Sunteți pe pagina 1din 16

ASCULTAREA Character First!

® Elementary Series 1, Booklet 2

Definiţie
A-i acorda unei persoane importanţa cuvenită con-
centrându-te asupra spuselor sale.

Exemplificare
În urmă cu 5500 de ani muncitorii indieni îmblânzeau
elefanţi. Caracterul supus al elefantului şi forţa sa neagresivă
i se potrivesc de minune pentru a putea intra în serviciul omu-
lui. Un băiat de 10 ani începe dresajul unui elefant de aceeaşi
vârstă şi cei doi muncesc împreună o viaţă întreagă. În timpul
acestor ani, cei doi devin de nedespărţit. Băiatul hrăneşte
elefantul, îl îmbăiază, îi îngrijeşte rănile şi îl dresează. În
schimb, elefantul dovedeşte ascultare oarbă şi loialitate.
Urmăriţi aceste trăsături excepţionale ilustrate în povestirea
despre natură de la pagina 4.

Aplicaţie
Un pas preliminar/ Un prim pas în dezvoltarea caracterului
unei persoane este acela de a fi responsabil de propriile
acţiuni; cei cinci „Eu Voi...” folosiţi pe parcursul întregului
Eu promit să: „Caracterul înainte de toate”! În viaţa unui copil, fundaţia
pe care se clădeşte caracterul este pusă de deciziile vitale
pe care copilul trebuie să le ia, reprezentate în curricu-
• dau ascultare imediat lum-ul educaţional. Aceste afirmaţii sunt baza povestirilor,
autorităţilor. activităţilor, lecţiilor şi lucrărilor confecţionate de mână, care
• am o atitudine destinsă. se găsesc de la pagina 8 la pagina 14.

• duc la bun sfârşit


tot ceea ce mi-a fost Recompensare
încredinţat.
Mulţi copii acceptă să fie pedepsiţi gândindu-se că nu pot să
• nu mă plâng. se schimbe. Acest lucru survine în urma atenţiei mult prea
mari care se acordă neascultării. Demonstraţi-le că trebuie să
• mă autodepăşesc. ai caracter, îndemnându-i să fie ascultători. Lauda primită îi
va motiva să fie ascultători şi pe viitor. La pagina 14 şi 15 veţi
găsi mai multe metode de a lăuda copiii.

© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Ce este ascultarea?

A-i acorda ASCULTAREA


versus Nesupunere
As-cul-ta-re: s 1. calitatea sau starea
de a fi supus restricţiilor sau comenzilor
unei persoane autorităţilor. 2. actul sau dovada urmării
ordinelor şi îndrumărilor.
„Obedienţă” / ascultare vine din latinescul „ob” şi „audio”,
care au sensul literal de „a auzi”. Obedienţa contrastează cu
nesupunerea prin faptul că o persoană nesupusă nu ascultă.
O persoană neascultătoare se ghidează după propriile vreri

importanţa fără a avea respect faţă de ceea ce-i spun autorităţile.

cuvenită con-
Greşeli vs. Neascultare
Este important să se înţeleagă diferenţa dintre greşeli, erori
şi eşecuri.

centrându-te • greşeala este rezultatul unui calcul greşit al unei


inabilităţi sau a unei scăpări întâmplătoare.
• eroarea este rezultatul unei informaţii greşite, al proce-
selor greşite sau a unei înţelegeri greşite.
• eşecul este rezultatul lipsei de caracter.

asupra spuselor Dacă un elev comite o greşeală întâmplătoare, nu-l


pedepsiţi pentru neascultare. Dacă însă, greşeala se repetă
încercaţi să descoperiţi erori în procesul său de gândire sau
înţelegere a unei sarcini date.
Dacă un elev denotă iresponsabilitate stând treaz până fo-
arte târziu noaptea şi apoi lucrând fără chef, aşadar făcând

2
sale. greşeli, nu mai aveţi de a face cu greşelile de la început ci
adresaţi-vă laturii iresponsabile a caracterului.

© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Învăţând supunerea/ascultarea

Conceptul de autoritate: Onorează-ţi cuvântul


Autorităţile sunt cei responsabili pentru noi. De exemplu, Ca profesor, cuvântul tău are putere. Elevii depind de
părinţii sunt responsabili pentru propriii copii, profesorii tine. Când faci un angajament sau orice altceva care
pentru elevii lor , patronii pentru angajaţi, oficialii guver- poate fi interpretat de elevi ca un posibil angajament,
namentali pentru cetăţeni iar antrenorii pentru echipele reţine că nu poţi aştepta de la ceilalţi să se supună cu-
lor. Ascultarea faţă de o autoritate înseamnă protecţie, vântului tău dacă nu ţi-l menţii tu, în primul rând.
deoarece te afli sub jurisdicţia/ puterea acelei autorităţi.
Dacă ţi se pare imposibil de realizat un angajament an-
Când o autoritate dă anumite instrucţiuni care sunt în con- terior, întoarce-te la cei cărora le-ai promis, explică-le
flict cu programul personal al cuiva, cu stilul său sau cu situaţia în care te afli şi roagă-i să-ţi dea „ dezlegare”.
preferinţele sale, este mult prea comun a reacţiona agresiv. Asta îi asigură că ţi-ai ţinut cuvântul.
Simptomele unei atitudini neascultătoare/ nesupusă sunt
Demonstraţi ascultare, menţinându-vă acţiunile în
materializate în gânduri precum: „asta nu i se potriveşte”;
concordanţă cu propriul cuvânt dat.
„ea nu ştie ceea ce face”, sau „nu înţeleg de ce ar trebui
să....”. Spre deosebire de aceasta, adevărata obedienţă
implică dorinţa de a renunţa la propriul confort pentru a
duce la bun sfârşit o îndatorire.
Ascultă şi vei fi
Obedienţa însă, nu înseamnă realizarea deplină a sarcinii.
Este posibil să te supui directivelor de faţă cu cel care ascultat
ţi le dă, şi să fii neascultător în sinea ta, bombănind şi
protestând, chiar dacă protestul nu este unul verbal! O Obedienţa este cu siguranţă calitatea cea mai
supunere totală înseamnă implicarea fără protest în real- problematică a caracterului pentru oricine aflat în
izarea sarcinii. poziţie de conducere. Printre militari se spune:
„Un gradat nu trebuie să dea niciodată valoare gradu-
lui său; un soldat nu trebuie să-l uite niciodată”
Rolul conducătorului:
Înainte de a aştepta supunere de la elevii lor, profesorii
O persoană cu rol de conducere ia decizii care afectează trebuie să manifeste supunere faţă de superiorii lor. Dacă
multe persoane aflate într-o poziţie ierarhică inferioară cineva din şcoală te aude plângându-te de director sau
ei. De aceea, este vital pentru aceste persoane să facă tot de administrator, acea persoană va recunoaşte imediat
ce le stă în putinţă pentru a-şi asuma responsabilităţi de spiritul/ felul tău rebel chiar dacă tu urmezi directivele
buni conducători. Leader-ii au rolul de a purta de grijă date. Acest exemplu le va veni în minte când vor primi
celor aflaţi sub puterea lor. Nu este un lucru uşor, dar instrucţiuni de la tine. Dacă acestei persoane nu-i plac
îndeplinind acest lucru, supunerea şi cooperarea vor fi indicaţiile tale, această persoană va arăta prea puţină
promovate între membrii grupului. Responsabilitatea de a obedienţă sau va desconsidera în totalitate autoritatea ta.
alege obedienţa şi nu nesupunere va rămâne la latitudinea
celor aflaţi sub conducerea sa. Modul în care se poate preda obedienţa este acela de a
te supune propriilor autorităţi. Decât să impui celorlalţi
A fi un bun conducător înseamnă menţinerea unui standard să te asculte luând o atitudine de superioritate, încearcă
mult mai ridicat decât cel care se impune celorlalţi. Oa- mai bine să o tratezi ca pe o problemă de principiu şi
menii cu siguranţă aşteaptă mult mai mult de la profesori ca trăsătură a caracterului individual care porneşte din
decât de la ei înşişi. Fiind supus propriilor tale autorităţi, sufletul fiecăruia.
cei aflaţi sub tine ţi se vor supune mult mai uşor.

