Sunteți pe pagina 1din 27

ŞCOALA PRIMARĂ POCHIDIA

DATA:
CLASELE: PREGĂTITOARE ŞI CLASA A II-A - SIMULTANE
PROFESOR PENTRU ÎNVĂŞĂMÂNT PRIMAR: NATALIA SECĂREANU
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

CLASA PREGĂTITOARE CLASA A II-A


Aria curriculară: Arte şi tehnologii Aria curriculară: Arte şi tehnologii
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice Disciplina:Arte vizuale şi abilităţi practice
Unitatea tematică: Să ocrotim natura! Unitatea de învăţare: Simfonia florilor
Subiectul: Buburuza – tehnici simple de decupare după contur, Subiectul: Peisaj de primăvară –copac înflorit – tehnici simple de
lipire, asamblare. decupare după contur, lipire, asamblare.
Scopul lecţiei: - Realizarea de creaţii estetice folosind materiale şi Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
tehnici de lucru elementare; Scopul:.
- dezvoltarea simţului estetic şi critic;  Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată;
Forma de realizare: activitate integrată  Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse
Domenii integrate: materiale
 Arte vizuale şi abilităţi practice; Competenţe generale:
 Matematică şi explorarea mediului;  Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o
 Comunicare în limba română; diversitate de contexte familiare;
 Educaţie pentru societate;  Realizarea de creaţii funcţionale folosind materiale şi tehnici
 Muzică şi mişcare; elementare diverse.
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi Competenţe specifice:
Competenţe specifice: Arte vizuale şi abilităţi practice:
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat
 Arte vizuale şi abilităţi practice
şi tehnici accesibile;
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, 2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care
exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/ film/desen animat, care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.
reflectă un context familiar;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând Muzică şi mişcare:
la forme simple de exprimare specifice artelor; 2.1. Cântarea în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;
2.1.Observarea unor caracteristici simple ale materialelor
Matematică şi explorarea mediului:
întâlnite în mediul familiar; 3.1 Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din
 Matematică şi exploatarea mediului mediul apropiat, în scopul descoperirii unor regularităţi;
3.2. manifestarea curiozităţii pentru observarea unor
fenomene, procese, structuri repetitive simple din mediul apropiat în OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
scopul identificării unor regularităţi. La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în O1: Să identifice materialele şi ustensilele folosite;
concentrul 0-10, recurgând, uneori, la numărare; O2: Să aplice tehnica de lucru necesară pentru fiecare etapă în
1.5 Compunerea şi rezolvarea de probleme cu o operaţie; parte sau pentru fiecare produs realizat;
 Comunicare în limba română O3: Să asambleze părţi componente pentru a obţine produse
1.1. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar finite;
şi rar; O4: Să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a
instrumentelor de lucru;
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei
O5: Să manifeste interes pentru acivitatea propusă;
mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute; O6: Să formeze şi să dezvolte deprinderi de lucru în echipă,
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii, scrise cu litere de tipar; participând activ la toate activităţile;
3.2 Scrierea unor cuvinte şi propoziţii scurte, cu literele O7: Să-şi exprime propriile păreri în legătură cu corectitudinea
învăţate. fiecărui produs realizat.
 Educaţie pentru societate:
3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de
apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru. STRATEGII DIDACTICE:
 Muzică şi mişcare: Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia,
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată problematizarea, , instructajul, demonstraţia, Turul Galeriei
de text. Resurse materiale: lucrarea model, foi de bloc, flori colorate,
fluturaşi,trunchiuri de copaci coloraţi, foarfece, lipici, laptop,
Obiective operaţionale:
videoproiector, acuarele, pensoane
O1. Să enumere elemente specifice anotimpului primăvăra; Forme de organizare: frontal, individual, în perechi;
O2. Să folosească corect materialele, tehnicile combinate (asamblare, Resurse umane –9 elevi
lipire, colorare) şi instrumentele de lucru; Resurse temporale – 45’
O3. Să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor Forme de evaluare: formativă, prin observarea comportamentului
după criterii dinainte stabilite; elevilor şi analiza produselor activităţii, evaluare orală, aprecierea verbală
O4. Să execute corect şi îngrijit lucrarea. Locul de desfăşurare: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE:
STRATEGII DIDACTICE: ***Curriculum pentru învăţământul primar,M.E.C.T.S,2013, Didactic.ro
Arte vizuale şi abilităţi pratice,Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă,
a) Metode şi procedee : conversaţia, problematizarea,
Editura Art, Bucureşti 2013.
ciorchinele, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, Turul Adina Grigore, Cristina Ipate Toma..., Maria Mgdalena Nicolescu –
galeriei. „Ghidul cadrului didactic- Clasa a II-a”, Editura Ars Libri, 2014.
Resurse materiale: foarfece, carioci, carton colorat, coli colorate, www.didactic.ro
suport de carton, material model (buburuza, flori),
b) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;
c) Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a
comportamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, analiza
produselor activităţii.
BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2013
2. Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici
2012”.
3. Adina Grigore, Cristina Ipate Toma..., Maria Mgdalena
Nicolescu – „Ghidul cadrului didactic Clasa pregătitoare”,
Editura Ars Libri, 2014.
www.google.ro-imagini
www.didactic.ro
SCENARIUL DIDACTIC

