Sunteți pe pagina 1din 30

1

Şcoala ALTFEL

PREZENTAREA PROIECTULUI – „MARATONUL LECTURII – SUNT INTR-O


ALTĂ LUME ...CITESC!!!”
ARGUMENT
Incercarea de a stimula interesul elevilor pentru carte, de a le trezi gustul
pentru lectură şi de a le redescoperi plăcerea de a citi, rămâne, mai presus de toate şi
nu în cele din urmă, o misiune sacră a dascălului, un deziderat al profesorului
contemporan. Asumarea acestei datorii de onoare justifică decizia noastră de a ne
implica activ în realizarea proiectului MARATONUL LECTURII – „SUNT ÎNTR-O
ALTĂ LUME ...CITESC!!!”, demarat în cadrul programului iniţiat de MECTS sub
denumirea Şcoala ALTFEL şi derulat în prima zi din săptămâna 2-6 aprilie 2012,
dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare. Ne-am propus, prin
acest proiect, să ne unim forţele şi să-i ajutăm pe elevii noştri să redescopere lectura,
bucuria de a citi şi adevărata valoare a cărţii. Alături de ei pornim în derularea
acestui proiect temerar cu inima deschisă şi cu speranţa că vom izbuti să-i atragem în
lumea mirifică a cărţilor, să-i învăţăm să le îndrăgească misterul şi miresmele şi să
conştientizeze orizonturile infinite şi perspectivele nebănuite pe care le deschide
spiritului uman lectura.
„Pentru că oricât de arătoasă ar fi, cartea nu există încă în simpla ei
materialitate. Ea nu este un obiect, ci un obiect de citit şi, astfel, singurul corp spiritual
existent pe lume. (Gabriel Liiceanu, Dans cu o carte)

TITLUL PROIECTULUI: Maratonul lecturii – „SUNT INTR-O ALTĂ LUME


...CITESC!!!”

TEMA PROIECTULUI: Lectura şi lumea cărţii

DATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 02 aprilie 2012

DURATA PROIECTULUI: 2 ore (8-10)

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII Căpuşu Mare

ECHIPA DE PROIECT: prof. Diana Faur, Mihaela Cojocariu, Ana Balea, Franciska
Orban, Nicu Dinea

PARTENERI:
 Biblioteca şcolii
 Cadre didactice
 Primărie
 Părinţi
2

MOTIVAŢIA ÎN CONTEXT GENERAL:


 redescoperirea lecturii, a plăcerii de a citi;
 conştientizarea necesităţii unei instruiri adecvate pentru desăvârşirea
formării intelectuale;

OBIECTIVE :
 stimularea interesului pentru lectură şi pentru carte în general;
 cultivarea unei atitudini pozitive faţă de lectură, sensibilizarea întregii
comunităţi în favoarea lecturii;
 cultivarea gustului estetic şi a spiritului critic;
 cultivarea unui sistem de valori;
 stimularea imaginaţiei, a originalităţii şi a creativităţii;
 cultivarea gândirii autonome şi reflexive;
 exersarea abilităţilor de comunicare;
 valorificarea deprinderilor, a aptitudinilor şi a talentului fiecărui elev;
 cultivarea încrederii în forţele proprii;
 încurajarea cunoaşterii personale;
 încurajarea lucrului în echipă, a toleranţei;
 încurajarea ideilor novatoare, a implicării;
 stabilirea de relaţii cu reprezentanţi ai societăţii, părinţi, reprezentanţi ai
instituţiilor locale;

BENEFICIARI (grup-ţintă): elevii Şcolii cu clasele I-VIII Căpuşu Mare

RESURSE UMANE: elevi, profesori, bibliotecară;

RESURSE MATERIALE: volume, cărţi, calculator, videoproiector, aparat foto,


cameră video, internet, CD-uri, DVD-uri, lipici, hârtie, postere, desene, culori, power
point etc.;

REZULTATE AŞTEPTATE:
 creşterea interesului pentru lectură
 receptarea avizată a lecturii
 formarea unui public avizat în ceea ce priveşte cultura

DISEMINAREA INFORMAŢIEI:
 crearea unor afişe cu citate despre carte, cu drepturile şi obligaţiile
cititorului;
 postarea şi prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului pe
site-ul DIDACTIC. RO

EVALUARE: chestionare, fişe, grile de evaluare şi de autoevaluare a jurnalului de


lectură;
3

Şcoala ALTFEL

Maratonul lecturii – „SUNT INTR-O ALTĂ LUME ...CITESC!!!”

CITITUL NU DĂUNEAZĂ, CITITUL MODELEAZĂ, CITITUL SALVEAZĂ!

Regulamentul concursului

In cadrul programului Şcoala ALTFEL derulat în săptămâna 2-6 aprilie 2012


şi dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, Catedra de limba şi
literatura română a iniţiat/a propus concursul MARATONUL LECTURII – „SUNT
ÎNTR-O ALTĂ LUME ...CITESC!!!”, la care sunt invitaţi să participe toţi elevii
şcolii noastre.
Participarea la acest concurs este obligatorie şi presupune:
 realizarea a 8 echipe formate din toţi elevii fiecărei clase;
 redactarea de către fiecare echipă claselor a V-a şi a VI-a de la secţia
română şi maghiară a câte unui JURNAL DE LECTURĂ în conformitate cu
regulamentul precizat mai jos;
 realizarea de către echipele claselor a VII-a şi aVIII-a de la secţia
română şi maghiară a câte unei PREZENTĂRI DE CARTE în conformitate
cu regulamentul precizat mai jos;

I. INSCRIEREA LA CONCURS
 Înscrierea la concurs a echipelor se face în perioada 20-22 martie 2012.
 O echipă este alcătuită din toţi elevii unei clase.
 Fiecare echipă îşi va alege un profesor coordonator care nu predă o
disciplină din Aria limbă şi comunicare (limba şi literatura română, limba
franceză, limba engleză); profesorul coordonator poate fi acelaşi cu cel selectat.
 Fiecare echipă se va înscrie pe baza unei cereri care va fi înmânată
unuia dintre profesorii organizatori de către un reprezentant al fiecărei clase
sau de către prof. coordonator.
 Cererea de înscriere la concurs trebuie să fie însoţită de o anexă/listă
care să conţină numele clasei şi al tuturor elevilor implicaţi în realizarea
jurnalului de lectură, respectiv a prezentării de carte. Atât cererea standard,
cât şi lista cu echipa fiecărei clase se regăsesc la finalul acestui regulament.
4