3
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Ascultarea în natură

Elefantul de la circ

R
oţi masive ce ridicau nori grei roşu. Au început a-l despătura şi l-au tot „Îngenunchează”. Fără să ezite, elefan-
de praf se mişcau/ târau pe despăturat cu grijă, până ce au acoperit tul coborî capul şi-şi ridică piciorul din
drum. Cai cu muşchi încordaţi aproape întregul câmp. Alţii au pus mai faţă. Tânărul păşi sus pe genunchiul
şi scârţâit de osii însoţeau carele vechi mulţi stâlpi împreună şi i-au trecut prin îndoit şi luându-şi elan încălecă gâtul
ce şerpuiau spre ieşirea din oraş. So- inele lustruite de alamă strălucitoare. elefantului, tocmai în spatele ure-
sea circul! Fiecare car purta animale chilor. Apoi tânărul şopti alt cuvânt:
Spre marea surpriză a copiilor, un tânăr
ciudate cum oamenii din oraş nu mai „Trage”. Fără cea mai mică ezitare,
, nu cu mult mai în vârstă decât ei se
văzuseră până atunci. elefantul se aplecă spre înainte. Hamul
apropie şi privi cortul. Îşi încrucişă
scârţâi strângându-se în jurul urechilor.
Erau lei, tigri şi elefanţi, cămile, urşi şi braţele şi cântări situaţia. Apoi fără a
Frânghia se întinse. Fiecare muşchi din
maimuţe, zebre, girafe şi păuni. Copiii spune un cuvânt se întoarse şi dispăru
în mulţimea de muncitori de la circ. corpul elefantului se opuse greutăţii
erau adunaţi de-a lungul drumului. cortului. Încet, dar sigur capătul de jos
Ochii lor luceau de nerăbdare an- După câteva minute tânărul reapăru.
Mergând alături de umărul său drept al stâlpului se târî pe pământ. În timpul
ticipând/ prevăzând ceea ce urma să acestei deplasări, vârful stâlpului în-
fie. Se îngrămădeau de-a lungul carelor un magnific elefant indian îşi făcu in-
trarea. Dacă tânărul înainta, elefantul cepu să se ridice, din ce în ce mai sus
în speranţa de a-l vedea chiar şi un mo- până când ajunse aproape în poziţie
se mişca ascultător o dată cu el; dacă se
ment pe maestrul de manej, clownii sau verticală. Întreaga greutate a cortului
oprea, elefantul se oprea şi el. Atârnând
acrobaţii zburători. se sprijinea pe stâlp, dar elefantul nu
de umerii elefantului un ham uriaş de
La ceea ce copiii aveau să fie martori însă, piele. Îi înfăşura partea din faţă a gâ- tresărea. Continuă să tragă. Stăpânul
era mult mai de neimaginat decât oricare tului şi se prindea sub piept în spatele său se aplecă şi nu-i şopti nimic altceva
dintre programele circului. Erau pe cale picioarelor din faţă. Părea într-adevăr decât: „Stop”. Copiii văzură elefantul
de a vedea un exemplu de supunere pe puternic! De ham, îi fu legată o frânghie oprindu-se brusc la jumătatea unui pas.
care n-aveau să-l mai uite niciodată. groasă şi grea. La celălalt capăt al sforii Stâlpul stătea drept la bază şi la vârf. A-
era un nod mare pe care muncitorii îl l mişca şi numai câţiva milimetri în plus
În timp ce carele se pregăteau să oprească fixară în jurul celui mai gros stâlp al însemna să treacă întreaga greutate a
pe un câmp sterp ce mărginea râul din cortului. După ce totul fu pregătit cu cortului în direcţia opusă, prăbuşindu-l
afara oraşului, mai multe braţe de circari grijă, tânărul şopti un simplu cuvânt şi rănind muncitorii care îşi riscau viaţa
au întins pe iarbă un cort uriaş alb cu în urechea elefantului; spuse doar: de fiecare dată când înălţau „Marele
4
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Ascultarea în natură
Vârf”. Toată lumea aplaudă în timp ce La început, elefantul păru nedumerit; Până ce el se întoarse, prima legătură
muncitorii prindeau în grabă capetele stăpânul său îi dăduse un ordin cuprins era gata. Muncitorii împărţeau grăbiţi
cortului spre a-l fixa. Elefantul îşi în- într-un singur cuvânt. Privi înapoi, hrană animalelor; dar stăpânul său con-
cheiase munca. de cealaltă parte a râului, la omul tinua să stea sprijinit de copac cu braţele
care-l trimisese. Îşi văzu stăpânul încrucişate. Elefantul îşi privi stăpânul,
În doar câteva ore cortul avea să răsune privi hrana şi malul celălalt al râului.
sprijinindu-se de un copac, cu braţele
de vocea maestrului de manej: Fără să mai aştepte o altă comandă,
încrucişate, aşteptând.
- Doamnelor şi domnilor, băieţi şi fete, elefantul intră în apă pentru a treia oară.
Făcând ceea ce trebuia să facă, elefantul Repetă operaţiunea de mai multe ori,
reprezentaţia va începe în curând!
îşi introduse cu grijă fildeşii puternici sub traversând râul înainte şi înapoi. Târziu
Era însă o problemă, mică dar care se unul dintre pachetele de hrană ce erau după masă, spre seară, transportase în-
putea transforma într-un dezastru. aşezate în faţa sa si-l strânse cu trompa treaga cantitate de hrană, aşezând pache-
sa puternică împiedicându-l să cadă. tele la picioarele stăpânului său.
Muncitorii, în graba lor de a se pregăti
pentru spectacolul din acea seară, Părând mai degrabă un elevator cu furcă Când totul se sfârşi, fantasticul animal
ridicaseră cortul într-un spaţiu greşit. decât un elefant, se întoarse şi reintră în ajunsese să hrănească întregul circ. Apoi,
„Marele Vârf” ar fi trebuit să fie râu. Ţinând hrana mult deasupra apei spre surprinderea tuturor, păşi lângă
aşezat, de cealaltă parte a râului, unde pentru a nu o lăsa să se ude, elefantul îşi stăpânul său, îşi coborî capul şi începu
întreaga cantitatea de hrană destinată croi drum înapoi. să toarcă. Deşi tocmai el nu mâncase
animalelor fusese transportată cu nimic lucrând toată ziua, deşi ud leoarcă
câteva ore înainte de sosirea în oraş Aşezând pachetul de grâu la picioarele şi înfrigurat, sunetul plăcut produs de
a circului. Lipsa mâncării însemna stăpânului, elefantul îl privi întrebător. elefant răspândea bună dispoziţie.
animale flămânde. Animale flămânde, Dar stăpânul nu spuse nimic; stătea
însemna lei flămânzi si, lei flămânzi în continuare cu braţele încrucişate, În interiorul „Marelui Vârf”, râsetele co-
însemna ...Oh Doamne! sprijinit de copac. Elefantul păru piilor se stinseră şi luminile păliră în timp
descumpănit. Îşi privi stăpânul, privi ce în întregul circ răsunau cuvintele:
Din nefericire, singurul pod peste râu malul opus şi pachetul greu de grâu. - Doamnelor şi domnilor, băieţi şi fete...
era mult prea departe pentru ca hrana să Din nou făcu ce se aştepta de la el,
poată fi transportată înainte de specta- plonjă în apă şi traversă râul după o a Şi toate au fost posibile datorită
colul din acea seară iar cortul era mult doua încărcătură de grâu. ascultării elefantului.
prea greu de dezmembrat şi mutat de
cealaltă parte a râului. Spectacolul tre-
buia să meargă înainte; dar cum?!
Cu îndrăzneală, tânărul cu elefantul încă
lângă el păşi în faţă. Şopti un singur cu-
vânt în urechea elefantului: „Adu”.
Imediat, elefantul se întoarse şi se
îndreptă spre râu. Intră în apă fără să
ştie cât e de adâncă. Se afundă din ce
în ce mai mult, până ce doar picioarele
din spate mai atingeau fundul pietros.
Neştiind să înoate, se balansă pe mem-
brele posterioare, menţinându-şi capul
deasupra apei. În cele din urmă ieşi din
apă pe malul celălalt.
5
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Ascultarea în istorie