RESURSE
Ob. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI
ETAPELE op. PROCEDU MATERIA FORME EVALU
CLASA CLASA A II-A
INSTRUIRII RALE LE DE ARE
PREGĂTITOARE
ORGANI
ZARE
1. MOMENT Activitate directă comună
ORGANIZATORIC * Se stabileşte ordinea şi disciplina în sala de clasă; conversa activitate obs.
* Se pregătesc materialele necesare pentru desfăşurarea ţia frontală sistemati
activităţii; că
Anunţ elevii că la lecţie participă domnul director,
domnii învăţători şi doamnele educatoare de la şcolile
Sălceni şi Pochidia.
Elevii salută invitaţii. ecusoane
La clasa pregătitoare, elevii sunt aşezaţi pe grupe de 3-4
elevi, având ecusoane, specifice fiecărei grupe:
Albinuţele, Fluturaşii şi Iepuraşii. materiale
La clasa a II-a, elevii vor fi aşezaţi în perechi. necesare
La ambele clase, elevii vor avea pe masă materialele pentru lecţie
necesare pentru lecţii.
Solicit elevii să fie atenţi la lecţii.

2. CAPTAREA Activitate directă comună: conversaţia activitate


ATENŢIEI *Se va realiza prin intermediul unei ghicitori: Ghicitori frontală observare
« Cu alai de flori albastre explicaţia sistemati
Şi cu cerul însorit că
Pe meleagurile noastre,
Oare cine a sosit ? »
(Primavara)
Ce este primăvara?
Să cântăm cântecul “Vine, vine primăvara!” CD, activitate
Când elevii cântă ultima strofă, intră în clasă Primăvara casetofonul frontală
şi Ghiocelul (elevi din clasa pregătitoare în costume
speciale, având un coş cu flori).
Elevii aplaudă.
Un elev: coş cu flori
 Primăvară, ce-i cu tine?
Ne-ai uitat? Nu ne mai ştii? activitate
Ne e dor de câmpul verde individuală
Zugrăvit cu păpădii. observare
Prea ne-ncerci şi tu răbdarea! sistemati

PRIMĂVARA— (pe melodia „La oglindă”

Iată –mă-s şi sunt frumoasă


Am venit şi-s bucuroasă
Strai cu flori, minune mare,
Nu-s eu fată ca oricare -
Anul poate fi fălos că mă are.

Trena mea este cu flori


Ce-mi sunt ca nişte surori
Şi cu Ghiocelul floare
Am ieşit eu la plimbare
Să v-aduc aici în clasă
Bunăstare!