II. REDACTAREA JURNALULUI DE LECTURĂ ŞI REALIZAREA PREZENTĂRII


DE CARTE
 Redactarea jurnalului de lectură şi realizarea prezentării de carte o veţi
face în perioada 23-29 martie 2012.
 Tematica concursului este Maratonul lecturii – SUNT ÎNTR-O ALTĂ
LUME ...CITESC!!! şi ea se concretizează în redactarea a patru jurnale de
lectură şi a patru prezentări de carte după cum urmează:
- fiecare echipă a claselor a V-a şi a VI-a de la secţia română şi
maghiară va redacta câte un jurnal de lectură;
- fiecare echipă a claselor a VII-a şi a VIII-a de la ambele secţii va
realiza câte o prezentare de carte;
 Pentru redactarea JURNALULUI DE LECTURĂ/a PREZENTĂRII DE
CARTE, fiecare echipă a claselor a V-a şi a VI-a / a VII-a şi a VIII-a – secţia
română şi maghiară – trebuie să opteze pentru una dintre operele
literare/volumele cuprinse în listele bibliografice anexate la finalul
regulamentului. ATENŢIE! O operă literară/o carte (un volum) poate fi
selectată o singură dată. Este interzisă alegerea aceleiaşi opere de două ori,
textele literare selectate trebuie să difere de la o clasă la alta.
 Pentru selectarea cât mai rapidă a operei/a cărţii fiecare echipă are
obligaţia să se consulte cu profesorul coordonator.
 La redactarea şi prezentarea jurnalului de lectură/a cărţii participă toţi
membrii echipei; fiecare membru al echipei va cunoaşte integral conţinutul
jurnalului/al prezentării de carte şi va fi capabil să susţină orice secvenţă/parte
a acestui jurnal/ a acestei prezentări de carte.
 Cum redactaţi jurnalul de lectură/prezentarea de carte? Jurnalul de
lectură/prezentarea de carte se redactează de către toţi membrii echipei
potrivit unui plan de redactare pe care îl găsiţi anexat la finalul
regulamentului. Un jurnal de lectură/o prezentare de carte bine realizat/ă
respectă cu stricteţe instrucţiunile şi indicaţiile specificate în fişa de redactare
intitulată Jurnalul de lectură – plan de redactare/Prezentare de carte – plan
de redactare.
 În redactarea şi prezentarea jurnalului de lectură/a căţii trebuie să aveţi
în vedere următoarele aspecte: unitatea şi coerenţa compoziţiei/textului,
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului, utilizarea
limbajului literar, în conformitate cu normele actuale de ortografie şi ortoepie,
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea.
 În expunerea jurnalelor de lectură/în susţinerea prezentării de carte
puteţi fi cât mai creativi, mai inventivi şi puteţi utiliza cele mai originale şi mai
îndrăzneţe modalităţi de prezentare.
 Timpul alocat prezentării fiecărui jurnal/cărţi este de max. 12 min.
 Jurnalele de lectură/prezentările de carte vor fi înmânate organizatorilor
concursului până în data de 29 martie 2012.
5

 Jurnalele de lectură/prezentările de carte vor fi păstrate în plic şi


înmânate juriului în momentul demarării/începerii concursului.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI


 Concursul va avea loc în data de 02. aprilie, între orele 8-10, conform
unui rar care va fi afişat cel târziu până în data de 30 martie.
 Concursul are două secţiuni: JURNALUL DE LECTURĂ şi
PREZENTAREA DE CARTE care se desfăşoară concomitent în două săli
diferite.
 În intervalul unei ore se vor face două prezentări de jurnale, respectiv
două prezentări de carte.
 Prezentarea jurnalelor şi a cărţilor se va face într-o ordine stabilită prin
tragere la sorţi.
 În expunerea jurnalelor de lectură/ susţinerea prezentărilor de carte
puteţi fi cât mai creativi, mai inventivi şi puteţi utiliza cele mai originale şi mai
îndrăzneţe modalităţi/maniere de prezentare (măşti, costume) sau mijloacele
audio-video.
 Fiecare echipă are la dispoziţie maxim 12 minute/15 minute pentru
prezentarea jurnalului de lectură/a cărţii. În timpul alocat prezentării
jurnalului/a cărţii, echipele care nu participă direct la prezntare au obligaţia de
a urmări atent expunerile colegilor pentru a putea evalua prezentările acestora
prin acordarea de puncte, pe o scală de la 1 la 10. Punctele acordate vor fi
notate pe o fişă de evaluare care se va afla pe masa fiecărei echipe participante
la acest concurs. Fiecare echipă va evalua toate celelalte echipe, cu excepţia
propriei echipe. La finalul concursului fişele de evaluare ale echipelor vor fi
înmânate juriului.
 Fiecare echipă va fi evaluată imediat după prezentare, nu numai de
celelalte trei echipe concurente, ci şi de către două comisii diferite, o comisie a
elevilor şi o comisie a profesorilor. Evaluarea realizată de către cele două
comisii/jurii va dura aprox 8 minute/5min şi va consta în adresarea unor
întrebări.
 În acest interval de 8 minute/5min, echipele care nu sunt supuse
evaluării vor realiza câte un afiş/planşă cu tema „Cititul nu dăunează, cititul
modelează, cititul salvează” care va cuprinde următoarele elemente:
o un titlu sugestiv al afişului;
o cinci simboluri grafice sugestive şi adecvate
tematicii propuse care vor fi realizate cu ajutorul
markerelor de către membrii fiecărei echipe în
primul interval de evaluare;
o cinci drepturi ale cititorului scrise de
concurenţi într-o manieră hazlie, umoristică create
de elevi în primul interval de evaluare;
6

o cinci definiţii metaforice ale cărţii create tot


de concurenţi în al doilea interval de evaluare;
o cinci citate despre carte/lectură şi
însemnătatea ei pentru om/rolul ei în viaţa
omului; în acest scop fiecare echipă are obligaţia de
a pregăti o fişă cu zece citate despre carte/lectură
care va fi înmânată organizatorilor împreună cu
jurnalul/prezentarea de carte până în 29 martie.
Din aceste citate se vor selecta cele mai frumoase
cinci citate pentru afiş; aceste cinci citate vor fi
transcrise pe afiş în ultimul interval de evaluare;
 Pentru realizarea afişului lui concurenţii trebuie să aibă la dispoziţie
creioane colorate, markere, lipici, foarfecă, hârtie colorată etc.
 La finalul fiecărei secvenţe de prezentare (după 40 min.) toţi elevii
claselor a V-a şi a VI-a vor completa o fişă de autoevaluare a jurnalui de
lectură. Timpul alocat acestei activităţi este de 8-10 minunte.
 La finalul fiecărei secvenţe de prezentare (după 40 min.) toţi elevii
claselor a VII-a şi a VIII-a îşi vor exprima în scris opinia despre un citat
referitor la cărţi. Timpul alocat acestei activităţi este de 8-10 minunte.

IV. ACORDAREA PREMIILOR


Premiile se acordă separat pentru cele două secţiuni şi pe clase/nivel.
Premiile acordate sunt următoarele:
 Cel mai bine redactat jurnal de lectură
 Cel mai bine prezentat jurnal de lectură
 Cea mai bine redactată prezentare de carte
 Cea mai bună prezentare de carte
 Cel mai bun prezentator de jurnal
 Cel mai bun prezentator de carte
 Cel mai bun evaluator
 Cel mai sugestiv/frumos afiş

V. JURIZAREA
 Fiecare secţiune are un juriu propriu.
 Juriul analizează atât redactarea jurnalelor şi a prezentărilor de carte
depuse la dosar, cât şi expunerea lor în ziua concursului.
 Punctajul se acordă pe baza unui barem care ţine cont de indicaţiile de
redactare şi prezentare.
Comisiile de evaluare şi jurizare sunt în număr de două.
 Comisia elevilor este alcătuită din 4 membri - un membru al echipei
care prezintă jurnalul şi câte un alt membru, ales aleatoriu, din fiecare echipă
7

prezentă în sală; de asemenea, fiecare clasă care va urmări expunerea


echipelor participante va acorda fiecărui jurnal/fiecărei prezentăride carte un
punctaj pe o scală de la 1 la 10.
 Comisia profesorilor cuprinde un profesor de limba şi literatura
română, un alt membru din Aria limbă şi comunicare, un reprezentant al
altei arii curriculare, un părinte.