Salvarea de pe râu nimic mai curând cu siguranţă oamenii frânghie pentru a readuce buşteanul
se vor îneca în apa rece. Abe alergă în la mal. Jim, chemă Abe unul dintre

A
be era un copil ascultător şi josul râului pentru a-i ajunge din urmă. prieteni, urci tu pe buştean?
harnic şi mulţi observaseră asta Zări un copac uriaş ce stătea nemişcat
chiar dacă familia sa se mutase în mijlocul apei. - Desigur, răspunse acesta, croindu-şi
de puţin timp în comunitatea mică de drum cu greu prin apa înfuriată a râului,
fermieri din sudul Ilinoisului. Împreună - Înotaţi spre copac, ţipă el. Puteţi să o spre buştean.
cu un prieten, fusese angajat de propri- faceţi! Nu renunţaţi. Înotaţi din toate
etarul celei mai mari ferme din regiune puterile! După ce Jim ajunse pe buştean şi-şi găsi o
să construiască o barcă pe care apoi să poziţie stabilă, Abe începu să dea drumul
Oamenii ajunseră la copac şi se agăţară frânghiei încet, încet. Curentul începu să
o încarce cu făină şi şuncă; cartofi şi le-
de crengi; erau în afara oricărui pericol. tragă buşteanul din ce în ce mai tare, aşa
gume produse la fermă. Îmbarcaţiunea
Totuşi mai rămânea o altă problemă de că Abe trebui să ţină mai bine frânghia.
urma apoi a fi trimisă în josul râului
rezolvat: cum aveau să fie scoşi din Slăbind-o însă tot mai mult, buşteanul se
Mississippi până la New Orleans.
mijlocul râului?! Ei erau prea obosiţi apropia vizibil de copac
După ce totul era vândut, urmau să se
şi înfriguraţi pentru a înota împotriva
întoarcă şi să dea fermierului tot ceea ce
curentului puternic. N-ar reuşi să - Funcţionează! strigară ceilalţi rămaşi
câştigaseră din vânzarea produselor.
ajungă până la mal. pe mal, în timp ce oamenii agăţaţi de
Într-o zi Abraham Lincoln se pregătea copac îşi ţineau respiraţia aşteptând.
de o altă excursie în josul râului. Urma Abe ştia de asemenea că, dacă nu făceau
să facă o călătorie cu scopul de a duce repede ceva, oamenii aveau să îngheţe. Apoi, tocmai când Jim ajunse aproape de
câteva bunuri de vândut în New Orleans. ei, privi în jos, la apa ce se rotea vijelios
- Aduceţi nişte frânghii! ceru el oame- şi-l cuprinse panica. „Dacă o să cad în
De această dată avea nevoie de o barcă nilor de pe mal şi, ei se grăbiră să le râu”, se întrebă. Şi-n loc să rămână pe
nouă. El şi câţiva prieteni doborâseră găsească. buştean, cum îi spusese Abe, apucă una
nişte copaci şi îi trimiseseră pentru dintre ramuri şi se agăţă şi el de acelaşi
Între timp, Abe continua să strige celor
construcţia unui şlep care urma să le copac de care erau agăţaţi ceilalţi doi, pe
aflaţi în apă:
ducă marfa în jos pe râu. care ar fi trebuit să-i salveze.
- Ţineţi-vă bine, venim după voi.
Tocmai terminaseră de construit o canoe Acum, Abe trebuia să găsească un
Rezistaţi!
pentru a merge după şlep, când doi din- alt plan. Asigurându-se că Jim era în
tre tineri se urcară în canoe să o încerce. Oamenii se întoarseră repede cu funii siguranţă în copac, Abe trase buşteanul
Oamenii începură să legene canoea din- şi Abe le explică planul său. la mal. Acum erau trei oameni ce
tr-o parte în alta în curentul râului. Râul aşteptau să fie salvaţi!
era adânc iar curentul puternic. Oameni Aţi remarcat construcţia „Eu voi/
vreau...”? Oamenii de pe mal au Aţi remarcat lipsa lui „Eu voi/
ce lucrau pe malurile râului îşi aruncară vreau...”? Jim nu a făcut ceea ce tre-
uneltele şi începură să privească la executat imediat ordinele, când li s-a
spus să găsească o frânghie. buia să facă. În loc de a-i salva pe cei
bărbaţii din canoea ce se legăna. doi, s-a alăturat lor în copac.
-Abe priveşte, strigă unul dintre oame- - Putem lega un capăt al frânghiei de - Totul ar fi fost în regulă dacă ar fi re-
ni. Bărbaţii aceia nu ştiu struni canoea, buşteanul acela mare, continuă Abe. spectat planul stabilit, spuse unul dintre
sigur se vor răsturna; ţipă un altul, bărbaţi.
Voi folosi frânghia spre a conduce
arătând spre canoea care se legăna.
buşteanul în josul râului, spre copacul - Am o altă idee, spuse Abe. Credeţi
Abe se opri să privească. Aveau drep- de care sunt agăţaţi cei doi. Cineva se că puteţi trage buşteanul cu mine şi cu
tate. Curând canoea îşi aruncă pasagerii va aşeza pe buştean şi-i va ajuta să se ceilalţi trei pe el, la mal? îi întrebă pe
în apa învolburată. Dacă nimeni nu face urce pe el. Apoi vom trage cu toţii de ceilalţi. Nu va fi uşor.
6
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Ascultarea în istorie

