iarăşi sus)
Craiul 1 Fraţilor,acuma,iată,steaua iarăşi ni se-arată
Deci să nu mai zăbovim şi după ea să pornim!
(craii ies din scenă urmând steaua)
Irod: (se plimbă de colo colo,furios şi agitat)
Ah,blestem pe capul meu,sigur este un complot!
Gărzi, la mine!
(intră doi soldaţi în pas alergător)
Gărzi,să faceţi precum ştiţi,pe crai să mi-i urmăriţi

3
Şi atunci când veţi vedea că-n vreo casă vor intra
Şi unui prunc s-or închina.
Voi să plece îi lăsaţi,apoi în casă intraţi
Şi pe prunc înjunghiaţi
Apoi trupul i-l luaţi şi venind mi-l arătaţi
Iar de nu îl veţi găsi,luaţi oaste înarmată
Şi în Betleem de intraţi,prin sabie să mi-i daţi
Pe toţi pruncii sub doi ani.
Doar aşa voi izbuti pe Hristos a-l omorî
Şi voi stinge neamul lui,până-n veacul veacului!
Soldaţii: Am înţeles stăpâne! Vom face precum ne-ai poruncit!
(soldaţii ies din scenă în pas alergător.Irod continuă să
gesticuleze furios,vorbind de unul singur)
Toţi pruncii să piară! Aşa va pieri şi noul rege!
Auzi,noul rege. Nu există nici un alt rege în ţara asta!
Eu sunt regele!(se bate cu pumnul în piept,apoi iese din scenă)

Corul: Ah ce nebunie!
Ah ce nebunie Mamelor nu plângeţi
Şi ce rea mânie Pieptul nu vi-l frângeţi
Un Irod viclean Pruncii n-au murit
Craiul cel tiran Ci s-au preamărit
Trupa sa trimite Şi-a lor sufleţele
Pruncii a-i ucide S-or preface-n stele
De doi ani în jos Luminând frumos
Crezând că-i Hristos Calea lui Hristos.

Prezentator 1: Craii dacă au plecat de la Irod împărat


Steaua iar s-a arătat şi calea le-a luminat
Prezentator 2: Şi-au mers până a stătut,unde era Prunc născut
Şi cu toţi s-au bucurat pe Hristos dac-au aflat.
Poezie: Noapte sfântă,noapte de har
Noapte sfântă,noapte de har Noapte sfântă,noapte de har
Tu veghezi,iar şi iar Îngerii te înconjor
Pruncul sfânt să se nască aştepţi Aleluia,cântă frumos
Şi le spui celor buni,celor drepţi Preamărindu-L pe Hristos
Că naşteaptă-n zadar Sfântul Mântuitor.
Noapte sfântă,noapte de vis
Ceru-ntreg ni s-a deschis
Cuprinde întregul pământ
Taina vie a Duhului Sfânt
Căci viaţă ni s-a promis!

Poezie: Betleem,o,Betleem
Betleem,o,Betleem Într-un staul vechi de lemn
Vine clipa mare Naşte pe Mesia
Cei ce plâng şi cei ce gem Iat-un înger,alt şi alt!
Află alinare (intră în scenă un înger cu un crin
Ascultând de un sfânt îndemn în mână,apoi alţi doi îngeri cu ieslea)
A sosit Maria Umplu toată zarea!
Şi răsună din înalt
Pentru noi,chemarea.
Corul: Veniţi la Viflaim

4
Creştinilor noi astăzi Pe paie întreite
Un praznic mnare avem Iisus este străin
Ca să-L putem cunoaşte/bis Să-i ducem şi noi daruri
Veniţi la Viflaim/bis Veniţi la Viflaim
Că a născut în lume Să mergem cu păstorii
Pe Acel ce-L aşteptăm Şi să Îl preamărim
Maria,Maica sfântă Căci pentru noi El s-a născut
Veniţi ca să-L vedem Veniţi la Viflaim
Creştinilor,noi astăzi
Degrabă s-alergăm
Spre a noastră mântuire
Veniţi la Viflaiem!
Corul: O,ce veste minunată
(la cuvintele,,Mergând Iosif cu Maria”intră în scenă Maria cu Pruncul şi Iosif).
Maria pune Pruncul în iesle şi apoi îngenunchează amândoi lângă iesle)