ESTE INTERZISĂ:
 implicarea prea mare a coordonatorolui în activitatea echipelor de
lucru;
 absenţa nemotivată a vreunui elev de la concurs;
 încălcarea regulamentului de concurs care conduce automat la
eliminarea imediată a echipei în cauză din competiţie şi sancţionarea ei
conform Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară;
8

ANEXA I

LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ
JURNALUL DE LECTURĂ – clasele V – VI

Pentru redactarea JURNALULUI DE LECTURĂ fiecare clasă trebuie să opteze


pentru una dintre operele literare cuprinse în volumele enumerate în lista
bibliografică de mai jos.
ATENŢIE! O operă literară poate fi selectată o singură dată. Este interzisă alegerea
aceleiaşi opere de două ori, textele literare alese trebuie să difere de la o clasă la alta.

***Basme populare româneşti: Călin nebunu, Frumoasa lumii, Povestea lui Furga-Murga;
Petre Ispirescu – Legendele sau basmele românilor: Aleodor Împărat, Broasca ţestoasă
cea fermecată, Cele douăsprezece fete de împărat şi palatul cel fermecat, Cele trei rodii aurite,
Copiii văduvului şi iepurele, vulpea, lupul şi ursul, Greuceanu, Lupul cel năzdrăvan şi Făt-
Frumos, Pasărea măiastră, Cei trei fraţi împăraţi, Făt-frumos cu părul de aur, Ileana
Simziana, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Ţugulea, fiul unchiaşului şi al
mătuşei, Voinicul cel cu cartea în mână născut;
Barbu S. Delavrancea – Nuvele: Sultănica, Hagi Tudose, Domnul Vucea;
Ion Agârbiceanu – Povestiri: Fefeleaga, Luminiţa, Ursitul, Acasă...;
Mihai Eminescu – Basme: Făt-Frumos din lacrimă, Călin Nebunul;
Ioan Slavici – Zâna zorilor şi alte poveşti: Zâna zorilor, Limir Împărat, Împăratul
şerpilor, Doi feţi cu stea în frunte, Rodul tainic, Negru Împărat;
I. Luca Caragiale – Momente şi schiţe: Bubico, Triumful talentului, Bacalaureat, Căldură
mare;
I. Creangă – Poveşti şi povestiri: Povestea lui Harap-Alb, Dănilă Prepeleac, Povestea lui
Stan Păţitul, Povestea porcului;
Ion Creangă – Amintiri din copilărie
Vasile Voiculescu – Povestiri: Pescarul Amin, Lostriţa, Căprioara din vis, Chef la
mănăstire, Ciorbă de bolovan;
Carlo Collodi – Pinocchio
Hector Malot – Singur pe lume
Antoine de Saint-Exupéry – Micul Prinţ
Edmondo de Amicis – Cuore, inimă de copil
Mark Twain – Prinţ şi cerşetor
9

ANEXA II

LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ
PREZENTAREA DE CARTE – clasele VII – VIII

Pentru a realiza PREZENTAREA DE CARTE fiecare clasă trebuie să opteze


pentru unul dintre volumele enumerate în lista bibliografică mai jos.
ATENŢIE! Un volum poate fi selectat pentru prezentare o singură dată. Este interzisă
alegerea aceleiaşi cărţi de două ori, cărţile alese trebuie să difere de la o clasă la alta.

Petre Ispirescu – Basmele românilor


Mihai Eminescu – Basme
Mihai Eminescu - Poesii
Ion Creangă – Amintiri din copilărie
Ion Creangă – Poveşti şi povestiri
Ion Luca Caragiale – Momente şi schiţe
Emil Gârleanu – Din lumea celor care nu cuvântă
Ionel Teodoreanu – La Medeleni
Ionel Teodoreanu – Lorelei
Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată
Mihail Sadoveanu – Baltagul
Mihail Sadoveanu – Hanu Ancuţei
Cezar Petrescu – Fram, ursul polar
Gellu Naum – Apolodor, un mic pinguin călător (Cărţile cu Apolodor)
Alexandru Mitru – Legendele Olimpului
Mircea Sântimbreanu – Recreaţia mare
Ion Agârbiceanu – Povestiri
Vasile Voiculescu – Povestiri
Mircea Eliade – Jurnalul adolescentului miop
Mircea Cărtărescu – Enciclopedia zmeilor
Carlo Collodi – Pinocchio
Hector Malot – Singur pe lume
Antoine de Saint-Exupéry – Micul Prinţ
Edmondo de Amicis – Cuore, inimă de copil
Mark Twain – Prinţ şi cerşetor
Charles Dickens – Marile speranţe
10

Michael Ende – Poveste fără sfârşit


Jules Verne – Copiii căpitanului Grant,
Jules Verne – Căpitan la 15 ani,
Jonathan Swift - Călătoriile lui Gulliver
Karl May – Testamentul incaşului
Karl May – Winnetou
Jerome D. Salinger – De veghe în lanul de secară
Selma Lagerlof – Minunata călătorie a lui Nils Holgerson
Lewis Carroll – Alice în Ţara Minunilor
Rui Zink – Cititorul din peşteră
11