- Bineînţeles, răspunseră toţi la unison. mult, Abe ajunse până la copacul unde buştean şi apoi strigă celorlalţi să
erau agăţaţi cei trei. Ajuns, Abe desfăcu tragă buşteanul la mal. Unindu-şi toate
Abe strigă la cei trei aflaţi în râu: forţele, bărbaţii începură să tragă din
frânghia şi i-o aruncă spre Jim. Ideea
era ca Jim să prindă frânghia şi să tragă răsputeri de frânghie, încurajându-se
- Voi coborî cu buşteanul până în ap-
buşteanul în siguranţă lângă copac, în răstimpuri unii pe alţii. Centimetru
ropierea voastră şi vă voi aduce înapoi pe
sfidând curenţii. Un murmur de protest cu centimetru, buşteanul se urni contra
toţi trei. Jim, crezi că vei reuşi să prinzi
se auzi din grupul celor de pe mal, cursului apei, până ajunse la mal cu
frânghia când o voi arunca spre voi?
văzând că Jim nu reuşeşte să prindă toţi cei patru în siguranţă. Toţi căzură
- Cred că da, spuse Jim tremurând, frânghia. Abe şi buşteanul trecură din- la pământ extenuaţi.
agăţat de copac. colo de copac, duşi de curent.
Aţi remarcat „Eu voi/vreau...”? Cei de
-Abe,fii atent, sau o să fii şi tu pe - Nu a prins frânghia! Abe nu va reuşi pe mal s-au supus de bunăvoie ordinu-
punctul de a te îneca, la fel ca ceilalţi, să ajungă la copac. Repede! Trebuie lui de a trage de frânghie, aducându-i
îl avertiză unul dintre cei aflaţi pe mal, să-l tragem înapoi. Trebuie să încercăm pe toţi la mal, în siguranţă.
dar era prea târziu, Abe îşi croia drum încă o dată, strigară ei.
cu buşteanul prin apă. Mai târziu, în timp ce toţi erau adunaţi
- Nu, priviţi! strigă un altul, a lansat în jurul unui foc făcut în grabă, unul
Aţi remarcat „Eu voi/vreau...”? Abe a frânghia spre copac agăţând-o de o dintre ei, întorcându-se spre Abe, spuse
făcut un efort şi a reuşit să găsească cracă şi, acum se apropie trăgând de ea cu dinţii clănţănindu-i:
un alt plan când primul a eşuat. În de unul singur.
cele din urmă a intrat în râu el însuşi - Cred că ne-ai salvat viaţa!
pentru a-i salva pe ceilalţi. Abe lansase frânghia spre copac, toc-
mai când trecea pe lângă el. Frânghia Abe zâmbi.
Curentul prinse buşteanul şi-l târî s-a agăţat şi acum cu grijă trăgea de ea
rapid în josul râului. Frânghia pe care o apropiindu-se în ciuda curenţilor, până Aţi remarcat „Eu voi/vreau...”? Abe
ţineau cei de pe mal se desfăcea tot mai ajunse la ei. nu s-a plâns de prostia tânărului care a
repede. Apropiindu-se din ce în ce mai pus vieţile lor şi a celorlalţi în pericol.
Îi ajută pe aceştia să se urce pe
7
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Voinţa de a asculta
Mă voi supune autorităţilor imediat!
În timp ce adevărata supunere acţionează prompt, un copil
ascultător trebuie să ia în considerare o comandă şi să i se
supună, doar dacă cerinţa nu contravine legilor statului. Un
astfel de copil ştie că anumite reguli prevalează altora şi
el trebuie să urmeze standardul mai înalt, întotdeauna. A
te supune imediat unui lucru rău, poate fi la fel de dezas-
truos ca şi amânarea de a face un lucru bun. Oricum ar fi,
obedienţa trebuie să fie constantă. Un copil nu poate alege
la întâmplare sau după propriile preferinţe, care instrucţiuni
să urmeze şi care să ignore.
Copiii trebuie, de asemenea, păziţi de a urma orbeşte or-
dinele străinilor. Un copil ascultător ştie cui să se supună
şi ce să asculte.