Ghiocelul:
Şi eu sunt micuţul ghiocel
Am căpşorul clopoţel
Alb, lucios şi mititel
Şi mă cheamă ghiocel.

Primăvara şi Ghiocelul dăruiesc flori musafirilor.


* Se poartă o scurtă discuţie despre anotimpul
primăvara, fiind scos în edidentă un aspect: înflorirea
pomilor şi apariţia insectelor.
-În ce lună suntem?
O1 -Al cărui anotimp este luna aprilie?
-Care sunt celelalte luni ale anotimpului de primăvară?
-Care sunt schimbările ce se petrec în natură primăvara?
-Dar în grădini?
-În livadă ce schimbări sunt?
-Ce insecte zboară prin livadă? conversaţia laptop
- Dar prin iarbă ce gâze au apărut? videoproiect activitate
- Prezentarea unui material Power Point a anotimpului explicaţia or frontală
PRIMĂVARA - ( discutarea impresiilor pe baza ecran aprecieri
materialului vizionat în aşa fel încât să scot în evidenţă verbale
bucuria sosirii primăverii şi însemnătatea acestui
anotimp ce însufleţeşte natura, sufletele omeneşti,
încântă ochiul şi aduce căldură inimii).-SIMFONIA
PRIMĂVERII.
3. ANUNŢAREA Activitate directă: Activitate directă: explicaţia
TEMEI ŞI Clasa pregătitoare Clasa a II-a
ENUNŢAREA Astăzi vom confecţiona -Astăzi, la ora de
OBIECTIVELOR “Buburuza” – colaj din abilităţi practice vom
hârtie colorată. încerca să realizăm:
Buburuza este o insectă care Peisaj de primăvară –
apare prima primăvara. copac înflorit – tehnici
buburuza=gărgăriţă=mămă- simple de decupare după
ruţă
contur, lipire,
Va trebui să folosiţi corect
materialele de lucru, asamblare.
tehnicile de lucru: decupare, *Voi anunţa elevii că 3 planşe cu activitate
lipire, ansamblare. până la sfârşitul orei vom tulpini ale frontală
Lecţia se va desfăşura sub încerca să realizăm o florilor
forma unui concurs între compoziţie utilizând o
grupe.Pentru fiecare sarcină serie de tehnici
rezolvată corect grupa va (decupare, lipire,
primi o floare. ansamblare). Veţi lucra în
Concursul va fi câştigat de perechi.
echipa care va rezolva
sarcinile de lucru şi la
sfârşitul orei va strânge cele
mai multe flori (Anexa ).
Florile vor fi lipite pe
tulpinele florilor din vaza
fiecărei grupe(Anexa ).
4.PREZENTAREA Muncă independentă Activitate directă
SITUAŢIILOR DE Toţi elevii participă la *Voi explica elevilor care
ÎNVĂŢARE rezolvarea sarcinilor grupei, le sunt sarcinile. activitate
colaborând în cadrul grupei. *Se prezintă lucrarea jetoane cu frontală
Se trage la sorţi ordinea în model “Peisaj de explicaţia cifrele: 1,2,3
care grupele răspund la primăvară – Copac demonstra
sarcinile orale; înflorit” elevilor, ţia produs-
O2 Fiecare grupă îşi alege un dirijându-i prin întrebări model
lider (conducător). să observe materialele ce planşe cu
Prima cerinţă vor fi folosite şi calităţile etapele
Trasaţi, completaţi, coloraţi! acestora. lucrîrii
Fişa 1. (de colorat *Se vor enunţa etapele de
buburuzele) lucru: Fişa 1
1. Decuparea după
contur
- a copacului
- a florilor
- a frunzelor
- a fluturaşilor
2. Lipirea
-trunchiului
copacului pe o foaie
- lipirea florilor
- a frunzelor
- a fluturaşilor
-cartoane
* Se vor preciza colorate
materialele de care este -foi colorate
nevoie pentru a realiza -şabloane
produsul -foarfece
-lipici