ANEXA III

JURNALUL DE LECTURĂ
– plan de redactare a jurnalului – clasele a V-a şi a VI-a

MOTTO: Citeşte! Citeşte de pe buzele celor care îţi surâd, de pe nisip, citeşte în ochii celor care trec
necunoscuţi pe lângă tine, citeşte în tren, în pat, în metrou, în clasă, în sala de aşteptare, în bibliotecă, în pauză,
în timpul liber, în timpul ocupat, citeşte de pe perete, de pe tablă, de pe bileţel, de pe vedere, de pe coala de caiet
cu spirală, de pe CD, de pe net, citeşte în cafea, în gândurile celui care se apropie de tine timid, în visele lui, în
amintirile celorlalţi, citeşte un cuvânt, o frază, un rând, un fragment, un capitol, un vers, un roman, o poezie, o
carte, citeşte pentru tine, pentru doamna profesoară de română, pentru fratele mai mic, pentru mama, pentru
profi, pentru un domn străin, pentru că vrei sau pentru că trebuie, citeşte la vedere sau retras, citeşte azi, mâine,
ieri, de ziua ta, mereu, de Anul Nou, în loc de cadou, tare sau silenţios, citeşte cu plăcere sau din plictiseală,
uşor sau cu greu, ce-ţi cade în mână sau ce ţi se recomandă, de la cap la coadă sau invers, fără cap şi fără coadă,
citeşte pe bucăţi sau în întregime, ca să arăţi că tu ştii despre ce este vorba, că tu ştii despre timp, despre
Dumnezeu, despre Facerea lumii, despre constelaţii, despre Noe, despre Ulise, despre Calea Lactee, despre
pescăruşi şi efemeride, despre Venus, despre floarea soarelui, despre miriapode, despre Don Quijote, despre
Eminescu, despre înmulţirea speciei şi despre suflet, despre nimic şi despre durere, despre dor, despre aşteptare,
despre Emoţie de toamnă, despre pustiu şi despre triunghiuri, despre libertate şi despre războaie, despre moarte,
despre singurătate, despre minuni şi despre Înviere, citeşte ca să-i cunoşti pe ceilalţi şi pe tine însuţi, ca să nu se
piardă nimic, ca să nu te pierzi nici tu, ca să nu se uite nimic, ca să nu te uiţi chiar tu pe tine, ca să te recunoşti,
ca să te regăseşti mereu, ca să fii... tu însuţi!
Iar apoi SCRIE! SCRIE! SCRIE! SCRIE! SCRIE!!!
Scrie! Că e o scrisoare, un jurnal sau doar o notiţă în timp ce vorbeşti la telefon, dar scrie! Prin scris ne
apropiem de Dumnezeu şi de ceilalţi. Dacă vrei să înţelegi mai bine rolul tău pe lume, scrie! Încearcă să pui
suflet în scris, chiar dacă nimeni nu citeşte cuvintele tale sau, mai rău, chiar dacă cineva ajunge să citească ceea
ce ţi-ai fi dorit să nu fi citit. Simplul fapt de a scrie ne ajută să ne organizăm gândurile şi să vedem mai clar ceea
ce avem în jur. O hârtie şi un creion fac miracole - alină durerea, fac visurile realitate şi amintesc o speranţă
pierdută. Cuvântul este putere! (Paulo Coelho)

Pentru realiza un JURNAL DE LECTURĂ trebuie să parcurgi următoarele etape:


 să selectezi o operă/o carte din lista bibliografică propusă;
 să realizezi lectura / relectura atentă a operei/a cărţii;
 să redactezi un text în care să prezinţi notele de lectură vizavi de
opera/cartea selectată de tine şi concluziile lecturii;
 să corectezi şi să definitivezi textul redactat;
 să lecturezi în faţa unui auditoriu jurnalul tău de lectură, într-un timp
limitat/bine precizat;

Ce este un jurnal de lectură?


12

Jurnalul de lectură este un text scris care înregistrează experienţa ta personală


de lectură, „întâlnirea” ta cu un text literar, cu orice CARTE.

Ce cuprinde un jurnal tău de lectură?


Ceea ce scrii în acest jurnal trebuie să conţină ceea ce doreşti tu păstrezi şi să-ţi
aminteşti. Notele tale pot cuprinde gânduri, emoţii, interpretări, întrebări legate de
ceea ce citeşti şi ceea ce observi în jurul tău, reacţii produse de legătura pe care tu o
faci între evenimentele citite şi propria experienţă de viaţă. Comentariile tale pot fi
legate şi de procesul scrierii cărţii de către autor şi de procesul lecturii, scrierii şi
învăţării tale.
Cum alcătuieşti un jurnal de lectură?
Jurnalul tău de lectură cuprinde mai multe FILE numerotate: fila de titlu,
filele cu notele de lectură, filele concluziilor de lectură, fila profesorului.
 FILA DE TITLU – este fila întâi şi sintetizează/cuprinde următoarele
informaţii care pot fi organizate astfel:
FILA DE TITLU
Autorul operei literare: ECHIPA CLASEI: notezi clasa
Titlul operei literare:
Editura: Am început lectura (data):
Anul apariţiei operei/volumului: Am terminat lectura (data):
Numărul paginilor:
Gradul de dificultate al operei literare: 1-5
Opera e structurată în (cărţi/părţi/ Răspuns la întrebarile: De ce am ales să citesc
volume /capitole): această carte/operă literară?
Opera este scrisă în (proză/versuri): Ce cred despre ea?

 FILELE CU NOTE DE LECTURĂ – trebuie datate la fiecare intrare în


jurnal; numărul lor variază în funcţie de dispoziţia şi de capacitatea ta de a
scrie despre ceea ce ai citit, dar şi de dimensiunea cărţii/operei literare.
Pentru a-ţi fi mai uşor, alcătuieşte filele cu notele de lectură după modelul de mai
jos. Împarte fiecare filă în două coloane de dimensiuni aproximativ egale:
FILELE CU NOTE DE LECTURĂ
1. Părăseşte lumea reală şi vino 1. Notează prima impresie pe care ţi-o face
în lumea textului! Îndrăzneşte! lectura! Eşti în lumea textului. Lasă-te cuprins!
Curaj! Au mai făcut-o şi alţii... şi Notează ce aşteptări ai de la textul în care ai
au avut succes! pătruns, ce speri să găseşti, să descoperi în textul
în care ai pătruns!
2. Rezumă fragmentele care ţi 2. Înregistrează emoţiile, gândurile, amintirile
se par semnificative, notează după fiecare fragment/capitol! – În acest scop poţi
evenimentele-cheie (povesteşte utiliza formule de tipul: „scena îmi aminteşte de...",
secvenţele mai importante pe „m-a impresionat/fascinat episodul în care...”,
care le-ai citit)! „probabil situaţia se va schimba...”, „se pare că...",
13

„scena aceasta mă face să mă gândesc la...” etc.


Călătoreşte prin lumea textului, caută
pretutindeni, simte, visează, aminteşte-ţi,
imaginează-ţi, explorează ce vezi! Pe măsură ce
lectura ta progresează, nu uita să îţi notezi
gândurile şi sentimentele în jurnal: ce te-a
impresionat/fascinat, ce a fost surprinzător, ce te-a
plictisit, ce personaj te-a fascinat/înspăimântat?
Lasă textul să pătrundă în toate celulele tale, să
treacă prin inima ta, să ajungă la sufletul tău!!
Imaginează-ţi că textul este viu: respiră, trăieşte,
exprimă, vorbeşte asemenea unui om! Ascultă-l!
Ce-ţi sopteşte, ce-ţi spune, ce-ţi transmite? Scrie!
3. Acceptă întâlnirea cu 3. Fii atent şi receptiv la ceea ce îţi comunică
personajele şi precizează câteva personajele! – Formulele utilizate în acest scop
trăsături ale personajelor, care pot fi: „personaj îmi inspiră teamă...", „îmi place
ţi se par mai importante (fie personajul X, pentru că...”, „ştiu ce sentimente trăieşte
pozitive, fie negative) şi care te personajul X când....”, „îmi pare rău/bine pentru...",
surprind într-un anumit fel! „X se aseamănă cu...”, „întâmplările prin care trece
personajul îmi amintesc de propriile experienţe prin
care am trecut când...”, „X a fost curajos / a greşit
când...”, „personajul îmi aminteşte de...”, „personajul
reprezintă binele/răul, pentru că...” etc; Personajele te
întâmpină de pretutindeni, îţi dezvăluie
experienţe noi, ele îţi propun o realitate nouă.
Cum te regăseşti în ea? Cum te raportezi la aceste
personaje? Ce personaj te-a fascinat/înspăimântat?
Scrie ceea ce ai fi făcut tu dacă ai fi fost în situaţia
în care în care este pus personajul.
4. Extrage din text citatele cele 4. Notează citatele importante! Notează ceea ce
mai importante (vizând spaţiul doreşti să-ţi aminteşti din text şi despre text!
şi timpul acţiunii, anumite Dacă, pe parcursul lecturii, întâlneşti fragmente
evenimente semnificative, care ţi se par importante pentru spaţiul şi timpul
personajele şi portretul lor fizic sau acţiunii, pentru evenimentele relatate ca atare,
moral, mesajul operei etc.) scrise pentru caracterizarea unor personaje, pentru
între ghilimele, indicând pagina mesajul pe care îl transmite textul tău, aminteşte-ţi
şi motivează-ţi alegerea! să ţi le notezi. Încearcă să găseşti citatele mai
importante şi să elimini pasaje care nu aduc
informaţii esenţiale pentru text.
5. Precizează câteva mijloacele 5. Precizează câteva mijloace artistice (figuri de
artistice (figuri de stil şi imagini stil şi imagini artistice) utilizate de autor! Lumea
artistice) utilizate de autor şi textului este o lume de imagini, iar aceste imagini
ilustrează-le prin citate vin din fantezia autorului şi creează sensuri noi,
14