Voi fi mereu bine dispus Character Training Never Ends


O atitudine degajată face ca şi cele mai dificile sarcini să fie
uşor de realizat. Înseamnă, de asemenea, susţinere pentru Nu mă voi plânge
profesori şi pentru ceea ce şi-au planificat, iar celorlalţi, le dă
Cineva care se supune directivelor protestând în sinea sa,
de înţeles că au încredere în grija şi protecţia autorităţilor.
nu înseamnă că se supune cu adevărat. Protestul înseamnă
independenţă, dezacord şi îndoială. Dacă există îndoială,
cel în cauză trebuie să ia legătura imediat cu factorul de
Voi realiza tot ceea ce se aşteaptă de la decizie în vederea cooperării. Dacă demersul nu-i este
aprobat, supunerea faţă de acea decizie fără a se plânge,
mine să realizez dovedeşte loialitatea de care dă dovadă şi-i dă dreptul de a
O temă pe clasă înseamnă delegarea autorităţii pe o perioadă solicita alte întrevederi pe viitor.
scurtă de timp. De exemplu: un elev ascultător acceptă să-
şi asume răspunderea temporară pentru un proiect, până la
ducerea la bun sfârşit a acestuia. Eşecul în realizarea unui
Mă voi autodepăşi
proiect înseamnă a înşela încrederea profesorului. Ducerea
sa la bun sfârşit, demonstrează că elevul respectiv este De-a lungul istoriei, legea romană le permitea soldaţilor
demn de a i se încredinţa responsabilităţi şi mai mari. să recruteze civili care să-i ajute la transportul bagajelor
grele. Civilului i se cerea să parcurgă o milă; unii însă
Este de asemenea important să cunoşti normele în vigoare.
alegeau să parcurgă chiar mai mult de atât, în timp ce alţii,
Chiar şi aşa, supunându-te regulilor date de o anumită au-
mai puţin decât prevedea acea obligaţie legală. Când un
toritate, te poţi afla în conflict cu alta. Un elev ascultător va
elev trece dincolo de limita cerută, demonstrează ascultare
cere în mod respectuos posibilitatea verificării cerinţelor
la cel mai înalt nivel. Actul de supunere, la fel cu starea
împreună cu profesorul său, independent de autorităţile
bună de spirit, oferă sprijin profesorului. Realizarea cu suc-
care ar fi bine să nu aibă legături între ele. La rândul său,
ces a unei misiuni, îţi aduce laude. Oricum însă, atingerea
un profesor înţelept va respecta ierarhia scolastică, fără a
scopului cerut îţi aduc încredere şi respect, ridicându-l pe
contrazice sau lua la întrebări în mod public şi cu bună
elev la o poziţie onorabilă şi influentă.
ştiinţă, un alt profesor.

8
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Activităţi
Dezlegarea definiţiilor (joc) Aşezarea în linie dreaptă (joc)
Scrieţi definiţia cuvântului „Obedienţă”/ „Supunere” pe Faceţi un „L” din degetul mare şi din arătător. Folosiţi-l
foi separate de hârtie, scriind doar câte un singur cuvânt pe post de semnal pentru a aşeza copiii în linie dreaptă.
pe fiecare foaie. Folosiţi foi de culori, forme şi mărimi Spuneţi copiilor că vreţi să se aşeze cât de repede pot,
diferite, în cazul în care copiii nu ştiu să citească. Revedeţi fără a scoate un sunet şi fără să înceapă până nu le daţi
definiţia aranjând cuvintele în ordinea corectă. Amestecaţi semnalul. Cronometraţi-i de mai multe ori pentru a creşte
foile şi repetaţi operaţia. viteza lor de execuţie.

Variaţiuni pe-aceeaşi temă


• Folosiţi palmele pentru a indica în ce fel trebuie să se
DIR LE aşeze copiii. Răsuciţi palmele spre stânga, dreapta, cu

ECTONSIB faţa sau dosul, în jos sau în sus, ca un comandant de


instrucţie. Folosiţi-vă de orice ocazie pentru a le lăuda
A-iSP acorda
ION
CHEERFULLY ascultarea.

OUT R
E S • Jucaţi împreună „urmaţi conducătorul/ leader-ul”,
în timp ce mărşăluiţi în jurul camerei sau al şcolii.
Salutaţi persoane, atingeţi anumite obiecte selecţionate
sau ocoliţi anumite obiecte de pe hol.
• Deveniţi partea silenţioasă a unui test de supunere.
Variaţiuni pe aceeaşi temă: Lăudaţi-i pe cei ce nu scot un sunet. Scrieţi-le numele
• Daţi câte o foaie fiecărui copil şi aranjaţi pe un bileţel şi aşezaţi-le în „buzunăraşele cu laude”.
apoi copiii în ordinea corectă pentru a reda
definiţia.
• Distraţi copiii cronometrând cât de repede
poate fi descurcată definiţia.
• Eliminaţi una sau mai multe foi şi vedeţi cine-
şi dă seama de cuvântul(-ele) care lipsesc. Dacă eşti ascultător
• Arătaţi un cuvânt şi întrebaţi care este cuvântul
care-l precede şi care este cel care-l urmează. (Cântaţi pe melodia de la „Dacă eşti fericit şi o şti”)
• Jucaţi-vă de-a „concentrarea” unde „potrivire” Dacă eşti ascultător şi şti asta bate din palme
înseamnă două cuvinte ce urmează unul după Dacă eşti ascultător şi şti asta bate din palme
celălalt. Dacă eşti ascultător şi şti asta
• Amestecaţi toate definiţiile din săptămânile Atunci viaţa ta o va arăta.
anterioare. Învăţaţi copiii să aşeze cuvintele în Dacă eşti ascultător şi şti asta bate din palme
definiţiile potrivite şi în ordinea corectă.
Restul versurilor:
• Decoraţi şi imprimaţi foile împreună pentru a Dacă eşti ascultător şi şti asta loveşte cu piciorul
forma un afiş pentru sala de clasă. Dacă eşti ascultător şi şti asta atingeţi capul
• Folosiţi poze şi simboluri pentru a-i ajuta pe Dacă eşti ascultător şi şti asta roteşte-te
copiii care nu ştiu să citească. Dacă eşti ascultător şi şti asta ridică-te şi bate din palme
• Amintiţi-vă să lăudaţi copiii pentru efort, atitu- Dacă eşti ascultător şi şti asta fă-le pe toate cinci
dine, rezultate şi munca în echipă.

