Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT EDUCAŢIONAL

CU CARACTER PARTENERIAL

„CARTEA,OGLINDA SUFLETULUI”

Proiect educativ de promovare a lecturii

Argument

“O carte este viaţa celui care a scris-o. Şi-a pus în ea sentimentele,


gândurile, munca şi iubirea. Cărţile trebuie tratate cu respect, ele reprezentând
însusi sufletul autorului lor...”

Motivaţia alegerii proiectului„CARTEA,OGLINDA SUFLETULUI”


apare din experienţa didactică la clasă, la orele de limba şi
literatura română, unde am constatat că elevii, în mare parte, nu
mai sunt interesaţi de lectură. Agresiunea audio-vizualului în
domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa
posibilităţilor de selecţie, necesită găsirea unor modalităţi de
atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant –
lectura. Acest univers trebuie redescoperit de către elevi, prin
iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut
informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în
conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii.
Literatura, prin profunzimea mesajului, gradul de
accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedeşte capabilă să
intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată: elevii.
Mesajul artistic al operelor contribuie la educarea acestora în
spiritul unor virtuţi morale.Prin limbajul specific al cărţii, personajele
exponenţiale, epicul dens, conflictul împins spre suspans şi
senzorial, deznodământul fericit, literatura contribuie la formarea şi
modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi
perfecţiune. Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderilor
elevilor cu normele de comportare civilizată a sentimentelor
morale, curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe
cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuţie majoră.
De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din “constrângerea”
notei din catalog.
Astfel, de multe ori lectura se transformă în asimilarea de
cunoştinţe noi, fără ca cititorii să fie cu adevărat afectaţi de lectură.
Prin urmare, să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum
să se relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea
ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza
complexă a textului. Cercul de lectură ales oferă posibilitatea de a-
i convinge pe elevi să devină prietenii cărţilor, aducându-le ca
argument cuvintele lui Charles W. Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi
prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai
răbdători profesori”.
Aşadar, consider că este de datoria şcolii şi cu atât mai mult a
profesorului de limba şi literatura română de a găsi strategia
adecvată şi puntea de comunicare prin care să cultive elevilor
plăcerea de a citi. Acesta este şi scopul prezentului demers
didactic.
Perioada de desfăşurare: 1 an şcolar (septembrie – iunie)

Grup ţintă:
* elevii claselor a V şi a VI-a, a VII-a, a VIII-a ai LICEULUI TEORETIC KEMENY
JANOS;
Echipa de proiect:
- PROFESOR COORDONATOR : MUREȘAN MARIANA
- PROFESOR COORDONATOR: POP D. CRISTINA

Parteneri în desfăşurarea proiectului:


 Biblioteca Liceului Teoretic KEMENY JANOS
 Biblioteca Municipală GEORGE SBÂRCEA

Motivaţia în contextul general:


 Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a
importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii lor.
Obiective:
 Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură;
 Cultivarea lecturii de plăcere;
 Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească;
 Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
 Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare;
 Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi;
 Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române;
 Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi.

Resurse umane:
o Profesori coordonatori
o Bibliotecari
o Elevi

Resurse materiale:
- volume de opere literare, calculator- internet ,videoproiector, copiator, aparat foto,
materiale video, markere, coli, etc.

Rezultate aşteptate:
- Sporirea interesului elevilor pentru lectură;
- Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;
- Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi ;

Diseminarea informaţiei:

Realizarea unei expoziţii cu materialele elevilor: desene, colaje, picturi ,cărți etc.
Realizarea unor programe artistice
Prezentarea creaţiilor literare ale elevilor

Evaluare:
 Desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor jocuri şi programe artistice;
 Aprecierea asupra colaborării în modul de lucru, în prezentarea produsele realizate;
 Acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat şi în cadrul unor concursuri având
ca temă lectura
 Expoziţie de afişe cu mesaje pro-lectura.
Monitorizare:
- profesorii de limba şi literatura română şi bibliotecarii

Calendarul activităţilor de lectură


1. Activitatea ”Citește și dă mai departe !” unde se ascultă cărțile citite de
copii,urmând ca prezentările să fie comentate de colegii lor şi de profesorul
îndrumător.
2 Sărbătorirea Zilei Educatiei – 5 octombrie printr-un program special
3 Realizarea şi comentarea creaţiilor elevilor, creații ce constau în elaborarea
unor cărți in manieră personală (noiembrie)
4. Sunt selectate cele mai bune creaţii pentru a fi popularizate în vederea
publicarii lor in revista literară ”TOPLITERA”(bilunar)
5 Vizionarea unor filme, documentare despre viaţa şi opera unor scriitori,
pictori, muzicieni, actori reprezentativi, despre importanţa lecturii în viaţa
oamenilor,FESTIVALUL DE TEATRU ”Elevii de tot râsul”(SCOALA ALTFEL)
6. Comemorarea lui ION CREANGĂ(decembrie)
7. Realizarea unui moment artistic ”Eminesciana”(ianuarie)
8. Pictopoezia-expoziţie de pictopoezii şi afişe pro-lectura(iunie)

DIRECTORI:

Prof. DEME GABRIELLA

Prof. LAZĂR VIORICA MACRINA

PROF. COORDONATORI, MUREȘAN MARIANA

POP D. CRISTINA

BIBLIOTECAR, DEME KAROLY

S-ar putea să vă placă și