sugestive! creează însăşi lumea textului!


6. Formulează întrebări pe Întrebă! Cercetează! Caută răspunsuri la
marginea textului legate de ceea întrebările tale! Nu încerca să răspunzi la toate
ce nu ai înţeles, de ceea ce ai întrebările pe care le-ai formulat! Există şi
dori să fie altfel ! întrebări la care nu poţi sau nu este bine să
răspunzi chiar acum.

Aceste file de lectură sunt urmate de fila concluziilor de lectură.


 FILA CONCLUZIILOR DE LECTURĂ – cuprinde impresiile tale
finale, reflecţiile tale asupra lecturii. Concentrează-te asupra impresiei
generale pe care ţi-a produs-o cartea! Lasă textul să pătrundă şi în mintea ta!
Reciteşte jurnalul de lectură în întregime, corectează-l şi fă notiţe
suplimentare! Scrie ce ţi s-a părut deosebit/interesant, ce nu ţi-a plăcut şi de
ce, ce este demn de reţinut/admirat din textul lecturat, ce momente apreciezi!
Această filă cuprinde răspunsurile tale la următoarele întrebări:
ATENŢIE! Întrebările nu se rescriu în jurnalul de lectură. Vei nota doar
răspunsurile la aceste întrebări, respectând ordinea lor şi numerotându-le.
1. Ce cred despre această carte? (motivează şi detaliază răspunsul) –
Această carte mi-a plăcut pentru că...
2. Ce sentimente mi-a provocat lectura? (de ce?) - Plăcere, tristeţe, încântare,
nostalgie etc...
3. Ce am reţinut din textul lecturat ? - Idei, informaţii despre personaje etc.
4. Ce mi s-a părut interesant/ deosebit la acest text literar? (de ce?) –
Construcţia subiectului, personajele, firul epic, modalitatea de narare, începutul,
finalul etc.
5. Ce nu mi-a plăcut în textul citit? - Nu mi-a plăcut...pentru că...
6. Extrage un citat/fragment preferat şi motivează-ţi alegerea făcută. –
Citatul/fragmentul meu preferat este.... şi am ales acest citat/fragment pentru că...
7. Care sunt cuvintele-cheie ale acestui text literar?(motivează-ţi alegerea
făcută) – Cuvintele-cheie ale acestei opere literare sunt..., pentru că...
8. Care a fost cea mai reuşită parte a acestei cărţi? (de ce?) – Precizează care
a fost partea cea mai reuşită a cărţii şi argumentează-ţi alegerea.
9. Cu ce alte texte aş putea compara textul citit? (motivează-ţi alegerea) –
Textul citit poate fi apropiat de ...pentru că...
10. Ce modificări pot aduce în textul citit pentru a corespunde aşteptărilor
mele? Ce aş putea să schimb? – Detalierea modificărilor propuse în ceea ce priveşte
atitudinile personajelor, rezolvarea conflictului, finalul etc..
11. Ce am învăţat din această lectură/carte? – motivează şi detaliază
răspunsul.
12. Cui aş recomanda această carte şi de ce? – Precizează publicul-ţintă căruia
i se adresează opera/cartea şi motivează-ţi alegerea.
15

13. Transpune în imagini conţinutul cărţii/un pasaj(fragment)/un


personaj/o scenă semnificativă din această operă/carte! – Realizarea unui desen,
a unei reprezentări grafice, alegerea unui simbol etc.

Nu scrie numai pentru tine! Împărtăşeşte şi celorlalţi experienţa ta personală de


lectură! Eşti deja un iniţiat şi cunoşti foarte multe taine. Dezvăluie şi celor din jurul
tău tainele acestei lumi pe care tu o cunoşti deja atât de bine! Succesul tău va fi
garantat!

 FILA PROFESORULUI – este o filă liberă/albă situată la sfârşitul


notelor de lectură despre un text şi dedicată comentariilor profesorului.
ANEXA IV

PREZENTAREA DE CARTE
– plan de redactare a prezentării de carte – clasele a VII-a şi a VIII-a

„Aştept un cititor cinstit, să mă arate lumii cine sunt.” (I.Minulescu)

„Viaţa nu înseamnă să şezi pe canapea şi să dai din degete aşteptând să apară pe ecran ceva să
te scoată din toropeală. O carte ne cere să mergem noi la ea. Un ecran cu imagini şi cu tâmpenii, nu.
Este diferenţa dintre a călători şi a sta pe loc. Cartea ne obligă să călătorim, televiziunea, să rămânem
gură-cască.” ( RUI ZINK, Cititorul din peşteră).

Pentru realiza o PREZENTARE DE CARTE trebuie să parcurgi următoarele


etape:
 să selectezi o carte/un volum din lista bibliografică propusă;
 să realizezi lectura / relectura atentă a cărţii/a volumului;
 să redactezi un text în care să prezinţi sintetic cartea selectată de tine şi
să argumentezi cât mai convingător importanţa parcurgerii/lecturii ei;
 să corectezi şi să definitivezi textul redactat;
 să susţii un discurs oral în faţa unui auditoriu în care vei prezenta
cartea, într-un timp limitat/bine precizat;

Ce este o prezentare de carte?


PREZENTAREA DE CARTE este „o invitaţie la lectură” adresată direct de
cititor şi argumentată convingător. În acest un text, cititorul unei cărţi împărtăşeşte
unui auditoriu experienţa sa de lectură, încercând să-l convingă de
relevanţa/importanţa parcurgerii ei.

Ce cuprinde o prezentare de carte?


PREZENTAREA DE CARTE cuprinde informaţiile cele mai
relevante/importante despre o carte: autor, temă, titlu, mesaj, secvenţele cele mai
16

reprezentative ale cărţii, personajele centrale, cui se adresează cartea şi motivele


pentru care merită să fie citită această carte.

Cum alcătuieşti o prezentare de carte?