9
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Activităţi
Aparenţele pot fi înşelătoare Marioneta elefant (Lucru manual)
Pregătiţi două porţii de prăjituri. Faceţi o porţie după Daţi fiecărui copil un săculeţ de hârtie. Cereţi copiilor să-
reţetă, iar o altă porţie cu o cantitate mare de sare în plus (o şi scrie numele şi cei cinci „Eu voi...”, pe partea din spate
ceaşcă în loc de o lingură, de exemplu), sau mai puţin zahăr a săculeţului. Tăiaţi două „urechi de elefant” din hârtie
(o lingură în loc de o cană). Porţiile trebuie să arate identic, glasată gri. Ataşaţi-le pe marginile laterale ale părţii poste-
doar că cea cu mai multă sare va avea un gust oribil. rioare a săculeţului (partea fără îndoitura formată de fundul
sacului). Tăiaţi „o trompă” din acelaşi fel de hârtie glasată
Duceţi ambele porţii în clasă, ţinând minte care este una şi gri şi ataşaţi-o în mijlocul îndoiturii de pe partea anterioară
care este cealaltă. Invitaţi pe cineva să vină în faţa clasei a săculeţului. Întoarceţi „trompa” înspre în afară rotind-o
şi să guste o prăjitură. Oferiţi-i una dintre cele bune şi în jurul unui creion.
întrebaţi ce gust are. Oferiţi o altă prăjitură din cele bune
altui copil şi întrebaţi din nou ce gust are. După ce aţi oferit Tăiaţi doi „fildeşi” din
mai multe prăjituri bune, daţi cuiva o prăjitură din cealaltă hârtie glasată albă şi ataşaţi-
porţie şi întrebaţi ce gust are. i sub îndoitură. Spuneţi
copiilor să deseneze ochi
Arătaţi ambele porţii de prăjituri şi insistaţi asupra faptului pe faţa elefantului. Faceţi-i
că ambele arată la fel doar că au fost preparate cu o mică gură tăind o „limbă” din
variaţie. O porţie a fost preparată în mod corespunzător, hârtie glasată roz şi lipiţi-o
dând ascultare persoanei care a scris reţeta în cartea de sub îndoitură, la locul ei.
bucate şi având încredere în cunoştinţele ei. Dacă persoana
care a scris reţeta este de încredere sau nu, contează prea
puţin. Bucătarul este cel cu experienţă, aşa că urmăm
instrucţiunile lui. Succesul depinde de ascultare. Cea de- Materiale:
a doua porţie era puţin diferită faţă de indicaţiile date de • Un săculeţ de hârtie pentru fiecare copil
reţetă. Rezultatele unei „mici” neascultări par, câteodată • Hârtie glasată roz, gri şi albă
acceptabile dar, nu este nici pe departe aşa. • Foarfeci
Notă: înainte de a servi mâncare în clasă copiilor, nu uitaşi • Lipici sau bandă adezivă
să cereţi aprobare. Atenţie la alergii. • Marker sau creioane
Încurajaţi copiii să înveţe din exemplul elefantului din
povestea despre natură.

Ţineţi minte :
1. Oprirea imediată a elefantului la comanda stăpânului.
2. Munca depusă la circ pentru ridicarea cortului.
3. Satisfacţia unei munci duse la bun sfârşit, reprezentată
de sunetul plăcut îndreptat spre stăpânul său.
4. Menţinerea unei atitudini vesele în timpul în care îi
servea pe ceilalţi.
5. Făcând mult mai mult decât ceea ce i se ceruse;
traversând înainte şi înapoi râul după mâncare.

10
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Activităţi
Cărţile cu caracter Povestea lui Abraham Lincoln
Caracterul trebuie demonstrat în viaţa de zi cu zi. Distribuiţi Personalităţile/ Personajele
cărţile ascultătoare, cu caracter, fiecărui copil, privindu-l în joacă un rol important în
ochi şi spunându-i viaţa unui copil; aşadar,
- Iată, aici te învaţă cum să fii ascultător. este important să păstrăm
persoane, din trecut şi
Citeşte „Eu voi...” de pe spatele fiecărei broşuri. Revedeţi din prezent, a căror viaţă
pagina 8 pentru mai multe detalii. Reia povestea elefan- este demnă de a fi urmată.
tului, întrebând prin ce şi-a demonstrat elefantul indian Abraham Lincoln este unul
ascultarea. dintre acestea. El a învăţat
importanţa ascultării de
tânăr. De fapt, de foarte multe În viaţa sa caracterul a jucat un
rol important deoarece l-a ajutat
E ori îşi încheia corespondenţa
IENC CHARACTE să devină unul dintre cei mai
OBEDing out thes R FIRST!
1 cu formula : „servitorul
vs. Wil

pricepuţi conducători ai lumii.


rfully
carry d wishe
an dumneavoastră preaplecat Experienţele sale din tinereţe
lf

Chee irections e who are


ulness

d os e.
of th for m
resp
o n sible
- Abraham Lincoln”. i-au servit drept lecţii pe care
rities
imme
diately
.
nu le-a uitat niciodată.
autho
I will
obey
my
erful
attitu
de. Rezumatul de la pagina 6,
a che
I will
have
ll tha
lete a do.
t bazat pe o poveste reală, este
comp
I will xpected to
I a m e
in.
o puternică imagine de supunere în viaţa tinerilor. În timp
ompla
I will
not c
e “e xtra m
ile.” ce le citiţi povestea, folosiţi întrebările din chenar pentru
go th
I will
Elephant a focaliza atenţia copiilor la felul în care domnul Lincoln
aplică cele cinci „Eu voi...”

Variaţiuni pe-aceeaşi temă:


• Ilustrează un mod greşit şi unul corect de a răspunde Exerciţiu de memorare
unei autorităţi, plecând de la cele cinci „Eu voi...”
• Împărtăşeşte o experienţă personală în care ai fost Mă voi supune fără a protesta
ascultător şi una în care ai fost neascultător. Evidenţiază O fac cât ai clipi
beneficiile survenite în urma ascultării şi consecinţele Bucuroasă, o voi face
mai puţin pozitive datorate neascultării.
La orice oră din zi
• Dă şansa fiecărui copil de a-şi lua angajamentul de a
fi ascultător. Spune : „Vrei să...?” şi lasă copiii să-ţi Îmi duc munca până la capăt
răspundă : „Da, vreau să...”, pentru fiecare dintre cele Şi chiar şi mai departe
cinci „Eu voi...” Fără să protestez
Când sunt iritat.
Angajamentele sunt paşi importanţi
Care ne păzesc de dezastre
Şi ca să arătăm că le ştim bine
Să le spunem şi mai repede