Corul: Sfânta Maica lui Iisus


Sfânta Maică a lui Iisus /Rătăceşte-n jos şi-n sus
Caută loc s-odihnească/Şi pe Fiul Sfânt să-L nască
Sfânta Maică preaslăvită/Rătăceşte obosită
Lau un grajd de boi soseşte/Jos în iesle poposeşte
Boii blânzi la ea privesc/ Şi suflând o încălzesc
Odihnită Maica Sfântă/ din grai aşa le cuvântă:
Boulenilor iubiţi/Binecuvântaţi să fiţi
Şi de Domnul şi de mine/ Şi de Fiul Care vine

Maria: Doamne,cât mă simt de bine şi cât sunt de fericită


Că m-Ai ales chiar pe mine,să-Ţi fiu Maică preaiubită
Şi de neamuri preacinstită!
Bucurie lumii-ntregi,bucurie nesfârşită!
Iosif: Domnul fie lăudat,în veci binecuvântat
Slavă Tatălui de sus şi Fiului Său Iisus!
Poezie: Ce vedere minunată
Ce vedere minunată În coliba păstorească
Lângă Viflaiem s-arată Vrut-a Domnul să se nască
Cerul strălucea Fiul Său Cel Sfânt.
Îngerul venea Nouă.pe pământ
Pe-o rază curată Să ne mântuiască
Păstorilor din câmpie Păstorii cum sosiră
Le vesteşte bucurie Spre lăcaşul sfânt porniră
Că-ntr-un mic sălaş Unde au aflat
Lângă acel oraş Pruncul minunat
E sfânta Marie Şi Îl preamăriră.
(intră în scenă păstorii şi se închină Pruncului)
Păstorul 1: Astă noapte cum vegheam/Şi-n câmp oile păzeam
Lumină mare am văzut/ Şi un înger ne-a vorbit
Şi la toţi ne-a poruncit/ Să mergem la Betleem
În oraşul cel frumos unde s-a născut Hristos
Mesia chip luminos/ Şi lui să ne închinăm.
Păstorul 2: Am văzut cerul deschis/ şi-am văzut pe Dumnezeu
Cum şedea pe tronul Său
Îngerii-L înconjurau/ Şi Îl preamăreau
Păstorul 3: Cântare sfântă au adus/ Mărire întru cei de sus!

5
De aceea ne-am grăbit/ Într-un suflet am venit
Şi precum ne-a fost vestit/Pruncul sfânt noi am găsit
Slavă Ţie,Doamne/În veci slavă Ţie!
Bucură-te Marie,Pururea Fecioară,
Domnul prin tine ne vine,Domnul este cu tine!
Corul: Ce-aţi văzut,păstori?
Ce-aţi văzut,păstori,noaptea până-n zori?
Am văzut pe nou Născutul,Prunc Iisus din cer venitul
Fiu dumnezeiesc,Fiu dumnezeiesc.
Ce palat era,unde Domnul sta?
Nu era palat ci jale,doar un grajd de animale
Nu era palat,nu era palat.
Ce-avea de-aşternut,micul nou născut?
Într-o iesle e născutul,fân şi paie-i aşternutul
Micului Iisus.micului Iisus.
Cine sta cu El,Pruncul mititel?
Sta Maria Maica sfântă şi Iosif cu faţa-i blândă
Şi se închinau şi se închinau.
Cine Îi cânta,cine-L preamărea
Îngerii din cer veniră,vesele cântări doiniră
Blândului Stăpân,Blândului Stăpân.

(intră în scenă steaua şi cei trei crai de la răsărit)