PREZENTAREA DE CARTE cuprinde mai multe informaţii despre carte pe
care este bine să le organizezi după următorul plan:
1. Prezentarea sintetică (pe scurt) a autorului, a tematicii şi a titlului, a mesajului
cărţii – un paragraf/alineat;
În acest scop poţi utiliza formule de intrare în text/de abordare a problematicii
textului de tipul:
- „Cartea pe care doresc/intenţionez să v-o prezint este...”
- „Cartea spune povestea lui...”
- „Cartea abordează tema..../înfăţişează/propune problematica...
- „Cartea oferă o viziune inedită/neaşteptată despre/asupra...”
- „Titlul volumului este sugestiv şi sintetizeză conţinutul cărţii făcân
referire la....”
- „Metafora din titlul volumului vizează....”
2. Prezentarea incipitului şi finalului – un paragraf pentru fiecare;
Formulele pe care le poţi utiliza în acest scop sunt:
- „Cadrul în care debutează acţiunea este....."
- „Simetria incipitului cu finalul se realizează prin imaginea/prin
descrierea...”
- „Volumul se încheie spectaculos cu...”
- „Finalul impresionează prin...”
- „Referitor la finalul cărţii, vă pot spune doar că el este
neaşteptat/fericit/...”
3. Prezentarea parţială a subiectului cărţii/a miezului cărţii – cel puţin două
paragrafe;
Pentru a lansa o provocare a auditoriului, a-i stârni interesul şi a-i capta atenţia şi a-i
menţine curiozitatea în ceea ce priveşte subiectul şi personajele cărţii poţi utiliza
formule de tipul:
- „Imaginaţi-vă o povestire/o carte despre..."
- „Am citit puţine povestiri atât de interesante despre..."
- „Ceea ce mi+a stârnit curiozitatea încă de la început a fost...”
- „Închipuiţi-vă o scenă impresionantă care sintetizează întreaga acţiune
a cărţii...”
- „Acţiunea cărţii poate fi punctată prin referirea la câteva scene
reprezentative de o mare profunzime/de o mare forţă de sugestie...”
- „Acţiunea cărţii este structurată pe un singur/mai multe planuri
narative...”
- „Actiunea cărţii este concentrată şi structurată în X părţi....”
- „Opera culminează cu....”
- „Punctul culminat al întâmplărilor survine în momentul în care...”
17

4. Prezentarea eroilor centrali (principali) – cel puţin o frază pentru fiecare dintre ei
în care să indici câteva dintre trăsăturile morale ale fiecăruia;
Formulele pe care le poţi utiliza în acest scop sunt:
- „Protagonistul/eroul care se remarcă încă de la început prin... este...”
- „Ce credeţi că a făcut X în acest moment...?"
- „Încercaţi să vă puneţi în situaţia lui X care....”
- „Personajul impresionează prin calităţi precum....”
- „Personajul poate fi un model pentru noi/tânăra generaţie prin faptul
că...”
- „Personajul mi-a amintit de...”
- Personajul impresionează prin...
- „Referitor la finalul cărţii, vă pot spune doar că el este
neaşteptat/fericit/...”
5.Evidenţierea unor corelaţii cu alte cărţi (ale aceluiaşi autor sau ale unor autori
diferiţi);
- „Cu toate că eram deja familiarizat cu acest autor, prin lectura altor
cărţi ale sale, spre exemplu..., cartea X mi-a produs o surpriză deosebită,
deoarece...”
- „Aceeaşi temă este abordată şi de autorul X în cartea Y, dar în cartea de
faţă ea este realizată magistral/într-o manieră deosebită, deoarece...”
- „Tema cărţii pe care v-o prezint apare şi la alţi autori, spre
exemplu.... ,dar în cartea noastră ea este abordată într-o manieră inedită,
pentru că....”
- „Cunosc şi alte opere care abordează tema....., dar cartea pe care vă
invit să o citiţi propune o nouă viziune asupra ei...”
- „Personajul mi-a amintit de un alt roman/altă carte pe care am citit-o
când...”
6.Notarea unei figuri de stil sugestive/unui citat pentru mesajul textului/a unei
propoziţii şi a unui simbol grafic inspirate de text (nu din text);
- „Consider că citatul/figura de stil cea mai reprezentativă/sugestivă
pentru .....este...”
- „Ideea pe care mi-a inspirat-o textul ar putea fi formulată astfel:....”
- „Simbolul grafic pe care l-aş putea adecva cel mai bine textului este.....”
7.Indicarea publicului-ţintă căreia i se adresează cartea, a categoriei de cititori
cărora le-ar putea plăcea cartea şi de ce;
- „Cartea se adresează, în primul rând, tinerilor/elevilor, pentru că...”
- „Este o carte care se poate citi la orice vârstă, de către orice om, pentru
că ridică întrebări/propune soluţii la problemele cu care ne confruntăm cu
toţii”
- „Cartea vizează nu numai publicul avizat/specializat, ci şi publicul de
rând/o gamă largă şi variată de cititori, pentru că....”
8.Exprimarea gândurilor şi sentimentelor faţă de carte;
18

- „Nimic nu este mai încântător decât să descoperi că.../să te descoperi în


....”
- „Cartea mi-a trezit sentimente de...”
- „M-a impresionat/fascinat episodul în care...”
9.Descrierea procesului de lectură;
- „Este oarecum inexplicabil, dar, la început, mă plictisea lectura acestei
cărţi. Mi se părea că totul decurge prea încet. Nu aveam răbdare, până când,
într-o zi, am descoperit că/s-a întâmplat să...”
- „Cartea mi-a stârnit curiozitatea încă din primul moment, pentru
că...”
- „Oriunde mergeam, luam cu mine şi cartea. Nu mă puteam despărţi de
ea.”
- „Începusem să citesc fără spor, dar cartea m-a fascinat încă de la
primele rânduri... Ascultaţi câteva paragrafe chiar de la început şi vă veţi
convinge(se citeşte un paragraf)!”
- „Când am ajuns la final, întorceam filele înapoi, aş fi vrut să nu se
sfârşească, aş fi vrut să prelungesc momentele de graţie precum acela al ......”
10.Prezentarea motivelor pentru care ţi-a plăcut cartea, pentru care o recomanzi
colegilor şi formularea unei concluzii - un paragraf/alineat;
În acest scop poţi utiliza formule de ieşire în text cum ar fi:
- „Vă invit călduros să citiţi cartea pentru...";
- „Cartea merită citită pentru...":
- „Cartea vă va oferi o lectură plăcută..."
- „Aş reveni ori de câte ori la această lectură, întrucât...”
- „Dacă doriţi să aveţi parte de o lectură captivantă/relaxantă//fascinantă
plină de surprize şi aventură sunteţi invitaţi să pătrundeţi în universul....”
- „Este o carte densă, care te ţine cu sufletul la gură/o carte care te
provoacă la meditaţie, îţi umple mintea şi sufletul/......pe care v+o recomand
tuturor cu multă căldură,
- Vă invit la o lectură atentă a acestei cărti, pentru că...Citiţi-o şi vă veţi
convinge că merită toată atenţia şi efortul/admiraţia dumneavoastră”