5. DIRIJAREA Activitate directă Muncă independentă


ÎNVĂŢĂRII ŞI Eechipa care a rezolvat Elevii lucrează în perechi activitate
OBŢINEREA corect sarcina primeşte o peisajul de primăvară. Ghicitori frontală aprecieri
PERFORMANŢEI O4 floare; explicaţia verbale
Fişa 2 exerciţiul
În plic aveţi nişte floricele pe activitate în
care sunt scrise nişte cuvinte. perechi
Veţi alege floricelele în aşa
fel încât să formaţi o
propoziţie. Lipiţi floricelele
pe carton în ordinea fişe
cuvintelor din propoziţie.
-Cu ce literă începe
propoziţia?
Ce semn punem la sfârşitul
propoziţiei?
Fişa 3
Colorează caseta în care se
află rezultatul potrivit: fişe
Fişa 4
Alcătuiţi o problemă!
Scrieşi rezolvarea sub forma
unui exrciţiu!
Fişa 5

Ghicitoare
Că am haine cu buline,
Asta vede orişicine planşa
Însă am un obicei, model
Curăţ plantele de gândăcei. planşe cu
(buburuza) etapele
lucrării
Confecţionare:Buburuza. plicuri cu
Prezint planşa model şi materialele
explic etapele pentru explicaţia necesare activitate pe
confecţionarea lucrării. exerciţiul pentru elevi grupe
Elevii lipesc frunza, lipici
buburuza, colorează ochii, foarfece
bulinele negre, corpul şi foi A4
picioruşele. colorate

6. ASIGURAREA După rezolvarea fiecărei fişe explicaţia aprecieri


FEED-BACK- cer prezentarea modului de conversaţia verbale
ULUI efectuare a exerciţiilor
cuprinse în fişele fiecărei
grupe;
Discut cu elevii despre
dificultăţile înlâlnite în
exerciţii.
În cazul în care apar
nelămuriri, cer intervenţia
colegilor de echipă sau a
unor elevi din altă echipă,
caz în care punctul echipei
va reveni celor care au
răspuns corect şi complet;
7. APRECIEREA Echipele îşi notează punctajul obţinut. aprecieri
PERFORMANŢEI Ce credeti copii, PRIMĂVARA a rămas cu o impresie verbale
bună despre voi?
Oare a fost mulţumită de felul cum aţi activat la lecţia de
astăzi?
Cer răspunsul Primăverii.
8. RETENŢIA ŞI Chestionez elevii asupra principalelor probleme atinse în
TRANSFERUL lecţie.
Expun foarte pe scurt problematica abordată.

9. APRECIERI O3 Activitate directă aprecieri


FINALE *Se vor analiza lucrările în funcţie de anumite cerinţe: verbale
*dacă au colorat corect; diplome
*dacă a asamblat corect piesele; evaluare
*dacă lucrarea este executată îngrijit. reciprocă
*În final lucrările sunt evaluate şi expuse în clasă.
Fiecare echipă primeşte o diplomă prin care i se
recunoaşte locul obţinut în concurs.(CP)
Şi elevii clasei a II-a vor primi diplome.
Se va cânta cântecul “Povestea unui fluturaş”

buburuza = gărgăriţa = mămăruţa


CLASA PREGĂTITOARE

FIŞA 1
Trasaţi, completaţi, coloraţi!
FIŞA 2
Aşezaţi floricelele încât să obţineţi o propoziţie!

călătoare.
păsările Se întorc casă
ac

FIŞA 3

1. Colorează caseta în care se află rezultatul potrivit:

+ =
6 7 8

- =
8 2 3

+ =
5 2 6
FIŞA 4

Rezolvaţi problema!

PROBLEMǍ
7
Erau
3
Au venit
Total

FIŞA 5

BUBURUZA - confecţionare
CLASA A II-A

S-ar putea să vă placă și