11
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Activităţi
Cele cinci chei ale ascultării Să aruncăm gunoiul
(lucru manual) (piesă de teatru)
Imaginaţi o uşă ce are cinci încuietori diferite, fiecare având Aplicaţie :
nevoie de o altă cheie. Chiar dacă fiecare cheie se potriveşte
la aceeaşi uşă, singură, ea nu o poate deschide. În acelaşi Realizaţi un joc de roluri dintr-o situaţie relevantă, în care
fel, adevărata obedienţă mai are nevoie de multe alte chei; copiii să fie puşi în situaţia de a decide a fi sau a nu fi
una folosită separat de cealaltă nu are un rol complet. ascultători. Compară şi pune în opoziţie atitudinile obedi-
ente şi pe cele neascultătoare. Ajută copiii să recunoască
Pentru a ilustra cele cinci „Eu voi...” ale ascultării, confecţionaţi răspunsurile corecte, punându-le întrebări despre scena din
pentru copii, cinci chei aşa cum vedeţi în broşură. piesă. De exemplu:
Materiale: Subiect: Să aruncăm gunoiul
• hârtie glasată Scena: te îndrepţi spre uşă cu intenţia de a ieşi afară. La un
• sârmuliţe de curăţat pipe (fiecare copil va primi jumătate moment dat, mama sau tata te roagă să duci gunoiul. Eşti
dintr-o bucată) pus în situaţia de a lua o decizie : să te supui sau nu.
• un perforator
1. Spui că-l vei duce imediat ce te întorci, sau îţi
• pixuri sau creioane
îndeplineşti imediat sarcina?
• foarfeci
2. Accepţi să o faci, dar fără tragere de inimă, sau faci
• Decupaţi o formă de cheie dintr-un carton şi daţi-le-o
ceea ce ţi s-a cerut de bună voie?
copiilor să traseze forme cu ajutorul ei. Spuneţi copiilor
să decupeze cinci chei din hârtie. Daţi găuri în partea 3. Duci gunoiul doar o bucată de drum, sau duci la bun
de sus a fiecărei chei, cu capsatorul şi spuneţi copi- sfârşit ceea ce ţi s-a cerut să faci?
ilor să scrie pe fiecare cheie : „Imediat” „Cu voioşie”
4. Îţi plângi de milă în faţa prietenilor, sau faci ceea ce ţi
„Complet” „Fără să mă plâng” „Autodepăşire”.
s-a cerut, fără să te plângi?
• Introduceţi sârmuliţele de curăţat pipe prin găurile făcute
5. Faci cât de puţin numai să te scapi, sau aduni şi gunoi-
în chei şi, răsuciţi capetele pentru a forma o verigă.
ul ce-l mai găseşti în cale şi-l arunci de asemenea?
Reia analogia uşii cu cele cinci încuietori. Aşa cum o cheie
nu este suficientă pentru a deschide o uşă, aşa şi executarea
ordinelor date doar pe o perioadă scurtă de timp, nu Activităţi suplimentare :
înseamnă ascultare.
• fă-ţi curat în cameră
• spală vasele
• fă-ţi temele
• stinge televizorul
• şterge tabla
• aranjează-ţi banca

Notă: exemplele personale sunt de cele mai multe ori cele


mai eficiente.

12
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Activităţi
„Oamenii Paraşută”/„Paraşutiştii” • Îndoiţi bucata lungă de sârmuliţă în două, în jurul
degetului arătător. Răsuciţi-o pentru a forma „corpul”
(lucru manual) lăsând o bună parte pentru „picioare”.
Nici un paraşutist sănătos la minte nu ar sări dintr-un avion
fără a fi în siguranţa unei paraşute bine puse la punct. În Prinderea persoanei de paraşută:
acelaşi fel, nici unui copil n-ar trebui să i se permită să plon- • Folosiţi bucăţile de sfoară pentru a prinde persoana din
jeze în viaţă fără îndrumarea unei autorităţi pe măsură. sârmă de şerveţel. Agăţaţi braţul persoanei în centrul
unei bucăţi de sfoară, răsucind capătul (mâna) strâns în
Paraşutele ne încetinesc căderea şi preîntâmpină izbirea jurul sforii. Prinde celălalt braţ în jurul celeilalte bucăţi
de pământ, asigurându-ne o aterizare sigură şi controlată. de sfoară.
Efectivitatea unei paraşute, însă, este redusă la zero, dacă
paraşutistul refuză să o îmbrace şi să-şi fixeze hamul. Ţineţi minte:
Ascultarea este „hamul” care ţine copilul legat de • Paraşutele nu sunt întotdeauna confortabile, stilate sau
„paraşuta” autorităţii, permiţându-i să primească sfaturi cunoscute, dar sunt necesare. Purtarea unei paraşute este
înţelepte şi protecţie. Spre a ilustra această lecţie, copiii îşi o problemă de viaţă şi de moarte.
pot confecţiona propriul om-paraşută.
• O persoană care manipulează autorităţile este ca un
Materiale: paraşutist care sare cu paraşuta legată cu noduri, în aşa
• sârmuliţe de curăţat pipe (una pentru fiecare copil) fel încât să nu se poată deschide.
• sfoară (două bucăţi de câţiva centimetri pentru fiecare • O persoană care se revoltă împotriva autorităţilor este ca
copil) cineva care doreşte să fie pe - în loc de - sub, paraşută.
• şerveţele de hârtie (unul pentru fiecare copil) La fel ca răzvrătirea, a fi deasupra paraşutei, duce la
• bandă adezivă
• perforator
• foarfeci

Confecţionarea paraşutei:
Obedienţa este
• Lipiţi bandă adezivă la fiecare colţ al
şerveţelului pentru a-l întări. Obedienţa este ascultarea cu atenţie
• Daţi o gaură în fiecare colţ. Obedienţa acceptă instrucţiuni cu bucurie
• Legaşi cei patru capeţi ai sforilor de fiecare gaură.
Obedienţa se supune dorinţei autorităţilor
Confecţionarea persoanei: Obedienţa va urma ordinele imediat
• Tăiaţi o treime din sârmuliţa pentru curăţat pipe Când sunt ocupat cu munca sau cu joaca
a fiecărui copil. Partea mai lungă va fi capul,
corpul şi picioarele persoanei. Partea mai scurtă Şi cineva mă strigă pe nume, îi răspund imediat!
se va transforma în mâinile acesteia. Un zâmbet dor şi mă voi autodepăşi
Fără să am timp a spune: „Da domnule!” „Da doamnă!”
Obedienţa este ascultarea cu atenţie
Obedienţa acceptă instrucţiuni cu bucurie
Obedienţa se supune dorinţei autorităţilor
Obedienţa va urma ordinele imediat

13
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Cum să-i lăudăm
Buzunăraşele cu laude Începeţi cu o coală de
hârtie întreagă.
(lucru manual)
Construiţi „buzunăraşe cu laude” îndoind o coală de hârtie
aproape în jumătate şi lipind sau capsând marginile. Lăsaţi o
margine deschisă pentru a forma un buzunar. Cereţi copiilor
să-şi decoreze fiecare propriul „buzunăraş” şi să-şi scrie nu-
mele pe el. Explicaţi-le că li se vor da premii de fiecare dată
când vor fi ascultători. Îndoiţi partea inferioară în sus,
lăsând trei - cinci centimetri
Tăiaţi fâşii de hârtie şi scrieţi cuvântul „Obedienţă” pe fiec- până la vârf.
are. Plasaţi unul dintre aceste recompense în „buzunăraşul cu
laude” a unui copil, de fiecare dată când îl vedeţi că foloseşte
una dintre cele cinci „Eu voi...” legate de ascultare. Aceste rec-
ompense pot avea ce formă doriţi şi pot fi simple sau elaborate,
în funcţie de tipul şi de resursele de care dispuneţi.
Lipiţi marginile
Tape sides topentru a asigura
secure pocket.
„buzunăraşul”.
Variaţiuni pe-aceeaşi temă:
• Agăţaţi „buzunăraşele cu laude” pe pentru un aspect îngrijit, rulaţi bucăţi mici
perete, în aşa fel încât să fie văzute de de bandă adezivă şi lipiţi-le de-a lungul
toată lumea. marginilor în interior, pe fiecare parte.