Atenţie! PREZENTAREA DE CARTE este un text în care discursul argumentativ se


împleteşte cu cel informativ şi care se defineşte prin caracteristici specifice.
În redactarea propriu-zisă a prezentării de carte trebuie să ai în vedere următoarele
aspecte:
 calitatea în care scrii (persoană individuală, „tu” ca elev - formularea
textului la persoana I) şi cui se adresează textul tău (unui grup organizat);
 utilizarea discursului argumentativ – prin care îţi susţii, dovedeşti,
întăreşti punctul de vedere asupra unei probleme şi convingi auditoriul/interlocutorul
de valabilitatea/justeţea opiniei exprimate;
19

 utilizarea unor argumente cât mai convingătoare, bine ierarhizate,


formulate clar şi concis, ordonate logic;
 utilizarea tehnicilor specifice argumentării: citate, exemple din textul
suport, în cazul în care există, din operele studiate, exemple din viaţa personală,
proverbe şi zicători, comparaţii care să scoată în evidenţă ideea susţinută, argumente
emoţionale;
 utilizarea corectă a organizatorilor textuali (conectori): în primul rând, în
al doilea rănd, în continuare, în sfârşit , în plus, mai mult, încă, în afară de, pe lângă, fiindcă,
datorită, pentru că; deoarece, din cauză că, întrucât, cum, ca şi cum, de parcă, la fel ca, diferit
de , în consecinţă, prin urmare etc

SUCCES!!!

ANEXA V

FIŞE / GRILE DE EVALUARE - PREZENTAREA DE CARTE/JURNALUL DE LECTURĂ


COMISIA CLASELOR / COMISIA ELEVILOR
Grila de evaluare a echipelor participante de către comisia elevilor este
identică cu fişa de evaluare a acestora de către comisia claselor şi constă în
acordarea unui punctaj de la 1 la 10 în urma chestionării orale pe baza întrebărilor
de mai jos.

În evaluarea orală a colegilor voştri, pentru a le adresa acestora întrebări, vă


puteţi orienta după următorul model:

1. Ce părere ai despre cartea/opera literară pe care ai citit-o pentru acest concurs?

2. Ce notă ai da acestei cărţi pe o scală de la 1 la 10?

3. Ce te-a impresionat cel mai mult în această carte/operă literară?


20

4. Care a fost cea mai plictisitoare secvenţă a cărţii/ operei literare?

5. Ai dori să trăieşti în lumea personajului acestei cărţi/opere literare? Argumentează.

6. Care este lucrul cel mai important pe care l-ai aflat/învăţat din această carte?

6. Ce ai aflat citind această operă literară/carte, despre tine şi despre alţii?

7. Cui ai recomanda această carte?

8. În ce mod te ajută cititul la scris?

9. Ce îţi propui să citeşti în continuare?

10. Îţi place să citeşti? Ce cărţi preferi?

12. Ce sunt/reprezintă cărţile pentru tine?

13. De ce are nevoie omul să citească?

FIŞĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ


COMISIA CLASEI a V-a A
Clasa a V-a B – punctaj:
Clasa a VI-a A – punctaj:

VI-a B – punctaj: ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

FIŞĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ


COMISIA CLASEI a V-a B

Clasa a V-a A – punctaj: Clasa a VI-a A – punctaj:


21

ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


VI-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

FIŞĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ


COMISIA CLASEI a VI-a A

Clasa a V-a A – punctaj: Clasa a VI-a B – punctaj:

ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


V-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

FIŞĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ


COMISIA CLASEI a VI-a B

Clasa a V-a A – punctaj: Clasa a VI-a A – punctaj:

ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


V-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.
FIŞĂ DE EVALUARE – PREZENTARE DE CARTE
COMISIA CLASEI a VII-a A

Clasa a VII-a B – punctaj: Clasa a VIII-a A – punctaj:

ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


propria echipă!
VIII-a B – punctaj:
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

FIŞĂ DE EVALUARE – PREZENTARE DE CARTE


COMISIA CLASEI a VII-a B

Clasa a VII-a A – punctaj: Clasa a VIII-a A – punctaj:


22

ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


VIII-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

FIŞĂ DE EVALUARE – PREZENTARE DE CARTE


COMISIA CLASEI a VIII-a A

Clasa a VII-a A – punctaj: Clasa a VIII-a B – punctaj:

ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


VII-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

FIŞĂ DE EVALUARE – PREZENTARE DE CARTE


COMISIA CLASEI a VIII-a B

Clasa a VII-a A – punctaj: Clasa a VIII-a A – punctaj:

ATENŢIE! Nicio clasă nu are voie să evalueze


VII-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.
GRILĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ
COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a V-a A

Clasa a V-a B – punctaj: Clasa a VI-a A – punctaj:

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


propria echipă!
VI-a B – punctaj:
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

GRILĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ


COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a V-a B

Clasa a V-a A – punctaj: Clasa a VI-a A – punctaj:


23

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


VI-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

GRILĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ


COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a VI-a A

Clasa a V-a A – punctaj: Clasa a VI-a B – punctaj:

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


V-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

GRILĂ DE EVALUARE – JURNAL DE LECTURĂ


COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a VI-a B

Clasa a V-a A – punctaj: Clasa a VI-a A – punctaj:

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


V-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.
GRILĂ DE EVALUARE – PREZENTAREA DE CARTE
COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a VII-a A

Clasa a VII-a B – punctaj: Clasa a VIII-a A – punctaj:

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


propria echipă!
VIII-a B – punctaj:
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

GRILĂ DE EVALUARE – PREZENTAREA DE CARTE


COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a VII-a B

Clasa a VII-a A – punctaj: Clasa a VIII-a A – punctaj:


24

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


VIII-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

GRILĂ DE EVALUARE – PREZENTAREA DE CARTE


COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a VIII-a A

Clasa a VII-a A – punctaj: Clasa a VIII-a B – punctaj:

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


VII-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

GRILĂ DE EVALUARE – PREZENTAREA DE CARTE


COMISIA ELEVILOR – REPREZENTANT CLS. a VIII-a B

Clasa a VII-a A – punctaj: Clasa a VIII-a A – punctaj:

ATENŢIE! Niciun elev nu are voie să evalueze


VII-a B – punctaj: propria echipă!
Punctajul se acordă pe o scală de la 1 la 10, unde
1 înseamnă foarte slab, iar 10 excelent.

ANEXA VII

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A JURNALULUI DE LECTURĂ

1. Ce părere ai despre cartea/opera literară pe care ai citit-o pentru acest concurs?

2. Ce notă ai da acestei cărţi pe o scală de la 1 la 10?

3. Ce te-a impresionat cel mai mult în această carte/operă literară?

4. Care a fost cea mai plictisitoare secvenţă a cărţii/ operei literare?

5. Ai dori să trăieşti în lumea personajului acestei cărţi/opere literare? Argumentează.


25

6. Care este lucrul cel mai important pe care l-ai aflat/învăţat din această carte?

7. Ce ai aflat citind această operă literară/carte, despre tine şi despre alţii?

8. Ce îţi propui să citeşti în continuare?

10. Îţi place să citeşti?