Craiul 1 Aici steaua s-a oprit şi prunc sfânt noi am găsit


Cu grăbire să intrăm şi să I ne închinăm!
(Craii se închină Pruncului, până la pământ)
Craiul 2: Doamne.Ţie-ţi mulţumim şi pe Tine Te slăvim
Că ne-Ai ales,soli să-Ţi fim,naşterea să Ţi-o vestim!
Craiul 3: Cu plecăciune noi venim şi daruri Îţi oferim
Ca la un mare împărat,în veci fii Tu lăudat!
Craiul 3: Eu,Doamne,mă numesc Gaşpar şi aur îţi aduc în dar
Craiul 1: Iar eu Melchior mă numesc şi smirnă Îţi dăruiesc!
Craiul 2: Baltazar eu mă numesc şi tămâie-ţi dăruiesc!
Craiul 1: Iar tu,fericită mamă,te bucuri,de bună seamă
Bucuria ta să fie,în veci,lumii,bucurie
Maică a lui Dumnezeu,roagă-te la Fiul tău
Să ne scape de păcate şi de cele rele,toate!
Craiul 2: Doamne acuma noi plecăm şi cu bine vă lăsăm
Cale-ntoarsă vom porni,fără a mai zăbovi
Craiul 3: Trebuie să ocolim şi pe la Ierusalim
Căci avem veste de dat şi lui Irod împărat.
(intră în scenă îngerul).
Îngerul: Pace vouă,oameni buni,sunt trimis ca să vă spun
Că Irod rău gând a pus,să-L omoare pe Iisus
Deci voi,magilor plecaţi şi pe la Irod nu daţi
Iar tu.Iosife să iei,pe Maria şi pe Prunc
Şi mergeţi,ne-ntârziat în Egiptu-ndepărtat
Că aici va fi jale mare,pe toţi pruncii o să-i omoare
Crudul Irod împărat.
Şi acum,haideţi,cu toţii,pe Dumnezeu să-L slăvim
În veci să Îl lăudăm şi să-L preamărim!
Toţi recită,în cor: Slavă,slavă,Tatălui ceresc,slavă,slavă-n cerurile-nalte

6
Pace,pace,suflet omenesc,vine Domnul,în rai se te salte
Slavă,slavă,T atălui de sus,slavă,slavă Fiului Iisus
Care mântuire ne-a adus!
Slavă,slavă,glorie deplină,slavă,slavă,Duhului Cel Sfânt
Totul e iubire pe pământ,totul armonie şi lumină!
Corul: Cerul şi pământul
Cerul şi pământul (bis)/ În cântec răsună
Îngeri şi oameni / Cântă împreună
Refren
Hristos se naşte , Domnul coboară
Îngerii cântă magii Îl adoră
Păstori aleargă ,ieslea o-nconjoară
Mari minuni se întâmplară!

Din răsărit vin / Magi cu bucurie


Cu dar de smirnă / Aur şi tămâie
Din cer Cuvântul / În trup se arată
Noaptea din lume / Zi se face-ndată
Hristos se naşte / Veniţi la-nchinare
Cu suflet vesel / Şi credinţă tare
(ies cu toţii din scenă)

Prezentator 1: Şi dacă s-au închinat/Pruncului cel minunat/Au plecat cu toţi,în zori/Îngeri şi


magi şi păstori/Cântând cântec minunat/Cântec drag,cântec frumos/La naşterea lui Hristos
Şi ducând în lumea toată/Vestea cea prea minunată.
Prezentator 2: Colinde,colinde/ E vremea colindelor/Cci gheaţa se-ntinde/Asemeni oglindelor/
Şi tremură brazii/Mişcând rămurele/În noaptea cea mare şi sfântă /Când scânteie stele/Se
bucur copiii/Băieţii şi fetele/De dragul Mariei/Îşi scutură pletele/De dragul Mariei/ Şi-al
Mântuitorului/Luceşte măreaţă pe cer/ O stea,călătorului.

Corul: Gazde mari nu mai durmiţi


Gazde mari nu mai durmiţi/Vremea e să vă treziţi(bis)
Casa să vă măturaţi,flori de măr / Şi masa s-o încărcaţi,flori de măr
Că umblăm să colindăm/ Şi pe Domnul căutăm
Din seara Ajunului / Până-ntr-a Crăciunului
Că s-a născut Domn prea Bun/În sălaşul lui Crăciun
Că s-a născut Domn frumos/În sălaşul lui Hristos.