• Folosiţi abţibilduri/etichete sau decu-


paje în formă de animale în loc de
fâşiile de hârtie.
• Trimiteţi recompensele acasă cu copiii,
în fiecare zi, pentru a încuraja părinţii.
Nu faceţi comparaţii între copii.
• Fixaţi obiective zilnice pentru fiecare
copil pentru a-i stimula. Nu schimbaţi
niciodată recompensele cu premii mate-
riale precum bomboane sau abţibilduri/
etichete. Caracterul este important prin
el i însuşi.
• Deoarece diferite trăsături de carac-
ter sau „Eu voi...” ale copilului sunt
determinate de bileţelele cu laude,
confecţionaţi altele şi aşezaţi-le con-
stant în „buzunăraşele cu laude”.

14
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
Recompensarea ascultării
Folosiţi temele pentru a lăuda Modalităţi de a lăuda
caracterul
Fiecare profesor trebuie să-şi dea seama de
Natura temelor sau instrucţiunilor pe care le daţi unui copil lasă să se vadă importanţa pe care o au laudele aduse co-
mult din încrederea dumneavoastră în ascultarea/ obedienţa sa. Dacă un piilor, care demonstrează un caracter bun.
copil se dovedeşte a fi ascultător, îi puteţi da o temă fără a fi nevoie a-l Copiii simt că sunt valoroşi când li se acordă
verifica la fel de des ca pe ceilalţi. Dacă un copil este mulţumit, îi puteţi cuvinte de încurajare sau priviri aprobatoare.
lăsa o mai mare libertate de mişcare pentru a-şi câştiga respectul de sine. Nu e nevoie de mult pentru a motiva un copil
Încrederea este o formă semnificativă de laudă care trece dincolo de să continue să facă ceea ce e bine. Căutaţi
cuvinte. Încrederea îi face pe copii să-şi dea seama de cât de mult le oportunităţi pentru a folosi ideile din această
apreciaţi caracterul, într-atât încât a-ţi pune în joc propriul dumneavoastră listă pentru a lăuda chiar şi cei mai nesem-
succes. Aceasta îi motivează pe copii să-şi dovedească şi pe mai departe nificativi paşi în modelarea caracterului.
această calitate . Văzând încrederea pe care o ai într-un copil şi felul în care
acesta îţi răspunde (la ea), ceilalţi copii îşi vor dori să fie şi ei trataţi la fel.

Aşadar, daţi de înţeles copiilor că pentru a fi de încredere trebuie să fie Cuvinte de laudă:
ascultători. Puteţi spune: • Foarte bine! • Uau!
- Paul, apreciez felul în care în care îţi îndeplineşti sarcinile pe care ţi • Bravo, bună treabă!
le-am dat săptămâna trecută, fără a comenta, aşa că aş dori să... (un privi- Gesturi de laudă:
legiu dorit sau o sarcină mult aşteptată). • Salut • Semnul OK
Oricum, în situaţiile în care copiii îşi dovedesc caracterul şi abilitatea de • Degetele mari ridicate
a se descurca în anumite situaţii, fiţi atenţi să nu-i restrângeţi la veşnic Trofee de laudă:
aceleaşi sarcini, decât dacă le îndeplinesc de bună voie. Este o dovadă
• ecuson (formal) • abţibild haios
de caracter să ai încredere în cineva responsabil, însă poate fi simţită ca
• panglică albastră
pedeapsă, supunerea persoanei la aceleaşi sarcini. Daţi copiilor şansa de
a pune în practică şi a-şi extinde trăsăturile de caracter şi abilităţile în
diferite domenii.

Un alt mod de a lăuda este să spui: Note de laudă:

- Roy, lucrez la un proiect care cere foarte multă precizie. M-am gândit Scrieţi câte o notiţă fiecărui copil în parte,
imediat la tine. Lasă-mă să-ţi explic de ce am nevoie. lăudându-l pentru o anumită trăsătură de
caracter. Spuneţi-i copilului cât sunteţi de
Chiar fără a-i atribui lui Roy calităţi, această afirmaţie dovedeşte că acesta mulţumit de a-i fi profesor. Scrieţi bileţelul
dispune de discernământ, are un stil de lucru ordonat şi alte calităţi nec- într-un mod sincer şi care inspiră încredere.
esare unei intervenţii de mare precizie.
Decoraţi bileţelele şi plicurile într-un mod
Fiţi atenţi: Nu daţi teme care se bazează pe realizări trecute. Acestea creativ şi atractiv. Distribuiţi-le la sfârşitul
sunt rezultatul trăsăturilor de caracter precum ascultarea, creativitatea săptămânii.
sau sârguinţa. Lăudaţi aceste calităţi şi-i veţi motiva realizările. Dacă, pe
de altă parte, lăudaţi ceea ce ea a realizat, acea persoană va încerca să-şi
formeze caracterul folosindu-se de tot felul de „scurtături” /alte metode.
Ceea ce s-ar putea să meargă o vreme, însă sacrificarea caracterului pen-
tru obţinerea de rezultate va aduce mari pierderi privit pe termen lung.

15
© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.
ASCULTAREA

Exerciţiu de
colorare

Instrucţiuni
de xeroxare
corectă

Alegeţi „măreşte”
- de la 8,5 x 11
până la 11 x 17
(129%) pentru a
acoperi o pagină
de 8,5 x 11.

Alegeţi ca for-
mat de hârtie cea
de „8,5 x 11.”

În cazul unora
dintre copiatoare
este necesară
repoziţionarea
paginii de copiat
în copiator pentru
a putea xeroxa
doar ceea ce elevii
trebuie să coloreze.
A-i acorda unei persoane importanţa cuvenită concentrându-te asupra spuselor sale.
© Copyright 2003 Character Training Institute May be reproduced for educational use only.

Sfaturi pentru profesori:


Rămâneţi la nivelul lor Fiţi entuziast Fiţi creativ
• Căutaţi aplicaţii şi lecţii care să • Exageraţi gesturile. • Sponsorizaţi „ziua elefantului”, când copiii
corespundă vârstei copilului. • Daţi din mâini şi mişcaţi-vă capul. pot aduce jucării sub formă de elefanţi,
• Transmiteţi-le concepte folosind cărţi şi desene cu elefanţi în clasă.
• Zâmbiţi şi folosiţi expresii faciale
cuvinte de adult accesibile lor, în exagerate. • Cereţi bibliotecarului materiale ilustrând
locul celor copilăreşti. elefanţi sau acte de supunere.
• Variaţi nivelul şi volumul vorbirii.

© Copyright 2003 Character Training Institute, 520 West Main, Oklahoma City, OK 73102. Character First is a Registered Trademark of the Character Training Institute.

S-ar putea să vă placă și