11. Ce cărţi preferi?

12. Ce sunt/reprezintă cărţile pentru tine?

13. De ce are nevoie omul să citească?

ANEXA VII

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A PREZENTĂRII DE CARTE

Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia în


legătură cu ideea exprimată în următoarea afirmaţie „Cititul nu dăunează, cititul
modelează, cititul salvează”, aducând două argumente în acest sens.
În compunerea ta trebuie:
- să-ţi exprimi opinia despre importanţa lecturii în formarea ta ca elev şi ca om;
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
- să respecţi structura textului argumentativ: formularea ipotezei faţă de ideea
exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două
argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,
de ortografie şi de punctuaţie);
26

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A PREZENTĂRII DE CARTE

Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia în


legătură cu ideea exprimată în următoarea afirmaţie „Cititul nu dăunează, cititul
modelează, cititul salvează”, aducând două argumente în acest sens.
În compunerea ta trebuie:
- să-ţi exprimi opinia despre importanţa lecturii în formarea ta ca elev şi ca om;
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
- să respecţi structura textului argumentativ: formularea ipotezei faţă de ideea
exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două
argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare,
de ortografie şi de punctuaţie);

Cărţile au ochii stinşi. O bibliotecă frecventată zilnic este cu totul altceva. Fiecare volum pare
treaz şi în aşteptare. Sunt, în rafturi, cărţi necitite de mult, dar care nu se plictisesc
aşteptând, căci ştiu că o mână expertă le va adăposti într-un târziu, le va răsfoi sau le va muta
pe noptieră. Răbdarea cărţilor e infinit mai mare decât a oamenilor. Ele s-au obişnuit să vadă
chiar şi secole scurgându-se unele după altele. (Nicolae Manolescu, Cărţile au suflet)

Nu numai foile volante pot să zboare, - sau, mai degrabă, să zburătăcească aidoma frunzelor
desprinse, toamna, de pe ramuri. Cu toate că mai grea, chiar cartea zboară; dar nu în sensul
că planează precum avionul de hârtie, ci că putem zbura noi, cititorii, cu ea, - căreia-i suntem
pasageri. Iar acest zbor e fie unul de agrement, o escapadă, fie o cursă interplanetară. Or, ca
să zbori cu cartea, ea trebuie deschisă. Numai deschisă, face cartea aripi, ca păsările, ca fragilii
fluturi,..., ca îngerii din cer... (Şerban Foarţă, Micul Prinţ)

Și totuşi – acel totuşi răsărit mereu în pofida celei mai formale logici şi continuând să existe
împotriva tuturor argumentelor în stare să demonstreze strălucitor că existenţa sa nu are nici
un rost - şi totuşi scriu, cu toate că hârtia se aprinde şi cerneala se şterge, aşa cum femeile
27

nasc, cu toate că ştiu că fiii lor vor muri cândva. Sau poate tocmai de aceea ? Căci dincolo de
distrugerea bibliotecilor din Memphis şi din Pergam, din Cartagina şi din Alexandria, şi din
Constantinopole, a mai rămas totuşi ceva de pe urma atâtor şi atâtor împărăţii, mai ştim
totuşi ceva despre ele, pentru că printre incendii şi războaie, printre măceluri şi cutremure,
cei ce scriau au continuat totuşi, fără încetare – şi împotriva tuturor argumentelor – să
scrie ... (Ana Blandiana – Biblioteci)

Ceea ce aveam din belşug erau cărţile. Se găseau peste tot: de la un perete ticsit până la
celălalt, pe coridor şi în bucătărie şi în holul de la intrare şi pe toate pervazurile.
Mii de cărţi, în toate ungherele apartamentului. Mi se părea că oamenii pot să vină şi să
plece, să se nască şi să moară, dar cărţile erau veşnice. Când eram mic, dorinţa mea era să mă
fac o carte. Nu un scriitor. Oamenii pot fi omorâţi ca furnicile. Nici scriitorii nu sunt greu de
omorât. Dar cărţile nu: oricât te-ai trudi să le distrugi, întotdeauna e o şansă să
supravieţuiască un exemplar şi să continue să se bucure de viaţa lui de pe raft, în cine ştie ce
ungher al vreunei librării, la Reykjavik, Valladolid sau Vancouver. (Amos Oz – Poveste
despre dragoste şi întuneric)

„Cărţile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, aşa cum se odihnesc
fluturii pe câte-o frunză...Când deschizi o carte, ea zboară. Și tu odată cu ea, ca şi când ai
călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaş. Dar cartea nu are o singură pereche de aripi,
ci sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din floare-n floare în această lume glorioasă, ci
în sute de lumi locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu cea în care trăim, altele sunt
populate de fiinţe care nu ni se arată decât în vise.”(Mircea Cărtărescu, A patra inimă, în
vol. Care-i faza cu cititul?)

ANEXA VIII

Cerere de înscriere la concursul

MARATONUL LECTURII – „SUNT INTR-O ALTĂ LUME ...CITESC!!!”


28

Subsemnata/ul,......................................................................................, profesor

de ............................................................................. la Şcoala cu clasele I-VIII Căpuşu

Mare, solicit, în calitate de coordonator al echipei clasei ........................, înscrierea

acesteia la concursul MARATONUL LECTURII – „SUNT INTR-O ALTĂ

LUME ...CITESC!!!” – secţiunea JURNALUL DE LECTURĂ/ PREZENTAREA DE

CARTE care va avea loc în data de 02. aprilie 2012, în unitatea noastră de

învăţământ.

Menţionez că am citit Regulamentul concursului pe care l-am adus la

cunoştinţa elevilor şi pe care ne angajăm să-l respectăm cu stricteţe.

Anexez prezentei cereri lista cu elevii fiecărei echipe care participă la

redactarea jurnalului de lectură/a prezentării de carte.

Data ....................................... Semnătura.....................................

SECŢIUNEA JURNALUL DE LECTURĂ

Echipa clasei:...................................

Titlul cărţii/operei literare selectate.......................................................................................


.......................................................................................................................................................
Fila de titlu..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Filele cu notele de lectură........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
29

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Filele concluziilor de lectură...................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evaluatori (4 pers)....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Citate despre cărţi......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Afişul „Cititul nu dăunează, cititul modelează, cititul salvează!”..................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

SECŢIUNEA PREZENTARE DE CARTE


Echipa clasei:...................................

Titlul cărţii/operei literare selectate.......................................................................................


.......................................................................................................................................................
Prezentarea sintetică (pe scurt) a autorului, a tematicii şi a titlului, a mesajului
cărţii.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prezentarea incipitului şi finalului .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
30

Prezentarea parţială a subiectului cărţii/a miezului cărţii................................................


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prezentarea eroilor centrali (principali)................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evidenţierea unor corelaţii cu alte cărţi................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Notarea unei figuri de stil/unui citat/a unei propoziţii/a unui simbol grafic
inspirate de text.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Indicarea publicului-ţintă.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Exprimarea gândurilor şi sentimentelor faţă de carte........................................................
.......................................................................................................................................................
Descrierea procesului de lectură............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Formularea unei concluzii.......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Evaluatori (4 pers).....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Citate despre cărţi......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Afişul „Cititul nu dăunează, cititul modelează, cititul salvează!”..................................
......................................................................................................................................................