Grupul de colindători:(intră în scenă cu colinda: Deschide uşa creştine)

1. Gazde mari,nu mai durmiţi 2.Vremea e să vă treziţi 3. Noi umblăm să împlinim


Vremea e să vă treziţi Gazde bune să ne fiţi Obiceiul din bătrâni
Că nu-i vreme de durmit Casa să v-o măturaţi Obicei de colindat
Şi-i vreme de colindat Şi masa s-o încărcaţi Pe la case de urat
4. C-am ajuns ziua cea sfântă 5. Noi în seara de Ajun 6 Că s-a născut Domn prea Bun
Când colindele se cântă Lăudăm pe Cel Preabun În sălaşul lui Crăciun
Sărbătoarea lui Hristos Colindăm colind duios Că s-a născut Domn frumos
Să vă fie de folos Domnului Iisus Hristos Numele lui e Hristos.
7. Ia sculaţi voi,gazde mari 8. Nu vă vin cu nici un rău 9. De la uşă pân la masă
Ia sculaţi,români,plugari Ci v-aduc pe Dumnezeu Faşa-i dalbă,de mătase
Noaptea pe la cântători Dumnezeu cel mititel Cu scufie de bumbac
Că vă vin colindători Mititel şi-nfăşeţel Moale,să-i fie,pe cap
10.Iar în fundul tichiuţei 11. Noi umblăm şi cplindăm 12.Ne-nchinăm,cu sănătate

7
Este o piatră nestemată Şi pe Domnul căutăm Tot de bine s-aveţi parte
Ce cuprinde lumea toată Că-i feciorul omului Hristos să vă dea de toate
Şi Domnul pământului Viaţă lungă,sănătate!
13.Sus,mai sus v-am înălţat 14. Busuioc verde de casă
Ce-am ştiut,v-am tot cântat Rămâi gazdă,sănătoasă
Să rămâneţi sănătoşi C-ai primit colinda noastră
Sănătoşi şi bucuroşi Domnul Să vă dea de toate
La mulţi ani,cu sănătate!
(grupul de colindători iese din scenă pe acordurile aceleiaşi colinde:
Rămâi gazdă sănătoasă(bis)/C-ai primit colinda noastră/La mulţi ani mulţi ani cu bine
Iar la anul care vine(bis)/Vom veni iarăşi la tine/La mulţiani,mulţi ani cu bine!

Corul: Sfântă-i seara de Crăciun

1. Pe uliţă colindăm 2. Dumnezeul nost Cel Viu


Lumii veste să îi dăm Azi ne-a dăruit un Fiu
Veste bună să vestim Un dar pentru lumea toată
Astăzi frumos dar primim Din păcat ca să ne scoată
Refren
3. Hai cu toţi să_I mulţumim Sfântă-i seara de Crăciun
Prin colinde să-L cinstim Şi la rău şi la cel bun
Să umblăm din casă-n casă Şi tot omul pe pământ,pe pământ
Să dăm vestea cea frumoasă Slăveşte pe Domnul Sfânt.
(intră în scenă Moş Crăciun cu sacul cu daruri)
Poezie: (recitată de o fetiţă cuminte la cererea lui Moş Crăciun)

Moş Crăciun visez la tine

Moş Crăciun,isez la tine Nu cer dulciuri între mese


De un an întreg te-aştept Şi nu sunt dezordonat
Ştii,am învîţat mai bine În ce spun,un înţeles e
Sunt cuminte şi deştept Şi-mi respect cuvântul dat
Moş Crăciun,Moş Crăciun Moş Crăciun,Moş Crăciun

Pe părinţi i-ascult,de-acuma Când mă joc nu uit de mine


Şi nu-l supăr pe vecin Şi cu toţi ştiu să fiu drept
Nu mă-ntrec deloc cu gluma Moş Crăciu,visez la tine
Ce încep,mereu termin De un an întreg te-aştept
Moş Crăciun,Moş Crăciun Moş Crăciun,Moş Crăciun
Corul: Moş Crăciun

Moş Crăciun,cu plete dalbe Din bătrâni se povesteşte


A sosit de prin nămeţi Că-n toţi anii, negreşit
Şi aduce daruri multe Moş Crăciun pribeag soseşte
La fetiţe şi băieţi Niciodată n-a lipsit
Moş Crăciun,Moş Crăciun Moş Crăciun,Moş Crăciun

Moş Crăciun cu plete dalbe


Încotro vrei s-o apuci
Ţi-am cânta florile dalbe
De la noi să nu te duci
Moş Crăciun,Moş Crăciun

8
toata clasa